lagen.nu

Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1990-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1130
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-27
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1598

1 § Denna förordning gäller sådana lån till forskningsinriktat experimentbyggande som beviljats av Byggforskningsrådet under tiden den 1 juli 1978--den 30 juni 1990, om lånet eller del av lånet var ränte- och amorteringsfritt den 1 oktober 1990. Förordning (1995:1126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1126

2 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande prövar vid den tidpunkt som följer av lånebeslutet, om lånet helt eller delvis kan efterges. Prövningen skall göras mot bakgrund av det fastighetsekonomiska utfallet och de framtida fastighetsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder för vilka lånet har beviljats. Förordning (2000:1130).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1130

3 § Lån eller lånedel som inte efterges skall löpa med ränta och amorteras från det halvårsskifte som infaller närmast efter den dag då låntagaren fått del av rådets beslut i eftergiftsfrågan. Lån eller lånedel som inte efterges förvaltas av Statens Bostadsfinansierings- aktiebolag, SBAB. Förordning (1993:1125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1125

4 § Räntan skall beräknas efter en räntesats som regeringen bestämmer för ett kalenderår i sänder.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Amorteringstiden för lån eller lånedel som inte efterges skall bestämmas med hänsyn till åtgärdens beräknade återstående livslängd, dock längst 20 år räknat från den dag då lånet eller lånedelen skall löpa med ränta och amorteras. Ytterligare föreskrifter för beräkning av amorteringstidens längd meddelas Boverket. Förordning (1993:1125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1125

6 § Ränta och amortering skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent ränta och den tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om den räntesats som avses i 4 § är högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

7 § Ränta och amortering skall betalas halvårsvis i efterskott.

Boverket får föreskriva att ränta och amortering får beräknas efter någon annan period om sex månader än kalenderhalvår. Förordning (1993:1125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1125

8 § Lån eller lånedel för vilka beslut i fråga om eftergift meddelas efter utgången av juni 1995 skall -- om lånet eller lånedelen inte efterges -- av Boverket sägas upp till betalning om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare. Förordning (1995:907).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1125, 1995:907

9 § Forskningsrådets beslut om eftergift av lån får överklagas hos regeringen. Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1130).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1130

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:916

Departement
Näringsdepartementet RSN
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:90, 1989/90:BoU19, rskr 1989/90:339
Ikraft
1990-10-01
SFS-nummer
1990:916
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.
  • 2. Fråga om eftergift av lån i ärenden som kommit in till bostadsdepartementet före den 1 oktober 1990 prövas av regeringen, om inte regeringen bestämmer annat.
  • 3. Den räntesats som avses i 4 § skall för tiden den 1 oktober--den 31 december 1990 utgöra 11,4 procent.
  • 4. Bestämmelserna i 8 § gäller även i fråga om sådana lån till forskningsinriktat experimentbyggande som beviljats av byggforskningsrådet under tiden den 1 juli 1978--den 30 juni 1990 och för vilka beslut om ränta och amortering har meddelats före den 1 oktober 1990.

Förordning (1993:1125) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Omfattning
ändr. 3, 5, 7, 8 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1125
Rubrik
Förordning (1993:1125) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Förordning (1995:907) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:907
Rubrik
Förordning (1995:907) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Förordning (1995:1126) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1995:1126
Rubrik
Förordning (1995:1126) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Förordning (2000:1130) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1130
Rubrik
Förordning (2000:1130) om ändring i förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Förordning (2018:1598) om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1598
Rubrik
Förordning (2018:1598) om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation