lagen.nu

Arkivlag (1990:782)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1912
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3–6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3–6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också på

 • 1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och
 • 2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:604).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:1385, 1999:305, 2015:604

2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2009:445).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 a § Det som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:445).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:445, 1993:1296

Arkivbildningen och dess syften

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, ska dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

 • 1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
 • 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
 • 3. forskningens behov. Lag (2018:1912).

Rättsfall (2)

HFD 2015 ref. 71: Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade...
RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1912

Arkivvården

4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.

5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna

 • 1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och
 • 2. vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall

 • 1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas,
 • 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,
 • 3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
 • 4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och
 • 5. verkställa föreskriven gallring i arkivet.

Rättsfall (1)

RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska det finnas arkivmyndigheter inom den statliga och den kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna ska dock inte ha tillsyn över riksdagens myndigheter, regeringen, myndigheter inom Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen. Lag (2010:1999).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1 fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2010:1999).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten.

En arkivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som beskrivs i 11 och 14 §§.

När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten.

Gallring

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 71: Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:774

Särskilt om statliga arkiv

11 § Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan statlig myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till den statliga arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring finns bestämmelser om förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Bestämmelser om förvaring av allmänna handlingar finns också i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:604).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

 • 1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, eller
 • 2. särskilt beslut av regeringen.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser om när de får avhända sig allmänna handlingar. Lag (2012:889).

13 § Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också från enskilda. (2010:1999).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1999

Särskilt om kommunala arkiv

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Lag (2015:604).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

 • 1. lag, eller
 • 2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.

Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån. Lag (1993:1296).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1296

16 § Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Lag (1993:1296).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1296

Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkivmyndigheten.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som avses i första stycket tillämpas denna lags bestämmelser om den statliga arkivmyndigheten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över kommunala arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket. Lag (2013:553).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:553

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:782

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 1989/90:72, 1989/90:KrU29, rskr 1989/90:307
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1990:782
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
 • 2. Arkivbeskrivningar skall vara upprättade senast vid utgången av år 1995.

För kommunala myndigheter gäller vidare att arkivförteckningar skall vara upprättade senast vid utgången av år 1995. Detsamma gäller statliga myndigheter som har medgivits undantag från skyldigheten enligt äldre bestämmelser att upprätta arkivförteckning.

 • 3. Om det föreligger särskilda skäl får regeringen medge längre anstånd med upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning än som anges i 2 ovan, dock längst till utgången av år 2000.
 • 4. har upphävts genom förordning (1998:774).

Lag (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Förarbeten
Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 8, 14, 15, 16 §§;ny 2 a §
SFS-nummer
1993:1296
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. I fråga om sådana aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och sådana ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kommuner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 2 a § dock träda i kraft den 1 januari 1998.
 • 3. I fråga om sådana juridiska personer som avses i 2 a § skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av år 1998. För sådana juridiska personer som avses i punkten 2 gäller dock att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast vid utgången av år 2001.
Rubrik
Lag (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Förarbeten
Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 11 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1385
Rubrik
Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Förarbeten
Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Omfattning
ändr. 8, 14 §§ i 1993:1296
SFS-nummer
1994:1386
Rubrik
Lag (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ikraft
1998-10-24
Omfattning
upph. 4 p övergångsbest.;ändr. 10 §
SFS-nummer
1998:774
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser 10 § den 24 oktober 1998 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

 • 2. Om datalagen (1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter gäller dock 10 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

Rubrik
Lag (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:774 i övrigt
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:75
Rubrik
Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (1999:305) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 8, 11 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:305
Rubrik
Lag (1999:305) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2004:787) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:787
Rubrik
Lag (2004:787) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2009:445) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:445
Rubrik
Lag (2009:445) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2010:1999) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Omfattning
ändr. 7, 8, 11, 13 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1999
Rubrik
Lag (2010:1999) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2012:889) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:889
Rubrik
Lag (2012:889) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2013:553) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:553
Rubrik
Lag (2013:553) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2015:604) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 1, 11, 14 §§
SFS-nummer
2015:604
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2015:604) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1912
Rubrik
Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation