lagen.nu

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:501
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-19
Övrigt
Lagen (2004:671) utgår genom SFS 2006:744.

Tillämpningsområde

1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning.

2 § En ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken.

Den som har en fordran som avses i första stycket, för vilken panträtt i fast egendom, skepp eller skeppsbygge eller företagshypotek har upplåtits skriftligen, kan i en ansökan om betalningsföreläggande begära att betalningen ska fastställas att utgå ur den egendom i vilken panträtten eller företagshypoteket gäller. Så kan också den göra, som för fordringen har inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. Lag (2008:994).

Rättsfall (1)

RH 2014:4: Kronofogdemyndigheten har inte ansetts ha fullgjort sin utredningsskyldighet i...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:542, 2008:994

3 § En ansökan om vanlig handräckning får, om förlikning är tillåten i saken, avse åläggande för

 • 1. en tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i byggnad när besittningsrätten har upphört (avhysning),
 • 2. svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för fullgörelse har inträtt.

Rättsfall (4)

NJA 1994 s. 436: Särskild eller vanlig handräckning? - Tillika fråga om prövning av...
NJA 2000 s. 245: Sedan en kronofogdemyndighet har överlämnat ett mål om vanlig handräckning till...
NJA 2008 s. 774: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning när svaranden...
NJA 2016 s. 922: En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande...

4 § En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för svaranden att

 • 1. vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller någon annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom, eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras,
 • 2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag.

Om en ansökan enligt första stycket 1 avser en skyldighet för svaranden att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad eller i annan lös egendom, ska den handläggas som en ansökan om avlägsnande.

Särskild handräckning enligt första stycket 1 får inte avse avhysning i fall som anges i 3 § 1. Lag (2017:468).

Rättsfall (9)

NJA 1994 s. 436: Särskild eller vanlig handräckning? - Tillika fråga om prövning av...
NJA 1999 s. 474: Frågor om kravet på bevisning och om omfattningen av prövningen i mål om...
NJA 2008 s. 774: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning när svaranden...
NJA 2016 s. 922: En ansökan om särskild handräckning har ansetts inte kunna bifallas beträffande...
NJA 2017 s. 999: Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat...
RH 1993:72: Mellan ett aktiebolag och en enskild person, A, har träffats ett servitutsavtal...
RH 1994:10: A ansökte om särskild handräckning och yrkade att B skulle förpliktas utge...
RH 1994:8: Frågan om beviskravet i mål om särskild handräckning samt om åberopande av...
RH 1999:101: Ett yrkande om att ta bort s.k. hastighetsdämpande grupp på en gata grundat på...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:468

5 § Om en tvist angående en förpliktelse enligt någon särskild föreskrift ska tas upp av en annan myndighet än tingsrätt, kan saken prövas enligt denna lag endast om det finns bestämmelser som medger sådan prövning. Det som sägs i denna lag om tingsrätt ska i sådana fall gälla den andra myndigheten. Lag (2009:1307).

Rättsfall (1)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan...

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:551).

Ändringar/Förarbeten (5)

6 a § Har upphävts genom lag (2006:709).
7 § Har upphävts genom lag (2006:709).
8 § Har upphävts genom lag (2006:709).

Ansökan

9 § En ansökan ska göras skriftligen. Lag (2018:501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:501

10 § Sökanden skall i ansökningen ange sitt yrkande och grunden för det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § I en ansökan om betalningsföreläggande skall anges fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som begärs.

Begär sökanden dröjsmålsränta på huvudfordringen, behöver grunden för ränteyrkandet anges endast om det avser högre ränta än som följer av räntelagen (1975:635). Framgår det inte av ansökningen från vilken dag räntan yrkas, skall yrkandet anses gälla ränta från den dag då ansökningen delges svaranden.

12 § Till en ansökan om betalningsföreläggande , som avser fastställelse till betalning ur viss egendom, skall sökanden foga pantförskrivning eller annan handling, enligt vilken säkerheten upplåtits.

13 § En ansökan om betalningsföreläggande får även innefatta en ansökan om vanlig handräckning, om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund.

14 § Avser en ansökan om vanlig handräckning avhysning på grund av att nyttjanderätten har förverkats, skall sökanden utöver vad som följer av 10 § närmare utveckla grunden för sitt yrkande.

15 § Om sökanden vill att en ansökan om handräckning skall handläggas enligt reglerna för särskild handräckning, skall detta anges i eller på annat sätt tydligt framgå av ansökningen.

Till en ansökan om särskild handräckning skall sökanden foga de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar.

16 § Om sökanden inte vill att ett kommande utslag i målet skall verkställas eller om han har några särskilda yrkanden i fråga om verkställigheten, skall han ange detta i ansökningen.

17 § Om sökanden begär ersättning för kostnader med anledning av målet, skall han ange detta i ansökningen och samtidigt uppge vilka kostnaderna är.

18 § En ansökan ska innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.

En ansökan om avlägsnande behöver inte innehålla sådana uppgifter om svaranden som avses i första stycket, om sökanden trots rimliga ansträngningar inte kan lämna dessa uppgifter. Lag (2017:468).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:709, 2017:468

19 § En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten.

Om en ansökan ges in elektroniskt, ska den skrivas under med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på underskrift för ansökningar som ges in elektroniskt. Lag (2018:501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:501

20 § Är ansökningen så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av målet, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen. Sådant föreläggande får sändas till sökanden med post under hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följer sökanden inte föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

Första stycket skall också tillämpas, om kronofogdemyndigheten begär att sökanden skall betala ansökningsavgiften i förskott.

Om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften i förskott men kronofogdemyndigheten ändå har tagit upp ansökningen, får ansökningsavgiften genast utsökas hos sökanden. Lag (1996:1026).

Rättsfall (2)

RH 1993:122: När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansökan om...
RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseende vid...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:520, 1996:1026

21 § Ansökningen skall också avvisas, om den avser en åtgärd som inte omfattas av denna lag eller om det finns något annat hinder mot att ansökningen tas upp.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 245: Sedan en kronofogdemyndighet har överlämnat ett mål om vanlig handräckning till...

22 § Återkallar sökanden ansökningen, skall målet avskrivas.

Ogrundade eller obefogade anspråk

23 § Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning enligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt den lagen. Lag (2013:58).

Rättsfall (2)

NJA 2018 s. 816: I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av...
RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:58

24 § Om det i ett mål om särskild handräckning är uppenbart att sökandens yrkande är ogrundat, skall ansökningen genast avslås.

Föreläggande för svaranden att yttra sig

25 § Tar kronofogdemyndigheten upp ansökningen, skall svaranden föreläggas att till myndigheten yttra sig inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor.

26 § Svaranden ska i föreläggandet upplysas om att målet kan komma att avgöras även om han eller hon inte yttrar sig över ansökan. Svaranden ska också uppmanas att, om han eller hon bestrider ansökan, ange skälen för bestridandet.

Svaranden ska vidare uppmanas att lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken i den utsträckning uppgifterna i ansökan saknas eller är ofullständiga eller felaktiga. Om det behövs får svaranden föreläggas vid vite att lämna sådana uppgifter. Lag (2017:468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:468

27 § Om sökanden begärt ersättning för sina kostnader i målet, skall kronofogdemyndigheten i föreläggandet ange den kostnadsersättning som svaranden kan åläggas att betala, om utslag meddelas i målet.

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad föreläggandet ytterligare skall innehålla.

Delgivning av föreläggandet

29 § Föreläggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål. Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) får dock endast ske i mål om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande när det gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen i ett mål om avlägsnande ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet i mål om betalningsföreläggande som avses i 2 § andra stycket, i mål om särskild handräckning samt i andra mål där handlingarna innehåller någonting utöver vad som framgår av föreläggandet.

Om sökanden ska se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken. Lag (2017:468).

Rättsfall (2)

NJA 2008 s. 890: Klagan över domvilla. Svaranden i ett mål om betalningsföreläggande anför att...
RH 2004:66: Fråga om tillämpning av 18 kap. 3 a § rättegångsbalken, varvid part tillerkänts...

Ändringar/Förarbeten (4)

30 § Har delgivning inte kunnat ske, skall kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning skall fortsätta eller om sökanden skall erbjudas att själv ombesörja delgivningen. Hänsyn skall därvid tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök skall lyckas samt omständigheterna i övrigt. Erbjudandet får sändas med post till sökanden under hans i målet uppgivna adress eller förmedlas på annat sätt. Antar sökanden inte erbjudandet, skall ansökningen avvisas. Lag (1996:1026).

Rättsfall (1)

RH 1993:122: När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:846, 1996:1026

Bestridande av ansökningen

31 § Om svaranden vill bestrida ansökningen, skall han göra det skriftligen.

32 § I ett mål om särskild handräckning skall svaranden till bestridandet foga de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar. Om svaranden begär ersättning för sina kostnader, skall han ange detta i bestridandet och samtidigt uppge vilka kostnaderna är.

Överlämnande av mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning till tingsrätt

33 § Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning bestrider ansökningen i rätt tid, skall sökanden genast underrättas om det. Om sökanden vill vidhålla sitt yrkande, kan han begära att målet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, målet i den bestridda delen skall överlämnas till tingsrätt.

Underrättelse enligt första stycket skall innehålla upplysning om vad som sägs där samt i 34, 35 och 37 §§.

En invändning om skiljeavtal skall behandlas som ett bestridande. Lag (1999:126).

Rättsfall (1)

RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseende vid...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:126

34 § Vill sökanden att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall han begära detta skriftligen. Hans begäran skall ha kommit in till kronofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag då underrättelsen sändes till honom. Lag (1996:1026).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1026

35 § I sin begäran om överlämnande skall sökanden ange de omständigheter och bevis som han vill åberopa i rättegången vid tingsrätten. Han skall samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som han åberopar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

36 § Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, skall kronofogdemyndigheten överlämna målet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet.

Rättsfall (2)

AD 2015 nr 67: En arbetsgivare har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande...
RH 2009:10: Trots att begäran om överlämnande till tingsrätt av mål om...

Lagrumshänvisningar hit (3)

37 § Om sökanden inte i rätt tid har begärt att målet skall överlämnas till tingsrätt, skall målet, eller den del av målet som svaranden har bestritt, avskrivas.

Rättsfall (1)

RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseende vid...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Den fortsatta handläggningen av mål om särskild handräckning

38 § Om det behövs, skall sökanden få tillfälle att yttra sig över vad svaranden har anfört i bestridandet. Begär sökanden ersättning för kostnader som uppkommit efter ansökningen, skall han ange detta i ett sådant yttrande.

Kronofogdemyndigheten får inte förordna om ytterligare skriftväxling i målet.

En invändning om skiljeavtal hindrar inte att ansökningen prövas. Lag (1999:126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:126

39 § Sökanden skall styrka de omständigheter som han åberopar till stöd för sin ansökan. Hans framställning av omständigheterna skall dock läggas till grund för prövningen, i den mån framställningen har lämnats utan invändning av svaranden och det inte är uppenbart att den är oriktig.

Rättsfall (6)

NJA 1993 s. 103: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning enligt lagen...
NJA 1999 s. 474: Frågor om kravet på bevisning och om omfattningen av prövningen i mål om...
NJA 2008 s. 774: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning när svaranden...
RH 1993:97: Fråga om muntligt förhör i mål om särskild handräckning.
RH 1994:10: A ansökte om särskild handräckning och yrkade att B skulle förpliktas utge...
RH 1994:8: Frågan om beviskravet i mål om särskild handräckning samt om åberopande av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

40 § En berättelse som någon har lämnat skriftligen med anledning av handräckningsmålet får åberopas som bevis i målet.

41 § Om en ansökan inte bifalls till någon del, skall kronofogdemyndigheten avslå ansökningen.

Utslag

42 § Har i mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen, ska Kronofogdemyndigheten snarast meddela utslag i enlighet med ansökningen. Om svaranden har bestritt endast en del av ansökningen, ska utslag meddelas i enlighet med den obestridda delen av ansökningen.

I fall som avses i 2 § andra stycket ska i utslaget fastställas att fordringen ska utgå med förmånsrätt i den pantsatta eller intecknade egendomen i den omfattning som gäller enligt lag. Lag (2008:994).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:542, 2008:994

43 § I mål om särskild handräckning ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag i enlighet med ansökan i den utsträckning denna är lagligen grundad och de omständigheter som enligt 39 § ska läggas till grund för prövningen utgör skäl för att bevilja åtgärden.

En ansökan om avlägsnande får bifallas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för svaranden. Lag (2017:468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:468

44 § Underrättelse om utslaget skall genast sändas till parterna. Om utslaget skall verkställas utan särskild begäran från sökanden, skall underrättelsen också innehålla upplysning om detta.

45 § Av 2 kap. 1 § utsökningsbalken följer att kronofogdemyndigheten självmant verkställer utslaget, om inte sökanden har angett att verkställighet inte skall ske.

Kostnader i målet

46 § Om ett utslag meddelas ska Kronofogdemyndigheten i utslaget bestämma att svaranden ska ersätta sökandens kostnader i målet, om inte sökanden har inlett förfarandet i onödan.

I ett utslag som gäller avlägsnande ska endast en svarande som anges i ansökan förpliktas att ersätta sökandens kostnader i målet. Lag (2017:468).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:468

47 § Om en ansökan om särskild handräckning inte leder till något utslag, kan kronofogdemyndigheten ålägga sökanden att ersätta svarandens kostnader i målet, om det finns skäl för det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

48 § Ersättning till sökanden för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse sökandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än 380 kronor i mål om betalningsföreläggande och 420 kronor i mål om handräckning.

Ersättning till svaranden för kostnader i mål om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten får avse svarandens eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Ersättningen ska bestämmas till skäligt belopp och får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än 420 kronor.

I mål som anges i första stycket får ersättning dessutom avse ansöknings- och expeditionsavgifter samt registreringsbevis, om sådant bevis har behövts. Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för delgivningskostnader, för översättning av inlagor eller andra handlingar samt för kopior, i den utsträckning antalet sådana överstiger tjugofem. Lag (2013:1062).

Rättsfall (1)

RH 2016:67: För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1062

49 § Kronofogdemyndigheten prövar självmant storleken av parternas yrkanden om kostnadsersättning enligt 46 och 47 §§.

50 § Någon annan kostnadsersättning än den som följer av 46--48 §§ får inte fast ställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

51 § Avvisas eller avskrivs en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning av kronofogdemyndigheten, är sökanden skyldig att betala skälig ersättning för svarandens kostnader i målet, om det finns synnerliga skäl för det. Ett yrkande om sådan ersättning får dock inte framställas i målet hos kronofogdemyndigheten.

Återvinning

52 § Är svaranden missnöjd med ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning, får han ansöka om återvinning.

Rättsfall (1)

NJA 1993 s. 427: Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär...

53 § Återvinning skall sökas skriftligen. Ansökningen skall ha kommit in till kronofogdemyndigheten inom en månad från dagen för utslaget.

54 § Har återvinning sökts i rätt tid, skall kronofogdemyndigheten överlämna målet för fortsatt handläggning till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig att handlägga målet. I annat fall skall kronofogdemyndigheten avvisa ansökningen.

Rättsfall (1)

NJA 1993 s. 427: Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Överklagande

55 § Den som är missnöjd med ett utslag i ett mål om särskild handräckning, får överklaga utslaget hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för utslaget. Detsamma gäller om sökanden i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är missnöjd med ett utslag. Lag (1993:520).

Rättsfall (2)

RH 1994:55: Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om...
RH 2009:5: Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:520

56 § Ett beslut, genom vilket ett mål har avgjorts på annat sätt än genom utslag, får överklagas hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för beslutet.

Beslut att överlämna mål till tingsrätt och avskrivningsbeslut enligt 37 § får dock inte överklagas. Lag (1993:520).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:520

57 § Kronofogdemyndighetens beslut under handläggningen av ett mål får inte överklagas särskilt. Beslut som avses i 63 § får dock överklagas särskilt hos tingsrätten inom tre veckor från dagen för beslutet. Lag (1993:520).

Rättsfall (1)

RH 2007:64: Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt beslut...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:520

58 § Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens utslag och beslut och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1 och 9–11 §§ utsökningsbalken. Lag (2017:468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:520, 2005:700, 2017:468

Övriga bestämmelser

59 § Avvisas ansökningen, skall kronofogdemyndigheten underrätta sökanden om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att målet avgörs eller ett beslut enligt 63 §, skall båda parterna underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.

60 § I mål som har överlämnats till tingsrätt med stöd av 36 § eller efter ansökan om återvinning skall talan anses väckt när ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning kom in till kronofogdemyndigheten. De av sökanden ingivna handlingarna skall anses som stämningsansökan. Stämning i målet skall anses utfärdad när rätten förordnar om målets handläggning. Har kronofogdemyndigheten meddelat utslag, skall detta anses som tredskodom.

Rättsfall (3)

NJA 2000 s. 245: Sedan en kronofogdemyndighet har överlämnat ett mål om vanlig handräckning till...
NJA 2005 s. 226: Sedan ett yrkande om ersättning för kapitalbelopp frånfallits i ett mål om...
RH 1994:100: Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats till...

60 a § Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till tingsrätt enligt 36 eller 54 §, hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att tingsrätten delger svaranden handlingar i målet genom förenklad delgivning, om denne under handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i målet i tingsrätten. Lag (2010:1957).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1957

61 § Om en tingsrätt, som får ett mål från Kronofogdemyndigheten eller en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna att tingsrätten är behörig att handlägga målet, skall rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas. Lag (2006:709).

Rättsfall (5)

AD 1995 nr 54: En kommun ansökte om betalningsföreläggande för en arbetstagare. Sedan...
NJA 2003 s. 458: Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för...
RH 1993:14: I mål om betalningsföreläggande har svaranden hos kronofogdemyndigheten avgivit...
RH 1995:73: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna tydde...
RH 1997:94: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:709

61 a § Om ett mål har överlämnats till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla föreskriven tilläggsavgift.

Om ett mål där Kronofogdemyndigheten har meddelat utslag avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Kronofogdemyndighetens utslag. Lag (2014:251).

Rättsfall (1)

NJA 2017 s. 68: Endast en tilläggsavgift ska tas ut när ett mål om betalningsföreläggande har...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:251

61 b § Om en ansökan har getts in elektroniskt och Kronofogdemyndigheten därefter har lämnat över målet till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska 42 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken om egenhändigt undertecknande inte tillämpas. Lag (2018:501).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:501

62 § Om sökanden vill få till stånd kvarstad eller någon annan säkerhetsåtgärd innan ett utslag kan verkställas, får han göra framställning om det vid tingsrätt enligt bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken.

63 § I mål om särskild handräckning får den sökta åtgärden beviljas omedelbart, om sökanden yrkar det och gör sannolikt att saken inte tål uppskov. Kronofogdemyndigheten skall ompröva ett sådant beslut så snart som möjligt.

Rättsfall (2)

RH 2004:72: Kronofogdemyndighetens beslut att lämna ett yrkande om interimistiskt beslut...
RH 2007:64: Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt beslut...

Lagrumshänvisningar hit (3)

64 § Sedan tiden för återvinning löpt ut får ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning rättskraf t i enlighet med vad som gäller för en lagakraftvunnen tvistemålsdom.

Rättsfall (1)

RH 2007:34: Fråga om en stämningsansökan skall avvisas på grund av res judicata då utslag...

65 § Ett utslag i ett mål om särskild handräckning hindrar inte att en part väcker talan i fråga om det bakomliggande rättsförhållandet i den ordning som är föreskriven för tvistemål i allmänhet.

66 § I den mån särskilda bestämmelser inte har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om utsökningsmål i 1 kap. 3--5 §§ samt 2 kap. 6--9, 18 och 20 §§ utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:746

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1990:746
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847). Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning som kommit in till tingsrätt före ikraftträdandet.
 • 3. Om en inteckningshandling som rör fast egendom, fartyg eller näringsverksamhet vid ikraftträdandet utgör säkerhet för fordran, får ansökan om betalning ur egendomen göras enligt 2 § andra stycket, även om säkerhetsupplåtelsen inte gjorts skriftligen.

1991:362

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1991:362

Lag (1991:846) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Omfattning
ändr. 29, 30 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:846
Rubrik
Lag (1991:846) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (1992:800) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:800
Rubrik
Lag (1992:800) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

1992:973

Omfattning
ikrafttr. av 1992:800
SFS-nummer
1992:973

Lag (1993:520) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 20, 55, 56, 57, 58 §§
SFS-nummer
1993:520
Övergångsbestämmelse
 • 1. Föreskrifterna i 20 § träder i kraft den 1 juli 1993. Om ansökan har gjorts före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
 • 2. Föreskrifterna i 55--58 §§ träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (1993:520) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (1994:2088) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, 1994/95:TU1, rskr. 1993/94:201, 1994/95:48
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1994:2088
Rubrik
Lag (1994:2088) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (1996:1026) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Omfattning
ändr. 20, 29, 30, 34 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1026
Rubrik
Lag (1996:1026) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

1996:1127

Omfattning
ikrafttr. av 1994:2088
SFS-nummer
1996:1127

Lag (1997:369) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förarbeten
Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:369
Rubrik
Lag (1997:369) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (1998:363) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Omfattning
ändr. 5 §;ny 6 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:363
Rubrik
Lag (1998:363) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

1998:1322

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:363
SFS-nummer
1998:1322

Lag (1999:126) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Omfattning
ändr. 33, 38 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:126
Rubrik
Lag (1999:126) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2002:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Omfattning
ändr. 5, 6 a §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:468
Rubrik
Lag (2002:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2003:542) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 2, 42 §§
SFS-nummer
2003:542
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
Rubrik
Lag (2003:542) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259
Omfattning
utgår genom 2006:744
SFS-nummer
2004:671
Rubrik
Lag (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ikraft
2008-11-01
Omfattning
ändr. 58 §
SFS-nummer
2005:700
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2006:80) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:80
Rubrik
Lag (2006:80) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2006:709) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §;ändr. 18, 61 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:709
Rubrik
Lag (2006:709) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2006:744) om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
utgår 2004:671
SFS-nummer
2006:744
Rubrik
Lag (2006:744) om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:700
SFS-nummer
2007:636
Rubrik
Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2008:994) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Omfattning
ändr. 2, 42 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:994
Rubrik
Lag (2008:994) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2009:1307
Rubrik
Lag (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2010:1957) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 29 §;ny 60 a §
SFS-nummer
2010:1957
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1957) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2011:401) om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1307
SFS-nummer
2011:401
Rubrik
Förordning (2011:401) om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2011:788) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285
Omfattning
ny 6 §
Ikraft
2011-12-01
SFS-nummer
2011:788
Rubrik
Lag (2011:788) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:788
SFS-nummer
2011:1068
Rubrik
Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Lag (2013:58) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2013-03-16
SFS-nummer
2013:58
Rubrik
Lag (2013:58) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2013:551) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:551
Rubrik
Lag (2013:551) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2013:1062) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 48 §
SFS-nummer
2013:1062
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit in till Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:1062) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2014:251) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Omfattning
ny 61 a §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:251
Rubrik
Lag (2014:251) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2017:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275
Omfattning
ändr. 4, 18, 26, 29, 43, 46, 58 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:468
Rubrik
Lag (2017:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 9, 19 §§ ;ny 61 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:501
Rubrik
Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation