lagen.nu

Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1250
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Skatt enligt denna lag betalas till staten för ränta på

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1265

2 § Skattskyldig är innehavaren av sådant konto som anges i 1 §.

3 § Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs kontot. Skattebeloppet skall avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skatt tas dock inte ut på ränta som avser tid efter det att kontomedel skall tas upp till beskattning enligt 21 eller 32 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatt tas inte heller ut om den gottskrivna räntan understiger 100 kronor. Lag (2000:1344).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1344

4 § Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1250).

Ändringar/Förarbeten (6)

4 a § Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:51).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:51

5 § Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt 3 § skall kreditinstitutet för kontohavarens räkning innehålla skatt på räntan. Lag (2004:433).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:433

6 § Kreditinstitutet skall före utgången av månaden efter den månad då räntegottskrivning skett på blankett som fastställs av Skatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till Skatteverket lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt. Lag (2004:433).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

7 § Har kreditinstitutet underlåtit att innehålla skatt är det betalningsskyldigt för belopp som skulle ha innehållits. Skatteverket får meddela beslut om sådan betalningsskyldighet senast femte året efter det år då beloppet skulle ha innehållits. Lag (2004:433).

Ändringar/Förarbeten (6)

8 § Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken. Lag (2004:433).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

9 § Har skatt inte betalats in inom den tid som anges i 6 § tas en dröjsmålsavgift ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Lag (2003:656).

Ändringar/Förarbeten (7)

10 § Skatt eller dröjsmålsavgift som inte har betalats in i rätt tid skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (1993:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:916

11 § Har skatt innehållits och betalats in med för högt belopp skall återbetalning till den skattskyldige ske med vad som betalats för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos Skatteverket före utgången av femte året efter det år då skatt inbetalades enligt 8 §. Lag (2003:656).

Ändringar/Förarbeten (5)

12 § För kontroll beträffande skatten får Skatteverket meddela beslut om revision hos kreditinstitutet.

Vid revisionen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

13 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Lag (2011:1250).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

14 § Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller för mål enligt denna lag. Lag (2011:1250).

Ändringar/Förarbeten (4)

15 § Har upphävts genom lag (2011:1250).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:676

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:676
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas på räntor som belöper på tid efter ikraftträdandet.

Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1992:649
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 §§;ny 14 §
SFS-nummer
1993:464
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Rubrik
Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:150 (bil. 6), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:776
Rubrik
Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:916
Rubrik
Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1708
Rubrik
Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ny 15 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:677
Rubrik
Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:958
Rubrik
Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:539
Rubrik
Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:248
Rubrik
Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:1265
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Omfattning
ny 4 a §
Ikraft
2000-03-01
SFS-nummer
2000:51
Rubrik
Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§
SFS-nummer
2000:476
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdomstol.

Rubrik
Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2000:1344
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
2003:541
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§
SFS-nummer
2003:656
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:433
Rubrik
Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:806
Rubrik
Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
upph. 15 §;ändr.4, 12, 13, 14 §§
SFS-nummer
2011:1250
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Lagen tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av 2011.
  • 3. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
Rubrik
Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation