lagen.nu

/r1/ Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:1449
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag är tillämplig på underhållsbidrag till icke hemmavarande barn om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal som slutits före den 1 januari 1991 och är bestämt i svenskt mynt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Ett underhållsbidrag som avses i 1 § skall den 1 februari 1991 sättas ned med 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250 kronor per månad eller 3 000 kronor för helt år.

Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30 procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på öretal, skall det avrundas nedåt till helt krontal.

Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300 kronor för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

Skall underhållsbidraget vid i första stycket angiven tidpunkt ändras enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall nedsättning enligt första--tredje styckena ske innan sådan ändring görs. Lag (1990:1449).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1449

3 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får rätten efter yrkande besluta på annat sätt om bidragsskyldigheten, när reglerna om underhållsbidrag i föräldrabalken föranleder det.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:668

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:668

Lag (1990:1449) om ändring i lagen (1990:668) om nedsättning av underhållsbidrag

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1449
Rubrik
Lag (1990:1449) om ändring i lagen (1990:668) om nedsättning av underhållsbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation