lagen.nu

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:326
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

1 § Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 6,15 procent på sådan ersättning som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen (2000:980) till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och med 24,26 procent på

 • 1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
 • 2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
 • 3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
 • 4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
 • 5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,
 • 6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till

– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen, eller

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt som utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande, är den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt denna lag. I fråga om annan för mottagaren skattepliktig ersättning som utgetts av en utomlands bosatt fysisk person eller av en utländsk juridisk person och som har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som utgett ersättningen, är den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige skattskyldig enligt denna lag.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2015:772).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

1 § Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

 • 1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
 • 2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,
 • 3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
 • 4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-organisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
 • 5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst,
 • 6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
  • - en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkringsbalken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980), eller
  • - en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4-15 och 17-25 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2019:326).

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig vid årets ingång har fyllt 65 år eller inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, ska särskild löneskatt betalas med 6,15 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen (2000:980). Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. Lag (2015:772).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala särskild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomstskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen till den del ersättningen utges i form av engångbelopp som inte utgör kompensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt betalas med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3-8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 9-11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor. Lag (2019:326).

3 § I fråga om särskild löneskatt gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1232).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:659

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:659
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1990 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1992 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1990, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av juni 1990 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Lag (1990:1426) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1990:1426
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
 • 2. Särskild löneskatt skall inte utgå på avgångsersättning som avses i 1 § första stycket 2--4 i fråga om anställning som har upphört före ikraftträdandet och inte heller på ersättning enligt gruppsjukförsäkring eller ansvarighetsförsäkring som avses i 1 § första stycket 5 och 6 eller sådan gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring som avses i 2 § första stycket, om försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1990:1426) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

Lag (1991:688) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

Förarbeten
Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Omfattning
ändr. författningsrubr.
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:688
Rubrik
Lag (1991:688) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt

Lag (1991:1846) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1991:1846
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utges efter utgången av år 1991 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1991, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1991 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (1991:1846) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1991/92:129, 1991/92:SkU32, rskr 1991/92:291
Ikraft
1992-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1992:494
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare.

Rubrik
Lag (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1991/92:112, 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ikraft
1993-04-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1992:685
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ersättningar som betalats ut före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1992:1491) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1491
Rubrik
Lag (1992:1491) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1992:1492) om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Omfattning
ändr. 2 § i 1992:685, ikrafttr.best. till 1992:685
SFS-nummer
1992:1492
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1994 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1992, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

För ersättning som betalas ut före den första april 1993 gäller de äldre föreskrifterna i 2 § andra stycket i dess lydelse enligt lagen (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs inkomster.

Rubrik
Lag (1992:1492) om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1993:1567) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1993:1567
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på inkomst som tas upp till beskattning vid 1995 års taxering eller senare.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1993, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år 1993 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1993 och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (1993:1567) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1994:747) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU20, rskr. 1993/94:370
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:747
Rubrik
Lag (1994:747) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1994:1924) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, 1994/95:122, bet. 1994/95:FiU1, 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1994:1924
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på lön eller annan ersättning som utges efter utgången av år 1994 samt på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års taxering eller senare. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1994, skall -- om den skattskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (1994:1924) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1995/96:152, bet. 1995/96:SkU25, rskr. 1995/96:274
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:656
Rubrik
Lag (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1996:676) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:676
Rubrik
Lag (1996:676) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1996:1068
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2.Den nya bestämmelsen i 1 § första stycket första meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall särskild löneskatt tas ut med 22,42 procent.

De nya bestämmelserna i 1 § första stycket punkt 7 och 1 § andra stycket första meningen tillämpas på bidrag som arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål efter ikraftträdandet.

Den nya bestämmelsen i 1 § andra stycket andra meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som utbetalas efter utgången av år 1996. Lag (1996:1215).

 • 3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs under år 1997 är den särskilda löneskatten 22,42 procent. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

Rubrik
Lag (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1996:1215) om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om äsrkild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1996/97:19, 1996/97:21, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Omfattning
ändr. 1 §, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1068
SFS-nummer
1996:1215
Rubrik
Lag (1996:1215) om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om äsrkild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1997:940
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1998:331) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ikraft
1998-06-30
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:331
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar.

Rubrik
Lag (1998:331) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:340
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 • 2. Föreskrifterna i andra stycket tredje meningen tillämpas på lön eller annan ersättning som getts ut eller anses utgiven efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1998:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1998:685
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattnings- årets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 4. Äldre bestämmelser i 1 och 2 §§ gäller fortfarande för personer som är födda 1937 eller tidigare.
Rubrik
Lag (1998:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1999:967) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ikraft
1999-12-31
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
1999:967
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999.
 • 2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på avgångsersättning, lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2000.
 • 3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den skatt- skyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 4. För lön eller annan ersättning till arbetstagare som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 1 § i dess lydelse enligt lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
 • 5. För skattskyldiga som är födda 1937 eller tidigare tillämpas 2 § i dess lydelse enligt lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Rubrik
Lag (1999:967) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (1999:1263) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1999:1263
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på lön eller annan sådan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter utgången av år 2000 och på sådan inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 2002 års taxering eller senare.

Rubrik
Lag (1999:1263) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2000:988) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2000:988
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. De nya bestämmelserna i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2001.
 • 3. De nya bestämmelserna i 2 § tillämpas i fråga om inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 2001. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2000:988) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2001:1232) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1232
Rubrik
Lag (2001:1232) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2002:198) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:198
Rubrik
Lag (2002:198) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2004:820) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:820
Rubrik
Lag (2004:820) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2006:1339) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2006:1339
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Den nya lydelsen i 1 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2007.
 • 3. Den nya lydelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 4. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet samt i fråga om inkomst enligt 2 § som uppbärs under år 2006 eller tidigare.
 • 5. Har upphävts genom lag (2007:1250).
 • 6. Har upphävts genom lag (2007:1250).
Rubrik
Lag (2006:1339) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2007:650) om ändring i lagen (1990:659) om särskild lönseskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:113, bet. 2006/07:KU24, rskr. 2006/07:224
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2007:650
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har betalats ut före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:650) om ändring i lagen (1990:659) om särskild lönseskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2007:1250) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 2007/08:62
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
upph. p 5, 6 övergångsbest. till 2006:1339
SFS-nummer
2007:1250
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.
 • 3. Lagen tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 • 4. De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om lön eller annan ersättning som betalas ut före ikraftträdandet respektive inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:1250) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2010:1244) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1244
Rubrik
Lag (2010:1244) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2015:772) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2015:772
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.
 • 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2015:772) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:82, bet. 2018/19:SkU18, rskr. 2018/19:230
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2019:326
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2019.
 • 3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 juni 2019. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2019 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation