lagen.nu

Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

Lagens tillämpningsområde

1 § Miljöavgift betalas till staten enligt denna lag för utsläpp av kväveoxider från förbränningsanläggningar för energiproduktion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbeloppen skall tillgodoföras de avgiftsskyldiga enligt 15 §. Lag (2002:411).

2 § Avgiften beräknas för varje produktionsenhet inom en förbränningsanläggning. Med produktionsenhet avses

 • 1. panna i vilken varmvatten, hetvatten, ånga eller hetolja framställs för byggnadsuppvärmning, elproduktion eller användning i industriella processer,
 • 2. gasturbin,
 • 3. stationär förbränningsmotor.

Avgift tas inte ut på utsläpp från förbränning i sodapannor eller lutpannor. Lag (1994:1107).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1107

3 § Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar. Lag (2008:833).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1107, 2008:833

Avgiftsskyldighet

4 § Avgiften skall betalas av den som framställer elektrisk kraft eller värme. Avgiftsskyldigheten inträder när utsläpp av kväveoxider sker från produktionsenheten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider, räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en mätutrustning, som uppfyller särskilda krav, får beräkna avgiften på grundval av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning ska utsläppen beräknas på följande sätt. Om mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under högst 1 440 timmar per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som uppmätts under jämförbara driftförhållanden. I annat fall ska utsläppen anses motsvara 0,25 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de särskilda kraven för mätutrustning som avses i andra stycket. Lag (2008:833).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Beslutande myndighet och allmänt ombud

6 § Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:619

7 § Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag.

Naturvårdsverket utser det allmänna ombudet och ersättare för denne. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

Redovisning av avgiften

8 § Redovisningsperioden för avgiften är kalenderår.

Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårdsverket. Lag (2002:411).

9 § Den som är avgiftsskyldig skall i en deklaration för varje produktionsenhet och redovisningsperiod ange

 • 1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
 • 2. den redovisningsperiod för vilken redovisningen lämnas,
 • 3. avgiftsbeloppet, och
 • 4. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av avgiften.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad en deklaration skall innehålla. Lag (2002:411).

10 § Deklarationen skall lämnas till Naturvårdsverket på blankett enligt fastställt formulär. Den skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 25 januari året efter redovisningsperioden. Lag (2002:411).

Betalning av avgiften

11 § Avgiften skall betalas senast den 1 oktober året efter redovisningsperioden.

Om avgiften har fastställts genom omprövning eller efter överklagande, skall den betalas inom den tid som Naturvårdsverket bestämmer.

Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto hos Naturvårdsverket. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på det särskilda kontot. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

Återbetalning

12 § Om den avgiftsskyldige har betalat in avgift för en redovisningsperiod och den inbetalda avgiften överstiger vad som enligt beslut av Naturvårdsverket eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till den avgiftsskyldige. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

13 § Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt 12 § eller annat belopp som betalas ut på grund av bestämmelse i denna lag skall sådan avgift för vilken den avgiftsskyldige står i skuld räknas av. Avgiftsbelopp som den avgiftsskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

Ansvar för delägare i handelsbolag

14 § Naturvårdsverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2002:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

Tillgodoföring av avgiftsmedel

15 § Avgiftsmedel som inte tas i anspråk för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall årligen tillgodoföras de avgiftsskyldiga och efter ansökan fördelas mellan dem. Fördelningen av det belopp som skall tillgodoföras skall grundas på varje sökandes andel av den för samtliga sökande samlade nyttiggjorda energiproduktionen i de avgiftspliktiga produktionsenheterna. Lag (2002:411).

16 § Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat i fråga om tillgodoföring enligt 15 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:411).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Befrielse från avgift

17 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får helt eller delvis befria en avgiftsskyldig från skyldigheten att betala en avgift, om det finns synnerliga skäl. Om beslut om befrielse fattas får motsvarande befrielse medges för ränta. Lag (2002:411).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:411

Register

18 § Naturvårdsverket ska föra register över vad som förekommer i ett avgiftsärende.

Från ett register som förs enligt första stycket får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 • 1. namn och personnummer,
 • 2. organisationsnummer, namn och företagsnamn,
 • 3. adress,
 • 4. slag av verksamhet, och
 • 5. tidpunkt för registrering samt i förekommande fall avregistrering. Lag (2018:1664).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:411, 2018:1664, 2002:411

Förfarandet i övrigt

19 § I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

– uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap. 2 §,

– anstånd med att lämna skattedeklaration i 36 kap. 1 § första stycket och 5 §,

– föreläggande i 37 kap. 2 § första stycket, 4, 6, 7, 9 och 10 §§,

– dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,

– kommunikationsskyldighet i 40 kap. 2 och 3 §§,

– revision i 41 kap.,

– vitesföreläggande i 44 kap.,

– uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

– beslut om punktskatt i 53 kap. 1 § första stycket,

– skönsmässiga beslut om avgifter i 57 kap. 1 §,

– företrädaransvar i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

– anstånd med betalning i 63 kap. 2–6, 8–10, 15, 16 och 22 §§,

– ränta i 65 kap. 2 § första stycket, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15 och 16 §§,

– omprövning i 66 kap. 2–4, 6–8, 18, 19, 21, 22 och 27–34 §§,

– överklagande i 67 kap. 2 och 5 §§, 6 § första meningen, 7–13, 19–24 samt 27 §§,

– besluts verkställbarhet i 68 kap.

– indrivning i 70 kap., och

– övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap. Lag (2011:1338).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1338, 2002:411

20 § Vid tillämpningen av 19 § ska

 • 1. vad som sägs om skatt, punktskatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Naturvårdsverket, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 • 2. skattekonto ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta, och
 • 3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande. Lag (2011:1338).

Ändringar/Förarbeten (4)

21 § Bestämmelserna i 67 kap. 29–32 och 34–36 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) tillämpas i mål enligt denna lag. Det som sägs där om Skatteverket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet. Lag (2013:92).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

22 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag. Lag (2011:1338).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:540, 2011:1338

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:613

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 1989/90:141, 1989/90:JoU24, rskr 1989/90:349
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1990:613

Lag (1994:1107) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Förarbeten
Prop. 1993/94:150 (bil.14), bet. 1993/94:JoU32, rskr. 1993/94:281
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
SFS-nummer
1994:1107
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § den 1 januari 1995, och i övrigt den 1 januari 1996. Avgift tas dock inte ut för kalenderåret 1996 om den uppmätta, nyttiggjorda energiproduktionen i produktionsenheten under det kalenderåret understiger 40 gigawattimmar.

Rubrik
Lag (1994:1107) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (1995:619) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Förarbeten
Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:619
Rubrik
Lag (1995:619) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (1995:1717) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
1995:1717
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1717) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Omfattning
ny 10 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:675
Rubrik
Lag (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2002:411) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8, 15, 16, 22 §§;ändr. 1, 5, 6, nya 8, 18 §§;nya 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 1, 4, 6, nya 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§
SFS-nummer
2002:411
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:411) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2003:540) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 22 §
SFS-nummer
2003:540
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:540) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2003:698) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 20, 21 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:698
Rubrik
Lag (2003:698) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2007:1282) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1282
Rubrik
Lag (2007:1282) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2007:1372) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2007:1372
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2007:1372) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2008:833) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:153, bet. 2008/09:MJU4, rskr. 2008/09:9
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
SFS-nummer
2008:833
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

Rubrik
Lag (2008:833) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2011:1338) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 19, 20, 21, 22 §§
SFS-nummer
2011:1338
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna om ränta i 19 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Lag (2011:1338) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2013:92) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2013:92
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:92) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1664
Rubrik
Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation