lagen.nu

Förordning (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas bidrag för

 • 1. ny- eller ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten,
 • 2. standardhöjande reparationer och handikappanpassning av sådana lokaler och
 • 3. utbyte eller komplettering av inventarier till sådana lokaler.

2 § Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Av 15 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket framgår att Samlingslokaldelegationen avgör ärenden om sådant stöd. Förordning (2013:724).

Ändringar/Förarbeten (5)

Förutsättningar för bidrag m.m.

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökningar som kommit in till verket före den 1 oktober ett år skall prövas före utgången av februari månad följande år. Förordning (1992:465).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:465

4 § För bidrag krävs det att projektet

 • 1. är angeläget från kulturpolitisk synpunkt och
 • 2. inte försvårar förverkligandet av projekt som avser allmänna samlingslokaler och inte heller försämrar förutsättningarna för att driva befintliga sådana lokaler.

I första hand lämnas bidrag till projekt som avser lokaler för länsmuséer.

5 § Innan fråga om bidrag prövas skall yttrande inhämtas från statens kulturråd.

6 § Bidrag för ett projekt som har påbörjats när boverket prövar ansökan lämnas endast om sökanden har haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena.

På sökandens begäran skall verket ge förhandsbesked, om synnerliga skäl finns för att påbörja arbetena före bidragsbeslut. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

Bidragets storlek

7 § Bidrag lämnas på grundval av ett bidragsunderlag som skall motsvara den kostnad som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning.

Bidrag lämnas med högst 30 procent av bidragsunderlaget för nybyggnad och med högst 50 procent av bidragsunderlaget för övriga projekt. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

Förfarandet i bidragsärenden

8 § Ansökan om bidrag skall lämnas in till boverket (samlingslokaldelegationen). Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

Ytterligare föreskrifter om ansökan får meddelas av verket. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

8 a § Boverket får bestämma villkor för bidraget. Förordning (2002:647).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:647

9 § Sökanden skall förbinda sig att

 • 1. utföra projektet inom den tid som boverket bestämmer,
 • 2. iaktta de bestämmelser om projektets genomförande i övrigt som verket meddelar,
 • 3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet, om verket begär det, samt
 • 4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i 10 §. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

10 § När ett bidragsprojekt har färdigställts skall projektet besiktas, om inte Boverket bestämmer annat. Besiktningen sker på sökandens bekostnad genom förrättningsmän som Boverket utser. Förordning (1993:1123).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1523, 1993:1123

11 § Före utbetalningen av ett bidrag får verket återkalla bidragsbeslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

12 § Boverket får meddela föreskrifter om besiktning och om utbetalning av bidrag. Förordning (1990:1523).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1523

13 § Sedan ett bidrag betalats ut får Boverket besluta om återbetalning av bidraget helt eller delvis endast om

 • 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
 • 2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 • 3. villkoren för bidraget inte har följts. Förordning (2002:647).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1523, 2002:647

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om återbetalning av bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:953).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:573

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr 1989/90:BoU14, rskr 1989/90:168
Ikraft
1990-08-01
SFS-nummer
1990:573
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990, då förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om beslut om bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.

Den nya förordningen tillämpas även i ärenden i vilka ansökan om bidrag enligt den upphävda förordningen har gjorts men inte prövats slutligt av plan- och bostadsverket före den 1 augusti 1990.

Förordning (1990:1523) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft
1991-02-01
SFS-nummer
1990:1523
Rubrik
Förordning (1990:1523) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (1992:465) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:465
Rubrik
Förordning (1992:465) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (1993:1123) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1123
Rubrik
Förordning (1993:1123) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (1996:176) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:176
Rubrik
Förordning (1996:176) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (1998:1138) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1138
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1998:1138) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2002:647) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §;ny 8 a §
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:647
Rubrik
Förordning (2002:647) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2006:191) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:191
Rubrik
Förordning (2006:191) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2008:231) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:231
Rubrik
Förordning (2008:231) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2013:724) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-11-01
SFS-nummer
2013:724
Rubrik
Förordning (2013:724) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:953
Rubrik
Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation