lagen.nu

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-03-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:358
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som enligt 1 § LVU är avsedd att komplettera socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom upp till 20 år om det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Beslut om vård med stöd av 4 § LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2012:777).

Rättsfall (17)

HFD 2011 ref. 6: Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.
HFD 2012 ref. 35: Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte...
HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om...
HFD 2015 ref. 27: Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern...
HFD 2015 ref. 36: I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att...
HFD 2017 ref. 42: Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter...
RÅ 1995 ref. 38: Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård...
RÅ 1995 ref. 39: Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av...
RÅ 1995 ref. 46: Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om...
RÅ 1996 ref. 61: En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av...
RÅ 1996 ref. 91: Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga...
RÅ 2000 ref. 33: Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...
RÅ 2005 ref. 66: En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda...
RÅ 2008 ref. 55: Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a....
RÅ 2009 ref. 64: Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas...
RÅ 2010 ref. 24: Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Beredande av vård

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).

Rättsfall (16)

HFD 2011 ref. 6: Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.
HFD 2012 ref. 35: Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte...
HFD 2014 ref. 23: Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant...
HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om...
HFD 2015 ref. 27: Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern...
HFD 2017 ref. 42: Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter...
HFD 2018 ref. 6: Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda...
RÅ 1995 ref. 38: Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård...
RÅ 1995 ref. 39: Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av...
RÅ 1995 ref. 46: Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om...
RÅ 1995 ref. 64: Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett...
RÅ 1996 ref. 61: En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av...
RÅ 1996 ref. 91: Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...
RÅ 2008 ref. 55: Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl.a....
RÅ 2009 ref. 64: Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:406

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

Rättsfall (4)

HFD 2015 ref. 42: En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom...
HFD 2015 ref. 7: Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och...
RÅ 2000 ref. 33: Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen...
RÅ 2010 ref. 24: Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett...

Lagrumshänvisningar hit (13)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:616, 2006:896

4 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för

 • - den unges förhållanden,
 • - de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,
 • - tidigare vidtagna åtgärder,
 • - den vård som socialnämnden avser att anordna,
 • - hur relevant information lämnats till den unge,
 • - vilket slags relevant information som lämnats, samt
 • - den unges inställning. Lag (2009:804).

5 § Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kraft.

Omedelbart omhändertagande

6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om

 • 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och
 • 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas.

Rättsfall (3)

HFD 2011 ref. 50: Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...
RÅ 2006 ref. 36: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård...

Lagrumshänvisningar hit (4)

7 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas rätten.

Förvaltningsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, skall prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten.

Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet.

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att nämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet underställas den rätt som prövar frågan om vård. Därvid gäller bestämmelserna i första-tredje styckena. Lag (2009:804).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:804

8 § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av denna lag. Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2009:804).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:804

9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör

 • 1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller
 • 2. när rätten avgör frågan om vård.

Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad.

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av lagen.

Vården

10 § Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och föreskrifterna i 11-20 §§. Lag (2001:466).

Rättsfall (1)

RH 2016:46: Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:466

11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. Lag (2007:1312).

Rättsfall (2)

HFD 2015 ref. 36: I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att...
RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:406, 2007:1312

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge ska vistas i ett hem som avses i första stycket ska Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. I akuta situationer ska Statens institutionsstyrelse omedelbart anvisa en sådan plats. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (22)

Ändringar/Förarbeten (5)

12 a § Om den unge är placerad på ett särskilt ungdomshem och vårdas eller har vårdats på sjukhus, ska verksamhetschefen vid vårdenheten genast underrätta Statens institutionsstyrelse om den unge önskar lämna eller redan har lämnat vårdenheten.

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör en allmänfarlig sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte står klart att det inte finns någon risk för smittspridning. Lag (2018:652).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:652

13 § Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2012:777).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:406, 2012:777

13 a § Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.

Socialnämnden ska följa vården främst genom

 • 1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,
 • 2. enskilda samtal med den unge,
 • 3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och
 • 4. samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:777).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:777

14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämnden

 • 1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska utövas, eller
 • 2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.

Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när socialnämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 2 § denna lag. Lag (2018:686).

Rättsfall (5)

HFD 2015 ref. 27: Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern...
HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta...
HFD 2017 ref. 40: Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k....
RÅ 1993 ref. 72: Begränsning av föräldrars umgängesrätt enligt 14 § lagen (199052) med särskilda...
RÅ 2005 ref. 66: En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:406, 2018:686

14 a § Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad vård.

Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket. Lag (2005:468).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:468

Särskilda befogenheter

15 § Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, får han eller hon hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Lag (2003:420).

Lagrumshänvisningar hit (10)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:420

15 a § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, ta emot besök samt vistas utanför hemmet i den utsträckning det är lämpligt. För den som omfattas av 15 § får rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök vägras eller begränsas om det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet. Ett sådant beslut får gälla högst 14 dagar. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska det upphävas.

Den som avses i första stycket får vistas utanför hemmet under en på förhand bestämd tid, dock högst fyra veckor.

Beslut om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök samt beslut om vistelse utanför hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet ska fattas efter samråd med socialnämnden.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns bestämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:468, 2018:652, 2001:466

15 b § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar eller på något annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar enhet),

 • 1. om det är nödvändigt med hänsyn till den unges eller andras säkerhet, eller
 • 2. om det är nödvändigt för att förhindra att den unge avviker eller för att i övrigt genomföra vården.

Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan fritidssysselsättning.

Vård vid en låsbar enhet får pågå under högst två månader i följd. Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att någon av de omständigheter som anges i första stycket fortfarande gäller och att den unge samtidigt ges möjlighet till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:406, 2018:652, 2001:466

15 c § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det är särskilt påkallat på grund av att den unge uppträder våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, hållas i avskildhet. Den unge ska då stå under fortlöpande uppsikt av personalen och ha möjlighet att tillkalla personal. Han eller hon får inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid än fyra timmar i följd.

En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska åtgärden genast avbrytas. Lag (2018:652).

15 d § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det krävs med hänsyn till hans eller hennes speciella behov av vård eller säkerhet eller säkerheten vid hemmet, hindras från att träffa andra som vårdas där (vård i enskildhet).

Vård i enskildhet ska vara anpassad efter den unges individuella vårdbehov.

En fråga om vård i enskildhet ska prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:652

16 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge får inte heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan egendom påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:468).

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:52, 2005:468

17 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det behövs, kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas vid ankomst till hemmet för kontroll av att han eller hon inte bär på sig något som enligt 16 § inte får innehas. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom ska påträffas hos honom eller henne.

En kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den unge avstår från den rätten.

Den unge ska tillfrågas om han eller hon önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen. Den unges önskemål ska så långt det är möjligt tillgodoses.

All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Lag (2018:652).

17 a § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att vid ankomsten till hemmet lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den unge får uppmanas att lämna prov endast om det finns anledning till det.

Första stycket första meningen gäller också om det under vistelsen i hemmet kan misstänkas att den unge är påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges i första stycket. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1312, 2011:736, 2001:466

17 b § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får bostadsrum och andra slutna förvaringsställen som disponeras av någon som omfattas av bestämmelserna i 15 § undersökas (rumsvisitation). En rumsvisitation får endast utföras för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §.

En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas. Lag (2018:652).

17 c § Om det behövs för att genomföra vården eller upprätthålla ordningen vid hemmet, får säkerhetskontroll genomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning på de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer. Det ska för varje särskilt ungdomshem anges i vilka situationer kontroller får genomföras. Sådan kontroll får bara genomföras på unga som omfattas av bestämmelserna i 15 § för att söka efter föremål som den unge inte får inneha enligt 16 §. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:652

18 § Bestämmelserna i 16, 17, 17 b och 17 c §§ ska gälla för alla som vårdas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse medger det. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:2, 2018:652

19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.

Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans eller hennes offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2005:468).

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

20 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (2018:652).

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

20 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (2019:358).

20 a § Tvångsåtgärder enligt 15–15 d §§ och 17–19 §§ får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas. Lag (2018:652).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:652, 2005:468

20 b § I 15 a, 17 c och 18–20 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas av Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b–17 b §§ av Statens institutionsstyrelse. Lag (2018:652).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:652, 2005:468

20 c § Den unge ska erbjudas ett uppföljande samtal efter ett verkställt beslut om

 • 1. avskildhet enligt 15 c §,
 • 2. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §, eller
 • 3. rumsvisitation enligt 17 b §.

Under samtalet ska den unge få information om vad som var anledningen till att tvångsåtgärden behövde tillgripas och ges möjlighet att framföra sin uppfattning om den vidtagna åtgärden. Lag (2018:652).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:652

Upphörande av vård

21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne.

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år. Lag (2003:406).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 35: Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte...
HFD 2014 ref. 50: Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:406

21 a § Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om

 • 1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),
 • 2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
 • 3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,
 • 4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
 • 5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
 • 6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
 • 7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 • 8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller
 • 9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–9 har verkställts. Lag (2011:1170).

Ändringar/Förarbeten (5)

Andra åtgärder

Förebyggande insatser

22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

 • 1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett, eller
 • 2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § andra stycket, 13 a § första stycket samt 21 § första och tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § andra stycket av om ett sådant beslut ska upphöra att gälla ska ske första gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut.

Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra ett sådant beteende som avses i första stycket. Lag (2016:518).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

23 § Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om

 • 1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller
 • 2. ansökan om vård bifalls.

Flyttningsförbud m.m.

24 § Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 13: Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) att ta emot den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd beslutar om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §. Lag (2001:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:466

26 § Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs.

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att förbudet skall upphöra.

27 § Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om

 • 1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och
 • 2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling.

Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.

28 § Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall beslutet underställas förvaltningsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 § första-tredje styckena. Lag (2009:804).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:804

29 § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud. Lag (2009:804).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:804

30 § Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör

 • 1. om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 29 §, eller
 • 2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud.

31 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur den unges umgänge skall utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal. Lag (2003:406).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:406

Läkarundersökning

32 § I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem, får nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har rätten samma befogenhet.

Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör ansökan enligt 4 §.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Bestämmelser om handläggningen

33 § Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

34 § Är den unge omhändertagen eller har ett tillfälligt flyttningsförbud meddelats, skall förvaltningsrätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om vård eller flyttningsförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2009:804).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:804

35 § I mål om beredande eller upphörande av vård eller om flyttningsförbud enligt denna lag skall förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas, om någon part begär det. Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2009:804).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:420, 2009:804

36 § Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det.

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Lag (2012:777).

Rättsfall (4)

HFD 2011 ref. 78: En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett LVU-mål...
HFD 2014 ref. 38: Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga ett...
HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om...
RÅ 2006 ref. 10: Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga...

Ändringar/Förarbeten (4)

37 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål om omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsförbud skall nämndemän ingå i rätten.

38 § Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1955).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1955

39 § I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:1648, 2009:804, 2018:652

40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser eller om tillfälligt flyttningsförbud gäller omedelbart.

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar något annat.

Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat skall gälla omedelbart.

Rättsfall (3)

HFD 2011 ref. 5: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta...
HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om...
RÅ 2005 ref. 61: I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om...

Bestämmelser om överklagande

41 § Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när nämnden har

 • 1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,
 • 2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,
 • 3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska röjas,
 • 4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla,
 • 5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
 • 6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud.

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.

Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. Lag (2018:652).

Rättsfall (2)

HFD 2015 ref. 36: I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att...
RÅ 2006 ref. 10: Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga...

Ändringar/Förarbeten (4)

42 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

 • 1. inskränkningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster eller ta emot besök enligt 15 a §,
 • 2. vård vid en låsbar enhet enligt 15 b §, avskildhet enligt 15 c § eller vård i enskildhet enligt 15 d §,
 • 3. kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §,
 • 4. skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov enligt 17 a §,
 • 5. rumsvisitation enligt 17 b §,
 • 6. övervakning av brev och andra försändelser enligt 19 §, eller
 • 7. förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.

Överklagande prövas av den förvaltningsrätt som meddelat beslutet om vård.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:652).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Handräckning av Polismyndigheten och Kriminalvården

43 § Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp för att på begäran av

 • 1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,
 • 2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, och
 • 3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. Lag (2017:135).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:406, 2005:468, 2017:135

43 a § Kriminalvården ska vid en transport enligt 43 § tillämpa följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten. Lag (2017:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:135

43 b § Den som begär hjälp enligt 43 § ska utan hinder av sekretess lämna den verkställande myndigheten de uppgifter om den unge eller närstående till denne som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden. Lag (2017:135).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:135

43 c § Den unge får tas i förvar, om det är nödvändigt för att en transport enligt 43 § ska kunna genomföras. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Lag (2017:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:135

Böter

44 § Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till böter.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen. Lag (2009:598).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:598

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:52

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:52
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1990, då lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) skall upphöra att gälla.
 • 2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.
 • 3. Föreskrifterna i 1 § och 2 § andra stycket i den gamla lagen gäller fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till länsrätten före den 1 juli 1990.
 • 4. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 1 i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 2 § i den nya lagen. Ett beslut om vård på någon grund som anges i 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket i den gamla lagen skall anses som ett beslut om vård med stöd av 3 § i den nya lagen.
 • 5. Ett beslut enligt 8 a eller 16 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 22 respektive 14 § i den nya lagen.
 • 6. Har ett flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om övervägande i 26 § och om umgänge i 31 § i den nya lagen.
 • 7. Har ett tillfälligt flyttningsförbud beslutats med stöd av socialtjänstlagen (1980:620), gäller socialtjänstlagens bestämmelser om sådant flyttningsförbud även efter den 1 juli 1990. Dessutom tillämpas bestämmelserna om umgänge i 31 § i den nya lagen.
 • 8. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till den gamla lagen, skall hänvisningen i stället avse denna lag. Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts av en föreskrift i denna lag, skall den nya föreskriften tillämpas.

Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr 1992/93:106
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 12, 18 §§
SFS-nummer
1993:2
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde.

Rubrik
Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1244
Rubrik
Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1316
Rubrik
Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Omfattning
ny 21 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1381
Rubrik
Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 36, 39 §§
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1996:1648
Rubrik
Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:616
Rubrik
Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Omfattning
ändr. 16, 20 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:52
Rubrik
Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ikraft
2001-07-01
Omfattning
ändr. 1, 10, 24, 25, 42 §§;nya 15 a, 15 b, 15 c, 17 a §§
SFS-nummer
2001:466
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 36, 42, 43 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:406
Rubrik
Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 15, 35, 41 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:420
Rubrik
Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1162
Rubrik
Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:182
Rubrik
Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ändr. 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42, 43 §§;nya 14 a, 20 a, 20 b §§
SFS-nummer
2005:468
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 • 2. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.
Rubrik
Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:729
Rubrik
Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:616
Rubrik
Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:896
Rubrik
Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Omfattning
ändr. 1, 4, 11, 17 a, 24 §§
Ikraft
2008-04-01
SFS-nummer
2007:1312
Rubrik
Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Omfattning
ändr. 41, 44 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:598
Rubrik
Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41, 42 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:804
Rubrik
Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 38 §
SFS-nummer
2010:1955
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Rubrik
Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:736
Rubrik
Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2011:1170
Rubrik
Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1170
SFS-nummer
2012:577
Rubrik
Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Omfattning
ändr. 1, 13, 36 §§;ny 13 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:777
Rubrik
Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
rubr. närmast före 43 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:752
Rubrik
Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:82
Rubrik
Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:984
Rubrik
Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:518
Rubrik
Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ändr. 43 §, rubr. närmast före 43 §;nya 43 a, 43 b, 43 c §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:135
Rubrik
Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§;nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:652
Rubrik
Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:686
Rubrik
Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:358
Rubrik
Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation