lagen.nu

Notarieförordning (1990:469)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:288
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Notarietjänstgöring och notariemeritering

1 § Notarietjänstgöring fullgörs efter juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Tjänstgöringen fullgörs under en tid av två år, om inte något annat anges i 2 § andra stycket eller 2 b §.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, ska sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. Förordning (2014:442).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller förvaltningsrätt eller båda slagen av domstolar.

Vid en tingsrätt och en förvaltningsrätt på samma ort får en kombinerad notarietjänstgöring fullgöras. I dessa fall får beslutas om anställning som tingsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid förvaltningsrätten och som förvaltningsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätten. Sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år ska fullgöras vid respektive domstol.

När en tingsnotarie tjänstgör vid förvaltningsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion tillämpas på notarien. När en förvaltningsrättsnotarie tjänstgör vid tingsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion tillämpas på förvaltningsrättsnotarien. Förordning (2009:1400).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:994, 2009:1400

2 a § Notarietjänstgöringen kan, efter förordnande enligt 52 a § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, till en tid av två månader fullgöras vid en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten.

När en tingsnotarie tjänstgör vid en hyresnämnd skall bestämmelserna i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion tillämpas på notarien. Förordning (2005:1098).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1098

2 b § Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol och vid Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, får en förlängd notarietjänstgöring fullgöras. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid mark- och miljödomstolen eller Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt. Förordning (2017:288).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:288, 2014:442

3 § Efter särskild prövning får högst sex månaders tjänstgöring hos en arbetsgivare tillgodoräknas som notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring skall i tiden ligga före all domstolstjänstgöring.

Vid prövning enligt första stycket skall särskilt beaktas tjänstgöringens allmänna juridiska värde men även dess värde för fortsatt arbete vid tingsrätt eller förvaltningsrätt. Förordning (2009:1400).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:132, 2009:1400

4 § Domstolsverket kan efter en skriftlig framställning ge förhandsbesked om en viss tilltänkt tjänstgöring kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring enligt 3 §.

5 § Notariemeritering har förvärvats av den som på ett tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring. Notarien ska därvid ha utfört domaruppgifter som avses i 17 och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion eller 20 och 21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion. Förordning (2009:1400).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:797, 2009:1400

6 § Bevis om notariemeritering utfärdas av den domstol där tjänstgöringen avslutas. Ett sådant bevis skall innehålla uppgift om de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har fullgjorts och om den tid tjänstgöringen pågått hos varje arbetsgivare. Förordning (1994:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:927

Anställningar

7 § Anställningar som tingsnotarier och förvaltningsrättsnotarier beslutas av Domstolsverket. Förordning (2009:1400).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:392, 2009:1400

7 a § Innan Domstolsverket beslutar i ett ärende om anställning av tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie, ska uppgifter om den som verket avser att anställa inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2009:1400).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1400, 2007:72

8 § En sökande, som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att tillgodoräknas enligt 3 §, skall uppge detta i sin ansökan.

9 § Notarier anställs tills vidare, dock längst för den tid som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §, eller den kortare tid som kan följa enligt 3 § eller av någon annan särskild omständighet.

Om en notarie har fullgjort endast en viss del av en kombinerad notarietjänstgöring som avses i 2 § andra stycket eller av en förlängd notarietjänstgöring som avses i 2 b § och förordnas på nytt på en notarietjänst, får han eller hon förvärva notariemeritering tidigast när hans eller hennes sammanlagda tjänstgöringstid uppgår till den som det första förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

Om någon ska anställas vid en statlig myndighet för en tjänstgöring som enligt 3 § kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring, får det lämnas över till Domstolsverket att besluta om anställningen. Förordning (2014:442).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:994, 2009:1400, 2014:442

10 § Efter särskild prövning får en tingsrätt eller förvaltningsrätt förlänga en anställning att gälla för en längre tid än som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §. Förordning (2014:442).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Vid förordnanden enligt 9 eller 10 § gäller inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

12 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
13 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
14 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
15 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
16 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
17 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
18 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

Överklagande

19 § Beslut om antagning till notarietjänstgöring och beslut i ärenden enligt 3--5 §§ får överklagas till Notarienämnden.

Notarienämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1994:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:927

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:469

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:469
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
 • 2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488). Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.
 • 3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som skall tillträdas efter den 31 maj 1991.
 • 4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd följande gälla.

Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av

 • a) två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före den 1 augusti 1990,
 • b) två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 augusti -- 30 september 1990,
 • c) två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 oktober -- 30 november 1990,
 • d) två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 december 1990 -- 31 januari 1991,
 • e) två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 februari -- 31 mars 1991,
 • f) två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 april -- 31 maj 1991.
 • 5. Har upphävts genom förordning (2009:1400).

Förordning (1991:542) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:116, 1990/91:JuU37, rskr 1990/91:261
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:542
Rubrik
Förordning (1991:542) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (1994:927) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:927
Rubrik
Förordning (1994:927) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (1996:392) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:392
Rubrik
Förordning (1996:392) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2001:132) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-05-01
SFS-nummer
2001:132
Rubrik
Förordning (2001:132) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2002:797) om ändring i Notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:797
Rubrik
Förordning (2002:797) om ändring i Notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2002:994) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10, 18 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:994
Rubrik
Förordning (2002:994) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2005:1098) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1098
Rubrik
Förordning (2005:1098) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2007:72) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
2007-04-01
SFS-nummer
2007:72
Rubrik
Förordning (2007:72) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2007:385) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:385
Rubrik
Förordning (2007:385) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2007:1083) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§;rubr. närmast före 12, 16 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1083
Rubrik
Förordning (2007:1083) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2009:1400) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 7, 7 a, 9, 10 §§
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:1400
Rubrik
Förordning (2009:1400) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2014:442) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 9, 10 §§;ny 2 b §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:442
Rubrik
Förordning (2014:442) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (2017:288) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:288
Rubrik
Förordning (2017:288) om ändring i notarieförordningen (1990:469)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation