lagen.nu

Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:505
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får inte föras in till landet utan särskilt tillstånd. Lag (1993:180).

Rättsfall (2)

NJA 1996 s. 696: En slangbåge har inte ansetts omfattad av införselförbudet i 1 § förordningen...
NJA 2005 s. 523: Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:180

2 § Tillstånd till införsel av sådana föremål som avses i 1 § får ges endast om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd får också ges beträffande batonger av det slag som enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag, om föremålet förs in till landet för att ingå i sådan utrustning.

3 § Polismyndigheten prövar tillstånd till införsel enligt denna förordning. Förordning (2014:1142).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:75, 2014:1142

4 § I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska i tillämpliga delar det gälla som föreskrivs om skjutvapen i 1 kap. 8 §, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 § f vapenlagen (1996:67) och 2 kap. 2 § första stycket 1, 6 och 11 §§, 3 kap. 1 § första stycket och 2 § samt 4 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70). Förordning (2017:505).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Om påföljd för olovlig införsel av föremål som omfattas av denna förordning och försök till sådant brott finns föreskrifter i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1271).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1271

6 § Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1142).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1142

7 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1992:213).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:213

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:415

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:129, 1989/90:JuU35, rskr 1989/90:287
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:415

Förordning (1992:213) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ny 7 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:213
Rubrik
Förordning (1992:213) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (1992:770) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-08-01
SFS-nummer
1992:770
Rubrik
Förordning (1992:770) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:180
Rubrik
Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:75
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (2000:1271) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1271
Rubrik
Förordning (2000:1271) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (2014:1142) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1142
Rubrik
Förordning (2014:1142) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Förordning (2017:505) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-07-02
SFS-nummer
2017:505
Rubrik
Förordning (2017:505) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation