lagen.nu

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:444
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-01
Övrigt
Rättelsesida 2018:558 har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-07-01 genom SFS 2018:558

Inledande bestämmelser

1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende.

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.

Rättsfall (10)

AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev...
AD 2006 nr 49: En arbetstagare lämnade sin anställning hos ett företag som bedrev...
AD 2009 nr 63: Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slutade...
AD 2010 nr 27: Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en...
AD 2015 nr 35: En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av den...
NJA 1995 s. 347: En banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera...
NJA 1998 s. 633: Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409)...
NJA 1999 s. 469: En banks tio år gamla interna kreditinstruktion har ansetts utgöra...
NJA 2001 s. 362: Anställds kopiering av kunddatabas, som utgjort företagshemlighet men som den...
RH 2002:11: Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan har...

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet eller annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse.

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller någon före honom har fått del av i god tro.

Rättsfall (2)

AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev...
NJA 1998 s. 633: Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409)...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Straff

3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

För försök eller förberedelse till företagsspioneri skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 362: Anställds kopiering av kunddatabas, som utgjort företagshemlighet men som den...

4 § Den som anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den som tillhandahåller hemligheten eller någon före honom har berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri skall dömas för olovlig befattning med företagshemlighet till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Skadestånd

5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.

Rättsfall (3)

NJA 1998 s. 633: Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409)...
RH 2002:11: Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan har...
RH 2002:61: En person som varit först VD och därefter konsult i ett bolag har ansetts...

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.

Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl.

Rättsfall (13)

AD 1998 nr 80: Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som...
AD 2002 nr 38: Det har ansetts utrett att en försäljare i anslutning till att han sagt upp sin...
AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev...
AD 2006 nr 49: En arbetstagare lämnade sin anställning hos ett företag som bedrev...
AD 2009 nr 63: Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slutade...
AD 2010 nr 27: Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en...
AD 2015 nr 35: En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av den...
AD 2015 nr 39: En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett...
AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag...
AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos...
AD 2018 nr 31: Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp...
RH 2002:61: En person som varit först VD och därefter konsult i ett bolag har ansetts...

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag ska ersätta den skada som uppkommer genom hans eller hennes förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har röjts i strid med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2009:444).

Rättsfall (7)

AD 1998 nr 80: Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som...
AD 2003 nr 21: En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev...
AD 2009 nr 63: Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slutade...
AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag...
AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos...
AD 2018 nr 31: Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp...
RH 2002:61: En person som varit först VD och därefter konsult i ett bolag har ansetts...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:444

9 § Vid bestämmande av skadestånd enligt 5--8 §§ för ett angrepp på en näringsidkares företagshemlighet skall hänsyn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättsfall (8)

AD 2006 nr 49: En arbetstagare lämnade sin anställning hos ett företag som bedrev...
AD 2011 nr 11: Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare...
AD 2015 nr 35: En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av den...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett...
AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag...
AD 2018 nr 25: Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos...
NJA 1998 s. 633: Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409)...
RH 2002:11: Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan har...

10 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad.

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska betala...

Vitesförbud

11 § Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt 2 §.

Talan enligt första stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §.

Talan om utdömande av vite förs vid den domstol som i första instans har prövat frågan om vitesförbud. Talan förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till straff för en gärning som omfattas av förbudet.

Rättsfall (2)

AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag...
NJA 2000 s. 435: I mål om vitesförbud enligt (I) lagen om skydd för företagshemligheter, (II)...

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som har ålagts förbudet, om ändamålet med förbudet har förlorat sin betydelse.

13 § Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika skäl för att en företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap. 5--8 §§ rättegångsbalken.

I fråga om överklagande av beslut enligt första stycket samt i fråga om handläggningen i högre rätt gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om talan mot beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 435: I mål om vitesförbud enligt (I) lagen om skydd för företagshemligheter, (II)...

Inlösen m. m.

14 § Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan domstol förordna att en handling eller ett föremål som han har i sin besittning och som innefattar hemligheten skall överlämnas till den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för det får domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen.

Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet inte utan olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstol förordna att handlingen eller föremålet skall förstöras eller ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk.

Förordnande enligt första eller andra stycket skall inte meddelas, om ett utnyttjande eller röjande inte skulle vara obehörigt enligt 2 § eller om förverkande eller annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken.

Talan enligt första eller andra stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:409

Departement
Justitiedepartementet L1
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-07-01
Förarbeten
Prop. 1987/88:155, 1989/90:LU37, rskr 1989/90:298
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:409
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  • 2. Genom lagen upphävs lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Bestämmelserna om skadestånd i den lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om handlingar som har företagits före ikraftträdandet.

Lag (2009:444) om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:444
Rubrik
Lag (2009:444) om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

2018:558

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:558
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation