lagen.nu

Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:234
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-26

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller vid handräckning enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1235

Personuppgifter till tredje land

2 § Personuppgifter får överföras till tredjeland vid handräckning enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och denna förordning. Förordning (2018:234).

Ändringar/Förarbeten (4)

Utredning i Sverige

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

3 § Om en svensk myndighet vid utredning i ett svenskt skatteärende finner uppgifter som kan antas beröra något skatteärende i en främmande stat, skall myndigheten snarast anmäla detta till Skatteverket. Förordning (2003:946).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:946, 2016:1235

4 § Om Skatteverket enligt 8 § första stycket lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden medger företrädare för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i Sverige, skall verket förordna sådan företrädare. Förordning (2003:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:946

Indrivning i Sverige

5 § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (1993:1254).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1254
6 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

7 § Belopp för vilket indrivning begärts skall, såvida inte annat föreskrivs i avtal eller överenskommelse med främmande stat, räknas om till svenska kronor enligt den växelkurs som Kronofogdemyndigheten har fastställt för varje tidpunkt.

Betalningen får dock alltid ske i den ansökande statens myntslag. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:946, 2006:767
8 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

Handräckning i främmande stat

Utbyte av upplysningar

9 § Hemställan enligt 17 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden skall innehålla utredning om att de i 15 § samma lag angivna förutsättningarna för handräckning föreligger. I hemställan skall vidare anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och hemortskommun för den person som saken gäller. Av hemställan skall också framgå att det är fråga om ett skatteärende.

Hemställan enligt 17 § andra stycket samma lag skall därjämte innehålla en kort redogörelse för det svenska skatteärendet och skälet för hemställan.

Indrivning i främmande stat

10 § Begäran om handräckning för indrivning skall innehålla utredning om att de i 15 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden angivna förutsättningarna för handräckning föreligger.

Till begäran skall fogas det beslut på vilket anspråket grundas i original eller kopia. Om det följer av överenskommelse med den främmande staten får till begäran i stället fogas utdrag ur restlängd eller utsöknings- och indrivningsdatabasen eller annan handling där grunden för anspråket framgår. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Om en fråga om någon åtgärd som avses i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp av den anmodade myndigheten i en främmande stat, ska Kronofogdemyndigheten inhämta Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svensk myndighet kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första stycket. Förordning (2011:1548).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:510, 2011:1548
12 § Har upphävts genom förordning (2006:767).

13 § Om det uppkommer rest på grund av omväxling till svenskt mynt av ett belopp som varit avsett att täcka en fordran som är föremål för handräckning eller därför att en myndighet i den främmande staten eller bank eller annan som förmedlat betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller restbeloppet bort. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:767

Delgivning av handling i främmande stat

14 § Begäran om delgivning i främmande stat av handlingar i ett svenskt skatteärende skall innehålla uppgift om mottagarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och hemortskommun samt om handlingens innehåll. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:767

15 § Den behöriga myndigheten får begära att delgivningen sker på visst sätt som kan vara föreskrivet enligt lagstiftningen i den stat där delgivningen skall äga rum. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:767

16 § Om det finns ett avtal om utbyte av upplysningar, bistånd med indrivning eller delgivning av handlingar mellan Sverige och en främmande stat, får den behöriga myndigheten ingå överenskommelse med en myndighet i den främmande staten om det sätt på vilket utbytet av upplysningar, biståndet med indrivning respektive delgivningen av handlingar ska genomföras, såsom frågor om samordnade skatteutredningar, automatiskt utbyte av kontrolluppgifter, spontant utbyte av upplysningar, liksom frågor om blanketter och vilket minsta belopp en begäran om indrivning bör avse.

Den behöriga myndigheten ska till den andra myndigheten lämna de upplysningar som behövs för att uppfylla överenskommelsen. Förordning (2016:1235).

Ändringar/Förarbeten (4)

Bemyndigande

17 § Den behöriga myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förordning (2006:767).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:946, 2006:767

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:320

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:320

Förordning (1993:510) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 2, 6, 8, 11, 12 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:510
Rubrik
Förordning (1993:510) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (1993:1254) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1254
Rubrik
Förordning (1993:1254) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (1993:1257) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Omfattning
nuvarande 16 § betecknas 17 §;ny 16 §
Ikraft
1994-02-01
SFS-nummer
1993:1257
Rubrik
Förordning (1993:1257) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (1995:487) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1995-06-01
SFS-nummer
1995:487
Rubrik
Förordning (1995:487) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2001:595) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:595
Rubrik
Förordning (2001:595) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2003:946) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10, 16, 17 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:946
Rubrik
Förordning (2003:946) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2006:767) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 6, 8, 11, 12, §§, rubr. närmast före 2 §;ändr. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:767
Rubrik
Förordning (2006:767) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2011:1548) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 11 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1548
Rubrik
Förordning (2011:1548) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2016:1235) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §, rubr. närmast efter 1 § sätts närmast före 3 §;ny 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1235
Rubrik
Förordning (2016:1235) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2018:234) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:234
Rubrik
Förordning (2018:234) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation