lagen.nu

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:844
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2003:1132 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor och kostnader i samband med indrivning.

2 § I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av utländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller import av varor gäller endast 1 och 3–5 §§, 6 § första stycket och 7, 10 och 16 §§. Det som sägs i dessa bestämmelser om Skatteverket ska då i stället gälla Tullverket. Vidare ska, vid tillämpning av ett avtal om tullsamarbete, det som sägs i dessa bestämmelser om Kronofogdemyndigheten i stället gälla Tullverket. Lag (2011:1538).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:439, 2011:1538

3 § Med handräckning avses i denna lag

 • 1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,
 • 2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
 • 3. delgivning av handlingar.

Med behörig myndighet avses i denna lag

 • 1. Kronofogdemyndigheten, såvitt avser handräckning enligt första stycket 2 samt utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i ärenden om indrivning, och
 • 2. Skatteverket i övriga fall. Lag (2006:708).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 a § Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med utländsk jurisdiktion.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tilllämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2008:1305).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1305

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

Allmänna bestämmelser

4 § I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen. Lag (2008:1305).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:495, 2004:984, 2008:1305

5 § Handräckning ska, om inte annat följer av 10 §, genomföras i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser. Lag (2011:1538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1538

6 § Handräckning får inte innefatta att svensk myndighet skall

 • 1. vidta åtgärd som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 • 2. vidta åtgärd som strider mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen,
 • 3. lämna handräckning, om och i den mån beskattningen i den stat som begär handräckningen strider mot allmänt gällande beskattningsprinciper eller mot bestämmelserna i en överenskommelse för undvikande av dubbelbeskattning eller i annan överenskommelse med den främmande staten.

Handräckning får inte heller innefatta att svensk myndighet skall

 • 1. lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 • 2. lämna upplysning som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 • 3. lämna upplysning, om det skulle strida mot allmän hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

7 § Föranleder handräckning talan inför svensk domstol eller myndighet, äger den behöriga myndigheten ta emot stämning samt själv eller genom ombud föra talan. Lag (2006:708).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:697, 2006:708

Utredning i Sverige

8 § Skatteverket kan, efter framställning från den behöriga myndigheten i den främmande staten, medge företrädare för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i Sverige.

Företrädare som avses i första stycket får inte fatta beslut i frågor som rör utredningen i Sverige. Lag (2003:697).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:697

9 § I fall då svensk myndighet, efter begäran från utländsk myndighet eller i anledning av vad som framkommit vid revision eller annan granskning, till utländsk myndighet översänder uppgift rörande skatt skall uppgiften även tillställas den som berörs därav för kännedom. I sådan underrättelse skall anges till vilken utländsk myndighet uppgiften översänts.

Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om underrättelsen är uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra genomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i skatteärende.

Indrivning i Sverige

10 § I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat gäller i fråga om preskription lagstiftningen i den stat som begärt handräckningen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

11 § Har upphävts genom lag (2006:708).
12 § Har upphävts genom lag (2003:539).

Delgivning av handlingar i Sverige

13 § Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1956).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:697, 2006:708, 2010:1956

Handräckning i främmande stat

Allmänna bestämmelser

14 § I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat får den behöriga myndigheten begära biträde i den främmande staten med handräckning i skatteärende. Lag (1993:495).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:495

15 § Framställning enligt 14 § får göras endast under förutsättning att

 • 1. motsvarande handräckningsåtgärd kan vidtas i Sverige i ett likartat ärende,
 • 2. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 • 3. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

16 § Uppgift som erhållits med stöd av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får ej användas för att ändra eller söka ändring av svensk skatt, om detta skulle strida mot avtalet i fråga.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Utbyte av upplysningar

17 § Svensk myndighet får hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat för att få del av deklarationer och andra uppgifter som erfordras i ett svenskt skatteärende.

I skatteärende som är av väsentligt intresse för beskattningen i Sverige får svensk myndighet hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat som innebär att företrädare för verket eller myndigheten får närvara vid skatteutredning i den främmande staten. Lag (2003:697).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:697

Indrivning i främmande stat

18 § Begäran om handräckning i främmande stat för indrivning av svensk skatt får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Begäran får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan även hos arbetsgivare eller någon annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning. Lag (2006:708).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:495, 2006:708

19 § Svensk skatt som har tagits ut genom handräckning i främmande stat anses i förhållande till den betalningsskyldige ha kommit den behöriga myndigheten till handa vid tidpunkten för uttagandet. Lag (1993:495).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:495

Delgivning av handlingar i främmande stat

20 § Om den behöriga myndigheten önskar delgivning i främmande stat av handling rörande svensk skatt, får den begära handräckning för sådan delgivning.

I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket, se till att delgivning sker med person i den främmande staten genom att sända handlingen med posten enligt 16–18 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1956).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:697, 2006:708, 2010:1956

Handräckning inom Europeiska unionen

21 § Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1 och 3 finns

 • - såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och
 • - såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning finns i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Lag (2012:844).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Gemensamma bestämmelser

22 § Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall den behöriga myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet dit. Lag (2006:708).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

23 § Den behöriga myndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:1654).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:439

24 § Har en svensk myndighet fått upplysningar från en främmande stat i ett skatteärende och gäller på grund av överenskommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningarna, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (1994:1654).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:314

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:314
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
 • 2. Genom lagen upphävs lagen (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende.
 • 3. Genom lagen upphävs vidare
  • -- kungörelsen (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
  • -- kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
  • -- kungörelsen (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt,
  • -- kungörelsen (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärende,
  • -- förordningen (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden, samt
  • -- förordningen (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden.
 • 4. Vad i lagen sägs om överenskommelse med främmande stat gäller inte, förutom bestämmelserna i 4, 14, 21 och 22 §§ , avtalet den 14 maj 1935 med Tyska Riket angående handräckning i beskattningsärenden.

Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Omfattning
ändr. 2 §;ny 23 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:439
Rubrik
Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22 §§
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:495
Rubrik
Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Prop. 1994/95:62, bet. 1994/95:SkU9, rskr. 1994/95:57
Omfattning
nuvarande 21, 22, 23 §§ betecknas 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före 22 §;nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1654
Rubrik
Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Bet. 1994/95:SkU17, rskr. 1994/95:160
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1994:1654
SFS-nummer
1994:2028
Rubrik
Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:368
Rubrik
Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
upph. 12 §
SFS-nummer
2003:539
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:697
Rubrik
Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81, EUTL264/2003 s1
Ikraft
2004-01-01
CELEX-nr
32003R1798
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2003:1132
Rubrik
Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2004:984
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas från och med den 1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst träder i kraft.

Rubrik
Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235, EUTL127/2004 s70, EUTL359/2004 s30, EUTL359/2004 s1
Ikraft
2005-07-01
CELEX-nr
32004L0056, 32004L0106, 32004R2073
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2005:263
Rubrik
Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ikraft
2006-07-01
Omfattning
upph. 11 §;ändr. 3, 7, 13, 18, 20, 22 §§
SFS-nummer
2006:708
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Ärenden som avses i 3 § andra stycket 1 och som handläggs av Skatteverket, skall vid ikraftträdandet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Rubrik
Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72
Omfattning
ändr. 4 §;ny 3 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1305
Rubrik
Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 13, 20 §§
SFS-nummer
2010:1956
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:282
Rubrik
Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1, EUTL268/2010 s1
Ikraft
2012-01-01
CELEX-nr
32010L0024, 32010R0904,
Omfattning
ändr. 2, 5, 21 §§
SFS-nummer
2011:1538
Rubrik
Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1, EGTL336/1977 s15
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32011L0016, 1977L0799
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2012:844
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräckning som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande till och med utgången av 2014 för automatiskt informationsutbyte som avses i artikel 3 i rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.
Rubrik
Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation