lagen.nu

Förordning (1990:195) om vård av statens konst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller konst som tillhör staten och finns hos statliga myndigheter.

I fråga om konst som staten får låna från annan finns bestämmelser bl. a, i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning.

1 a § Har upphävts genom förordning (2003:1060).

Myndigheternas vårdansvar

2 § Varje myndighet som har konst placerad hos sig skall vårda den väl. I fråga om konst som utgör tillbehör till fast egendom ankommer dock vården på den myndighet som förvaltar byggnaden.

I fråga om konst som utgör lös egendom men ändå har särskild anknytning till en viss byggnad får den myndighet som förvaltar byggnaden åta sig att svara för vården. Åtagandet skall göras skriftligt och uppgift om detta skall utan dröjsmål lämnas till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1164, 2003:1060

3 § Skadas ett konstverk, skall myndigheten låta reparera skadan på ett fackmässigt sätt. Om kostnaden för reparationen inte står i rimlig proportion till konstverkets värde eller om kostnaden i förhållande till myndighetens resurser är betydande, får myndigheten dock besluta att inte reparera skadan.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Varje myndighet skall upprätta en förteckning över sitt innehav av konst som tillhör staten, årligen inventera det och lämna uppgift om innehavet till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1164, 2003:1060

Samråd med Statens konstråd m.m.

5 § Myndigheten skall samråda med Statens konstråd, när det gäller vården av konsten. Konserverings- eller reparationsåtgärder får inte utföras utan att samråd skett med Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1164, 2003:1060

6 § Om myndigheten med stöd av 3 § beslutar att inte reparera ett skadat konstverk, skall myndigheten omedelbart anmäla detta till Statens konstråd. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

Statens konstråds tillsyn m.m.

7 § Statens konstråd har tillsyn över myndigheternas vård av konst som tillhör staten och som inte står under tillsyn av någon annan myndighet. Statens konstråd skall ge myndigheterna råd om vården av denna konst. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1164, 2003:1060

8 § För sin tillsyn har Statens konstråd tillträde till de lokaler hos myndigheterna där konst förvaras. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

9 § Om Statens konstråd anser att en myndighet brister i sin vård av konsten hos myndigheten och rättelse inte sker inom rimlig tid, skall detta anmälas till regeringen. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

10 § Om det brister i en myndighets vård eller underhåll av ett konstverk och verket löper risk att skadas eller, om skada redan har uppkommit, att skadas ytterligare, får Statens konstråd ta hand om konstverket. Statens konstråd får också ta hand om ett skadat konstverk som den vårdansvariga myndigheten med stöd av 3 § har beslutat att inte reparera. Förordning (2003:1060).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

11 § Statens konstråd skall föra en förteckning över konstverk som har tagits om hand med stöd av 10 §. I förteckningen skall skälen för omhändertagandet anges. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

12 § Konstverk hos en statlig myndighet vars verksamhet upphör eller vars verksamhet överförs till annat huvudmannaskap, skall överföras till Statens konstråd för ny placering, om inte annat särskilt bestämts.

Om en myndighet inte längre önskar ha kvar ett konstverk, skall verket överlämnas till Statens konstråd för ny placering.

När Statens konstråd tagit emot ett konstverk enligt första eller andra stycket, skall konstrådet vid behov samråda med den myndighet eller institution till vars ansvars- eller samlingsområde konstverket hör. Förordning (2003:1060).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1060

12 a § Statens konstråd får genom gåva överlåta konstverk som tagits emot av myndigheten enligt 12 § till annan offentlig verksamhet om konstverket inte längre behövs för statens verksamhet, och

  • 1. konstverket saknar marknadsvärde, eller
  • 2. kostnaderna vid en försäljning skulle överstiga intäkterna. Förordning (2017:566).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:566

13 § Om det i en sådan förteckning som avses i 4 § har tagits upp konst som en annan myndighet har tillsyn över, skall Statens konstråd vidarebefordra uppgifterna dit. Förordning (2003:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1164, 2003:1060

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:195

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:195
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då Kungl. Maj:ts cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk skall upphöra att gälla.

Har konst som utgör lös egendom före denna förordnings ikraftträdande överlämnats till den myndighet som förvaltar byggnaden, där konsten är placerad, behåller denna myndighet vårdansvaret för sådan konst.

Förordning (2001:1164) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4-13 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§;ny 1 a §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:1164
Rubrik
Förordning (2001:1164) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Förordning (2003:1060) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 a §;ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1060
Rubrik
Förordning (2003:1060) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Förordning (2017:566) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 12 a §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:566
Rubrik
Förordning (2017:566) om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation