lagen.nu

Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1340
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Till staten betalas skatt på premie för grupplivförsäkring och för utgivet belopp som motsvarar ersättning på grund av sådan försäkring enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Skattskyldiga är svenska försäkringsföretag, utländska försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i landet, arbetsgivare och näringsidkare.

3 § För försäkringsföretag föreligger skatteplikt för premie för grupplivförsäkring i den mån förmånen av försäkringen enligt 11 kap. 19 § eller 15 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte skall tas upp som intäkt eller premien enligt 16 kap. 25 § samma lag skall dras av.

För staten föreligger skatteplikt för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning enligt avtal som motsvarar försäkringsavtal som avses i första stycket.

För annan arbetsgivare föreligger skatteplikt för belopp som utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den mån ersättningen utgår enligt villkor och med belopp som i huvudsak motsvarar utbetalning av staten enligt andra stycket.

För arbetsgivare och näringsidkare föreligger skatteplikt för premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse i den mån betalning av premie på motsvarande försäkring till svenskt försäkringsföretag hade föranlett skatteplikt för det svenska försäkringsföretaget enligt första stycket. Lag (1999:1269).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1269

4 § För skattskyldiga som avses i 3 § första stycket inträder skatteplikt när premie mottas. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00 procent av underlaget.

Har ett försäkringsföretag för visst år tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, skall beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar för högt uttagen premie. Lag (1997:942).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder skatteplikt vid utbetalning som där sägs.

Beskattningsunderlaget utgörs av utbetalt belopp. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § För skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket inträder skatteplikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av betald premie. Skatten uppgår till 81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1340).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:413, 2011:1340
8 § Har upphävts genom lag (2002:413).

9 § Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1340).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:413, 2011:1340

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1427

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr. 1990/91:106
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1427
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas

 • 1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och avser tid efter ikraftträdandet.

Med avvikelse från vad som sägs i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall den första redovisningsperioden för skatt enligt de nya föreskrifterna omfatta tiden den 1 januari--den 30 juni 1991.

Lag (1992:1494) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, 1992/93:158
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
1992:1494
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas

 • 1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och av ser tid efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:1494) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (1993:490) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:490
Rubrik
Lag (1993:490) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (1994:1925) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, 1994/95:122, bet. 1994/95:FiU1, 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
1994:1925
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas

 • 1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,
 • 3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som betalas och avser tid efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1925) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (1996:1070) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
1996:1070
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och avser tid efter utgången av år 1997. För premie som mottas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 44,17 procent.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997. På belopp som utbetalas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11 procent.
 • 4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och avser tid efter utgången av år 1997. För premie som betalas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11 procent.
Rubrik
Lag (1996:1070) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (1997:942) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
SFS-nummer
1997:942
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och avser tid efter utgången av år 1997.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997.
 • 4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och avser tid efter utgången av år 1997.
Rubrik
Lag (1997:942) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (1999:1269) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1999:1269
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1269) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (2002:413) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 8 §;ändr. 7, 9 §§
SFS-nummer
2002:413
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:413) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Lag (2011:1340) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1340
Rubrik
Lag (2011:1340) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation