lagen.nu

Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:467
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Kommunerna skall den 1 januari 1992 från landstingskommunerna överta ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrättningar i kommunen som inrättats för somatisk långtidssjukvård och som huvudsakligen har kommunen eller en del av kommunen som upptagningsområde.

Övertagande enligt första stycket skall dock inte ske om en kommun och en landstingskommun kommer överens om det eller det finns särskilda skäl mot det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En kommun får den 1 januari 1992 eller senare även överta ansvaret för och driften av en annan vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses i 1 §, om landstingskommunen och kommunen kommer överens om det.

3 § Sjukhem och andra vårdinrättningar, som övertagits av kommunerna med stöd av denna lag, skall anses som sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:467).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:467

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1402

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1990/91:14, 1990/91SoU9, rskr 1990/91:97
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1990:1402
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall överta en sådan inrättning som avses i denna lag. Har övertagande skett skall inrättningen från och med dagen för övertagandet anses som ett servicehus enligt 20 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620). Om en sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

Lag (2001:467) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:467
Rubrik
Lag (2001:467) om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation