lagen.nu

Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-01-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1754
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

Tillämpningsområde och innehåll

1 § Denna förordning gäller för myndigheterna under regeringen.

I förordningen finns föreskrifter till ledning för tolkningen och tillämpningen för svensk del av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd för krigets offer samt enligt 1977 års tilläggsprotokoll I och II till Genèvekonventionerna. (Konventionerna och protokollen har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:14–17 respektive SÖ 1979:22–23.)

I förordningen finns också föreskrifter om viss tillämpning av Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte tilläggsprotokoll. (Konventionen har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1985:7.)

I 20 a och 20 b §§ finns även föreskrifter i anslutning till lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. Förordning (2014:1336).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1336

Totalförsvarspersonalens folkrättsliga ställning

Kombattanter

2 § Som kombattanter anses de som tjänstgör i Försvarsmaktens krigsorganisation, om de inte tillhör sjukvårds- eller själavårdspersonalen enligt 8 eller 12 §. Förordning (1995:645).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:645

3 § Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som kombattanter.

 • 1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning under krig deltar i rikets försvar.
 • 2. De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen (2010:305).
 • 3. Personal ur Tullverket som tjänstgör som gränsövervakningspersonal enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
 • 4. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen. Förordning (2012:487).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § De som kallas in till tjänstgöring inom försvarsmakten skall anses som kombattanter först då de tilldelats militär utrustning och kommit under ansvarigt befäl. De som i fred tilldelats personlig militär utrustning skall dock anses som kombattanter redan då tjänstgöringsskyldigheten inträder.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Försvarsmakten får efter samråd med berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 2--4 §§ om kombattanter. Förordning (1994:653).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:653

Civilförsvarspersonal

6 § Som civilförsvarspersonal anses de som under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala organisationen för räddningstjänst eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet, om de inte tillhör sjukvårdspersonalen enligt 8 §.

Som civilförsvarspersonal anses även annan personal som på anmodan av en räddningsledare deltar i räddningstjänst eller i verksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2003:796).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:645

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 6 § om civilförsvarspersonal. Förordning (2008:1007).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1007

Sjukvårdspersonal

8 § Som sjukvårdspersonal anses all personal som under höjd beredskap uteslutande har till uppgift att sörja för de skadades och sjukas välbefinnande genom förebyggande eller vårdande åtgärder inom den civila eller militära hälso- och sjukvården, tandvården eller veterinärverksamheten eller inom den kommunala tillsynen på miljö- och hälsoskyddsområdet. Förordning (1995:645).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:645
9 § har upphävts genom förordning (1995:645).

10 § De som är krigsplacerade inom den militära hälso- och sjukvården får bära endast personlig lätt beväpning.

11 § Föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna om sjukvårdspersonalen får meddelas av

 • 1. Försvarsmakten för personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och veterinärverksamheten i fråga om det militära försvaret,
 • 2. Socialstyrelsen för övrig sjukvårdspersonal utom för personal inom den civila veterinärverksamheten,
 • 3. Statens jordbruksverk för personal inom den civila veterinärverksamheten. Förordning (1995:645).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:653, 1995:645

Själavårdspersonal

12 § Som själavårdspersonal anses fältpräster samt andra präster, om de är knutna till försvarsmakten eller till den civila hälso- och sjukvården.

Själavårdspersonal som är krigsplacerad inom försvarsmakten får bära endast personlig lätt beväpning enligt Försvarsmakten föreskrifter. Förordning (1994:653).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:653

Civila åtföljande stridskrafterna

13 § Som civila åtföljande stridskrafterna anses de som utför arbete åt ett militärt förband enligt särskilt tillstånd av Försvarsmakten utan att de tjänstgör vid förbandet och utan att de har stridsuppgifter. Förordning (1994:653).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:653

14 § Försvarsmakten får efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 13 § om civila åtföljande stridskrafterna. Förordning (2008:1007).

Ändringar/Förarbeten (4)

Civil personal

15 § Som civil personal anses all övrig personal inom totalförsvaret.

Gemensamma bestämmelser

16 § Folkrättslig ställning enligt denna förordning tillkommer endast den som tjänstgör i vederbörande befattning.

Om någon som tjänstgör inom försvarsmakten har permission eller är tjänstledig under kortare tid behåller han, utan hinder av vad som sägs i första stycket, sin folkrättsliga ställning under ledigheten.

Identitetskort m.m.

17 § Under den tid när den humanitära rätten i väpnade konflikter är tilllämplig ska den personal som anges i 2, 3, 6, 8 och 12 §§ vid tjänstgöringen vara försedd med identitetskort som utvisar den folkrättsliga ställningen. Dessutom ska sjukvårdspersonal och själavårdspersonal vara försedda med armbindel med rödakorsmärket samt civilförsvarspersonal vara försedd med armbindel med det internationella kännetecknet för civilförsvar. Förordning (2014:1336).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:645, 2014:1336

18 § Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Tullverket och Statens jordbruksverk ska under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs inom respektive verksamhetsområde för att personalen ska kunna förses med identitetskort och kännetecken enligt 17 §.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna förberedelserna inom totalförsvarets civila del.

Försvarsmakten ska efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser i övrigt som behövs för att den personal som anges i 13 § vid behov ska kunna förses med identitetskort som utvisar den folkrättsliga ställningen. Förordning (2014:1215).

Ändringar/Förarbeten (5)

18 a § Riksantikvarieämbetet ska efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs för att de personer som avses i artikel 17 punkt 2 b) och c) i 1954 års Haagkonvention ska kunna förses med kännetecken och identitetskort enligt artikel 21 punkt 1 och 2 i tilllämpningsföreskrifterna till nämnda konvention. Förordning (2008:1007).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:497, 2008:1007, 2001:609

19 § Socialstyrelsen skall efter samråd med Migrationsverket och Svenska röda korset under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att identifiering skall kunna ske av barn som evakueras från eller tas emot i Sverige enligt artikel 78 i 1977 års tilläggsprotokoll I.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i första stycket. Förordning (2000:531).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1480, 2000:531

Krigsfångenskap m.m.

19 a § Den som kommer i fiendens våld som krigsfånge är skyldig att på tillfrågan uppge sin tjänstegrad, sitt registreringsnummer, fullständiga namn och födelsedatum. I övrigt behöver inte några uppgifter lämnas. Föreskrifter om förbud att röja uppgifter som rör verksamhet för att försvara landet finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om behandling av krigsfångar som är i Sveriges våld. Förordning (2018:1754).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1754, 1996:928

Utbildning

20 § Försvarsmakten och de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska se till att personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och information om folkrättens regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska erbjuda de bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande utbildning i folkrättens regler i krig och under neutralitet samt samordna utbildningen inom totalförsvarets civila del. Förordning (2015:1054).

Ändringar/Förarbeten (5)

Tillstånd att använda kännetecken

20 a § En ansökan om tillstånd att använda ett kännetecken enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten prövas av

 • 1. Socialstyrelsen när det gäller rödakorsmärket eller benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset”,
 • 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller det internationella kännetecknet för civilförsvar,
 • 3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller det internationella kännetecknet för anläggningar och installationer som innehåller farliga krafter, och
 • 4. Riksantikvarieämbetet när det gäller det internationella kännetecknet för kulturegendom. Förordning (2014:1336).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1336

20 b § En ansökan om tillstånd enligt 20 a § ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

 • 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
 • 2. vilket kännetecken som ansökan avser,
 • 3. ändamålen med användningen av kännetecknet, och
 • 4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

De myndigheter som anges i 20 a § får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet för sina respektive ansvarsområden. Förordning (2018:1754).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1754, 2014:1336

Utmärkning m.m.

21 § Försvarsmakten ska under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att märka ut Försvarsmaktens sjukvårdsenheter och sjukvårdstransportmedel med rödakorsmärken. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utmärkningen.

Försvarsmakten får efter samråd med berörda myndigheter under fredstid vidta förberedelser för att sjuktransportflygplan och sjuktransporthelikoptrar ska kunna avge sådana särskilda signaler som anges i 1977 års tilläggsprotokoll, annex I. Förordning (2014:1336).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:653, 2014:1336

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådana anläggningar som under höjd beredskap ska användas för befolkningsskydd och räddningstjänst med det internationella kännetecknet för civilförsvar.

Förrådsbyggnader, skyddsrum och den materiel som den kommunala organisationen för räddningstjänst ska använda under höjd beredskap får utmärkas redan i fred.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter för utmärkningen. Förordning (2008:1007).

Ändringar/Förarbeten (6)

23 § Socialstyrelsen ska under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att märka ut civila sjukvårdsenheter och sjuktransportmedel med rödakorsmärken. Utmärkningen får göras redan i fredstid.

Socialstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om utmärkningen. Förordning (2014:1336).

Ändringar/Förarbeten (4)

24 § Affärsverket svenska kraftnät ska se till att kärnkraftverkens reaktorbyggnader samt dammar, vars förstörelse helt eller delvis kan ge upphov till farliga krafter, märks ut med det internationella kännetecknet för anläggningar och installationer som innehåller farliga krafter.

Affärsverket svenska kraftnät får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om utmärkningen. Förordning (2014:1336).

Ändringar/Förarbeten (4)

25 § Riksantikvarieämbetet skall under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådan kulturegendom som tillförsäkras särskilt skydd enligt artikel 8 i 1954 års Haagkonvention. Utmärkningen får göras redan i fredstid.

Länsstyrelsen skall under fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka sådan kulturegendom som avses i artikel 17 punkt 2 a) i den i första stycket nämnda konventionen. Utmärkningen får göras redan i fredstid. Riksantikvarieämbetet skall efter samråd med Försvarsmakten meddela de föreskrifter som behövs för att uppgiften skall utföras. Förordning (2001:609).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:653, 2001:609

26 § På allmänna kartor får rödakorsmärket användas för att märka ut sjukvårdsenheter och det internationella kännetecknet för anläggningar och installationer som innehåller farliga krafter användas för att märka ut kärnkraftverk enligt Lantmäteriets föreskrifter. Förordning (2014:1336).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1450, 2014:1336

Folkrättsliga rådgivare

27 § I Försvarsmaktens krigsorganisation skall det finnas folkrättsliga rådgivare till det antal som Försvarsmakten beslutar. Dessa skall vara placerade i högre staber och ha till uppgift att ge militära chefer råd om hur folkrättens regler i krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall också delta i stabernas planläggning.

En sådan folkrättslig rådgivare får den tjänstegrad som Försvarsmakten beslutar. Förordning (1998:174).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:653, 1998:174

28 § I Försvarsmaktens fredsorganisation skall det i Försvarsmaktens högkvarter finnas befattningshavare med folkrättslig kompetens. I Försvarsmaktens fredsorganisation i övrigt skall det finnas folkrättsliga rådgivare till det antal som Försvarsmakten beslutar. Dessa befattningshavare skall medverka i utbildningen av Försvarsmaktens personal om hur folkrättens regler i krig och neutralitet skall tillämpas och i övrigt ge respektive chef råd i folkrättsliga frågor. Förordning (1998:174).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:309, 1994:653, 1998:174

29 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 27 och 28 §§ om folkrättsliga rådgivare och befattningshavare med folkrättslig kompetens i Försvarsmakten. Förordning (1998:174).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:653, 1998:174
30 § har upphävts genom förordning (2000:903).

31 § I varje länsstyrelses krigsorganisation skall det finnas två folkrättsliga rådgivare med uppgift att ge länsledningen samt kommunerna inom länet råd om hur folkrättens regler i krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall också delta i länsstyrelsens planläggning och utbildningsverksamhet. Förordning (1994:1356).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1356

31 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 31 § om folkrättsliga rådgivare. Förordning (2008:1007).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:497, 2008:1007, 1993:309

32 § De folkrättsliga rådgivarna och befattningshavarna med folkrättslig kompetens skall vara jurister. Förordning (1998:174).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:174

Rapportering och uppföljning

33 § Överträdelser av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter skall rapporteras till regeringen.

34 § Har upphävts genom förordning (2000:903).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:12

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
1990-03-01
SFS-nummer
1990:12

Förordning (1990:1335) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1990:1335
Rubrik
Förordning (1990:1335) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1993:263) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:263
Rubrik
Förordning (1993:263) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1993:309) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 14, 24, 28 §§;ny 31 a §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:309
Rubrik
Förordning (1993:309) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1993:459) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:459
Rubrik
Förordning (1993:459) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1994:653) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 3, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 34 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:653
Rubrik
Förordning (1994:653) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1994:1356) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 30, 31, 34 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1356
Rubrik
Förordning (1994:1356) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1995:645) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
upph. 9 §;ändr. 2, 6, 8, 11, 17, 22 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:645
Rubrik
Förordning (1995:645) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1995:1450) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1450
Rubrik
Förordning (1995:1450) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1996:444) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:444
Rubrik
Förordning (1996:444) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1996:928) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:928
Rubrik
Förordning (1996:928) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1996:1480) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 19, 24 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1480
Rubrik
Förordning (1996:1480) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (1998:174) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Omfattning
ändr. 27, 28, 29, 32 §§
Ikraft
1998-06-01
SFS-nummer
1998:174
Rubrik
Förordning (1998:174) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2000:531) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19, 22, 23 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:531
Rubrik
Förordning (2000:531) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2000:903) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 30, 34 §§;nya 22, 23 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:903
Rubrik
Förordning (2000:903) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2001:609) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §;ny 18 a §
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:609
Rubrik
Förordning (2001:609) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2002:497) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordningen (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 18, 18 a, 20, 24, 31 a §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:497
Rubrik
Förordning (2002:497) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordningen (1990:12)

Förordning (2003:796) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 22 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:796
Rubrik
Förordning (2003:796) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2006:956) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:956
Rubrik
Förordning (2006:956) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2008:1007) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 14, 18, 18 a, 20, 22, 31 a §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1007
Rubrik
Förordning (2008:1007) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2008:1249) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1249
Rubrik
Förordning (2008:1249) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2010:524) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:524
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 • 2. För skyddsområdesvakter enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. gäller 3 § i sin äldre lydelse till och med den 31 december 2011.
Rubrik
Förordning (2010:524) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2012:487) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:487
Rubrik
Förordning (2012:487) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2013:881) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2013:881
Rubrik
Förordning (2013:881) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2014:1215) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1215
Rubrik
Förordning (2014:1215) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2014:1336) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 17, 21, 23, 24, 26 §§;nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft
2015-02-21
SFS-nummer
2014:1336
Rubrik
Förordning (2014:1336) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2015:1054) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1054
Rubrik
Förordning (2015:1054) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Förordning (2018:1754) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 19 a, 20 b §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1754
Rubrik
Förordning (2018:1754) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation