lagen.nu

Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:989
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledning

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2004:531).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:531

2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2008:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:531, 2008:1158, 2004:531
3 § Har upphävts genom förordning (2004:531).

Rapportering om inträffade olyckor

4 § Den som driver en verksamhet enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg skall i den utsträckning Transportstyrelsen föreskriver rapportera olyckor och olyckstillbud till Transportstyrelsen.

Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. Förordning (2008:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:936, 2004:531, 2008:1158
5 § Har upphävts genom förordning (2004:531).

Bemyndiganden

6 § Transportstyrelsen meddelar efter samråd med Socialstyrelsen ytterligare föreskrifter om hälsokraven enligt 12 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt om hälsoundersökning enligt 16 § samma lag. Förordning (2008:1158).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:936, 2004:531, 2008:1158

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.

För kulturhistorisk verksamhet på spårväg som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten. Förordning (2013:989).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Transportstyrelsen får medge undantag från lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och från denna förordning. Förordning (2008:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:936, 2004:531, 2008:1158

Trafikregler för spårvägstrafik

9 § Spårvagn får framföras endast av den som har körkort med behörigheten B.

10 § I fråga om förare av spårvagn gäller i tillämpliga delar 2 kap. 1, 3, 4 §§, 5 § första stycket 1, 5 § första stycket 2 såvitt avser skyldighet att lämna fri väg för järnvägståg, 6 §, 7 § såvitt avser korsande av järnväg och 8 §, 3 kap. 1, 2, 5, 14, 15 §§, 17 § första stycket, 20, 50, 62, 64, 65, 67, 68, 76, 78 och 79 §§ samt 4 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276).

I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen. Sådant undantag skall anges med tillläggstavla på det vägmärke som anger den enligt 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen tillåtna färdhastigheten. Förordning (2004:1088).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1281, 2004:1088

11 § Förare av spårvagn skall iaktta särskild försiktighet vid

  • 1. sväng i vägkorsning,
  • 2. korsande av körbana eller förändring av spårvagnens placering i sidled,
  • 3. omkörning av fordon,
  • 4. vändning eller backning.

Avgivande av signal eller tecken fritar ej spårvagnsförare från skyldighet som han har enligt första stycket.

12 § Förare av spårvagn är skyldig att följa sådan trafikregel i lokal trafikföreskrift som avser färdhastighet, väjningsplikt eller stopplikt.

I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från lokal trafikföreskrift som avses i första stycket. Sådant undantag anges med tilläggstavla på det vägmärke som utmärker trafikregeln i den lokala trafikföreskriften.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Förare av spårvagn skall följa anvisning

genom en särskild signal eller särskilt märke för spårvägstrafiken,

trafiksignal,

vägmärke som avser trafikregel som enligt 10 eller 12 § gäller honom.

Om en anvisning som avses i första stycket innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln. En särskild anvisning för spårvägstrafiken gäller framför en anvisning genom trafiksignal eller vägmärke. I övrigt äger 2 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) motsvarande tillämpning i fråga om spårvägstrafiken.

En sådan anvisning som avses i 2 kap. 3 § trafikförordningen gäller framför annan anvisning. Förordning (1998:1281).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1281

14 § Bestämmelserna i 10-13 §§ gäller i tillämpliga delar även i fall där en spårvagn framförs på annan plats än väg som avses i 1 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). De gäller dock inte i fall där spårvagn framförs på särskild banvall utan plankorsningar. Förordning (1998:1281).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1281

15 § Om en spårvagn framförs i strid mot denna förordning eller föreskrift som meddelats med stöd härav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

16 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse som anges i 10 § döms med tillämpning av 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 eller 13 § döms till penningböter.

Till straff enligt första och andra stycket skall ej dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Förordning (1998:1281).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1376, 1998:1281

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1165

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1165

Förordning (1991:1376) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1376
Rubrik
Förordning (1991:1376) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Förordning (1996:936) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
1996-11-01
SFS-nummer
1996:936
Rubrik
Förordning (1996:936) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Förordning (1998:1281) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 13, 14, 16 §§
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1998:1281
Rubrik
Förordning (1998:1281) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Förordning (2004:531) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 5 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:531
Rubrik
Förordning (2004:531) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg

Förordning (2004:1088) om ändring i förordningen (1990:11165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2004:1088
Rubrik
Förordning (2004:1088) om ändring i förordningen (1990:11165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (2008:1158) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1158
Rubrik
Förordning (2008:1158) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (2010:1587) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1587
Rubrik
Förordning (2010:1587) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (2013:989) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2014-01-02
SFS-nummer
2013:989
Rubrik
Förordning (2013:989) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation