lagen.nu

Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Under uppbördsåret den 1 februari 1991--den 31 januari 1992 skall, med undantag av vad som sägs i 13 § 1 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272), preliminär B-skatt från en fysisk person tas ut med belopp motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den fysiska personen året före inkomståret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1141

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1990/91:5, 1990/91:SkU3, rskr 1990/91:57
Ikraft
1991-02-01
SFS-nummer
1990:1141
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation