lagen.nu

Förordning (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med specialattaché avses i denna förordning en tjänsteman som för en begränsad tid är knuten till en eller flera utlandsmyndigheter för bevakning av ett särskilt område och som har Regeringskansliet som sin huvudman.

Bestämmelserna i denna förordning om specialattachéer gäller även den som för en begränsad tid är anställd som råd med motsvarande arbetsuppgifter.

För försvarsattachéer gäller förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer. Förordning (1997:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:15

2 § En specialattaché förordnas av regeringen. Förordning (1997:15).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:951, 1997:15

3 § En specialattachés ansvarsområde och arbetsuppgifter fastställs i förordnandet.

En specialattaché skall i övrigt fullgöra de uppgifter som faller inom huvudmannens ansvarsområde och som denne bestämmer. Förordning (1992:951).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:951

4 § Chef för en specialattaché är chefen för den utlandsmyndighet där attachén är stationerad.

Specialattachén skall hålla sin chef liksom beskicknings- och delegationschefer i sina andra verksamhetsländer underrättade om sin verksamhet och vara deras rådgivare. I frågor av utrikespolitisk natur skall specialattachén följa deras direktiv.

En specialattaché vid Sveriges representation vid Europeiska unionen skall följa de direktiv som chefen för representationen ger. När direktiven ges skall chefen beakta specialattachéns särskilda ansvarsområde och de uppgifter som huvudmannen har bestämt. Förordning (1997:15).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:951, 1997:15

5 § Om det finns särskilda skäl, får chefen för utlandsmyndigheten efter samråd med huvudmannen besluta att en specialattachés arkivhandlingar inte skall ingå i utlandsmyndighetens arkiv. I sådant fall skall specialattachéns arkiv i stället utgöra en del av huvudmannens arkiv, och specialattachén skall hålla sina handlingar åtskilda från utlandsmyndighetens och följa de bestämmelser för registrering och arkivbildning som gäller för huvudmannen. Förordning (1997:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:15

6 § I frågor om semester beslutar specialattachéns chef.

Beträffande annan ledighet beslutar huvudmannen. Förordning (1997:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:15

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1108

Departement
Utrikesdepartementet
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1108
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom förordningen upphävs

  • 1. förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd,
  • 2. regeringens beslut den 22 april 1982 om instruktion för industriråd/industriattaché vid Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
  • 3. regeringens beslut den 19 maj 1982 (ändrat senast genom regeringens beslut den 20 januari 1983) om instruktion för attaché/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor,
  • 4. förordningen (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd,
  • 5. förordningen (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché,
  • 6. förordningen (UHÄ-FS 1988:12) med instruktion för utbildningsråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris.

För den som förordnats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i fråga om ansvarsområde och arbetsuppgifter.

Förordning (1992:951) om ändring i förordningen (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheter

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1992-10-01
SFS-nummer
1992:951
Rubrik
Förordning (1992:951) om ändring i förordningen (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheter

Förordning (1997:15) om ändring i förordningen (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6 §§
Ikraft
1997-02-15
SFS-nummer
1997:15
Rubrik
Förordning (1997:15) om ändring i förordningen (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation