lagen.nu

Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med person- och lastbilar inom vissa områden av kommunen, om luftföroreningarna i kommunen innebär akuta hälsorisker för dem som vistas där.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka luftföroreningar som innebär akuta hälsorisker och om hur föroreningarna skall mätas.

3 § Om någon kör ett fordon i strid mot ett förbud enligt denna lag, får en polisman hindra fortsatt färd. Lag (2014:726).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:726

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:1079

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1989/90:143, 1990/91:TU4, rskr 1990/91:20
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1079

Lag (2014:726) om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:726
Rubrik
Lag (2014:726) om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation