lagen.nu

Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1989-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till byggande och drift av enskilda vägar samt för förrättningskostnader för fastställande av nya grunder för fördelning av kostnaderna för vissa gemensamhetsanläggningar.

Till enskilda vägar räknas färjleder som drivs av enskilda. Förordning (2001:136).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:136

Bidragsberättigande vägar m.m.

2 § Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan. Förordning (1995:1653).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1653, 2001:136

3 § Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948). Förordning (2011:361).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:361

3 a § Bidrag lämnas till samfällighetsföreningar för förrättningskostnader för att enligt anläggningslagen (1973:1149) fastställa nya grunder för fördelning av kostnaderna för en gemensamhetsanläggning, om

 • 1. föreningen utgjort en vägförening enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar, och
 • 2. sådant fastställande skall ske enligt 2 § andra stycket lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar.

För bidrag enligt första stycket gäller inte 2 och 3 §§. Förordning (2001:136).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:136

Ansvariga myndigheter och ansökan om bidrag

4 § Har upphävts genom förordning (2009:238).

5 § Frågor om bidrag för byggande prövas av Trafikverkets region efter skriftlig ansökan. Vid prövningen ska verket samråda med den som upprättar och fastställer länsplanen för regional transportinfrastruktur enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Frågor om driftbidrag prövas av Trafikverkets region efter skriftlig ansökan.

Bidragen betalas ut av Trafikverket. Förordning (2018:2012).

Ändringar/Förarbeten (8)

5 a § Frågor om bidrag för förrättningskostnader enligt 3 a § prövas av Lantmäteriet efter skriftlig ansökan. Bidraget betalas ut av Lantmäteriet. Förordning (2008:707).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:707, 2001:136

Planer för byggande av enskilda vägar

6 § Trafikverkets region ska på grundval av inkomna ansökningar om byggnadsbidrag för varje län inom regionen upprätta en kommunindelad plan för byggande av sådana enskilda vägar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt denna förordning.

Planen ska ligga till grund för fördelningen av medel och bidrag. Förordning (2010:129).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:238, 2010:129

7 § Planen skall avse fem år och redovisa alla vägbyggnadsföretag som beräknas bli utförda under planens giltighetstid under förutsättning att anslag och bidrag beviljas.

Förslagen skall anges i angelägenhetsordning.

8 § Varje företag som redovisas i planen skall innehålla uppgifter om beräknade kostnader och bidrag.

Vidare skall det anges när arbetena kan beräknas bli utförda.

9 § Trafikverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från den som upprättar och fastställer länsplanen för regional transportinfrastruktur och kommunerna i länet. Förordning (2018:2012).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

9 a § Bestämmelserna i 6–9 §§ om upprättande och fastställande av en plan ska inte tillämpas för åtgärder som ingår i närtidssatsningen enligt budgetpropositionen för 2009 och som beräknas byggstartas under 2009. Förordning (2009:238).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:238

10 § Planen skall förnyas vart fjärde år, om inte Trafikverket i ett särskilt fall beslutar annat. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:1653, 2010:129

11 § Trafikverket ska sända en kopia av den fastställda planen till

 • 1. den som ansökt om byggnadsbidrag,
 • 2. den som upprättar och fastställer länsplanen för regional transportinfrastruktur, och
 • 3. kommunerna i länet. Förordning (2018:2012).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Byggnadsbidrag

12 § Byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 75 procent av kostnaderna.

Har det i totalförsvarets intresse beslutats en viss åtgärd i fråga om ett vägobjekt, ska staten ersätta hela kostnaden för den. Förordning (2009:238).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:238

13 § I de byggnadskostnader som ska ligga till grund för beräkningen av bidrag ingår kostnader för

 • 1. anläggande av en ny väg,
 • 2. omläggning av en väg i ny sträckning,
 • 3. ombyggnad av en väg,
 • 4. förrättning, projektering och kontroll.

Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverkets region medge att också ersättningar som ska utges för mark och intrång ska räknas in i byggkostnaderna. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:238, 2010:129

14 § Byggnadsbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan bidraget har beviljats, såvida inte Trafikverkets region i ett enskilt fall medger undantag.

Byggnadsbidrag som avser kostnader för sådan projektering som avses i 13 § 4 får lämnas endast om projekteringshandlingarna godkänts av Trafikverkets region. Förordning (2010:129).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:685, 2009:238, 2010:129

Driftbidrag

15 § Driftbidrag lämnas i mån av tillgång på medel som

 • 1. årliga driftbidrag,
 • 2. särskilda driftbidrag. Förordning (1995:1653).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1653

16 § Årliga driftbidrag till vägar lämnas för skäliga kostnader för sådana arbeten och verksamheter som avses i 45 § och 46 § första stycket vägkungörelsen (1971:954). Bidragets andel av kostnaderna bestäms av vägens angelägenhetsgrad. Särskild hänsyn får därvid tas till färjleder.

Driftbidrag lämnas endast om vägen är i tillfredsställande skick för sitt ändamål och väghållningen är ordnad genom en förrättning som har vunnit laga kraft eller genom en överenskommelse som har godkänts av Trafikverkets region.

Särskilt driftbidrag kan lämnas för att rusta upp vägar som inte är i tillfredsställande skick om kostnaden är skälig. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (5)

17 § Årliga driftbidrag får lämnas med högst följande procent av kostnaderna för driften, nämligen

 • 1. till färjleder 85 procent,
 • 2. till genomfartsvägar 80 procent,
 • 3. till vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende utanför bebyggelseområdet eller är av väsentlig betydelse för näringslivet eller det rörliga friluftslivet 70 procent,
 • 4. till övriga vägar 40 procent. Förordning (1997:685).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:685

17 a § Vid fastställandet av driftbidrag till en färjled skall Trafikverkets region utöver vad som anges i 2 § även beakta väghållarens möjligheter att täcka kostnaderna med hjälp av avgifter från trafikanterna.

Driftbidraget till en färjled får användas även för bidrag till att bygga en bro som ersättning för färjförbindelsen. Bidraget får i dessa fall lämnas med högst det belopp som skulle lämnats som byggnadsbidrag enligt 12-14 §§. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:685, 2010:129, 1990:1532

18 § Särskilda driftbidrag lämnas med högst 70 procent av kostnaderna för sådana arbeten som avses i 45 § 2 och 3 vägkungörelsen (1971:954).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1653).
20 § har upphävts genom förordning (1995:1653).'

21 § Driftbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan bidraget har beviljats, om inte Trafikverkets region i ett särskilt fall medger undantag. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (4)

Utbetalning av byggnadsbidrag

22 § Byggnadsbidrag skall betalas ut allteftersom byggnadsarbetena fortgår.

Om bidraget avser kostnader för sådan projektering som avses i 13 § 4 skall det betalas ut när Trafikverkets region har godkänt projekteringshandlingarna. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:685, 2010:129

23 § Om byggande av en väg kräver tillstånd av en myndighet, får byggnadsbidrag inte betalas ut förrän tillståndet har meddelats.

Utbetalning av driftbidrag

24 § Årliga driftbidrag till vägar skall betalas ut i efterskott för kalenderår.

Om driftbidraget avser färjled, får det betalas ut i efterskott för kvartal.

25 § Särskilda driftbidrag får betalas ut när arbetena har slutförts eller allteftersom arbetena fortgår. Förordning (1995:1653).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1653

Bidrag för förrättningskostnader i vissa fall

25 a § Bidrag enligt 3 a § lämnas i mån av tillgång på medel till samfällighetsföreningar, om förrättningen begärts senast

 • 1. den 31 december 2001 med högst 50 procent av kostnaderna,
 • 2. den 31 december 2002 med högst 25 procent av kostnaderna. Förordning (2001:136).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:136

Tillsyn m. m.

26 § Trafikverket skall se till att de bidrag som lämnas enligt denna förordning används på lämpligt sätt för avsedda ändamål. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:129

27 § Vägar till vilka årliga driftbidrag lämnas skall hållas öppna för trafik och underhållas väl.

Om en väg stängts av för trafik utan Trafikverkets regions medgivande eller om underhållet eftersatts, får Trafikverkets region besluta att beviljat årligt driftbidrag inte skall betalas ut. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (4)

Bemyndigande

28 § Föreskrifter för verkställighet av 3 a, 5 a och 25 a §§ får meddelas av Lantmäteriet. Föreskrifter för verkställighet av denna förordning i övrigt får meddelas av Trafikverket. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:136, 2008:707, 2010:129

Överklaganden

29 § Beslut av Trafikverkets region om bidrag får överklagas hos Trafikverket. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (6)

30 § Trafikverkets och Lantmäteriets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2010:129).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:136, 2008:707, 2010:129

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:891

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Förarbeten
Jfr prop. 1986/87:100 (bil.8), TU 1986/87:19, rskr 1986/87:235, prop. 1987/88:50, TU 1987/88:20, rskr 1987/88:297
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:891
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning skall upphöra att gälla. De nya bestämmelserna i 6--11 §§ tillämpas första gången på flerårsplaner som avser åren 1991--1995.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för årliga driftbidrag som avser åren 1989 och 1990.

Förordning (1990:1532) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:25 (bil.5 p.B 6), 1989/90:TU12, rskr 1989/90:70
Omfattning
ny 17 a §
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1990:1532
Rubrik
Förordning (1990:1532) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1991:62) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Omfattning
ändr. 5, 9, 11, 16, 21, 27, 29 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:62
Rubrik
Förordning (1991:62) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1991:1808) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:100 (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176 prop. 1990/91:87, 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Omfattning
ändr. 5, 29 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1808
Rubrik
Förordning (1991:1808) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1992:1508) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Omfattning
ändr. 5, 29 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1508
Rubrik
Förordning (1992:1508) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1995:1653) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Omfattning
upph. 19, 20 §§;ändr. 2, 10, 15, 16, 21, 25, 27 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1653
Rubrik
Förordning (1995:1653) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1997:657) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Omfattning
ändr. 5, 16, 21, 27, 29 §§
Ikraft
1997-09-01
SFS-nummer
1997:657
Rubrik
Förordning (1997:657) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (1997:685) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Omfattning
ändr. 4, 9, 11, 14, 16, 17, 17 a, 22 §§
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:685
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997. De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången för årlig drift som avser år 1998.

Rubrik
Förordning (1997:685) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2001:136) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 28, 30 §§, rubr. närmast före 2 §;nya 3 a, 5 a, 25 a §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft
2001-04-17
SFS-nummer
2001:136
Rubrik
Förordning (2001:136) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2008:707) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 a, 28, 30 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:707
Rubrik
Förordning (2008:707) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2009:238) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ikraft
2009-04-14
Omfattning
upph. 4 §;ändr. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 29 §§;ny 9 a §
SFS-nummer
2009:238
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.
 • 2. Den upphävda 4 § ska fortsätta att gälla vid fördelning av medel som avser år 2009.
Rubrik
Förordning (2009:238) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2010:129) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 a, 21, 22 och 26, 27, 28, 29, 30 §§
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:129
Rubrik
Förordning (2010:129) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2010:1760) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1760
Rubrik
Förordning (2010:1760) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2011:361) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:361
Rubrik
Förordning (2011:361) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Förordning (2018:2012) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2012
Rubrik
Förordning (2018:2012) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation