lagen.nu

Lag (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1849
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

1 § Denna lag gäller låneförbindelser som avser statligt lån beviljat enligt

Lagen gäller även i fråga om sådana statliga lån för anordnande av studentbostäder för vilka ränta och amortering beräknas enligt punkt 6 i kungligt brev den 28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975).

Lagrumshänvisningar hit (1)

1 a § Denna lag gäller också de statliga bostadslån som Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB har betalat ut. Lag (1995:905).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:905, 1991:1037

1 b § Denna lag gäller också låneförbindelser som avser statligt lån beviljat enligt

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:905

2 § Oavsett vad en låntagare tidigare har utfäst beträffande lån som anges i 1 §, skall från och med den 1 juli 1989 följande gälla som villkor i fråga om betalning av ränta och amortering på lånet.

Lånet skall vara betalt inom 15 år, räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets färdigställande eller, i fråga om sådana lån som avses i 1 § andra stycket, 15 år räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från det år då lånet gjordes räntebärande.

Ränta och amortering som förfaller till betalning efter den 1 juli 1989 skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent ränta och den tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om räntesatsen för lånet är högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

3 § Om en låntagare säger upp ett sådant bostadslån som anges i 1 a eller 1 b § till omedelbar betalning eller gör inbetalning utöver föreskriven amortering, har långivaren rätt att av låntagaren ta ut ersättning för sin förlust, beräknad med utgångspunkt i skillnaden mellan räntan på lånet och långivarens återplaceringsränta. I fråga om lån som lämnats huvudsakligen för enskilt bruk har dock långivaren rätt till ersättning endast i den utsträckning det följer av en tillämpning av 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846). Lag (2010:1849).

Rättsfall (1)

ARN 1996-1393: Tillämpning av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Oavsett vad som tidigare kan anses avtalat, skall i fråga om lån som avses i 1 b § räntesatsens storlek, den tid för vilken räntesatsen skall gälla, tidpunkten för betalning av ränta och amortering samt avgift för avisering bestämmas genom avtal mellan låntagaren och långivaren. Räntesatsen skall bestämmas med utgångspunkt i långivarens upplåningsränta samt med skäligt tillägg för långivarens risktagande och kostnader för utlåning.

I fråga om lån, beträffande vilket avtal inte har träffats mellan låntagaren och långivaren före utgången av år 1995, skall villkoren i de hänseenden som anges i första stycket fastställas av långivaren. Lag (1995:905).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:905

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:567

Departement
Finansdepartementet BB
Förarbeten
Prop. 1988/89:89, 1988/89:BoU10, rskr 1988/89:266
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:567

Lag (1991:1037) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:193, 1990/91:BoU21, rskr 1990/91:381
Omfattning
nya 1 a, 3 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1037
Rubrik
Lag (1991:1037) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Lag (1995:905) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:219, bet. 1994/95:BoU20, rskr. 1994/95:427
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 1 a, 3 §§;nya 1 b, 4 §§
SFS-nummer
1995:905
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  • 2. Intill dess avtal har träffats mellan låntagare och långivare i enlighet med 4 §, dock längst till utgången av år 1995, gäller äldre bestämmelser i de hänseenden som avses i 4 §. Låntagaren har under denna tid rätt att i förtid lösa hela eller del av lånet utan att långivaren får ta ut ersättning enligt de nya bestämmelserna i 3 §.
Rubrik
Lag (1995:905) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Lag (2010:1849) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1849
Rubrik
Lag (2010:1849) om ändring i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation