lagen.nu

Förordning (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1156
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledande bestämmelse

1 § I lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg ges bestämmelser om tillstånd för en utlänning att ha anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes trafik (anställningstillstånd).

Undantag från kravet på anställningstillstånd

2 § En utlänning behöver inte ha anställningstillstånd om han eller hon

  • 1. har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket,
  • 2. enligt 5 kap. 2 § första stycket 5 eller 3 § utlänningsförordningen (2006:97) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, eller
  • 3. i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på svenskt fartyg,
  • 4. efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst fem månader samt är anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen.

Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt första stycket 3 jämställs väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av sjukdom eller skada. Förordning (2007:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:117

3 § En utlänning får befrias från skyldigheten att ha anställningstillstånd

  • 1. för resa till närmaste bestämmelsehamn, eller
  • 2. för en tid av högst 30 dagar eller för resa till närmaste lastnings- eller lossningshamn som fartyget anlöper under resan eller, om sådan hamn inte anlöps under denna tid, till nästa hamn.

Beslut om befrielse får meddelas i efterhand och tiden för befrielse får förlängas, om det finns särskilda skäl.

Befrielse från tillståndsskyldigheten får medges endast om utlänningens arbetsgivare har åtagit sig att, om utlänningen inte väljer att stanna i den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa till den hamn där han tillträtt anställningen eller resa till en närmare belägen plats efter det att giltighetstiden för befrielsen gått ut utan att anställningstillstånd har beviljats.

Beslutande myndighet

4 § Ärenden om anställningstillstånd och befrielse från tillståndsskyldigheten enligt 3 § prövas av Arbetsförmedlingen. Sådana ärenden ska prövas av handläggare med kunskap om sjöarbetsförhållanden (sjöarbetsförmedling). Förordning (2007:916).

Ansökan om anställningstillstånd

5 § En ansökan om anställningstillstånd ges in till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att ärendehanteringen enligt denna förordning samordnas nationellt. Förordning (2007:916).

Handläggningen

6 § Innan ett ärende om anställningstillstånd avgörs ska berörda svenska organisationer av redare och ombordanställda få tillfälle att yttra sig. Förordning (2007:916).

Särskilt medgivande

7 § Har ett fartygs redare eller ägare helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till en utlänning, får Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, efter ansökan av redaren eller, om denne är utlänning, ägaren medge att 1 § lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg inte skall gälla i fråga om anställning för befattning på fartyget eller inom avdelning av fartyget. Medgivandet skall begränsas till viss tid och får förenas med de villkor som behövs.

Beträffande handläggningen av frågor om medgivande enligt första stycket och om överklagande av beslut i sådana frågor finns bestämmelser i förordningen (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282), m.m. Förordning (2008:1156).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Omprövning m.m.

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:916).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:916, 2007:916

8 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:916).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:916

Indrivning

9 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1253).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1253, 1989:995

Föreskrifter

10 § Arbetsförmedlingen får, efter samråd med Transportstyrelsen, Migrationsverket, andra myndigheter som berörs samt redarnas och de ombordanställdas organisationer, meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1156).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:400, 2007:916, 2008:1156

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:548

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:548

Förordning (1989:995) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Omfattning
upph. 9 §;ändr. 7 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:995
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Ansökningar om medgivande enligt 7 § som har kommit in till arbetsmarknadsstyrelsen men som inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till sjöfartsverket.

Rubrik
Förordning (1989:995) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (1992:156) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1992-06-01
SFS-nummer
1992:156
Rubrik
Förordning (1992:156) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (1993:1253) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
nya 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1253
Rubrik
Förordning (1993:1253) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (1998:961) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:961
Rubrik
Förordning (1998:961) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (2000:400) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:400
Rubrik
Förordning (2000:400) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (2006:117) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:117
Rubrik
Förordning (2006:117) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (2007:916) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 8 § betecknas 8 a §;ändr. 2, 4, 5, 6, den nya 8 a, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 8 §;ny 8 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:916
Rubrik
Förordning (2007:916) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Förordning (2008:1156) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1156
Rubrik
Förordning (2008:1156) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation