lagen.nu

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:795
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01
Övrigt
Rättelseblad 2006:798 har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1893

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from Radiotjänst

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Finansiering

1 § Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och tv-avgift enligt denna lag under förutsättning att

 • 1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio-_och_tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, och
 • 2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam. Lag (2011:1559).

Rättsfall (1)

NJA 2002 s. 668: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna vid tillämpning av 2...

Ändringar/Förarbeten (6)

Definition

2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 33: Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

Avgiftsskyldighet

2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 33: Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:798, 2009:1235
2 b § Har upphävts genom lag (2009:1235).

3 § En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV- mottagare

 • 1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,
 • 2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller
 • 3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att användas av dem som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande slag. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1235

Undantag från avgiftsskyldigheten

4 § Har upphävts genom lag (2005:537).

5 § Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:537, 2006:798, 2009:1235

6 § Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

 • 1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att avgift inte ska betalas för mottagaren,
 • 2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
 • 3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
 • 4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (4)

Radio- och TV-avgiftens storlek m.m.

7 § Radio- och tv-avgiften är 2 400 kronor för ett år. Den ska betalas i fyra poster om 600 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av tv-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden ska avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att radio- och tv-avgift ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i första och andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §. Lag (2017:1266).

Anmälan av innehav av TV-mottagare

8 § Den som blir innehavare av en TV-mottagare och som är avgiftsskyldig för innehavet, skall senast 15 dagar därefter anmäla innehavet till RIKAB.

Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV- mottagare skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren till RIKAB före utgången av kalendermånaden närmast efter överlåtelsen eller uthyrningen. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten.

Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Lag (2006:798).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:852, 2006:798

Beslut om avgiftsskyldighet m.m.

9 § När RIKAB till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon innehar en TV-mottagare skall RIKAB, om avgiftsskyldighet följer med innehavet, fatta beslut om detta och samtidigt bestämma vilka avgiftsperioder som skall gälla för den avgiftsskyldige. RIKAB skall skriftligen underrätta den avgiftsskyldige om beslutet. Lag (2006:798).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

10 § I god tid före varje avgiftsperiod skall RIKAB sända ut en avi till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala avgiften för perioden. Avi som avser den första avgiftsperioden skall också innehålla en uppmaning att betala avgift för innehavstiden dessförinnan. Lag (2006:798).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

När avgiftsskyldigheten upphör

11 § Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB.

Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsdagen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom tre månader från denna dag.

Radio- och TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har upphört enligt första eller andra stycket ska betalas tillbaka till den avgiftsskyldige eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kronor, betalas det dock inte tillbaka. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (3)

Betalningspåminnelse och påminnelseavgift

12 § Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom föreskriven tid, ska RIKAB sända en påminnelse till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala inom den tid som RIKAB bestämmer. För påminnelsen ska den avgiftsskyldige inom den bestämda tiden betala en påminnelseavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om påminnelseavgiftens storlek. Lag (2009:1235).

Tilläggsavgift

13 § Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom den tid som har satts ut i påminnelsen, ska den avgiftsskyldige också betala en tilläggsavgift inom den tid som RIKAB bestämmer. Tilläggsavgiften är 40 procent av avgiftsposten för perioden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:798, 2009:1235

Handläggning av ärenden

14 § Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när RIKAB handlägger ärenden enligt denna lag. Lag (2018:795).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:798, 2018:795

Omprövning av beslut om avgiftsskyldighet, m.m.

15 § RIKAB skall ompröva beslut om avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter enligt denna lag, om den som beslutet rör begär det eller skäl annars föreligger. Om en begäran om omprövning har kommit in till RIKAB mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats, skall RIKAB ändra sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. En begäran om omprövning fritar inte från skyldighet att betala ett avgiftsbelopp som har förfallit till betalning.

Vad som föreskrivs i första stycket skall anges i beslut om avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter. Lag (2006:798).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

Återbetalning av avgifter

16 § Överstiger en inbetalad avgift vad som skall erläggas enligt beslut som har vunnit laga kraft, skall överskjutande belopp betalas tillbaka.

Verkställighet

17 § RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag ska anses som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obetald och förfallen till betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslutet har begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats. Avser beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har sänt en påminnelse enligt 12 §.

Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som allmänt mål. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (4)

Bevakning och eftergift av fordringar

18 § RIKAB skall bevaka fordringar på avgifter enligt denna lag.

RIKAB får medge skäligt betalningsanstånd under högst ett år från förfallodagen. Lag (2006:798).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

19 § RIKAB får avbryta indrivningen av en fordran på avgift, om ingen eller ringa möjlighet finns att få betalt för den. Detsamma gäller, om indrivning skulle vålla mer arbete eller högre kostnad än som är skäligt. RIKAB får överenskomma med kronofogdemyndigheten om redovisning av indrivningsuppdraget. Lag (2006:798).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

20 § Om det på grund av den avgiftsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning för en avgift enligt denna lag, får RIKAB efterge fordringen helt eller delvis. Lag (2007:1279).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:798, 2007:1279

Överklagande

21 § RIKAB:s beslut i ärenden om omprövning enligt 15 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. RIKAB skall därvid vara den enskildes motpart. I övrigt får RIKAB:s beslut inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Även om ett beslut enligt första stycket första meningen överklagas, skall RIKAB ändra beslutet, om det är uppenbart oriktigt. Denna skyldighet gäller dock inte, om klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla eller om RIKAB har överlämnat handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten. Lag (2009:802).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1716, 2006:798, 2009:802

Straff

22 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1996:852).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:852

Ändring av radio- och TV-avgiftens storlek

23 § Ska radio- och TV-avgiften på grund av en ändring i denna lag betalas med ett annat belopp än tidigare, ska avgiftsposten för en period som löper när ändringen träder i kraft beräknas enligt den tidigare radio- och TV-avgiften för tiden före ikraftträdandet och enligt den nya avgiften för tiden efter ikraftträdandet. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB ska inte ändra radio- och TV-avgiften enligt första stycket, om den avgiftsskyldige före avgiftsperiodens utgång har anmält att hans eller hennes innehav av TV-mottagaren har upphört. Lag (2009:1235).

Ändringar/Förarbeten (3)

24 § Har upphävts genom lag (2006:798).

Särskild avgiftskontroll

25 § RIKAB får använda särskilt pejlinstrument för att ta reda på i vilken utsträckning det finns TV-mottagare i bostäder inom ett visst område (särskild avgiftskontroll). Lag (2006:798).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

26 § Särskild avgiftskontroll inom ett bostadsområde skall avse samtliga de bostäder där ingen har anmält innehav av TV-mottagare.

27 § Innan särskild avgiftskontroll utförs skall RIKAB i god tid och på lämpligt sätt underrätta de boende inom området. Lag (2006:798).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:798

28 § Särskild avgiftskontroll skall bedrivas så att onödigt besvär för den enskilde undviks.

Förvaltning av avgiftsmedel

29 § De avgiftsbelopp som RIKAB tar emot skall minst månadsvis föras över till Riksgäldskontoret. Medlen skall omedelbart placeras på räntebärande räkning där.

RIKAB svarar för förvaltningen av medlen. Lag (2006:798).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:826, 1997:1164, 2006:798

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:41

Departement
Kulturdepartementet
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Ikraft
1989-03-01
SFS-nummer
1989:41
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.
 • 2. Lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Lagen gäller dock fortfarande i fråga om skyldighet att betala mottagaravgift som har uppkommit dessförinnan.
 • 3. För den som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan bolaget har fattat ett sådant beslut i fråga om en avgiftsskyldig, skall den nya lagen tillämpas på honom i stället för den äldre lagen. Den äldre lagen gäller fortfarande till utgången av år 1989 i fråga om övriga avgiftsskyldiga som avses i denna punkt.
 • 4. Vid bestämmande av avgiften för den första avgiftsperioden enligt punkt 3 skall bolaget beakta om avgiften avser tid för vilken mottagaravgift har betalats enligt den äldre lagen. Om det uppstår mellanrum mellan den tid för vilken avgift har betalats enligt den äldre lagen och den första avgiftsperiodens början, skall bolaget tillämpa 7 § tredje stycket i den nya lagen.
 • 5. I fråga om den som driver hotell- eller pensionatsrörelse skall för tiden till utgången av år 1989 TV-avgiften för en mottagare som är avsedd att användas av tillfälliga gäster i rörelsen omfatta även övriga sådana mottagare i rörelsen.
 • 6. För tiden till utgången av år 1989 skall bolaget, så snart det har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen i fråga om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift, underrätta televerket om beslutet.
 • 7. Om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift före utgången av detta år skriftligen anmäler till bolaget att hans innehav av TV-mottagaren har upphört, skall bolaget, om det inte har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen, underrätta televerket om att avanmälan skett.
 • 8. Varje statlig myndighet som innehar TV-mottagare skall senast den 1 april 1989 anmäla till bolaget hur många mottagare som myndigheten innehar.
 • 9. Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse och som innehar TV-mottagare som används i rörelsen skall senast den 1 februari 1990 anmäla till bolaget hur många mottagare som innehas i rörelsen.

Lag (1989:494) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1988/89:129, 1988/89:KrU21, rskr 1988/89:311
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:494
Rubrik
Lag (1989:494) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1990:475) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1989/90:100 (bil.10), 1989/90:KrU25, rskr 1989/90:274
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:475
Rubrik
Lag (1990:475) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1991:1068) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1068
Rubrik
Lag (1991:1068) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1991:1069) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1069
Rubrik
Lag (1991:1069) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1992:645) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
1992:645
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.

Rubrik
Lag (1992:645) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1992:826) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1991/92:140, 1991/92:KrU28, rskr 1991792:329
Omfattning
ändr. 7, 29 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:826
Rubrik
Lag (1992:826) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1993:827) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1992/93:100 (bil. 12), bet. 1992/93:KrU27, rskr. 1992/93:376
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:827
Rubrik
Lag (1993:827) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1995:596) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1994/95:100 bil.12 s.140, bet. 1994/95:KrU26, rskr. 1994/95:367
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:596
Rubrik
Lag (1995:596) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1995:1716) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 6, 21 §§
SFS-nummer
1995:1716
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1716) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ikraft
1996-12-01
Omfattning
ändr. 7, 8, 22 §§
SFS-nummer
1996:852
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser 8 och 22 §§ den 1 december 1996 och i övrigt den 1 januari 1997.

Rubrik
Lag (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1996:1411) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.17, bet. 1996/97:KrU3, rskr. 1996/97:82
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1411
Rubrik
Lag (1996:1411) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1997:535) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:535
Rubrik
Lag (1997:535) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1997:1164) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Prop. 1996/97:165, 1997/98:1 utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU2, 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:26, 1997/98:97
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 23, 24, 29 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1164
Rubrik
Lag (1997:1164) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1998:1711) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1711
Rubrik
Lag (1998:1711) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1999:1345) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, bet. 1999/2000:KrU1, rskr. 1999/2000:87
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1345
Rubrik
Lag (1999:1345) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2000:1187) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1187
Rubrik
Lag (2000:1187) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2001:610) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:94, bet. 2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:610
Rubrik
Lag (2001:610) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2002:1095) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1095
Rubrik
Lag (2002:1095) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2003:1118) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1118
Rubrik
Lag (2003:1118) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2004:1259) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1259
Rubrik
Lag (2004:1259) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2005:537) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:155, bet. 2004/05:KU16, rskr. 2004/05:294
Omfattning
upph. 4 §;ändr 5 §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:537
Rubrik
Lag (2005:537) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2005:1091) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1091
Rubrik
Lag (2005:1091) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §;nuvarande 1, 2, §§ betecknas 2 a 2 b §§;ändr. författningsrubr., 2 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 2 a §;nya 1, 2, §§, rubr. närmast före 1, 2 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:798
Rubrik
Lag (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2006:1442) om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:16, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37
Omfattning
ändr. 1 § i 2006:798
SFS-nummer
2006:1442
Rubrik
Lag (2006:1442) om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (2007:1279) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1279
Rubrik
Lag (2007:1279) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2007:1332) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1332
Rubrik
Lag (2007:1332) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2008:1255) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1255
Rubrik
Lag (2008:1255) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2009:802) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:802
Rubrik
Lag (2009:802) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2009:1235) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
upph. 2 b §;ändr. 1, 2 a, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 23 §§, rubr. närmast före 7, 23 §§
SFS-nummer
2009:1235
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Om TV-avgift som har betalats för 2010 överstiger den radio- och TV-avgift som ska betalas enligt de nya föreskrifterna, ska avräkning göras mot framtida avgifter. Avgift ska betalas tillbaka i den mån den motsvarar mer än ett års avgift.
Rubrik
Lag (2009:1235) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2010:724) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:724
Rubrik
Lag (2010:724) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2011:1559) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1559
Rubrik
Lag (2011:1559) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2015:392) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:392
Rubrik
Lag (2015:392) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2017:111
Rubrik
Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr.2017/18:91
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1266
Rubrik
Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:795
Rubrik
Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2018:1893

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1893
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation