lagen.nu

Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller överklagande av beslut av

 • a) Riksdagsförvaltningen
 • b) Riksbanken
 • c) Riksdagens ombudsmän
 • d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande av beslut av

 • a) Riksdagens arvodesnämnd
 • b) Statsrådsarvodesnämnden
 • c) Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
 • d) Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
 • e) Riksdagens överklagandenämnd
 • f) Valprövningsnämnden
 • g) Riksdagens ansvarsnämnd och
 • h) Partibidragsnämnden. Lag (2018:680).

Ändringar/Förarbeten (7)

Personalärenden

2 § Ett beslut som gäller anställning hos riksdagens myndigheter får överklagas i enlighet med vad som anges i denna lag om beslutet

 • 1. gäller en annan anställning än en sådan som anges i 3 § och saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal,
 • 2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas. Lag (2011:748).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:428, 2011:748

3 § Ett beslut om anställning får inte överklagas om det avser någon av följande anställningar

hos Riksdagsförvaltningen – biträdande riksdagsdirektör, avdelningschef, chef för ett utskottskansli eller chef för EU- nämndens kansli,

hos Riksbanken – ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,

hos Riksdagens ombudsmän – chef för ombudsmännens kansli. Lag (2011:748).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

Ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift

4 § Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en uppgift får överklagas om enligt beslutet

 • 1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen avslagits eller handlingen har lämnats ut med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att eljest förfoga över den, eller
 • 2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift har avslagits.

Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av riksdagens ombudsmän får dock inte överklagas. Detsamma gäller beslut som meddelats av Riksdagens överklagandenämnd med anledning av en begäran från en statlig myndighet. Lag (2012:886).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:886

Ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter m. fl.

5 § Ett beslut av Riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk förmån åt en ledamot av riksdagen eller av ett organ som utses av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget får överklagas. Detsamma gäller sådan förmån åt en förutvarande ledamot som nu nämnts eller åt den som varit ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009. Lag (2011:748).

Ändringar/Förarbeten (4)

Övriga ärenden

6 § Utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av Riksdagsförvaltningen eller av riksdagens myndigheter överklagas bara om den författning som reglerar den omtvistade frågan föreskriver att så får ske. Lag (2011:748).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:428, 2011:748

Förfarandet vid överklagande

7 § Ett beslut genom vilket Riksdagens överklagandenämnd har prövat en fråga som har överklagats dit får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti, ekonomiskt omställningsstöd eller efterlevandeskydd får överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut får överklagas enligt bestämmelserna i 14 kap. 8 § riksdagsordningen hos Riksdagens överklagandenämnd. Lag (2016:1111).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

8 § Överklagande av ett sådant beslut om anställning som tillkännages genom anslag ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Andra beslut ska överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet. Lag (2011:748).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:748
9 § Har upphävts genom lag (2012:886).
10 § Har upphävts genom lag (2012:886).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:186

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Förs. 1988/89:23, 1988/89:KU35, rskr 1988/89:210
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:186
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då besvärsstadgan (RFS 1970:3) för riksdagen och dess verk skall upphöra att gälla.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

Lag (1994:1068) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Förarbeten
Bet. 1993/94:KU48, rskr. 1993/94:407
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
1994:1068
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut som fattas före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1068) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Lag (1998:1411) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1411
Rubrik
Lag (1998:1411) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Lag (2000:428) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
SFS-nummer
2000:428
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som fattas före lagens ikraftträdande.

Rubrik
Lag (2000:428) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter

Lag (2002:1031) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
2002:1031
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut som fattats av Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2002:1031) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2003:185) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:185
Rubrik
Lag (2003:185) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2003:356) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:356
Rubrik
Lag (2003:356) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2004:1322) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2003/04:RS1, bet. 2004/05:KU5, rskr. 2004/05:67
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1322
Rubrik
Lag (2004:1322) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:379
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:995
Rubrik
Lag (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:177
Rubrik
Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2009:681) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2009-07-14
SFS-nummer
2009:681
Rubrik
Lag (2009:681) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2009:1586) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12, rskr. 2009/10:118
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1586
Rubrik
Lag (2009:1586) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2010:1504) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1504
Rubrik
Lag (2010:1504) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2011:748) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Omfattning
ändr. i författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:748
Rubrik
Lag (2011:748) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2012:886) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Omfattning
upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §;ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:886
Rubrik
Lag (2012:886) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2013:355) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:355
Rubrik
Lag (2013:355) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2014:803) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:803
Rubrik
Lag (2014:803) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2016:1111) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1111
Rubrik
Lag (2016:1111) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:680
Rubrik
Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation