lagen.nu

Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1989-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28

Månadsarvode

1 § Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska betalas enligt följande:

Organ/Befattning Månadsarvode i procent av arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank Fullmäktiges ordförande: Fullmäktiges vice ordförande: Annan fullmäktig: 27,5 23 14
Suppleant för fullmäktig: 3,5
2. Riksdagsstyrelsen Vald ledamot i riksdagsstyrelsen: Företrädaren för en partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen: 15 15
3. Riksdagens råd för Riksrevisionen Ordförande: Vice ordförande: Ledamot som inte är ordförande eller vice ordförande: 10 7,5 2
Suppleant: 1
4. Nordiska rådets svenska delegation
Ordförande: 4
Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande i delegationen: 1
5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond
Ordförande: 11,5
Vice ordförande: 8
Annan ledamot och suppleant: 5
Lag (2019:27).

Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 a § Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning Årsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot
1. Valprövningsnämnden
Ordförande: 118
2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande: 52
3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Ordförande: 75
Ledamot: 50
4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande: 72
Ledamot: 50
5. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
Ordförande: 90
Ledamot: 70
6. Partibidragsnämnden
Ordförande: 70
Ledamot: 45
Lag (2018:679).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2013:354, 2018:679, 2012:885

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 b § Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/Befattning Sammanträdesarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot
1. Riksdagens ansvarsnämnd
Ordförande: 8, dock minst ett sammanträdesarvode per år
Vice ordförande: 8
Ledamot: 4
Ersättare: 4
2. Riksdagens överklagandenämnd
Ersättare för ordföranden: 8
Ledamot: 4
Suppleant: 4
3. Valprövningsnämnden
Ersättare för ordföranden: 8
Ledamot: 1,25
Suppleant: 1,25

Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det. Lag (2012:885).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:885

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

2 § För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode). Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till

 • 1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
 • 2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
 • 3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
 • 4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
 • 5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,
 • 6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet samt
 • 7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Lag (2016:1110).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (11)

3 § Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp i 1-2 § § har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas

 • 1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,
 • 2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
 • 3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och
 • 4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen. Lag (2019:27).

Ändringar/Förarbeten (7)

3 a § Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av delegationens mandatperiod rätt till

– arvode enligt 2 § andra stycket 6,

– resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och

– teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 9 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter. Lag (2016:1110).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1110

Ersättning för inkomstförlust

4 § Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1-2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1-2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2012:885).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1243, 2012:885, 2000:548

Ändringar och övergångsbestämmelser

1989:185

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Förs. 1988/89:22, 1988/89:KU27, rskr 1988/89:209
Ikraft
1989-05-01
SFS-nummer
1989:185
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1989.

Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.

Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.

Lag (1990:756) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:756
Rubrik
Lag (1990:756) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (1995:799) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Bet. 1994/95:KU42, rskr. 1994/95:409
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
1995-06-15
SFS-nummer
1995:799
Rubrik
Lag (1995:799) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (1995:1512) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Förarbeten
Förs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya rubr. närmast före 1, 2 §§
SFS-nummer
1995:1512
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995.

Rubrik
Lag (1995:1512) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (1998:1407) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1407
Rubrik
Lag (1998:1407) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2000:548) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1999/2000:RFK2, bet. 1999/2000:KU22, rskr. 1999/2000:243
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2000:548
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

Rubrik
Lag (2000:548) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
SFS-nummer
2003:184
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 • 2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen.
 • 3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den 15 oktober 2002. Lag (2003:354).
Rubrik
Lag (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2003:354) om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Omfattning
ändr. 1, 2 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:184
SFS-nummer
2003:354
Rubrik
Lag (2003:354) om ändring i lagen (2003:184) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2003:355) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:190, förs. 2002/03:RS4, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:355
Rubrik
Lag (2003:355) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2005:262) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2004/05:RS1, bet. 2004/05:KU28, rskr. 2004/05:199
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:262
Rubrik
Lag (2005:262) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2009:1446) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6, rskr. 2009/10:69
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1446
Rubrik
Lag (2009:1446) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2010:1243) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1243
Rubrik
Lag (2010:1243) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2010:1418) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1418
Rubrik
Lag (2010:1418) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2011:747) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:747
Rubrik
Lag (2011:747) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2012:885) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, rubr. närmast före 2 §;ny 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a, 1 b §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:885
Rubrik
Lag (2012:885) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2013:354) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ikraft
2013-07-01
Omfattning
ändr. 1 a §
SFS-nummer
2013:354
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 • 2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.
Rubrik
Lag (2013:354) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2016:1110) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1110
Rubrik
Lag (2016:1110) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:679
Rubrik
Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Officiell autentisk version

Förarbeten
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:27
Rubrik
Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation