lagen.nu

Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan ändrad genom SFS1990:611.

1 § Denna lag gäller statliga garantier som

  • -- har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och
  • -- inte tidigare förenats med garantiavgift.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 § Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

/r4/ Bilaga

1 Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m. m. 2 Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m. m. för jordbruksändamål 3 Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning 4 Rennäringsförordningen (1971:438) 5 Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti 6 Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m. 7 Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 8 Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd 9 Förordningen (1978:507) om industrigarantilån 10 Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 11 Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering 12 Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket 13 Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur 14 Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet 15 Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m. m. 16 Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. 17 Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. 18 Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Lag (1990:611). 19 Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m. m. Lag (1990:611). 20 Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m. m. Lag (1990:611). 21 Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. Lag (1990:611).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:777

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Förarbeten
Prop. 1987/88:150 (bil.1), FiU 1987/88:31, rskr 1987/88:399
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:777
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Avgift för garantier enligt författningarna 3,5,6,8,9,15 och 17 i bilagan betalas första gången för det första halvåret 1989 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden vid ingången av samma år. Avgift för garantier enligt övriga författningar i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.

Lag (1990:611) om ändring i lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

Förarbeten
Prop. 1989/90:150 (bil.1), 1989/90:FiU40, rskr 1989/90:358
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
1990:611
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Avgift för garanti enligt författningarna 18 -- 21 i bilagan betalas första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.

Rubrik
Lag (1990:611) om ändring i lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation