lagen.nu

Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna lag meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt

  • 1. den europeiska konventionen den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen), och
  • 2. det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (protokollet). Lag (2005:511).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:511

2 § De kommittéer som har upprättats enligt konventionen respektive protokollet har rätt att besöka varje plats här i riket där en person som har berövats sin frihet genom en myndighets åtgärd är placerad, om

  • 1. besöket har till syfte att undersöka hur personen behandlas, och
  • 2. kommittén har underrättat regeringen om sin avsikt att göra besöket. Lag (2005:511).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:511

3 § Den som ansvarar för en frihetsberövad ska lämna kommittéerna det biträde som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Denne ska därvid ge kommittéerna

  • 1. tillträde till och möjlighet att fritt förflytta sig inom de platser där personer som berövats sin frihet är placerade,
  • 2. möjlighet till enskilda samtal med frihetsberövade personer och med andra som kan ge upplysningar om en sådan persons behandling, och
  • 3. information som behövs för att syftet med besöket ska kunna uppnås.

Upplysningar och information som avses i första stycket får lämnas utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:438).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:511, 2009:438

4 § Om en myndighet som är berörd av ett avsett besök har invändningar mot kommitténs förslag i fråga om tid eller plats för besöket, skall myndigheten genast anmäla detta till regeringen. Regeringen avgör om en invändning skall framställas hos kommittén enligt artikel 9 i konventionen respektive artikel 14 punkt 2 i protokollet.

Regeringen får besluta om förflyttning av personer som en kommitté avser att besöka för att göra det möjligt för kommittén att genomföra sin uppgift. Lag (2005:511).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:511

5 § Bestämmelser om immunitet för ledamöter och experter i kommittéerna finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag (2005:511).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:511

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:695

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1987/88:133, JuU 1987/88:41, rskr 1987/88:392
Ikraft
1989-02-01
SFS-nummer
1988:695

Förordning (1988:1561) om ikraftträdande av lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Omfattning
ikrafttr.
Ikraft
1989-02-01
SFS-nummer
1988:1561
Rubrik
Förordning (1988:1561) om ikraftträdande av lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Lag (2005:511) om ändring i lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:107, bet. 2004/05:UU13, rskr. 2004/05:283
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:511
Rubrik
Lag (2005:511) om ändring i lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Lag (2009:438) om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:438
Rubrik
Lag (2009:438) om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation