lagen.nu

Lag (1988:609) om målsägandebiträde

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:535
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-31

1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

  • 1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde,
  • 2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant biträde,
  • 3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde. Lag (2018:535).

Rättsfall (9)

NJA 2010 s. 490: Målsägandebiträde kan inteförordnasför dödsbo. När så likväl skett har biträdet...
NJA 2016 s. 796: I ett resningsärende, där förundersökningen inte har återupptagits, har...
RH 1997:120: Målsägandebiträde har förordnats för närstående till person som blivit...
RH 1998:104: Målsägande i mål om åtal för försök till dråp har i tidigare mål dömts för...
RH 2000:1: I mål avseende mord m.m. har målsägandebiträde förordnats för sonen till en...
RH 2001:13: Målsägande, som är advokat, har inte på den grunden ansetts sakna behov av...
RH 2002:1: Uttalanden i förarbetena om förutsättningar för rätt till målsägandebiträde har...
RH 2006:65: Målsägandebiträde har i mål angående vårdslöshet i trafik och vållande till...
RH 2014:15: Allmän åklagare har till tingsrätt anmält fråga om förordnande av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

1 a § Ett målsägandebiträdes förordnande gäller till dess att tiden för att överklaga domen i målet har löpt ut, om inte förordnandet dessförinnan har upphört eller något annat följer av 3 § andra stycket.

Om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen, ska ett målsägandebiträde förordnas i högre rätt under de förutsättningar som anges i 1 §. Vid bedömningen av om målsäganden har behov av ett målsägandebiträde i högre rätt ska det även beaktas

  • 1. om målsäganden ska höras,
  • 2. vad som ska prövas i fråga om enskilt anspråk, och
  • 3. om det finns något annat särskilt skäl. Lag (2018:535).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:535

2 § Målsägandebiträde får inte förordnas sedan åklagaren har beslutat att allmänt åtal inte skall väckas eller att sådant åtal skall läggas ned. Lag (1994:59).

Rättsfall (3)

RH 1993:161: Målsägandebiträde har förordnats i hovrätten i mål där endast den tilltalade...
RH 1993:29: Hovrätten är lagligen förhindrad att förordna målsägandebiträde sedan åklagaren...
RH 1996:126: Ett målsägandebiträde som förordnats vid tingsrätten har ansetts inte ha kvar...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:59

3 § Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap. 5 § rättegångsbalken för att handläggas som ett särskilt mål enligt reglerna för tvistemål, såvida inte målet handläggs enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår också om domen överklagas endast i fråga om enskilt anspråk. Lag (2018:535).

Rättsfall (7)

NJA 2001 s. 18: Fråga om ersättning till målsägandebiträde, som nedlagt arbete å målet efter...
NJA 2010 s. 490: Målsägandebiträde kan inteförordnasför dödsbo. När så likväl skett har biträdet...
NJA 2012 s. 818: Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta uppgiften att föra talan mot...
NJA 2015 s. 702: Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).
RH 1996:126: Ett målsägandebiträde som förordnats vid tingsrätten har ansetts inte ha kvar...
RH 2009:22: Efter det att åklagaren lagt ned förundersökningen har målsäganden genom sitt...
RH 2015:8: Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta vissa kontakter med...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:59

4 § Ett målsägandebiträde förordnas på begäran av målsäganden eller när det annars finns anledning till det. Till målsägandebiträde ska förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person som har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas. Om målsäganden har föreslagit någon som är behörig, ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det.

Målsägandebiträdet ska entledigas, om det är påkallat med hänsyn till förhållandena i målet eller om det annars finns skäl för det.

Ett byte av målsägandebiträde får beslutas av rätten, om det finns särskilda skäl. Om ett målsägandebiträde har bytts ut en gång, får ett nytt byte ske bara om det finns synnerliga skäl. Ett målsägandebiträde får inte utan rättens tillstånd sätta någon annan i sitt ställe.

I övrigt tillämpas i fråga om målsägandebiträde rättegångsbalkens regler om rättegångsbiträde. Lag (2018:535).

Rättsfall (7)

NJA 1994 s. 596: Fråga om byte av målsägandebiträde åt underårig i mål om grova sexualbrott.
NJA 2001 s. 18: Fråga om ersättning till målsägandebiträde, som nedlagt arbete å målet efter...
NJA 2017 s. 527: Ersättning till målsägandebiträde vid substitution.
RH 1995:9: I mål där målsägandens vårdnadshavare var gift med den tilltalade har det...
RH 1999:22: En advokat verksam på annan ort än där målet skall prövas men i närheten av...
RH 2007:66: Ett målsägandebiträde entledigades av tingsrätten efter att enskilda anspråk...
RH 2014:15: Allmän åklagare har till tingsrätt anmält fråga om förordnande av...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1644, 2018:535

5 § Målsägandebiträdet har rätt till ersättning i enlighet med vad som enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:000) gäller för biträde vid rättshjälp. I fråga om ersättningen tillämpas även 29, 43, och 47 §§ rättshjälpslagen. Lag (1996:1644).

Rättsfall (6)

NJA 1993 s. 257: Fråga om skälig timersättning till målsägandebiträde för utfört arbete och...
NJA 2005 s. 606: Målsägandebiträde har ansetts berättigat till ersättning för utlägg för resor...
NJA 2010 s. 206: Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen och...
NJA 2016 s. 414: Rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg till offentlig försvarare (I)...
RH 2000:68: Fråga om ersättning av allmänna medel till målsägandebiträde, som biträtt 25...
RH 2009:85: Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:999, 1996:1644

6 § Om ett målsägandebiträde förordnas, ersätts målsägandens därefter uppkommande kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk i samma utsträckning som om målsäganden beviljats rättshjälp med anledning av en sådan talan.

I fall där målsägandebiträdets uppgift kvarstår enligt 3 § andra stycket har målsäganden rätt till ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle i samband med inställelse inför domstol enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1996:1644).

Rättsfall (1)

NJA 2015 s. 702: Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:59, 1996:1644

7 § Beslut i frågor som avses i denna lag fattas av rätten. I de fall som avses i 6 § får dock målsägandebiträdet själv besluta om utredning i samma utsträckning som enligt 17 § rättshjälpslagen (1996:000) gäller för biträde vid rättshjälp. Lag (1996:1644).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1644

7 a § Om en förundersökning har återupptagits enligt 58 kap. 6 a § första stycket rättegångsbalken ska en framställan om förordnande av målsägandebiträde göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är behörig att pröva ansökan om resning. Lag (2012:660).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:660

8 § Bestämmelserna i 31 kap. samt 58 kap. 8 och 8 a §§ rättegångsbalken om skyldighet för den tilltalade eller någon annan att till staten återbetala kostnader för försvarare som enligt rättens beslut har betalats av allmänna medel gäller även i fråga om kostnader för målsägandebiträde. I mål där målsägandebiträdets uppgifter kvarstår enligt 3 § andra stycket gäller för dessa kostnader bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken om ansvar för motparts rättegångskostnader. Lag (2012:660).

Rättsfall (1)

RH 2013:14: Modern till ett drygt ett år gammalt barn mördades. Skadestånd för personskada...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:59, 1996:1644, 2012:660

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:609

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1987/88:107, JuU 1987/88:33, rskr 1987/88:318
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:609

Lag (1990:999) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Förarbeten
Prop. 1989/90:158, 1990/91:JuU4, rskr 1990/91:16
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
SFS-nummer
1990:999
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (1990:999) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (1994:59) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Förarbeten
Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94:JuU12, rskr. 1993/94:124
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1994:59
Rubrik
Lag (1994:59) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (1996:1644) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ikraft
1997-12-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
SFS-nummer
1996:1644
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.
  • 2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande om målsägandebiträde förordnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1996:1644) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (2001:230) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, rskr. 2000/01:205
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:230
Rubrik
Lag (2001:230) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (2012:660) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Omfattning
ändr. 1, 8 §§;ny 7 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:660
Rubrik
Lag (2012:660) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §;ny 1 a §
SFS-nummer
2018:535
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
  • 2. Bestämmelsen i första stycket i den nya 1 a § tillämpas inte om målsägandebiträdet har förordnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation