lagen.nu

Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:922
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För utgivning av radio- och kassettidningar lämnas statligt stöd enligt denna förordning i den utsträckning det finns tillgång till medel. Förordning (1997:1208).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:526, 1997:1208

2 § Med radiotidning avses i förordningen detsamma som i 3 kap. 7 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Med kassettidning avses i förordningen en för synskadade avsedd upptagning på kassettband eller någon annan anordning, som kan läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel.

Med dagstidning avses i förordningen detsamma som i presstödsförordningen (1990:524). Förordning (1997:1208).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:562, 1997:1208

3 § Stöd för utgivning av radio- eller kassettidningar får lämnas om tidningen innehåller endast en version av en dagstidning eller om den innehåller en sådan version i kombination med en sammanställning av material ur ytterligare en eller flera dagstidningar som också sänds som radiotidningar eller sprids som kassettidningar.

Taltidningsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier får tillåta att lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i en sådan sammanställning som avses i första stycket även om de inte sänds som taltidningar. Detta gäller dock bara om den geografiska spridningen av utbudet av radio- och kassettidningar därmed kan förbättras eller antalet abonnenter kan öka. Förordning (2012:922).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning skall ansöka om det. Ansökningarna prövas av taltidningsnämnden.

5 § Syftet med stödet är att så många synskadade som möjligt skall få tillgång till dagstidningar. Vid fördelning av stödet skall en god geografisk spridning eftersträvas. I områden där politisk konkurrens mellan olika tidningar förekommer, skall stödet även syfta till att uppnå politisk mångfald.

6 § har upphävts genom förordning (1992:586).

7 § Stödet får avse endast utgivning av radio- eller kassettidningar för synskadade och för sådana andra funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning eller som är afatiker eller dyslektiker men som kan tillgodogöra sig samma version som de synskadade. Vad som i fortsättningen sägs om synskadade gäller också de övriga grupper som nu nämnts.

Stöd får lämnas för abonnemang på radio- och kassettidningar som tecknas av synskadade och sådana organisationer, institutioner och vårdinrättningar som betjänar synskadade.

Den som vill teckna abonnemang på radiosända talsyntestidningar för synskadade (RATS-tidningar) skall kunna styrka sitt behov av abonnemanget. Förordning (1997:1208).

Ändringar/Förarbeten (4)

8 § Stödet får avse endast utgivning av sådana radio- eller kassettidningar för vilka abonnemangspriset motsvarar det abonnemangspris som gäller för förlagan till versionen.

Om en synskadad abonnerar på både en radio- eller kassettidning och en förlaga till versionen, får dock stöd lämnas om det sammanlagda priset för abonnemangen är 110 procent av abonnemangspriset för förlagan.

Stöd får inte lämnas till utgivning av kassettidningar om det på kassettbanden eller de andra anordningarna finns upptagningar som innehåller något annat än

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1738

9 § Taltidningsnämnden bestämmer storleken av stödet för utgivning av en radio- eller kassettidning. Stödet får även omfatta kostnader för marknadsföring och abonnentutbildning.

För radio- och kassettidningar, med undantag av radiosända talsyntestidningar för synskadade, skall stödet bestämmas med användning av schabloner som beaktar skillnader mellan olika tidningar. Nämnden kan medge undantag från schablonen om en radiotidning på grund av geografiska förhållanden i utgivningsområdet är tvungen att använda mer än en sändare eller om det finns synnerliga skäl.

Stödet för utgivning av radiosända talsyntestidningar för synskadade skall ge full nettokostnadstäckning för det utgivande tidningsföretaget.

Stöd till en radio- eller kassettidning får dock lämnas med högst 25 000 kr per abonnemang för en dagstidning som utkommer med tre till sju nummer per vecka och med högst 100 kr per exemplar för en dagstidning som utkommer med ett eller två nummer per vecka. Förordning (1999:1073).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:550, 1999:1073

9 a § Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning ska på begäran av taltidningsnämnden ge in en redovisning av intäkter och kostnader för utgivningen av radio- eller kassettidningen. Förordning (2010:768).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:768, 1999:1073

10 § Taltidningsnämnden får bestämma villkor för stödet. Sådana villkor får förenas med skyldighet för det mottagande tidningsföretaget att helt eller delvis betala tillbaka det belopp som har utgått, om villkoren inte uppfyllts.

11 § Den som enligt 7 § andra stycket abonnerar på en radiotidning, kan få disponera särskild mottagarutrustning.

Taltidningsnämnden skall fördela sådana mottagarutrustningar. Utrustningen skall disponeras kostnadsfritt. Förordning (1991:550).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:550

12 § Taltidningsnämnden skall svara för upphandling och vidareutveckling av särskild mottagarutrustning för radiotidningar. Förordning (1992:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:586

13 § Taltidningsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

14 § Myndigheten för tillgängliga medier får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:922).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:768, 2012:922

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:582

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1987/88:145, KU 1987/88:39, rskr 1987/88:291
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:582
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1982:669) om stöd till radio- och kassettidningar skall upphöra att gälla.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beslutats före ikraftträdandet.

Förordning (1990:526) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr 1989/90:78, 1989/90:KU31, rskr 1989/90:302
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:526
Rubrik
Förordning (1990:526) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1991:550) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:100 (bil.10 p.H 11), 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 7, 9, 11 §§
SFS-nummer
1991:550
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  • 2. Om det finns särskilda skäl, får taltidningsnämnden för stöd som avser budgetåret 1991/92 medge undantag från bestämmelserna i 9 § andra stycket.
Rubrik
Förordning (1991:550) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1991:1738) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1738
Rubrik
Förordning (1991:1738) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1992:586) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.C 10), 1991/92:140, 1991/92:KrU26, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:221, 1991/92:329
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 12 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:586
Rubrik
Förordning (1992:586) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1994:249) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 (bil. 12 p. C 10), bet. 1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:249
Rubrik
Förordning (1994:249) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1994:732) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 (bil.12 p. C 10), bet. 1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:732
Rubrik
Förordning (1994:732) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1995:562) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:100 (bil.12 p.C 37), bet. 1994/95:KU38, rskr. 1994/95:218
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:562
Rubrik
Förordning (1995:562) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1997:1208) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förarbeten
Jfr prop. 1997/98:1, utg.omr. 1, bet. 1997/98:KU1, rskr. 1997/98:94
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1208
Rubrik
Förordning (1997:1208) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1999:1073) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:1 utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1, rskr. 1999/2000:60
Omfattning
ändr. 9 §;ny 9 a §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1073
Rubrik
Förordning (1999:1073) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (2010:768) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Omfattning
ändr. 3, 9 a, 14 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:768
Rubrik
Förordning (2010:768) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (2012:922) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 14 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:922
Rubrik
Förordning (2012:922) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation