lagen.nu

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:148
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


Lagstiftningens ändamål är att stävja sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld (jfr prop. 1989/90:129 s. 12).


Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).

Kommentar

Det råder inget absolut förbud mot att inneha de uppräknade föremålen förbudet avser huvudsakligen föremål som används för annat än vad det är avsett för jämför bollträ, se NJA 2011 s. 556.

 1. innehav om
 2. avsikten är att använda det som vapen vid brott men även om avsikten är att man ska känna sig trygg, se NJA 2011 s. 556.
 3. brottet är ett brott mot liv eller hälsa och,
 4. innehavet sker på allmän plats.

En snickare som använder sin kniv i arbetet får därför åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott.

Vidare görs en helhetsbedömning där bland annat, p. 1-4 se RH 1996:23.

 1. föremålets art,
 2. omständigheterna under vilka överträdelsen har ägt rum,
 3. motivet för att bära föremålet,
 4. faran för att föremålet skulle komma till användning och,
 5. innehavarens behov, NJA 2011 s. 556.

Det är inte förmildrande att bära en kniv i försvarssyfte se RH 1996:23 och prop. 1989/90:129 s. 12. Den normala påföljden är dagsböter, för vuxna ca 50 st. - se NJA 1996 s. 719. Person som inte medtagit kniv till en allmän plats utan först på platsen fick hålla och titta på den ansågs ha uppfyllt även rekvisitet inneha. Brottet bedömdes däremot vara ringa, se NJA 1998 s. 604.

Rättsfall (9)

NJA 1996 s. 719: Prövningstillstånd i HovR. Det har ansetts vara av vikt för ledning av...
NJA 1997 s. 476: Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud...
NJA 1998 s. 604: Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft...
NJA 2011 s. 556: Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen...
NJA 2016 s. 30: Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän...
RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats...
RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
RH 1999:117: Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn till...
RH 2000:81: Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på allmän...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:413, 2000:148

2 § Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. Lag (1990:413).

Kommentar

Förbudet omfattar vad som brukar kallas gatustridsvapen, exempelvis, knogjärn, batonger, karatepinnar, strypsnaror, rivhandskar, skarpslipade mejslar, blydaggar, precisionsslangbågar, morgonstjärnor, kedjor som har försetts med handtag, ölburkar som har fyllts med cement och tunga metallbälten, som är konstruerade för att kunna användas som slagvapen förutom som bälten, SAP-handskar se prop. 1999/2000:27 s. 86 f. och NJA 2005 s. 523.

Att knivar och andra stick- och skärvapen inte uttryckligen angetts i paragrafen kan förklaras av att dessa vapen i allmänhet används för andra ändamål än som vapen vid brott mot liv eller hälsa. I de enskilda fall däremot då en produkt med exempelvis skärfunktion tagits fram och produkten är särskilt ägnad att användas som vapen vid brott av nyss nämnt slag, måste den också anses omfattad av saluhållandeförbudet, se NJA 2005 s. 523.

Om ett föremål

 1. saknar naturligt, legitimt användningsområde och
 2. om föremålet typiskt sett är avsett för våldsanvändning (prop. 1989/90:129 s. 15).

så får det varken överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

Rättsfall (2)

NJA 2005 s. 523: Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade...
NJA 2011 s. 556: Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:413

3 § I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag. Lag (1996:69).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:69

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar.

Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år. Lag (2000:148).

Rättsfall (7)

NJA 1996 s. 719: Prövningstillstånd i HovR. Det har ansetts vara av vikt för ledning av...
NJA 1997 s. 476: Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud...
NJA 1998 s. 604: Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft...
NJA 2011 s. 556: Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen...
NJA 2016 s. 30: Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän...
RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats...
RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:148

5 § Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).

Kommentar

Vid bedömningen om ett eventuellt förverkande ska ske så görs en skälighetsbedömning där åtminstone föremålets värde och de konsekvenser som ett förverkande får samt risken för fortsatt överträdelse jämförs, se RH 2000:81. I rättsfallet ansågs det inte oskäligt att förverka två vapen som användes i tävlingsskytte trots deras tämligen höga värden, 16 500 kr respektive 10 000 kr. Anledningen var att

 1. ägaren tidigare dömts för brott i anslutning till denna sportutövning och,
 2. tydligt hade visat sig vara likgiltig inför grundläggande säkerhetstänkande.

Rättsfall (2)

NJA 2013 s. 333: En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet...
RH 2000:81: Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på allmän...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:413

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:254

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1987/88:98, JuU 1987/88:40, rskr 1987/88:254
Ikraft
1988-06-01
SFS-nummer
1988:254

Lag (1990:413) om ändring i lagen (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål

Förarbeten
Prop. 1989/90:129, 1989/90:JuU35, rskr 1989/90:287
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:413
Rubrik
Lag (1990:413) om ändring i lagen (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål

Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Förarbeten
Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:69
Rubrik
Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:148
Rubrik
Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation