lagen.nu

Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1330
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor.

Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1330).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:177

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1987/88:97, SkU 1987/88:31, rskr 1987/88:173
Ikraft
1988-06-01
SFS-nummer
1988:177
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.

Lag (2011:1330) om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr.
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1330
Rubrik
Lag (2011:1330) om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation