lagen.nu

Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1988-01-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1622
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Med radarvarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare för vägtrafik.

Med laservarnare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en laserhastighetsmätare för vägtrafik.

Med laserstörare förstås i denna lag varje anordning som är konstruerad för att med elektromagnetiska vågor störa funktionen hos en laserhastighetsmätare för vägtrafik. Lag (1998:1622).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:295, 1998:1622

2 § Radarvarnare, laservarnare eller laserstörare får inte tillverkas, innehas, överlåtas eller användas. Ej heller får en annan anordning som är så konstruerad att den kan ta emot elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare eller en laserhastighetsmätare eller sända elektromagnetiska vågor till en laserhastighetsmätare användas i ett fordon för detta ändamål. Lag (1998:1622).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:295, 1998:1622

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622).

Rättsfall (1)

RH 2000:13: Straffmätning i mål om brott mot lagen (1988:15) om förbud mot vissa radar- och...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:1622

4 § En radarvarnare, en laservarnare, en laserstörare eller annan anordning som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad. Lag (1998:1622).

Rättsfall (1)

RH 2002:22: Förutsättningar för att förverka två laserstörare har ansetts föreligga oaktat...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:295, 1998:1622

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:15

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1987/88:49, TU 1987/88:6, rskr 1987/88:90
Ikraft
1988-04-01
SFS-nummer
1988:15

Lag (1994:295) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare

Förarbeten
Prop. 1993/94:102, bet. 1993/94:TU18, rskr. 1993/94:200
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:295
Rubrik
Lag (1994:295) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare

Lag (1998:1622) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radar- och laservarnare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, 1998/99:TU2, rskr. 1997/98:260, 1998/99:29, EGTL204/98 s37
Ikraft
1999-01-01
CELEX-nr
398L0034
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
SFS-nummer
1998:1622
Rubrik
Lag (1998:1622) om ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radar- och laservarnare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation