lagen.nu

Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som skäligen kan misstänkas för ett sexualbrott, varigenom hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsäganden, skall undersökas med avseende på sådan infektion, om målsäganden begär det.

Undersökning enligt första stycket skall på målsägandens begäran ske även i fråga om den som är skäligen misstänkt för något annat brott, om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta har kunnat överföras till målsäganden genom brottet. Lag (2004:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:179

2 § I fråga om förfarandet vid beslut om undersökning samt om utförandet av undersökningen gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om kroppsbesiktning. Beslut om undersökning skall dock fattas av åklagaren eller rätten.

Målsäganden och åklagaren skall underrättas om resultatet av undersökningen.

3 § Staten skall svara för kostnaderna för undersökningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:1473

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1473

Lag (2004:179) om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:179
Rubrik
Lag (2004:179) om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation