lagen.nu

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-02

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående. Lag (2010:1241).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1241
2 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
3 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ersättning

4 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
5 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
6 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
7 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
8 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
9 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
10 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
11 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
12 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ansökan och beslut om ersättning m. m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
14 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
15 § Har upphävts genom lag (2010:1241).
16 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Återbetalningsskyldighet

17 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Överklagande m. m. av beslut om ersättning

18 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Övriga bestämmelser om ersättning m. m.

19 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Rätt till ledighet m. m.

20 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet. lag (2017:1125).

Ändringar/Förarbeten (3)

21 § Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt till ledighet enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 § Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet skall han så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen skall arbetstagaren ange hur länge han avser att vara ledig, om det kan ske.

23 § En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

24 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltig- förklaras, om arbetstagaren begär det.

25 § En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minskning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av arbetsförhållandena i annan mån än som följer av uppehållet i arbetet. Arbetstagaren är inte heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan omplacering än sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

26 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla bort.

Lagrumshänvisningar hit (1)

27 § Mål om tillämpning av 21--26 §§ handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39--42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64--66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:1465

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1988:1465

Lag (1989:1048) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1989/90:52, 1989/90:SfU8, rskr 1989/90:100
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:1048
Rubrik
Lag (1989:1048) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1991:225) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1990/91:80, 1990/91:Ju18, rskr 1990/91:216
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:225
Rubrik
Lag (1991:225) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

1991:363

Omfattning
ikrafttr. av 1991:225
SFS-nummer
1991:363

Lag (1991:1053) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1053
Rubrik
Lag (1991:1053) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och och ledighet för närståendevård

Lag (1991:1980) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Omfattning
ändr. 9, 18 §§
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1980
Rubrik
Lag (1991:1980) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1992:274) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1991/92:106, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ikraft
1992-07-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1992:274
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:274) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1992:1705) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ikraft
1993-04-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1992:1705
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1992:1705) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1993:333) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 4, 6, 8 §§
SFS-nummer
1993:333
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.

19915:1482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:333) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1993/94:59, bet. 1993/94:SfU9, rskr. 1993/94:126
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:47
Rubrik
Lag (1994:47) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1994:318) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 bil. 6, bet. 1993/94:SfU12, rskr. 1993/94:289
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:318
Rubrik
Lag (1994:318) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1995:1482) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1482
Rubrik
Lag (1995:1482) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1997:279) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, rskr. 1996/97:231
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
1997-10-01
SFS-nummer
1997:279
Rubrik
Lag (1997:279) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Förarbeten
Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 18, 19 §§
SFS-nummer
1998:94
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (1999:815) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3, 13 §§
SFS-nummer
1999:815
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
  • 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1999:815) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2000:380) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:95, bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:380
Rubrik
Lag (2000:380) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2002:196) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:196
Rubrik
Lag (2002:196) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2004:818) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§
SFS-nummer
2004:818
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
  • 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Rubrik
Lag (2004:818) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2007:198) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
2007:198
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:198) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2008:483) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:483
Rubrik
Lag (2008:483) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2008:863) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:863
Rubrik
Lag (2008:863) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2008:940) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:940
Rubrik
Lag (2008:940) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2009:992) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
2009:992
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.
Rubrik
Lag (2009:992) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2009:1049) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2009:1049
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. De nya bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2009:1049) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2010:419) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:419
Rubrik
Lag (2010:419) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2010:1241) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§;ändr. författningsrubr., 1, 20 §§
SFS-nummer
2010:1241
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:1241) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1125
Rubrik
Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation