lagen.nu

Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Säkerhetskontroll får äga rum i syfte att förebygga att det i riksdagens lokaler förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Lag (1999:22).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:125, 1999:22

2 § Beslut om säkerhetskontroll fattas av talmannen och skall avse visst tillfälle eller viss tid. Lag (2006:129).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:125, 1999:22, 2006:129

3 § Säkerhetskontroll får omfatta den som utan att vara ledamot av riksdagen uppehåller sig i riksdagens lokaler. Kontroll av anställda vid riksdagsförvaltningen och partikanslierna får dock endast ske om det finns särskilda skäl för det. Talmannen får, om särskilda skäl talar för det, undanta personer från kontrollen. Lag (2006:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:22, 2006:129

4 § Vid säkerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som medförs till eller påträffas i riksdagens lokaler får undersökas. Lag (2006:129).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:22, 2006:129

5 § Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av Polismyndigheten, av en polisman eller, efter Polismyndighetens förordnande, av vaktpersonal vid riksdagen.

Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller liknande anordning får dock utföras endast av en polisman. Lag (2014:631).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:22, 2014:631

6 § Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll får vägras tillträde till eller avvisas från riksdagens lokaler. Lag (2006:129).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:22, 2006:129

7 § Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i 4 § och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för förvaring. Finns inte någon känd innehavare till ett påträffat föremål, får det omhändertas.

Den som inte efterkommer uppmaningen enligt första stycket får avlägsnas från riksdagens lokaler. Lag (1999:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:22

8 § Föremål som lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis om att ett föremål har lämnats till förvaring utfärdas. Föremålet skall återlämnas till den som har lämnat det till förvaring när denne lämnar riksdagens lokaler.

9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkställas i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation får verkställas eller bevittnas endast av person, som är av samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom metalldetektor eller likande anordning. Lag (1999:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:22

10 § Talmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1988:144

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Förs. 1987/88:9, KU 1987/88:34, rskr 1987/88:167
Ikraft
1988-05-01
SFS-nummer
1988:144

Lag (1990:125) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

Förarbeten
1989/90:KU33, rskr 1989/90:178
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1990-05-01
SFS-nummer
1990:125
Rubrik
Lag (1990:125) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

Lag (1999:22) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1997/98:RFK3, bet. 1998/99:KU7, rskr. 1998/99:117
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:22
Rubrik
Lag (1999:22) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott

Lag (2006:129) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16, rskr. 2005/06:154
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:129
Rubrik
Lag (2006:129) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Lag (2014:631) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:631
Rubrik
Lag (2014:631) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation