lagen.nu

Nationalparksförordning (1987:938)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:312
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15
Övrigt
Bilagorna finns inte med här. Bilaga 8 senast ändrad genom SFS 1988:1133. Bilaga 10 senast ändrad genom SFS 2011:690. Bilaga 12 senast ändrad genom SFS 1988:1133. Bilaga 13 senast ändrad genom SFS 1994:552. Bilaga 18 senast ändrad genom SFS 2017:268. Bilaga 19 senast ändrad genom SFS 2009:729. Bilaga 21 senast ändrad genom SFS 2017:268. Ny bilaga 22 genom SFS 1991:104. Ny bilaga 26 genom SFS 1998:1026. Ny bilaga 27 genom SFS 2001:213. Ny bilaga 28 genom SFS 2002:679. Ny bilaga 29 genom SFS 2009:729. Ny bilaga 30 genom SFS 2018:312.

1 § Följande nationalparker har bildats för angivna syften:

 • 1. Vadvetjåkka nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 2. Abisko nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 3. Stora Sjöfallets (Stuor Muorkke) nationalpark för att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 4. Sareks nationalpark för att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 5. Padjelanta (Badjelánnda) nationalpark för att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 6. Muddus (Muttos) nationalpark för att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd,
 • 7. Pieljekaise nationalpark för att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd,
 • 8. Sånfjällets nationalpark för att bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 • 9. Töfsingdalens nationalpark för att bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd,
 • 10. Hamra nationalpark för att bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi,
 • 11. Garphyttans nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 • 12. Ängsö nationalpark för att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick,
 • 13. Norra Kvills nationalpark för att i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog, 14. Gotska Sandöns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 • 15. Blå Jungfruns nationalpark för att bevara ön i dess naturliga tillstånd,
 • 16. Dalby Söderskogs nationalpark för att bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat skick,
 • 17. Store Mosse nationalpark för att bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv ska få utvecklas fritt,
 • 18. Tivedens nationalpark för att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligen orört skick, där skogen ska få utvecklas mot urskog,
 • 19. Skuleskogens nationalpark för att bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt,
 • 20. Stenshuvuds nationalpark för att bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet,
 • 21. Björnlandets nationalpark för att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde,
 • 22. Djurö nationalpark för att bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick,
 • 23. Tyresta nationalpark för att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt,
 • 24. Haparanda skärgårds nationalpark för att bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick,
 • 25. Trestickla nationalpark för att bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan,
 • 26. Färnebofjärdens nationalpark för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick,
 • 27. Söderåsens nationalpark för att bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick,
 • 28. Fulufjällets nationalpark för att bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick,
 • 29. Kosterhavets nationalpark för att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick, och
 • 30. Åsnens nationalpark för att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. Förordning (2018:312).

Rättsfall (1)

MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...

Ändringar/Förarbeten (12)

2 § Nationalparkerna är belägna på mark som tillhör staten. Deras huvudsakliga gränser anges i bilagorna 1–30.

I de fall som anges särskilt ingår angränsande vattenområden.

I Gotska Sandöns nationalpark och Blå Jungfruns nationalpark ingår de vattenområden som enligt lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde hänförs till respektive fastighet. Förordning (2018:312).

Ändringar/Förarbeten (10)

3 § Nationalparkerna ska vårdas och förvaltas i enlighet med de syften för vilka de har bildats.

Länsstyrelsen är förvaltare av nationalparker i länet, med undantag för att

 • 1. Stiftelsen Tyrestaskogen är förvaltare av Tyresta nationalpark,
 • 2. Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltare även av den del av Tivedens nationalpark som ligger i Västra Götalands län, och
 • 3. Länsstyrelsen i Gävleborgs län är förvaltare även av de delar av Färnebofjärdens nationalpark som ligger i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län. Förordning (2009:729).

Rättsfall (1)

MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § När Naturvårdsverket tar fram underlag för beslut om att förklara ett mark- eller vattenområde som nationalpark ska verket ge Sametinget tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart att området saknar betydelse för rennäringen och samisk kultur. Förordning (2018:312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:312

4 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

 • 1. om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, och
 • 2. om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifterna ska verket ge länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig. Om föreskrifterna kan antas ha betydelse för rennäringen eller samisk kultur, ska verket också ge Sametinget tillfälle att yttra sig.

Om föreskrifterna avser inskränkning i renskötselrätt eller annan enskild rätt, ska förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas i fråga om föreläggande till sakägare att yttra sig över förslag till beslut och om kungörande av beslut. Det som sägs i den förordningen om länsstyrelsen och kommunen ska i stället gälla Naturvårdsverket. Förordning (2018:312).

Rättsfall (1)

MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter som avses i 4 §, om det finns särskilda skäl. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken. Förordning (2011:622).

Rättsfall (1)

MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (6)

6 § Bestämmelserna i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska tillämpas i fråga om vad en ansökan om dispens enligt 5 § ska innehålla. Förordning (2011:622).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten i ett beslut om en skötselplan bestämma hur en nationalpark ska vårdas och förvaltas. Förordning (2011:622).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

7 a § Har upphävts genom förordning (1998:1253).

8 § När Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter enligt 4 § eller beslutat om en skötselplan enligt 7 §, ska verket snarast möjligt underrätta den berörda nationalparkens förvaltare om detta. Förordning (2011:622).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § När länsstyrelsen har beslutat i en fråga om dispens enligt 5 §, ska länsstyrelsen skicka beslutet till Naturvårdsverket. Förordning (2011:622).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1253, 2011:622

10 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:622).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1163, 1998:1253

11 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (2011:622).

12 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (2011:622).

13 § Naturvårdsverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos regeringen. Bestämmelser i övrigt om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut enligt 5 §. Förordning (2011:622).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:622

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:938

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:938

Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Omfattning
ändr. 2 §, bil. 8, 12
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1133
Rubrik
Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1990/91:31, 1990/91:JoU14, rskr 1990/91:71
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya bil. 21, 22
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1991:104
Rubrik
Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§;ny 7 a §
Ikraft
1991-08-01
SFS-nummer
1991:1163
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 augusti 1991, och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som i gällande förordnanden enligt 3 § tredje stycket och upplåtelser enligt 6 § sägs om statens naturvårdsverk skall efter ikraftträdandet gälla länsstyrelsen.

Rubrik
Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:105, bet. 1992/93:JoU22, rskr. 1992/93:332
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 23
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:453
Rubrik
Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:164, bet. 1993/94:JoU20, rskr. 1993/94:300
Omfattning
ändr. 1 §, bil. 13
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:552
Rubrik
Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:254, bet. 1994/95:JoU3, rskr. 1994/95:4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 24
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1460
Rubrik
Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:162, bet. 1995/96:JoU1, rskr. 1995/96:10
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 25
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1270
Rubrik
Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:715
Rubrik
Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 1997/98:91, bet. 1997/98:JoU28, rskr. 1997/98:210
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 26
Ikraft
1998-09-09
SFS-nummer
1998:1026
Rubrik
Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6, 7 a §§;ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1253
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 1999.
Rubrik
Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:82, bet. 2000/01:MJU17, rskr. 2000/01:204
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 27
Ikraft
2001-06-08
SFS-nummer
2001:213
Rubrik
Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:116, bet. 2001/02:MJU19, rskr. 2001/02:218
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;ny bil. 28
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:679
Rubrik
Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:642
Rubrik
Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-06-01
SFS-nummer
2006:291
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2006.

Bilagorna finns inte med här.

Rubrik
Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:98, bet. 2008/09:MJU19, rskr. 2008/09:196
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, bil. 19;ny bil. 29
Ikraft
2009-09-01
SFS-nummer
2009:729
Rubrik
Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 6 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:15
Rubrik
Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 6, 7, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13 §§;ändr. 4, 5, 8 §§, den nya 13 §;nya 6, 7, 9 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:622
Rubrik
Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258
Omfattning
ändr. 1 §, bil. 10
Ikraft
2011-07-12
SFS-nummer
2011:690
Rubrik
Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:841
Rubrik
Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:96, bet. 2016/17:MJU16, rskr. 2016/17:181, prop. 2016/17:97, bet. 2016/17:MJU17, rskr. 2016/17:182
Omfattning
ändr. bil. 18, 21
Ikraft
2017-05-04
SFS-nummer
2017:268
Rubrik
Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§;ny 3 a §, bil. 30
Ikraft
2018-05-15
SFS-nummer
2018:312
Rubrik
Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation