lagen.nu

Konkurslag (1987:672)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1911
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Reglerna om konkurs eller generalexekution avser situationer där gäldenärens samtliga tillgångar tas i anspråk för betalning av dennes samtliga skulder. Om däremot endast viss egendom ska tas i anspråk, så tillämpas reglerna om utmätning även kallat specialexekution i Utsökningsbalk (1981:774). Ett urval regelverk av intresse vid tillämpning av obeståndsrätt är

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

Rättsfall (3)

NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt...
RÅ 2006 ref. 27: En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande...
RH 1996:75: Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet.

Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Kommentar

En konkursansökan har som syfte att borgenären får betalning för sin fordran hos gäldenären genom utdelning i konkursen. En konkursansökan fungerar i allmänhet som en påtryckning på gäldenären att själv betala sin skuld och utgör en inkassoåtgärd i lagens mening, se NJA 1990 s. 585.


Rättsfall (4)

NJA 1989 s. 378: A söker B i konkurs. Till grund för ansökningen åberopar A en icke...
NJA 1994 s. 336: Bolag, som fortlöpande betalat förfallande skulder, har vid tillämpning av 11...
RH 1993:137: Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge mellan...
RH 1993:67: Beviskrav vid påstående om obestånd i ansökan om konkurs.

3 § Förvaltningen av ett konkursbo handhas av en eller flera förvaltare.

Förvaltningen av boet står under tillsyn av tillsynsmyndigheten. Lag (2006:706).

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 479: I ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag har delgivning med...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:706

4 § Ett konkursbo som är på obestånd kan försättas i konkurs. Vad som är föreskrivet i denna lag om gäldenär skall i sådana fall gälla konkursboet.

5 § Med panträtt i fast egendom jämställs vid tillämpningen av denna lag annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen och inte grundas på utmätning.

Vad som sägs om borgenär med handpanträtt i lös egendom tillämpas också i fråga om borgenär med rätt att hålla kvar lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt). Lag (1994:481).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:481

6 § Om det i någon annan lag har meddelats någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Angående tillämpligheten av rättegångsbalken ges bestämmelser i det följande.

2 kap. Konkursansökan och konkursbeslut m.m.

Kommentar

En kommun kan inte försättas i konkurs, se RH 1996:75.

Konkursansökan m.m.

1 § En ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända.

En ansökan ska avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som är behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

I 3 och 4 §§ lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns ytterligare bestämmelser om ansökans innehåll. Lag (2017:479).

Kommentar

Det är förhållanden vis ansökningstidpunkten som avgör rättens behörighet. Vad som händer efter att ansökan kommit in spelar ingen roll för rättens behörighet. Om en person saknar hemvist i Sverige får den sökas där den har egendom 10 kap. 3 § RB eller där skulden uppkommit 10 kap. 4 § RB. Om sökanden är juridisk person ska ett av behörig firmatecknare undertecknat registreringsbevis bifogas, se NJA 1979 s. 635. Om inget annat anges räcker inte VD:s standardbehörighet enligt 8 kap. 7 och 27 §§ ABL till för att ansöka om bolags konkurs.

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 605: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i...
RH 2004:33: Vid vakans i styrelsen för ett aktiebolag har styrelsen ansetts beslutsför med...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1052, 2017:479

2 § Har en konkursansökan gjorts hos en tingsrätt som inte är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt vad dessa visar är behörig och underrätta sökanden. Ansökan skall anses gjord, när ansökningshandlingen kom in till den förra tingsrätten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Görs ansökningen av gäldenären, bör till ansökningshandlingen bifogas en av gäldenären underskriven förteckning över boets tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn och postadress samt om det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Ansöker ett dödsbo eller en dödsbodelägare om att boet skall försättas i konkurs, skall till ansökningshandlingen fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas. Lag (2001:97).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:793, 2001:97

4 § Görs ansökningen av en borgenär, skall han vid ansökningen lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka han grundar yrkandet. Han skall även i original eller kopia bifoga de handlingar som han vill åberopa. Ansökningshandlingen och de handlingar som har bifogats denna skall ges in i två exemplar.

Kommentar

Med de omständigheter i övrigt på vilka den som ansöker grundar yrkandet avses vilken anledning ansökan görs, se 8 och 9 §§.

Rättsfall (1)

NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § En ansökan skall avvisas, om den i de avseenden som avses i 3 eller 4 § eller i övrigt är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

6 § Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas.

En fordran som har fastställts genom en giltig skiljedom skall också godtas, om skiljedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 17 § utsökningsbalken och en domstol inte efter talan mot skiljedomen har bestämt annat.

I andra fall än de som avses i första och andra styckena skall borgenären styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. Lag (2006:706).

Rättsfall (15)

NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i...
NJA 1992 s. 627: En person har försatts i konkurs på ansökan av kronofogdemyndighet, vilken som...
NJA 1996 s. 318: Fråga om betydelsen av en kvittningsinvändning som gäldenären gör mot en...
NJA 1997 s. 701: Sedan borgenär ansökt om gäldenärs försättande i konkurs men innan domstol...
NJA 1999 s. 97: Fråga om borgenär har styrkt sin behörighet att begära gäldenär i konkurs....
NJA 2001 s. 731: HovR har avgjort ett mål om försättande i konkurs på handlingarna utan att...
NJA 2002 s. 463: I en konkursansökan åberopade borgenären till styrkande av gäldenärens...
NJA 2004 s. 345: Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för...
NJA 2005 s. 554: Resning. En borgenärs behörighet att ansöka om konkurs har grundats på en icke...
NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte...
NJA 2013 s. 421: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses vara betryggande...
RH 1993:137: Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge mellan...
RH 1994:42: Borgenär har ej ansetts behörig att göra konkursansökan i fall då borgenären...
RH 2000:70: Fråga om statens behörighet att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs när...
RH 2003:25: Fråga om prövning av behörighet vid konkursansökan då fordringen grundas på...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:857, 1999:125, 2006:706

Bevisning om obestånd

7 § En uppgift av gäldenären att han är insolvent skall godtas, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det.

Kommentar

Uppgift att gäldenär är insolvent behövs varken motiveras eller styrkas. Beslut där gäldenär försatts i konkurs på egen ansökan får inte överklagas av borgenär, se NJA 1989 s. 28 eller aktieägare som innehade samtliga aktier i bolaget, se NJA 1993 s. 605. Endast beaktansvärda skäl kan motivera att överklagan bifalles, se NJA 1997 s. 168.

Rättsfall (4)

NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i...
NJA 2001 s. 151: Beslut om försättande i konkurs, som meddelats efter det att gäldenären...
NJA 2011 s. 723: Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av...
NJA 2012 s. 97: Sedan ett aktiebolag har försatts i konkurs på grund av ansökan av en...

8 § Om inte annat visas, anses en gäldenär vara insolvent, när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken inom de senaste sex månaderna före konkursansökningen har framgått att han saknat tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. Detsamma gäller, om gäldenären har förklarat sig ställa in sina betalningar.

Kommentar

I situationer då gäldenären inställer betalning ska denna inställelse ske genom en uttrycklig förklaring till en större krets av borgenärer. Betalningsinställelsen ska fortfarande gälla vid dagen då konkursansökning prövas, se prop. 1975:6 s. 157.

Rättsfall (9)

NJA 1989 s. 378: A söker B i konkurs. Till grund för ansökningen åberopar A en icke...
NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i...
NJA 1995 s. 548: Fråga om utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap 8 § KL (1987:672).
NJA 2001 s. 339: Det har inte ansetts strida mot Europakonventionen att lägga en...
NJA 2002 s. 463: I en konkursansökan åberopade borgenären till styrkande av gäldenärens...
NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte...
RH 1994:15: Den i 2 kap. 8 § konkurslagen angivna sexmånadersfristen har räknats från den...
RH 1997:78: Utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap. 8 § konkurslagen har angetts...
RH 2000:70: Fråga om statens behörighet att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs när...

9 § En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte annat visas anses insolvent, om

 • 1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och
 • 2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning ska innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa. Uppmaningen ska delges gäldenären. Delgivning enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får ske endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet. Lag (2010:1951).

Kommentar

Konskurs kan hindras ifall gäldenären betalar fordran eller ställer säkerhet för fordran. se SOU 1970:75 s. 63. Gäldenären erbjuder betalning även ifall att betalning erbjuds med egendom som kan bli skäl för återvinning och borgenären ej tar emot den.

Betalningsuppmaningar enligt paragrafen är att betrakta som inkassoåtgärder, se NJA 1990 s. 585.

Rättsfall (15)

NJA 1989 s. 428: Sedan borgenär under åberopande av att gäldenär underlåtit att på uppmaning...
NJA 1992 s. 578: Fråga i mål om konkurs om borgenärens fordran kan anses ha varit klar. 2 kap 9...
NJA 1995 s. 190: Frågor om tillämpning av 2 kap 9 § KL. Gäldenär har krävts på skuld bestående...
NJA 1996 s. 318: Fråga om betydelsen av en kvittningsinvändning som gäldenären gör mot en...
NJA 1999 s. 97: Fråga om borgenär har styrkt sin behörighet att begära gäldenär i konkurs....
NJA 2001 s. 548: Fråga i mål om konkurs huruvida en skattefordran kan anses ha varit klar. 2...
NJA 2004 s. 325: Fråga om tillämpligheten av insolvenspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen...
NJA 2004 s. 345: Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för...
NJA 2011 s. 411: Domstol har försatt en person i konkurs på grundval av skattebeslut som inte...
NJA 2016 s. 1169: Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av...
RH 1993:44: Kravet i 2 kap. 9 § konkurslagen att skulden skall vara förfallen har inte...
RH 1993:88: Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära att...
RH 1993:99: Enligt avtalsvillkor i skuldebrev äger borgenären säga upp krediten till...
RH 2003:25: Fråga om prövning av behörighet vid konkursansökan då fordringen grundas på...
RH 2006:50: En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och har som...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1095, 2010:1951

Konkurshinder

10 § En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om

 • 1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären,
 • 2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande,
 • 3. borgenärens fordran inte är förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.

Med säkerhet som har ställts eller erbjuds av tredje man avses även borgen, om borgensmannen svarar som för egen skuld.

Rättsfall (4)

NJA 1995 s. 554: Vid ansökan om konkurs på grund av hyresgästs underlåtenhet att betala viss...
NJA 1997 s. 591: Bolagsman i handelsbolag har ansetts berättigad att gentemot konkursansökan...
NJA 2011 s. 951: Prövningstillstånd i hovrätt. Det har ansetts vara av vikt för ledning av...
NJA 2013 s. 421: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses vara betryggande...

10 a § Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör.

Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant beslut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2003:538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:538, 1996:775

Säkerhetsåtgärder

11 § Finns det sannolika skäl för bifall till en konkursansökan och kan det med skäl befaras att gäldenären skaffar undan egendom, får rätten, om det finns särskild anledning, förordna om kvarstad på gäldenärens egendom i avvaktan på att ansökningen prövas.

I fråga om en sådan säkerhetsåtgärd tillämpas vad som gäller om kvarstad för fordran som beviljas enligt 15 kap. rättegångsbalken, om inte något annat följer av denna lag. Detta gäller dock inte bestämmelsen i 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken.

Rätten får medge undantag från beviljad kvarstad.

Kommentar

1 st.: Initiativ till kvarstad kan ske på borgenärens begäran förutsatt att alla rekvisit är uppfyllda. Den kan omfatta del av eller all egendom men även egendom till visst värde, se prop. 1978/79:105 s. 255. 2 st.: Vissa offentliga organ behöver ej ställa säkerhet för skada som kan uppstå. Övriga kan krävas ställa säkerhet även om undantag mot krav att ställa säkerhet förekommer, se 15 kap. 6 § RB och NJA 1991 s. 670. Vid brådskande fall kan rätten utfärda interimistiskt beslut.

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 644: Fråga om interimistisk kvarstad på gäldenärs egendom i avvaktan på prövningen...

Lagrumshänvisningar hit (2)

12 § Finns det sannolika skäl för bifall till en konkursansökan och kan det med skäl befaras att gäldenären genom att resa utomlands undandrar sig en skyldighet eller överträder ett förbud som enligt denna lag gäller i konkurs, får rätten, om det finns särskild anledning till det, förbjuda gäldenären att resa utomlands i avvaktan på att ansökningen prövas. Om ett sådant reseförbud meddelas, får i samband därmed eller senare gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären inte har något pass, får förbud att utfärda pass för honom meddelas. Gäldenären får häktas, om det är uppenbart otillräckligt med ett reseförbud.

Om gäldenären är en juridisk person, tillämpas första stycket även på den styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman och likvidator som har avgått eller entledigats senare än ett år före den dag då konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Beträffande en sådan säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 5, 6 och 8 §§ rättegångsbalken, om inte något annat följer av denna lag. En säkerhetsåtgärd kan inte hindras av att säkerhet ställs. Inte heller kan en beviljad säkerhetsåtgärd hävas av denna anledning. Kostnaden för häktning betalas av staten. Lag (2006:706).

13 § Frågor om säkerhetsåtgärder enligt 11 eller 12 § tas upp på begäran av en borgenär. Innan rätten meddelar beslut i frågan skall gäldenären ges tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan ske.

Rätten får hålla förhandling för prövning av fråga om säkerhetsåtgärd. Till förhandlingen skall gäldenären och borgenären kallas. Kallelserna bör delges.

Beträffande häktning tillämpas vad som sägs i 6 kap. 10 § tredje stycket och 11 §.

Ett beslut om reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass skall delges gäldenären.

Prövning av konkursansökan m. m.

14 § Upptas en gäldenärs konkursansökan, skall rätten genast pröva ansökningen.

Gäldenärens konkursansökan skall dock prövas vid en förhandling, om

 • 1. det med hänsyn till tillgängliga upplysningar eller av någon annan anledning finns särskilda skäl att inte godta uppgiften om gäldenärens insolvens eller
 • 2. ansökningen avser ett dödsbo som inte står under förvaltning av boutredningsman och ansökningen inte har gjorts av samtliga delägare.

Förhandlingen skall hållas inom två veckor från det att ansökningen kom in till rätten. Om det finns särskilda skäl, får den hållas senare, dock senast inom en månad. Till förhandlingen skall gäldenären kallas. I fall som avses i andra stycket 2 skall även de dödsbodelägare som inte har biträtt ansökningen kallas. Ansökningen kan prövas slutligt även om gäldenären uteblir från förhandlingen. I kallelsen skall han upplysas om detta.

En konkursansökan som avses i andra stycket 2 skall förklaras vilande, om det görs en framställning om att dödsboets egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman. Om dödsboets egendom avträds till förvaltning av boutredningsman, förfaller konkursansökningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § En kallelse som avses i 14 § tredje stycket ska delges. Kallelsen får delges enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Kungörelsedelgivning enligt 48 § första stycket 1 delgivningslagen får ske även när gäldenären vistas på känd ort utomlands, om delgivning annars inte kan ske här i landet och rätten med hänsyn till omständigheterna finner att det inte är skäligt att kräva att delgivningen verkställs utomlands. Lag (2010:1951).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1951

16 § Upptas en borgenärs konkursansökan, skall rätten sätta ut en förhandling för prövning av ansökningen.

Förhandlingen skall hållas inom två veckor från det att ansökningen kom in till rätten. Om det finns särskilda skäl, får den hållas senare, dock senast inom sex veckor. Till förhandlingen skall parterna kallas. Parterna skall i kallelsen upplysas om den i 19 § föreskrivna påföljden av att part uteblir.

I kallelsen till gäldenären skall denne föreläggas att svara på konkursansökningen vid förhandlingen. I kallelsen skall även anges att gäldenären inte behöver inställa sig, om han före förhandlingen skriftligen medger ansökningen och rätten inte särskilt underrättar honom om att förhandlingen ändå skall hållas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § I fråga om kallelser enligt 16 § tillämpas 15 §. Gäldenären ska samtidigt med kallelsen delges de av borgenären ingivna handlingarna.

Om delgivning med gäldenären sker enligt 38 eller 48 § delgivningslagen (2010:1932), får rätten förordna att gäldenärens egendom sätts under särskild vård. Kostnaden för vården ska betalas av borgenären. Lag (2010:1951).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1951

18 § Om gäldenären före förhandlingen medger en borgenärs konkursansökan, skall rätten genast pröva ansökningen.

Om rätten med hänsyn till tillgängliga upplysningar eller av någon annan anledning finner att det finns särskilda skäl mot antagandet att gäldenären är insolvent, skall konkursansökningen dock prövas vid förhandlingen. Rätten skall genast underrätta gäldenären om detta.

Behöver frågan om att försätta gäldenären i konkurs inte prövas vid förhandlingen, skall denna ställas in och borgenären genast underrättas om detta.

19 § Uteblir borgenären från förhandlingen, skall ärendet avskrivas, om inte gäldenären medger ansökningen.

Ansökningen får prövas slutligt även om gäldenären uteblir från förhandlingen.

Rättsfall (1)

RH 1995:39: Vid förhandling för prövning av borgenärs konkursansökan har borgenären inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § En förhandling där frågan om att försätta gäldenären i konkurs skall prövas får skjutas upp på en parts begäran när det finns särskilda omständigheter. Uppskov får dock inte utan synnerliga skäl meddelas, om sökanden motsätter sig det. Endast om det är nödvändigt får uppskovet göras längre än fyra veckor.

21 § Om flera konkursansökningar mot samme gäldenär är anhängiga samtidigt och om en annan ansökan bifalls än den som kom in först, skall det vad gäller frågor som är beroende av tiden för konkursansökan anses som om konkursbeslutet har grundats på den ansökan som kom in först.

Rättsfall (2)

NJA 1991 s. 410: Sedan borgenär fullföljt talan till HD i konkursansökningsmål och...
NJA 2007 s. 29: Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt...

22 § En konkursansökan får inte återkallas sedan beslut om konkurs har meddelats. Även om gäldenären själv har ansökt om konkursen eller medgett en borgenärs konkursansökan, skall dock högre rätt upphäva beslutet, om gäldenären efter att ha överklagat visar att han är solvent.

Rättsfall (7)

NJA 1993 s. 605: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i...
NJA 2002 s. 463: I en konkursansökan åberopade borgenären till styrkande av gäldenärens...
NJA 2009 s. 773: Konkursärende. Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt när det i hovrätten...
NJA 2011 s. 723: Tillstånd till prövning i hovrätt när ett aktiebolag, efter ansökan av en av...
NJA 2012 s. 97: Sedan ett aktiebolag har försatts i konkurs på grund av ansökan av en...
RH 1997:78: Utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap. 8 § konkurslagen har angetts...
RH 2000:25: Mot beslut varigenom gäldenär genom likvidator på egen begäran försatts i...

23 § I fråga om rätt till ersättning för kostnader vid prövning av en borgenärs konkursansökan gäller 18 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. Bestämmelsen i 18 kap. 2 § skall dock inte tillämpas. Borgenären får utan hinder av 14 § samma kapitel i konkursen göra gällande fordran på ersättning för sådana kostnader i den ordning som gäller för andra fordringar.

Rättsfall (4)

NJA 2006 s. 599: En arbetstagare har vid ansökan om att bolag skulle försättas i konkurs haft...
NJA 2016 s. 1169: Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av...
RH 2011:67: Sedan en gäldenärerlagtfull betalning för konkursfordringen och sökanden...
RH 2014:40: Sedan en gäldenärerlagtfull betalning för konkursfordringen och sökanden...

Åtgärder vid konkursbeslut m. m.

24 § När ett beslut om konkurs meddelas, skall tingsrätten

 • 1. genast bestämma tidpunkt för det sammanträde vid vilket gäldenären skall avlägga bouppteckningsed (edgångssammanträde),
 • 2. snarast utse förvaltare,
 • 3. kalla gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den borgenär som har gjort konkursansökningen till edgångssammanträdet.

Konkursbeslutet skall genast kungöras. Genom kungörelsen kallas övriga borgenärer till edgångssammanträdet.

Kallelsen till gäldenären enligt första stycket 3 skall delges.

25 § Om högre rätt upphäver ett beslut om konkurs, skall tingsrätten genast kungöra den högre rättens beslut. Egendomen i boet skall återställas till gäldenären i den mån den inte behövs för betalning av konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig.

Rättsfall (4)

NJA 2000 s. 703: Innan överklagande av konkursbeslut slutligt avgjorts, har konkursen avskrivits...
NJA 2003 s. 248: När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att...
RH 1998:86: Staten har inte ansetts skyldig att i konkursärende svara för uppkomna...
RH 2004:14: Fråga om staten eller konkursboet skall svara för konkurskostnaderna när beslut...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överflyttning av en konkurs

26 § Om det sedan ett beslut om konkurs har meddelats finns synnerliga skäl för att handlägga konkursen på någon annan ort, kan rätten efter samråd med tingsrätten på den andra orten bestämma att konkursen skall handläggas av den senare domstolen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Verkningar av konkurs

Gäldenärens förlust av sin rådighet

1 § Sedan ett beslut om konkurs har meddelats, får gäldenären inte råda över egendom som hör till konkursboet. Han får inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen.

Rättsfall (11)

MÖD 2004:24: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande har undanröjts av...
NJA 1997 s. 503: Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande...
NJA 2000 s. 479: I ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag har delgivning med...
NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären...
NJA 2003 s. 356: I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs...
NJA 2004 s. 410: När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är...
NJA 2007 s. 599: Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för...
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till...
RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt...
RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende...
RH 2010:68: En konkursgäldenär har under pågående konkurs väckt talan mot annan om egendom...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En rättshandling mellan gäldenären och någon annan som företas senast dagen efter den då kungörelsen om konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar ska trots 1 § gälla, om det inte visas att den andre kände till beslutet eller att det fanns omständigheter som gav honom eller henne skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs. En överlåtelse av eller ett annat förfogande över egendom som på grund av detta ska gälla, ska dock, om konkursboet utan oskäligt uppehåll begär det, gå åter mot att boet ersätter den andre vad han eller hon har betalat jämte nödvändig eller nyttig kostnad.

Första stycket andra meningen gäller inte egendom som anges i 8 kap. 10 § andra stycket.

Infriar någon en förpliktelse mot gäldenären efter den tidpunkt som anges i första stycket, ska det tillgodoräknas honom eller henne, om det av omständigheterna framgår att han eller hon var i god tro. En uppsägning eller en annan liknande rättshandling som företas mot eller av gäldenären efter sagda tidpunkt ska gälla, om det av omständigheterna framgår att den andre var i god tro och det är uppenbart oskäligt att rättshandlingen blir ogiltig mot konkursboet.

Det finns särskilda bestämmelser om verkan av gäldenärens överlåtelse eller pantsättning av löpande skuldebrev, aktiebrev eller vissa andra jämförbara värdehandlingar. Lag (2014:1456).

Rättsfall (2)

NJA 2007 s. 599: Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för...
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1456

Egendom som ingår i ett konkursbo

3 § Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas.

Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap.

Rättsfall (9)

NJA 1993 s. 468: Köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom innehöll ett förbud för köparen...
NJA 1994 s. 506: Fråga om separationsrätt i konkurs avseende spannmål som lämnats för lagring...
NJA 1997 s. 503: Konkursförvaltare har ansetts vara rätt mottagare av underrättelse om utövande...
NJA 2003 s. 356: I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs...
NJA 2004 s. 777: Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till...
NJA 2008 s. 684: Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en...
NJA 2009 s. 41: Ett konkursbo har ansetts ställa en lokal som hyrts av konkursgäldenären till...
NJA 2013 s. 830: Ett konkursbos beslut enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen att inte...
RH 1993:135: Fråga om beviskravet i mål angående separationsrätt i konkurs.

4 § För att ta i anspråk gäldenärens lön och därmed jämställda förmåner som överstiger förbehållsbeloppet får förvaltaren för konkursboets räkning hos kronofogdemyndigheten begära utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken.

Att utmätning av lön som pågår vid konkursens början kan fortsätta för konkursboets räkning följer av 7 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (1995:308).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:308

5 § Gäldenären har rätt att av konkursboet få ut sådan egendom som enligt 5 kap. 1, 2 och 4 §§ utsökningsbalken undantas från utmätning.

I stället för 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken gäller att, om någon annan utväg till försörjning saknas, nödvändigt underhåll får betalas av konkursboet till gäldenären och hans familj eller annan underhållsberättigad under en månad från den dag då beslutet om konkurs meddelades eller, om det finns synnerliga skäl för det, under längre tid.

I ett dödsbos konkurs tillkommer en sådan förmån som avses i första stycket den dödes efterlevande familj. I stället för andra stycket gäller 18 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Tvister mellan förvaltaren och gäldenären eller annan i frågor som avses i 4 och 5 §§ skall prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, en borgenär, gäldenären eller en underhållsberättigad. Myndigheten skall inhämta yttranden i den omfattning som behövs för prövningen. Myndighetens beslut gäller omedelbart, även om det överklagas. Beslutet skall efter ansökan ändras, om senare upplysta omständigheter eller ändrade förhållanden motiverar det.

Tillsynsmyndighetens beslut i ett ärende som avses i första stycket får överklagas av den vars rätt berörs av beslutet. I fråga om ett sådant överklagande tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om överklagande av beslut om utmätning av lön. Lag (1995:793).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

Utmätning vid konkurs

7 § Sedan beslut om konkurs har meddelats, får egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären, om inte något annat följer av 7 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken. En utmätning som sker i strid mot detta är utan verkan.

Utan hinder av konkurs får ändå egendom, i vilken panträtt för viss fordran gäller, utmätas för fordringen. Lag (1996:132).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:308, 1996:132

8 § Har utmätning hos gäldenären skett innan beslut om konkurs meddelats, skall verkställigheten fortgå utan hinder av konkursen, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om utmätningssökanden inte hade panträtt och om den förmånsrätt som han har vunnit genom utmätningen skall gå åter, skall belopp, som enligt utsökningsbalken skulle ha betalts till utmätningssökanden eller annan borgenär som inte hade panträtt, i stället redovisas till förvaltaren.

Verkställigheten skall på begäran av förvaltaren uppskjutas, om det behövs för att borgenärers rätt skall kunna tas till vara eller om det finns några andra synnerliga skäl för det. Uppskov får begäras även av en borgenär vars rätt kan bero därav. Om en auktion är utsatt, skall konkursboet betala den kostnad som blir onyttig genom uppskovet.

Hade utmätningssökanden inte panträtt och skall den förmånsrätt som han har vunnit genom utmätningen gå åter, skall även utmätningen gå åter om förvaltaren begär det innan egendomen har blivit såld.

Rättegång vid konkurs m.m.

9 § Pågår en rättegång mellan gäldenären och någon annan om sådan egendom som hör till konkursboet, får konkursboet överta gäldenärens talan. Om boet, trots att det har underrättats om rättegången, inte övertar gäldenärens talan, skall egendomen anses inte tillhöra konkursboet. Egendomen får inte så länge konkursen pågår utmätas för en fordran som kan göras gällande i konkursen. Om konkursboet övertar gäldenärens talan, tillämpas beträffande boets skyldighet att svara för rättegångskostnad vad som i rättegångsbalken föreskrivs om den till vilken överlåtelse har ägt rum enligt 13 kap. 7 § samma balk.

Förs talan mot gäldenären angående en fordran som kan göras gällande i konkursen, får konkursboet inträda i rättegången vid sidan av gäldenären.

Gäldenären skall underrätta domstolen om konkursen i de fall som avses i första och andra styckena. Domstolen skall lämna konkursboet meddelande om rättegången. I mål om betalningsföreläggande eller handräckning gäller vad som nu sagts om domstolen i stället kronofogdemyndigheten. Lag (1991:857).

Rättsfall (15)

HFD 2017 ref. 52: Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta...
NJA 1988 s. 564: Sedan ett handelsbolag ålagts betalningsskyldighet i tredskodom, försattes...
NJA 1996 s. 46: Ett konkursbo har ansetts kunna återta sin förklaring, att boet inte avsåg att...
NJA 1999 s. 237: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med...
NJA 1999 s. 777: Sedan en konkursgäldenär under pågående konkurs väckt talan mot annan om...
NJA 2001 s. 144: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap. 19 § 1 st. aktiebolagslagen...
NJA 2003 s. 3: Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)
NJA 2004 s. 836: Konkursbo har i hovrätt med stöd av 3 kap. 9 § konkurslagen inträtt i rättegång...
NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras...
NJA 2013 s. 830: Ett konkursbos beslut enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen att inte...
NJA 2018 s. 602: Den s.k. medansvarsperiod som inträder när ett aktiebolags styrelse intevidtar...
RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt...
RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende...
RH 1994:102: En i konkurs försatt fysisk person har inte ansetts betagen rätten att såsom...
RH 2010:68: En konkursgäldenär har under pågående konkurs väckt talan mot annan om egendom...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:857

10 § Anser förvaltaren att ett förlikningsanbud angående en osäker eller tvistig tillgång bör antas, får gäldenären själv med skyldighet att lämna redovisning till konkursboet utföra tvisten, om han ställer säkerhet för vad som bjuds genom förlikningen.

Rättsfall (1)

NJA 1996 s. 661: Konkursgäldenärs rätt enligt 3 kap 10 § KL att själv utföra en tvist gäller...

4 kap. Återvinning till konkursbo

Kommentar

Återvinningsreglerna syftar till att återställa illojala transaktioner av gäldenären före konkursen.

 • 5 § gynnande av borgenär, fem år före fristdagen
 • 6 § gåva sex månader, 1 år resp. 3 år (närstående) före fristdagen
 • 7 § bodelning mellan gäldenär och make, 3 år före fristdagen
 • 8 § lön m.m. utöver vad som kan anses skäligt, sex månader, 1 år eller 3 år (närstående)
 • 9 § överföring till pensionsstiftelse, sex månader, 1 år eller 3 år (gäldenär/närstående)
 • 10 § betalning av skuld eller kvittning, tre månader eller 2 år (närstående)
 • 11 § överlämnad säkerhet, tre månader eller 2 år (närstående)
 • 13 § förmånsrätt eller betalning genom utmätning, tre månader eller 2 år (närstående)


Inledande bestämmelser

1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

Återvinning får dock inte ske av

 • 1. betalning av
 • 2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps- eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt. Lag (2011:1328).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:538, 2006:231, 2011:1328

2 § Med fristdag avses dagen då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten.

Om ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats avses med fristdag i stället dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, såvida konkursansökan har gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Om en ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering har gjorts avses med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvida konkursansökan har gjorts inom tre veckor från det att frågan om skuldsanering eller F-skuldsanering avgjordes.

Om ett dödsbo har avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med fristdag dagen för ansökan om detta, såvida boutredningsman har förordnats senare än tre månader före den dag som annars skulle anses som fristdag.

Om ett beslut om resolution har meddelats avses med fristdag i stället dagen för beslutet om resolution, såvida konkursansökan har gjorts inom tre veckor från det att resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) beslutat att resolutionen ska upphöra. Lagt (2016:681).

3 § Som närstående till gäldenären anses den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära.

Som närstående till en näringsidkare eller en juridisk person anses vidare

 • 1. den som har en väsentlig gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse,
 • 2. den som inte ensam men tillsammans med en närstående till honom har sådan gemenskap med näringsidkaren eller den juridiska personen som sägs under 1,
 • 3. den som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamhet som näringsidkaren eller den juridiska personen bedriver,
 • 4. den som är närstående till någon som enligt 1--3 är närstående.

Rättsfall (2)

NJA 1988 s. 673: Återvinning i konkurs. Förutvarande make har med hänsyn till omständigheterna...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.

Lagrumshänvisningar hit (5)

4 § Avhändelse av fast egendom anses inte ha ägt rum förrän lagfart har sökts.

Förutsättningar för återvinning

5 § En rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.

Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom.

Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har gällt någon närstående till gäldenären.

Rättsfall (13)

NJA 1990 s. 562: Medel som utgjort vederlag för kundfordringar har omedelbart före konkurs...
NJA 1996 s. 271: För frågan huruvida en betalning skall kunna återvinnas enligt KL saknar det...
NJA 1997 s. 240: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till...
NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären...
NJA 2003 s. 37: Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av andelar i...
NJA 2007 s. 413: Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka...
NJA 2007 s. 599: Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för...
NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt...
NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
NJA 2017 s.882 ( NJA 2017:85): Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet,...
RH 2006:9: En person gick i konkurs år 2003. Fråga om förutsättningar förelegat för...
RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § En gåva går åter, om den har fullbordats senare än sex månader före fristdagen. En gåva som har fullbordats dessförinnan men senare än ett år eller, när den har skett till någon som är närstående till gäldenären, tre år före fristdagen går åter, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Första stycket gäller även köp, byte eller annat avtal, om det med hänsyn till missförhållandet mellan utfästelserna på ömse sidor är uppenbart, att avtalet delvis har egenskap av gåva.

Understöd och sedvanliga gåvor som inte stod i missförhållande till gäldenärens ekonomiska förhållanden är undantagna från återvinning enligt denna paragraf.

Rättsfall (2)

NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...
RH 1995:81: En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för...

7 § Bodelning mellan gäldenären och hans make eller dennes dödsbo, vid vilken gäldenären har eftergett sin rätt i avsevärd mån eller avstått från egendom mot att en fordran mot honom har lagts ut på hans lott, går i motsvarande mån åter, om bodelningshandlingen har kommit in till rätten senare än tre år före fristdagen och det inte visas att gäldenären efter bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Vad som sägs i första stycket om det fallet att gäldenären har avstått från egendom mot att en fordran mot honom har lagts ut på hans lott gäller inte, om egendomen utgjorde makarnas gemensamma bostad eller bohag och övertogs av den andra maken med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 8 § äktenskapsbalken.

8 § Betalning av lön, arvode eller pension, som har skett senare än sex månader före fristdagen och som uppenbart översteg vad som kunde anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt, går åter till belopp motsvarande överskottet.

Har betalningen skett dessförinnan men senare än ett år eller, när den skett till någon som är närstående till gäldenären, tre år före fristdagen, går den åter i motsvarande mån, om det inte visas att gäldenären efter betalningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

9 § Överföring av medel till pensionsstiftelse, som har skett senare än sex månader före fristdagen och som har medfört att stiftelsen fått överskott på kapitalet, går åter till belopp motsvarande överskottet. Har överföringen skett dessförinnan men senare än ett år eller, när åtgärden väsentligen har gynnat gäldenären eller närstående till honom, tre år före fristdagen, går den åter i motsvarande mån, om det inte visas att gäldenären efter överföringen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Överföring till pensionsstiftelse i annat fall än som sägs i första stycket går åter, om överföringen har skett senare än tre månader före fristdagen. Har överföringen väsentligen gynnat gäldenären eller närstående till honom, går den också åter, om åtgärden har skett dessförinnan men senare än två år före fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

Överföring av medel till personalstiftelse går åter, om överföringen har skett senare än sex månader före fristdagen. Har överföringen skett dessförinnan men senare än ett år eller, när åtgärden väsentligen har gynnat gäldenären eller närstående till honom, tre år före fristdagen, går den åter, om det inte visas att gäldenären efter överföringen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Om rätt att i särskilda fall återkräva försäkringspremier m.m. finns det bestämmelser i 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104). Lag (2005:115).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:115

10 § Betalning av en skuld, som har skett senare än tre månader före fristdagen och som har gjorts med annat än sedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, går åter, om den inte med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinär. Har betalningen skett till någon som är närstående till gäldenären dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

Vad som i första stycket sägs om återvinning av betalning tillämpas också när kvittning har skett, om borgenären enligt 5 kap. 15 eller 16 § inte hade varit berättigad att kvitta i konkursen.

Rättsfall (20)

NJA 1988 s. 149: Ömsesidiga varuleveranser inom ramen för ett kontokurantförhållande har vid...
NJA 1989 s. 736: Anspråk på återvinning har som sådant ansetts inte ingå i underlaget för...
NJA 1990 s. 649: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida insättningar som gäldenär låtit göra på...
NJA 1995 s. 688: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning kunde anses som...
NJA 1996 s. 282: Återvinning i konkurs. Ett företag köpte fortlöpande varor från en leverantör....
NJA 1996 s. 333: Ett bolag sålde en kort tid före sin konkurs en stor del av sin rörelse. Enligt...
NJA 1997 s. 115: Återvinning i konkurs. Fråga om en betalning avsevärt försämrat gäldenärens...
NJA 1997 s. 408: Återvinning i konkurs. Betalning av leasingavgift avseende ett kommande kvartal...
NJA 1998 s. 728: Fråga vid tillämpning av 4 kap 10 § KL huruvida betalning som erlagts sedan...
NJA 1998 s. 759: Fråga om betalning var ordinär. 4 kap 10 § KL.
NJA 1999 s. 812: Separationsrätt har med hänsyn till omständigheterna ansetts föreligga för...
NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären...
NJA 2001 s. 474: Återvinning i konkurs. En gäldenär infriade en kortare tid före sin konkurs en...
NJA 2002 s. 441: Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning (delbetalning på...
NJA 2007 s. 599: Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för...
NJA 2008 s. 1208: Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt försämrat...
NJA 2010 s. 154: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan...
RH 1994:23: Fråga - vid återvinning i konkurs - om betalning skett med annat än sedvanliga...
RH 2004:46: Återvinning i konkurs. Ett bolag, som senare försatts i konkurs, har under en...
RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Betalning för en växel eller en check går åter i de fall som avses i 10 § endast i den mån den som mottog betalningen hade kunnat vägra att göra det utan att förlora växel- eller checkrätt mot någon annan hos vilken han kunde erhålla täckning.

Om återvinning av en betalning är utesluten till följd av vad som sägs i första stycket, är den som skulle ha burit den slutliga förlusten om betalningen hade uteblivit skyldig att utge ersättning under samma förutsättningar som hade gällt för återvinning, om betalningen hade skett till honom som borgenär.

12 § Säkerhet som gäldenären har överlämnat senare än tre månader före fristdagen och som inte var betingad vid skuldens tillkomst eller inte har överlämnats utan dröjsmål efter skuldens tillkomst går åter, om inte säkerställandet med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinärt. Har säkerheten överlämnats till någon som är närstående till gäldenären dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter under angivna förutsättningar, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

Med överlämnande av säkerhet jämställs annan åtgärd av gäldenären eller borgenären som är avsedd att trygga borgenärens rätt.

När säkerheten förutsätter inskrivning, skall dröjsmål som sägs i första stycket anses föreligga om ansökan har gjorts senare än på den inskrivningsdag som inträffar näst efter två veckor från skuldens tillkomst. Lag (2002:266).

Rättsfall (2)

NJA 1989 s. 185: Enligt två leasingavtal skulle vid hyresmannens konkurs uthyraren ha rätt att...
NJA 1996 s. 282: Återvinning i konkurs. Ett företag köpte fortlöpande varor från en leverantör....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:266

13 § Förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom utmätning går åter, om förmånsrätten har inträtt senare än tre månader före fristdagen. Har utmätningen skett till förmån för någon som är närstående till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter om förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om förmånsrätten har inträtt vid utbyte mot egendom som har utmätts tidigare än tre månader före fristdagen eller, i fall som avses i första stycket andra meningen, två år före fristdagen. Lag (1994:481).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:1002, 1994:481

Verkan av återvinning

14 § Vid återvinning skall den egendom som gäldenären har utgett återbäras till konkursboet.

Den som har lämnat gäldenären något vederlag för egendomen har rätt att återfå vad han har utgett. Detta gäller dock inte ett sådant vederlag som inte har kommit boet till godo, om den som lämnade vederlaget hade eller borde ha haft kännedom om att gäldenärens avsikt var att undanhålla borgenärerna detta.

Finns den egendom som skall återbäras enligt första eller andra stycket inte i behåll, skall ersättning för dess värde utges. Är återbäring av viss egendom förenad med särskild olägenhet för den förpliktade, kan det medges honom att utge ersättning i egendomens ställe.

Rättsfall (3)

NJA 1989 s. 736: Anspråk på återvinning har som sådant ansetts inte ingå i underlaget för...
NJA 1998 s. 728: Fråga vid tillämpning av 4 kap 10 § KL huruvida betalning som erlagts sedan...
NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...

15 § Den som är skyldig att återbära egendom skall även utge den avkastning som belöper på tiden efter det att återvinning påkallades. Utgörs egendomen av ett penningbelopp eller skall ersättning utges för egendomens värde, utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) till och med den dag då skyldighet att återbära beloppet eller utge ersättningen inträder och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

Skall någon återbära egendom vid återvinning enligt 5 §, kan han förklaras skyldig att utge även avkastning som belöper på tiden från det att han mottog egendomen till dess att återvinning påkallades. Ränta för sådan tid beräknas enligt 5 § räntelagen.

Den som har lagt ned nödvändig eller nyttig kostnad på egendom som återbärs har rätt till ersättning för denna, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Återvinns en säkerhet som grundas på inteckning, skall inteckningshandlingen återställas eller, om den behövs som bevis för fordringen, tillhandahållas för utbyte eller dödning av inteckningen. Kan det inte ske, skall ersättning utges.

Rättsfall (4)

NJA 2008 s. 282: Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har...
NJA 2008 s. 392: Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen,...
NJA 2010 s. 154: Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan...
NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...

16 § Har tredje man ställt egendom som säkerhet för en förpliktelse av gäldenären och återfått säkerheten sedan gäldenären har fullgjort förpliktelsen, är den som har återställt säkerheten inte skyldig att vid återvinning återbära mer än vad som överstiger säkerhetens värde, om han inte kan återfå denna och inte heller, när han återställde säkerheten, kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens.

Tredje man är skyldig att till borgenären eller, om konkursboet begär det, direkt till boet på nytt utge säkerheten eller ersätta dess värde under samma förutsättningar som skulle ha gällt för återvinning av fullgörelsen, om den i stället hade skett till honom.

Första och andra styckena tillämpas också när tredje man har ingått borgen för gäldenärens förpliktelse och gäldenären har fullgjort förpliktelsen.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 240: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till...

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Skyldighet för någon annan än konkursboet att enligt 14, 15 eller 16 § utge egendom eller ersättning, återställa eller tillhandahålla en inteckningshandling eller på nytt ställa säkerhet eller borgen kan jämkas, om det finns synnerliga skäl.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 685: Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären...

18 § Om egendom som kan återvinnas har överlåtits till annan, har konkursboet samma rätt till återvinning mot denne, om han kände till eller borde ha känt till de omständigheter som grundar denna rätt.

Rättsfall (2)

NJA 2001 s. 474: Återvinning i konkurs. En gäldenär infriade en kortare tid före sin konkurs en...
NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...

Talan om återvinning m. m.

19 § Förvaltaren får påkalla återvinning

 • 1. genom att väcka talan vid allmän domstol,
 • 2. genom att göra anmärkning mot bevakning eller i samband med utdelningsförfarandet bestrida yrkande i annan ordning om betalnings- eller förmånsrätt i konkursen eller
 • 3. genom att göra invändning mot annat yrkande som i rättegång framställs mot konkursboet.

Om förvaltaren inte vill påkalla återvinning och inte heller ingår förlikning i saken, får en borgenär påkalla återvinning genom att väcka talan vid allmän domstol.

För återgång av förmånsrätt som har vunnits genom utmätning behövs inte någon särskild åtgärd. Lag (1994:481).

Rättsfall (9)

NJA 1988 s. 433: Borgenär har ansetts sakna rätt att självständigt överklaga avgörande i...
NJA 1999 s. 131: Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan...
NJA 2001 s. 805: Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar...
NJA 2005 s. 342: Fråga om en konkursborgenärs rätt till intervention i en rättegång om...
NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt...
NJA 2013 s. 22: Ett svenskt konkursbo har väckt återvinningstalan mot ett norskt bolag. Svensk...
NJA 2013 s. 31: Återvinningstalan avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och utländska...
RH 2014:26: Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i...
RH 2017:1: Fråga om svensk domsrätt och om rätt forum i mål om återvinning i konkurs där...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:481

20 § Talan vid allmän domstol om återvinning får väckas inom ett år från dagen för konkursbeslutet. Talan får även väckas inom sex månader från det att anledning därtill blev känd för konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är det fråga om återgång av en bodelning, får talan även väckas inom sex månader från den dag då lagfart söktes eller bodelningshandlingen gavs in till rätten.

En borgenär som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att få ersättning för denna av boet, i den mån kostnaden täcks av vad som har kommit boet till godo genom rättegången.

Rättsfall (6)

NJA 1989 s. 383: Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st...
NJA 1990 s. 241: Fråga i mål om återvinning i konkurs om rätten att föra talan om återvinning...
NJA 1997 s. 240: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
RH 2014:26: Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinning i...
RH 2017:36: Prövningen av om en återvinningstalan har väckts för sent enligt den subsidiära...

Lagrumshänvisningar hit (3)

21 § Den som med anledning av återvinning får en fordran i konkursen behöver inte bevaka fordringen. Om utdelning har ägt rum, är han vid återbäring till boet berättigad att avräkna vad som borde ha tillkommit honom som utdelning enligt tidigare utdelningsförslag, om fordringen då hade varit känd. Vid senare utdelning skall utdelning beräknas för vad som kan återstå av en sådan fordran.

Rättsfall (1)

NJA 2001 s. 805: Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 kap. Fordringar i konkurs

Fordringar som kan göras gällande

1 § I konkurs får endast en fordran som har uppkommit innan konkursbeslutet meddelades göras gällande, om inte något annat följer av 3 kap. 2 § eller bestämmelser i annan lag.

En fordran får göras gällande i konkurs även om den är beroende av villkor eller inte är förfallen till betalning. Lag (2000:504).

Rättsfall (4)

NJA 1990 s. 110: Enligt en klausul i skuldebrev skulle långivaren, om lånet till följd av...
NJA 2005 s. 510: En upphovsman har upplåtit mångfaldigande- och spridningsrätt till verk till...
NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)...
RÅ 1996 ref. 7: Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:504

2 § I konkurs får inte fordran på lön, arvode eller pension göras gällande i den mån fordringen uppenbart överstiger vad som kan anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och omständigheterna i övrigt.

Den som enligt 4 kap. 3 § skall anses som närstående till gäldenären får inte göra gällande sådan fordran i vidare mån än som kan anses skäligt med hänsyn till vad som angetts i första stycket och inte i något fall för längre tid tillbaka än ett år innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Rättsfall (6)

NJA 1991 s. 671: Lönegaranti. Ett aktiebolag, som bildats för produktion och försäljning av...
NJA 1993 s. 22: En arbetsgivare har försummat att betala ut lön till en arbetstagare som därför...
NJA 1996 s. 732: En arbetstagare, som hade insyn i arbetsgivarbolagets ekonomi, erhöll under...
NJA 2010 s. 434: Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara...
RH 1996:151: Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till...
RH 1998:73: En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i detta....

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § En fordran på pension får i konkurs inte göras gällande till den del den betalas av en pensionsstiftelse.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fordringar med solidariskt betalningsansvar

4 § Har flera utfäst eller på något annat sätt ådragit sig solidariskt betalningsansvar och är skulden delvis betald, skall utdelning för borgenärens återstående fordran i en solidariskt ansvarig gäldenärs konkurs beräknas på fordringens belopp utan avdrag för avbetalning som en medgäldenär har gjort,

 • 1. om avbetalningen har skett genom ackord, konkurs eller annan fördelning av en insolvent medgäldenärs bo,
 • 2. om den har skett senare än tre månader före den i 4 kap. 2 § angivna fristdagen eller
 • 3. om och i den mån avbetalningen har medfört rätt för medgäldenären att söka tillbaka beloppet av konkursgäldenären (regressrätt).

Har konkursgäldenären infriat en medgäldenärs regressfordran och äger återvinning därav inte rum, skall dock avdrag göras.

Om utdelningen överstiger borgenärens återstående fordran, skall överskottet fördelas enligt vad som följer av gäldenärernas inbördes ansvarighet för fordringen.

Hur utdelning för en fordran hos ett handelsbolag beräknas i en bolagsmans konkurs är föreskrivet i 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot...

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § När avbetalning har skett på en fordran för vilken flera är solidariskt ansvariga och utdelning till borgenären enligt 4 § skall beräknas på ett högre belopp än den återstående fordringen, skall utdelningen beräknas gemensamt för borgenären och en medgäldenär som har en regressfordran. Borgenären har företräde till betalning framför medgäldenären. Om flera medgäldenärer har rätt till betalning av det som återstår sedan borgenären har fått sitt, skall överskottet fördelas mellan dem enligt vad som följer av gäldenärernas inbördes ansvarighet för fordringen.

Första stycket gäller i tillämpliga delar även när en medgäldenär gör gällande en regressfordran med anledning av vad han senare kan komma att betala utöver vad som bör belöpa på honom.

6 § Om en borgenär uppbär utdelning i fall då konkursgäldenären har ställt säkerhet i sin egendom för en regressfordran som en solidariskt ansvarig medgäldenär kan få mot honom, minskas medgäldenärens rätt att utnyttja säkerheten med utdelningens belopp, i den mån utdelningen har beräknats på belopp som svarar mot säkerhetens värde.

Första stycket tillämpas också när konkursgäldenären har en fordran hos medgäldenären som denne hade kunnat använda till kvittning.

7 § Om en solidariskt ansvarig medgäldenär har betalt skulden senare än tre månader före den i 4 kap. 2 § angivna fristdagen, skall utdelning för den regressfordran som han därigenom har fått beräknas på samma belopp som skulle ha tillämpats i fråga om utdelning till borgenären om skulden inte hade betalts. Har någon annan solidariskt ansvarig medgäldenär en regressfordran med anledning av en tidigare avbetalning, skall dock utdelningen fördelas mellan medgäldenärerna enligt vad som följer av gäldenärernas inbördes ansvarighet för fordringen.

8 § Om en solidariskt ansvarig gäldenär har försatts i konkurs och om den konkursen inte har avslutats innan en medgäldenär försätts i konkurs, har den förres konkursbo rätt till andel i överskott enligt 4 § tredje stycket även om regressfordringen inte har bevakats i medgäldenärens konkurs.

Lagrumshänvisningar hit (2)

9 § Vad som sägs i 4--8 §§ om solidariskt betalningsansvar tillämpas också i de fall där borgenären har fått pant eller annan säkerhet i tredje mans egendom.

Vissa fordringar som är beroende av villkor

10 § Är en fordran beroende av ett villkor som innebär att borgenären inte har rätt att utfå fordringsbeloppet om inte viss omständighet inträffar, skall utdelning för fordringen inte beräknas i ett utdelningsförslag, om det saknas anledning att anta att villkoret kommer att uppfyllas.

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 57: Ett handelsbolag har ställt en företagsinteckning som säkerhet för ett...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beräkning av ränta på fordringar under konkurs m. m.

11 § För en fordran som är förenad med förmånsrätt och som löper med ränta skall ränta beräknas till den dag då utdelningsförslaget upprättas eller, om medlen betalas ut i förskott, dagen för utbetalningen.

Om en fordran som är förenad med förmånsrätt men som inte löper med ränta hade kunnat göras räntebärande genom delgivning av stämning eller av ansökan om betalningsföreläggande, skall ränta för den beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från dagen för konkursbeslutet, om fordringen då var förfallen till betalning och annars från den senare dag då fordringen förfaller till betalning. Räntan skall beräknas till dag som avses i första stycket.

För fordringar utan förmånsrätt beräknas från dagen för konkursbeslutet ränta mellan borgenärerna endast om boet räcker till betalning av mer än beloppet av alla fordringar i konkursen utan förmånsrätt, i förekommande fall inberäknat vid konkursbeslutet upplupen ränta. Räntan bestäms med tillämpning av första och andra styckena. Lag (1991:857).

Rättsfall (3)

NJA 1989 s. 142: Hyresvärds förmånsrätt enligt 5 § 1 st 1 förmånsrättslagen (1970:979) omfattar...
NJA 1998 s. 219: I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad...
NJA 2008 s. 1004: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:857

12 § För en fordran som inte löper med ränta före förfallodagen skall utdelning beräknas endast på det belopp som efter fem procents årlig ränta utgör fordringens värde nedan angiven dag, om fordringen då inte var förfallen, nämligen

 • 1. om fordringen utgår fullt eller med förmånsrätt, den dag då utdelningsförslaget upprättas,
 • 2. om fordringen inte är förenad med förmånsrätt och inte utgår fullt, dagen för konkursbeslutet.

Betalas medel ut i förskott till borgenären för en fordran som avses i första stycket 1 och var fordringen då inte förfallen, skall utdelningen i stället beräknas efter fordringens värde på betalningsdagen.

Värdering av vissa fordringar

13 § En fordran avseende en förmån som inte utgår i pengar skall vid utdelning uppskattas till skäligt belopp.

En fordran på pension som inte är förfallen till betalning den dag då utdelningsförslaget upprättas skall uppskattas till det belopp som motsvarar upplupen del av pensionsutfästelsen den dagen. Uppskattningen sker med ledning av 2 och 3 §§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. En fordran på ränta eller annan förmån som skall utgå under någons livstid och som inte är förfallen till betalning den dag då utdelningsförslaget upprättades skall uppskattas med ledning av 3 § angivna lag.

En fordran i utländskt myntslag skall beräknas efter den kurs som gäller den dag då utdelningsförslaget upprättas. Betalas medel ut i förskott till borgenären, sker beräkningen efter kursen på betalningsdagen.

14 § Om en gäldenär som i en konkurs har fått ackord återigen blir försatt i konkurs innan ackordet har fullgjorts, har en borgenär vars fordran har satts ned genom ackordet rätt till utdelning för fordringens hela ursprungliga belopp med avdrag för vad han redan har uppburit. Han får dock inte uppbära mer än vad han har rätt till enligt ackordet.

Första stycket tillämpas också när gäldenären har fått ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Lag (1996:1056).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1056

Kvittning i konkurs

15 § En fordran hos gäldenären som får göras gällande i konkursen kan av borgenären användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade mot honom när konkursbeslutet meddelades. Detta gäller dock inte om kvittning var utesluten utom konkurs på grund av fordringarnas beskaffenhet.

Är en fordran beroende av ett villkor som innebär att borgenären har rätt att få ut fordringsbeloppet endast om viss omständighet inträffar, skall borgenären fullgöra sin förpliktelse trots att han annars hade haft rätt att kvitta. Om han före den dag då utdelningsförslaget upprättas visar att villkoret har uppfyllts, har han emellertid rätt att återfå motsvarande belopp i den mån det inte överstiger vad han har att fordra. Finns det anledning att anta att villkoret kommer att uppfyllas senare, skall ett för borgenären beräknat belopp avsättas när utdelningsförslaget upprättas.

Rättsfall (12)

NJA 1994 s. 705: Fråga om rätt för svaranden att vid verkställighet av dom på grund av...
NJA 1995 s. 356: En penningfordran har ansetts inte kunna kvittas mot en fordran på varor. Sedan...
NJA 1996 s. 368: När konkursbo ensidigt inträder i avtal mellan konkursgäldenären och en...
NJA 2000 s. 78: En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt...
NJA 2001 s. 805: Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar...
NJA 2006 s. 592: Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad...
NJA 2008 s. 805: En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig...
NJA 2008 s. 878: Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En borgensman som...
NJA 2009 s. 291: Får en konkursborgenär med en fordran som får göras gällande i konkursen kvitta...
NJA 2012 s. 441: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med...
NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)...
RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

16 § En fordran mot gäldenären som har förvärvats genom en överlåtelse från tredje man senare än tre månader före den i 4 kap. 2 § angivna fristdagen får inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade när borgenären förvärvade sin fordran, om förvärvet inte med hänsyn till omständigheterna kan anses som ordinärt. En fordran mot gäldenären får inte heller användas till kvittning, om den har förvärvats genom sådan överlåtelse och borgenären då hade skälig anledning att anta att gäldenären var insolvent.

En borgenär som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana omständigheter att det är att jämställa med en betalning med annat än sedvanliga betalningsmedel får inte kvitta i den mån en sådan betalning hade kunnat bli föremål för återvinning. Lag (2005:196).

Rättsfall (1)

RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:196

17 § En fordran på ersättning som tillkommer en borgensman eller någon annan med anledning av en förpliktelse som han har infriat (regressfordran) anses vid tillämpningen av 15 och 16 §§ ha förvärvats när hans förpliktelse grundades.

Även om bevakningsförfarande äger rum i konkursen, behöver en borgenär som har rätt att kvitta inte bevaka sin fordran i den mån den täcks av gäldenärens fordran. När kvittning inte får ske, får borgenären trots det på sin skuld avräkna vad som borde ha tillkommit honom som utdelning i konkursen, om hans fordran intill skuldbeloppet hade bevakats i rätt tid.

Överlåter boet en fordran så att en borgenär därigenom förlorar rätten till kvittning, skall boet gottgöra borgenären för detta.

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 876: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497)...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ett konkursbos ansvar för lönefordringar

18 § Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet, ansvarar konkursboet för arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning för arbete som belöper på tid efter en månad från konkursbeslutet. Lag (2003:538).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:538

6 kap. Gäldenärens skyldigheter m.m.

Förbud mot näringsverksamhet under konkurs

1 § En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Förbudet omfattar inte verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i

2 kap. 1 § regeringsformen,

1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, eller

1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3, 4 eller 10 § eller 11 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Förbudet omfattar inte heller jordbruksverksamhet.

Bestämmelser om näringsförbud efter särskild prövning finns i lagen (2014:836) om näringsförbud. Lag (2018:1911).

Ändringar/Förarbeten (4)

Upplysnings- och närvaroplikt under konkurs

2 § Gäldenären skall ge rätten, tillsynsmyndigheten, förvaltare och granskningsmän de upplysningar av betydelse för konkursutredningen som de begär. Upplysningsskyldigheten omfattar även egendom, som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands.

Gäldenären skall på begäran av förvaltaren närvara vid bouppteckningsförrättningen. Är gäldenären en juridisk person och finns det flera ställföreträdare, gäller denna skyldighet dock inte för en sådan ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för boutredningen.

Vid förlikningssammanträde och sammanträde för prövning av ackordsförslag skall gäldenären närvara, om han inte har laga förfall eller rätten medger att han uteblir. Att gäldenären uteblir från ett sammanträde hindrar inte att de ärenden som skall förekomma på sammanträdet handläggs. Lag (1995:793).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

Bouppteckningsed

3 § Gäldenären skall inför rätten avlägga bouppteckningsed. Han skall göra de tillägg till eller ändringar i bouppteckningen som han anser behövs och med ed betyga att bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial med gjorda tillägg eller ändringar är riktiga och att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller tagits upp någon tillgång eller skuld.

Är gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare, behöver bouppteckningsed inte avläggas av en sådan ställföreträdare vars edgång förvaltaren anser sakna betydelse för boutredningen. Lag (1995:793).

Kommentar

Edstemat omfattar även riktigheten av räkenskapsmaterialet jmf 7 kap. 13 §. Omfattningen av edstemat är direkt beroende av hur förteckningen av räkenskapsinformationen är utformad.

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 407: Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § KL har ansetts inte äga rätt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

4 § Bouppteckningseden skall avläggas vid ett edgångssammanträde. Edgångssammanträdet skall hållas tidigast en och senast två månader efter konkursbeslutet. Sammanträdet får dock hållas senare, om det är nödvändigt med hänsyn till konkursboets omfattning och beskaffenhet. Om gäldenären är förhindrad av laga förfall att avlägga eden vid edgångssammanträdet eller om bouppteckningen då ännu inte har kommit in till rätten, skall rätten så snart förfallet upphör eller bouppteckningen kommer in genom delgivning kalla gäldenären att fullgöra edgången. Edgångssammanträdet skall trots det hållas på utsatt tid.

När det finns anledning till det får rätten besluta att gäldenären skall avlägga eden inför en annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk får eden avläggas där han vistas. Edgången får inte fullgöras före edgångssammanträdet.

5 § När det åligger en förmyndare att avlägga bouppteckningsed är även den omyndige, om han har fyllt femton år, skyldig att på yrkande av förvaltaren eller en borgenär avlägga eden. Detta gäller dock inte om det finns sådana särskilda omständigheter att anledning till edgången saknas.

Annan än gäldenären är skyldig att på yrkande av förvaltaren eller en borgenär avlägga bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteckningen, om det kan antas att sådan edgång är av betydelse för boutredningen. Detta gäller inte den som avses i 36 kap. 5 § rättegångsbalken såvitt gäller uppgift beträffande vilken han inte får höras som vittne, såvida han inte är närstående till gäldenären.

När ett yrkande om edgång enligt denna paragraf har framställts, skall rätten kalla förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den som avses med yrkandet till förhandling inför rätten. Har yrkandet framställts av en borgenär, skall även denne kallas. Kallelsen till den som avses med yrkandet skall delges.

Bifalls yrkandet, skall edgången fullgöras genast om det lämpligen kan ske eller vid den senare tidpunkt som rätten bestämmer. I fråga om edgångens fullgörande gäller 4 § andra stycket. Lag (1995:793).

Rättsfall (4)

NJA 1991 s. 123: Fråga huruvida edgångsskyldigheten enligt 6 kap 5 § 2 st KL kan falla bort...
NJA 2001 s. 563: Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen...
NJA 2005 s. 407: Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § KL har ansetts inte äga rätt...
RH 2007:12: Den som delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

Tvångsmedel m.m.

6 § Gäldenären får inte efter det att konkursbeslutet har meddelats och innan han har avlagt bouppteckningsed bege sig utomlands utan rättens medgivande. Om det senare under konkursen finns skäl att befara att gäldenären genom att lämna landet undandrar sig skyldighet som föreskrivs i denna lag, får förbud meddelas honom att resa utomlands. Byter gäldenären vistelseort, skall han meddela förvaltaren var han vistas.

Om det finns skäl att befara att gäldenären åsidosätter ett förbud att resa utomlands, får gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till tillsynsmyndigheten. Om gäldenären inte har något pass, får förbud att utfärda pass för honom meddelas.

Om det finns skäl att befara att gäldenären genom att lämna den ort där han är bosatt undandrar sig skyldighet som föreskrivs i denna lag, får förbud meddelas honom att lämna orten.

7 § Ett beslut om reseförbud eller om åläggande för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass eller om förbud att utfärda pass meddelas av rätten på begäran av förvaltaren eller tillsynsmyndigheten. När det inte längre finns skäl för ett sådant beslut, skall beslutet omedelbart hävas.

Innan rätten meddelar beslut i en fråga som avses i denna paragraf, skall rätten ge gäldenären, förvaltaren och tillsynsmyndigheten tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan ske och det inte är utan betydelse. Rätten får också hålla förhandling i frågan. Till en sådan förhandling skall tillsynsmyndigheten, förvaltaren och gäldenären kallas. Kallelsen till gäldenären bör delges.

Ett beslut om reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass skall delges gäldenären.

8 § Har gäldenären med anledning av ett beslut enligt 2 kap. 12 § lämnat ifrån sig sitt pass, skall rätten omedelbart efter konkursbeslutet pröva om gäldenären skall återfå passet. Om det finns skäl att befara att gäldenären åsidosätter ett förbud att bege sig utomlands, har han inte rätt att återfå passet. En motsvarande omprövning skall ske, om förbud att utfärda pass har meddelats.

9 § Om gäldenären undandrar sig att fullgöra vad som åligger honom enligt 2, 3, 5 eller 6 § eller överträder ett reseförbud enligt 6 §, kan han efter omständigheterna antingen hämtas eller häktas. Detsamma gäller om det finns skäl att befara att gäldenären kommer att undandra sig en skyldighet eller överträda ett förbud som här har angetts.

Om någon annan än gäldenären undandrar sig att fullgöra edgång som har förelagts honom enligt 5 §, kan han efter omständigheterna föreläggas vite, hämtas eller häktas.

Häktning i de fall som avses i första och andra styckena får ske endast om det finns synnerliga skäl till det. Har gäldenären överträtt ett reseförbud enligt 6 §, skall han dock häktas om det inte är uppenbart att det är onödigt.

Kostnaden för hämtning eller häktning betalas av staten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Frågor om åtgärder enligt 9 § eller om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på begäran av förvaltaren eller tillsynsmyndigheten.

Innan rätten beslutar i en fråga som avses i denna paragraf, skall rätten ge den som avses med åtgärden, förvaltaren och tillsynsmyndigheten tillfälle att yttra sig, om det lämpligen kan ske och det inte är utan betydelse.

Begärs någon häktad, skall rätten på yrkande förordna biträde åt honom, om det inte är uppenbart att sådant inte behövs. Biträdet har rätt till ersättning av staten för arbete, tidsspillan och utlägg. Rätten kan ålägga den som häktningsyrkandet riktas mot att såsom förlorande part helt eller delvis ersätta statens kostnader för biträdet. Ogillas häktningsyrkandet och beror detta på att sökanden inte har haft godtagbara skäl för yrkandet, skall sökanden ersätta statens kostnader för biträdet.

11 §* Rätten får hålla förhandling för att pröva en fråga som avses i 10 §. Har häktning begärts, skall förhandling hållas, om det inte är fara i dröjsmål.

Till förhandlingen skall tillsynsmyndigheten, förvaltaren och, om möjligt, den som avses med åtgärden kallas. Den sistnämndes kallelse skall delges. Han får hämtas till förhandlingen, om det finns skäl till det. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antas att han har avvikit eller på annat sätt håller sig undan, hindrar hans utevaro inte att yrkandet prövas.

Har rätten beslutat om häktning av någon som inte var närvarande vid rätten, skall, så snart beslutet har verkställts, anmälan om detta göras hos rätten. När en sådan anmälan har gjorts, skall förhandling i häktningsfrågan hållas snarast och senast fyra dagar efter det att häktningsbeslutet verkställdes.

Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad. Finns det inte längre skäl för häktning, skall rätten omedelbart förordna att den häktade skall friges. Ingen får under konkursen hållas häktad längre tid än tre månader.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Om någon är häktad med stöd av 2 kap. 12 §, skall rätten i samband med konkursbeslutet pröva om denne fortfarande skall vara häktad. Föreligger skäl till häktning enligt 9 §, skall häktningen bestå. Vid tillämpning av 11 § fjärde stycket inräknas även tid under vilken gäldenären hållits häktad med stöd av 2 kap. 12 §.

13 § Om gäldenären är en juridisk person, tillämpas 2 § första stycket, 6--8 §§ samt 9 § första, tredje och fjärde styckena även på en styrelseledamot, en verkställande direktör, en bolagsman och en likvidator som har avgått eller entledigats senare än ett år före den dag då konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ersättning för inställelse

14 § Om gäldenären är i behov av det, är han berättigad till skälig ersättning av konkursboet för resa och uppehälle inom landet, när han till följd av bestämmelserna i 2--5 §§ inställer sig hos rätten eller någon annanstans. Vad som har sagts nu gäller även för en sådan person som avses i 13 §.

Har ett yrkande enligt 5 § andra stycket riktats mot någon annan än den som avses i 13 §, är han berättigad till skälig ersättning av boet för inställelse enligt 5 § tredje eller fjärde stycket.

Beslut om ersättning meddelas av rätten.

Rättsfall (1)

RH 1995:21: Fråga om skälig ersättning för inställelse vid edgångssammanträde för att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 kap. Förvaltning och tillsyn

Förvaltare

1 § En förvaltare skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget.

Den som är anställd vid en domstol får inte vara förvaltare.

Den som står i ett sådant förhållande till gäldenären, en borgenär eller någon annan att det är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i konkursen får inte vara förvaltare. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon omständighet som medför att förtroendet för hans opartiskhet kan rubbas.

Förvaltaren skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om omständigheter som kan medföra jäv för honom. Lag (1988:1371).

Rättsfall (6)

NJA 2007 s. 471: Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär...
NJA 2014 s. 788: En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde...
NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort...
NJA 2014 s. 922: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara...
RH 1998:21: Fråga om konkursförvaltarjäv.
RH 1998:83: En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget försattes...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1371

2 § Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får utses om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behövligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en förvaltare är jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är olämpligt att entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta förvaltningen i den del förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning ska vara delad, ska en förvaltare utses för varje del av förvaltningen. Rätten bestämmer efter vilka grunder delningen ska ske.

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud ska delta i konkursförvaltningen finns i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2011:762).

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 471: Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär...

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Innan rätten utser förvaltare eller fattar beslut om att flera förvaltare skall finnas, skall tillsynsmyndigheten höras.

Frågor om att utse flera förvaltare eller att dela förvaltningen mellan flera förvaltare tas upp på begäran av tillsynsmyndigheten, förvaltare, en granskningsman eller en borgenär. Tillsynsmyndigheten och förvaltaren skall höras. Rätten får, om det behövs, pröva frågan vid en förhandling. Till förhandlingen skall tillsynsmyndigheten, förvaltaren och, om frågan har väckts av någon annan, denne kallas.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:190

4 § Om flera förvaltare handhar förvaltningen odelad, får de endast gemensamt avhända boet någon rättighet eller vidta en åtgärd som kan medföra en förpliktelse för boet.

Finns det två förvaltare och kan de inte enas beträffande en åtgärd eller ett beslut som enligt denna lag ankommer på dem eller är förvaltarna flera än två och finns det inte majoritet för en viss mening, skall den mening gälla som tillsynsmyndigheten biträder.

Entledigande av förvaltare m. m.

5 § Om en förvaltare begär att få avgå och visar skäl till det, skall rätten entlediga honom.

En förvaltare som inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget skall entledigas av rätten. Frågor om entledigande tas upp på begäran av tillsynsmyndigheten, en granskningsman, en borgenär eller gäldenären.

En förvaltare får inte entledigas utan att tillsynsmyndigheten har hörts. Om någon annan än förvaltaren själv har begärt att förvaltaren skall entledigas, skall rätten, om det inte av särskilda skäl är onödigt, pröva frågan vid en förhandling. Till förhandlingen skall tillsynsmyndigheten, förvaltaren och, om frågan har väckts av någon annan, denne kallas. Om det är av särskilt intresse att borgenärerna hörs, skall de kallas till förhandlingen genom kungörelse.

Rätten får, om den finner skäl till det, i avvaktan på förhandlingen försätta en förvaltare ur tjänstgöring. Innan det sker skall tillsynsmyndigheten höras. Om en förvaltare försätts ur tjänstgöring, kan rätten utse någon annan att under tiden fullgöra hans åligganden.

Rättsfall (2)

NJA 2014 s. 922: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara...
RH 1998:83: En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget försattes...

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Om en förvaltare entledigas, skall rätten genast utse en ny förvaltare.

Första stycket gäller inte om det finns flera förvaltare och någon av dem entledigas samt rätten, efter att ha hört tillsynsmyndigheten, finner att det inte är nödvändigt att utse någon annan i den entledigades ställe.

Rådgivare och förlikningsman

7 § Om rätten av särskilda skäl finner det behövligt, får den, efter att ha hört tillsynsmyndigheten, uppdra åt en lämplig person att vara rådgivare åt förvaltaren vid förvaltningen av boet eller att som förlikningsman biträda rätten med utredning och förlikning i en tvistefråga som har uppkommit genom anmärkning mot en bevakning eller att fullgöra båda dessa uppgifter.

Den som är anställd vid en domstol får inte vara rådgivare eller förlikningsman.

När uppdraget är slutfört skall det genast anmälas till rätten. Samtidigt skall en redogörelse lämnas för det arbete som uppdraget har medfört.

Rätten skall återkalla uppdraget när anmälan har gjorts eller när det annars finns skäl till återkallelse.

Förvaltarens allmänna åligganden m. m.

8 § Det åligger förvaltaren att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet.

Första stycket hindrar inte att förvaltaren vid avvecklingen av boet beaktar vad som är ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas rätt nämnvärt förringas.

Rättsfall (9)

NJA 1999 s. 131: Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan...
NJA 2000 s. 703: Innan överklagande av konkursbeslut slutligt avgjorts, har konkursen avskrivits...
NJA 2001 s. 99: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets...
NJA 2004 s. 777: Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till...
NJA 2008 s. 941: En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av...
NJA 2014 s. 788: En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde...
NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort...
NJA 2015 s. 132: Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för...
RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttjande av...

9 § Förvaltaren är skyldig att på begäran lämna upplysningar om boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän, gäldenären eller tillsynsmyndigheten.

Förvaltaren är dock inte skyldig att lämna borgenärer, granskningsmän eller gäldenärer upplysningar om en anmälan enligt 16 § innan han avger slutredovisning. Lag (2002:1125).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:1125

10 § I viktigare frågor skall förvaltaren höra tillsynsmyndigheten och särskilt berörda borgenärer, om det inte föreligger hinder mot det. Förvaltaren skall i sådana frågor höra även gäldenären, om det lämpligen kan ske.

Rättsfall (9)

NJA 1999 s. 131: Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan...
NJA 2001 s. 99: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets...
NJA 2003 s. 99: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 §...
NJA 2005 s. 443: Frågor om konkursförvaltares skadeståndsskyldighet för underlåtenhet att väcka...
NJA 2014 s. 788: En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde...
NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort...
NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...
RH 2010:4: Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att söka...
RH 2012:11: Hovrätten har funnit att det krävs att en konkursförvaltare har ett inte...

11 § Om förvaltaren finner det nödvändigt, får han anlita ett sakkunnigt biträde för viss förvaltningsåtgärd.

Rättsfall (2)

NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...
RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett...

Lagrumshänvisningar hit (3)

12 § Förvaltaren skall snarast ta hand om gäldenärens bo med det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig, skall förvaltaren i det omhändertagna räkenskapsmaterialet på lämpligt sätt ange dagen för omhändertagandet.

Den som på uppdrag av gäldenären har upprättat räkenskapsmaterial rörande gäldenärens bo är skyldig att lämna ut materialet till förvaltaren i gäldenärens konkurs. Lag (1995:793).

Kommentar

Med räkenskapsmaterial jämställs räkenskapsinformation jmf Bokföringslag 1 kap. 2 § 8 p. Bokföringslag (1999:1078). Räkenskapsinformation utgörs av handlingar som belyser en verksamhets ekonomiska förhållanden liksom handlingar som är av betydelse för att följa och förstå bokföringsposternas behandling i näringsverksamhetens bokföring. Man skiljer mellan ”primär räkenskapsinformation”, ”avtal och andra viktiga handlingar” samt ”övrig räkenskapsinformation”, se Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2000:5

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 251: En konkursförvaltare som tagit hand om, gått igenom och arkiverat...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

13 § Förvaltaren skall upprätta en bouppteckning. I denna skall boets tillgångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Bouppteckningen skall vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Om det finns anledning, skall bouppteckningen också innehålla uppgift om egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Har gäldenären uppgivit att sådan egendom saknas skall bouppteckningen innehålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs skall bouppteckningen också innehålla en förteckning över dels räkenskapsmaterial, dels andra handlingar som rör boet.

Bouppteckningen skall av förvaltaren ges in till rätten och tillsynsmyndigheten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångssammanträdet.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till rätten, behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren anser att denna är tillförlitlig. I så fall skall han snarast anmäla det till rätten och tillsynsmyndigheten.

Skall bevakningsförfarande äga rum och har någon bouppteckning ännu inte getts in till rätten, skall förvaltaren så snart som möjligt och senast en vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över borgenärerna med uppgift om varje borgenärs postadress till rätten och tillsynsmyndigheten. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall till bouppteckningen eller borgenärsförteckningen bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta. Detsamma gäller i ett värdepappersbolags konkurs om bolaget har tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbolags konkurs skall på motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkringstagarna och deras fordringar. Lag (2004:431).

Kommentar

Edstemat enligt 6 kap. 3 § ska även omfatta riktigheten av denna förteckning. Konkursgäldenärens edsplikt jämlikt 6 kap. 3 § avser inte förteckningen över övriga handlingar.

Vilken räkenskapsinformation som behöver förtecknas i den enskilda konkursen beror på när vissa beslut fattas. För bedömningen av omprövning av taxeringsbeslut se 4 kap. 14 § Taxeringslagen (1990:324), eftertaxering 4 kap. 19 § Taxeringslag (1990:324), aktiebolags skadeståndsskyldighet 29 kap. Aktiebolagslag (2005:551)

3 st. Den räkenskapsinformation som ska förtecknas är: • kassajournal/bok • grundbok • huvudbok • årsbokslut • årsredovisning • verifikationer • delårsbokslut • revisionsberättelse • inventeringslistor, lager/inventarier • resultat- och balansrapporter • kontrollbalansräkning (revisorsutlåtande) • säkerhetskopior (databokföring inklusive behandlingshistorik) • systemdokumentation

De övriga handlingar som ska förtecknas utgörs av: • registrerings-/ändringsbevis • bolagsbildningshandlingar • styrelseprotokoll • bolagsstämmoprotokoll • revisionspromemorior över löpande granskning och bokslutsgranskning

Rättsfall (1)

RH 1996:21: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han gett in...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

14 § Förvaltaren får, om det behövs, begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att kunna omhänderta eller annars få tillgång till gäldenärens bo med det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet. Detsamma gäller sådant räkenskapsmaterial som avses i 12 § andra stycket. Kronofogdemyndigheten får då genomsöka hus, rum eller förvaringsställen och, om tillträde behövs till något utrymme som är tillslutet, låta öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda tvång i den mån det behövs för det avsedda ändamålet och det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person får dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd och i den mån det med hänsyn till ändamålet med ingripandet kan anses försvarligt.

I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut eller åtgärd enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om talan mot utmätning i allmänhet. Lag (1995:793).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

14 a § Att förvaltaren hos kronofogdemyndigheten kan begära utmätning av lön och därmed jämställda förmåner framgår av 3 kap. 4 §. Lag (1995:308).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:308

15 § Förvaltaren ska snarast upprätta en skriftlig berättelse om boets tillstånd och om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de har kunnat klarläggas, och om möjligt ange vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha inträtt. Berättelsen ska vidare innehålla

 • 1. en översikt över tillgångar och skulder av olika slag,
 • 2. en uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande som kan föranleda återvinning till konkursboet,
 • 3. en uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är skyldig att återlämna olaglig vinstutdelning eller annan olaglig utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag utge skadestånd till ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag,
 • 4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan antas ha inträtt, om denna tidpunkt kan klarläggas, och
 • 5. en uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under det senaste året före konkursansökan har varit bokföringsskyldig har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Berättelsen ska snarast och senast sex månader från konkursbeslutet skickas till rätten, tillsynsmyndigheten och varje borgenär som begär det. När det finns särskilda omständigheter får rätten medge anstånd med avlämnandet av berättelsen. Har gäldenären varit bokföringsskyldig, ska den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen bifogas berättelsen. Lag (2018:713).

Rättsfall (2)

NJA 2014 s. 922: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra jäv att vara...
RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

16 § Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för något brott som avses i 11 kap. brottsbalken, ska han omedelbart underrätta allmän åklagare om det och ange grunden för misstanken. Detsamma gäller om gäldenären har drivit näringsverksamhet och det under konkursförvaltningen kommer fram att gäldenären kan misstänkas för något annat brott av inte ringa beskaffenhet som har samband med verksamheten.

Kan det misstänkas att gäldenären eller, om denne är en juridisk person, någon sådan företrädare som avses i 3 § lagen (2014:836) om näringsförbud har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud kan komma i fråga, ska förvaltaren omedelbart underrätta åklagaren om detta och ange grunden för misstanken. Lag (2014:841).

Rättsfall (1)

RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:841

16 a § Förvaltaren skall till den myndighet som enligt 26 kap. miljöbalken har att utöva tillsyn anmäla om han har anledning att anta att konkursgäldenären har lämnat kvar kemiska produkter, biotekniska organismer eller farligt avfall som behöver omhändertas. Detsamma gäller vid misstanke om mark- eller vattenföroreningar. Lag (1998:810).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:810

17 § Förvaltaren skall till sin slutredovisning bifoga en redogörelse för de åtgärder som han har vidtagit för att efterforska sådan brottslig gärning som avses i 16 § första stycket och sådant förfarande som avses i andra stycket samma paragraf samt resultatet av dessa efterforskningar.

Rättsfall (1)

RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på...

Förvaltarens medelsförvaltning m.m.

18 § Pengar som flyter in under förvaltningen av ett konkursbo skall snarast göras räntebärande genom insättning på boets räkning i bank eller kreditmarknadsföretag. Detta behöver dock inte ske i den mån medlen behövs till betalning av löpande utgifter.

Även sedan konkursen har avslutats skall förvaltaren ha boets medel insatta i bank eller kreditmarknadsföretag mot ränta till dess medlen betalas ut enligt 11 kap. Förvaltaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om var medlen står inne. Lag (2004:431).

Rättsfall (1)

NJA 2014 s. 935: Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:431

19 § Förvaltaren ska, oavsett vad som gäller i fråga om bokföringsskyldighet för gäldenären, löpande bokföra in- och utbetalningar, om inte god redovisningssed kräver att bokföringen sker på något annat sätt.

Förvaltaren ska bevara räkenskapsmaterialet under minst sju år från utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 7 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Första stycket medför inte någon inskränkning i den bokföringsskyldighet som kan vara särskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verksamhet.

Beträffande skyldighet att sörja för underlag för deklarations- och uppgiftsskyldighet och för kontroll därav finns särskilda bestämmelser. Lag (2010:1512).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:1095, 2010:1512

20 § Om konkursen inte är avslutad då sex månader har förflutit efter edgångssammanträdet, skall förvaltaren inom en månad därefter till tillsynsmyndigheten avlämna en berättelse, i vilken alla de åtgärder som har vidtagits för att avsluta konkursen skall anges noggrant. Berättelsen skall innehålla uppgifter om in- och utbetalningar under den gångna perioden eller en kronologisk och systematisk sammanställning av boets affärshändelser. Har pengar under någon del av denna period stått inne i bank eller kreditmarknadsföretag, skall till berättelsen bifogas en av banken eller kreditmarknadsföretaget bestyrkt uppgift på de insättningar och uttag som har förekommit.

Senare under konkursen skall förvaltaren inom en månad från utgången av varje sexmånadersperiod avge en sådan berättelse som sägs i första stycket för den senaste perioden. Denna skall även innehålla fullständiga upplysningar om orsakerna till att konkursen inte har avslutats.

Förvaltaren skall snarast skicka en kopia av berättelsen till rätten. Lag (2004:431).

Kommentar

Affärshändelse beskrivs i 1 kap. 2 § 6 p. Bokföringslag (1999:1078). Verifikationer beskrivs i 1 kap. 2 § 7 p. Bokföringslag (1999:1078)

Rättsfall (1)

NJA 1996 s. 389: Yrkande om förordnande av granskningsman enligt 7 kap 30 § KL har ansetts...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:431

21 § Också sedan konkursen har avslutats skall förvaltaren, så länge boets medel är insatta i bank eller kreditmarknadsföretag, inom en månad från utgången av varje kalenderår till tillsynsmyndigheten lämna sådana uppgifter som sägs i 20 § första stycket andra och tredje meningarna. När några medel inte längre finns att lyfta, skall förvaltaren anmäla det till myndigheten. Förvaltaren skall samtidigt redovisa i vad mån utbetalning av utdelningsmedel skett med stöd av 11 kap. 13 a §. Lag (2004:431).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1072, 2004:431

22 § Om det vid konkursens avslutande finns några hinder mot att det räkenskapsmaterial och de andra handlingar rörande boet som förvaltaren har tagit hand om återställs till gäldenären, skall de överlämnas till tillsynsmyndigheten, om inte förvaltaren anser att han bör bevara dem. Handlingarna skall bevaras i enlighet med vad som i varje särskilt fall gäller om arkivering. Lag (1995:793).

Kommentar

Paragrafen behandlar endast bokföring och handlingar "fram till" konkursens inträde. Regler om arkivering återfinns i 7 kap. Bokföringslag (1999:1078). Förvaltaren får betalt för förvaringen först efter att den ingett slutredovisning.

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 251: En konkursförvaltare som tagit hand om, gått igenom och arkiverat...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

Redovisning av medel till tredje man

23 § Särskilda bestämmelser finns om en kommittents rätt att, när gäldenären såsom kommissionär för kommittentens räkning i eget namn har ingått avtal, mot tredje man göra gällande fordringsrätt på grund av avtalet. Detsamma är fallet i fråga om en kommittents rätt till redovisning för sådana belopp som flutit in till kommissionärens konkursbo för sålt gods.

Om gäldenären i något annat fall före konkursbeslutet har sålt någon annans egendom, har den vars egendom sålts rätt att, om betalningen helt eller delvis flutit in till konkursboet efter konkursbeslutet, av förvaltaren få redovisning för vad som har flutit in. I den mån betalningen inte har erlagts av köparen har han dessutom rätt att själv göra fordringsrätten gällande gentemot köparen, om inte köparens rätt därigenom skulle åsidosättas.

Vad som har sagts nu om rätt att få redovisning av förvaltaren skall också gälla om det i något annat fall till konkursboet flyter in medel för vilka gäldenären skulle haft skyldighet att redovisa till annan.

Rättsfall (3)

NJA 2001 s. 872: Advokat som drev advokatrörelse i aktiebolag försattes i konkurs. Fråga om...
NJA 2007 s. 599: Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för...
NJA 2010 s. 709: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att...

24 § Om gäldenären vid konkursbeslutet innehade redovisningsmedel som skall vara förbehållna någon annan, skall förvaltaren ta hand om medlen och sedan redovisa dem tillsammans med den ränta som har upplupit från dagen för konkursbeslutet. När det gäller att fastställa vad som sålunda skall tillkomma en redovisningsborgenär, dennes rätt i övrigt i konkursen samt skyldigheten att svara för kostnad med anledning av förfarandet, tillämpas vad som i denna lag sägs om borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt. Ansvaret för sådan kostnad skall dock vila på redovisningsborgenären endast i den mån boet annars inte lämnar tillgång till betalning av kostnaden.

Tillsynen över förvaltningen

25 § Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet. Lag (2006:706).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1440

26 § I fråga om jäv mot en tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller utöver vad som följer av 16 § förvaltningslagen (2017:900) att den som i allmänt mål har tagit befattning med indrivning av en fordran som görs gällande i konkursen inte får fullgöra någon tillsynsuppgift i konkursen. Lag (2018:792).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:792

27 § Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med denna lag och andra författningar. Den skall då särskilt se till att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Myndigheten får, när den finner det lämpligt, inventera konkursboets kassa och övriga tillgångar samt begära redovisning av förvaltaren. Om särskilda omständigheter motiverar det, får myndigheten utse en eller flera revisorer för granskning av boets räkenskaper och förvaltningen i övrigt.

28 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran lämna upplysningar om boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän eller gäldenären. Lag (1995:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

29 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas i andra fall än de som avses i 3 kap. 6 §.

Granskningsman

30 § Om en borgenär begär det, skall rätten förordna en granskningsman att med de befogenheter som anges i denna lag övervaka förvaltningen på borgenärens vägnar. Till granskningsman skall utses den som borgenären föreslår, om han är lämplig.

Granskningsmannen skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Om borgenären begär det, skall även en ersättare för granskningsmannen utses. Bestämmelserna om granskningsman gäller även för ersättaren.

Granskningsmannen skall entledigas om han eller borgenären gör framställning om det eller om han visar sig inte vara lämplig.

Ersättningen till granskningsmannen skall betalas av borgenären. Lag (1995:793).

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 517: Fråga om personer som föreslagits till granskningsmän i konkurs varit lämpliga...
RH 1998:49: Sedan tingsrätten ogillat en ansökan från två sökande om utseende av...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

8 kap. Försäljning av egendom

Inledande bestämmelser

1 § Boets egendom skall säljas så snart det lämpligen kan ske, om inte något annat följer av bestämmelserna i 2--5 §§, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 14 § samt 12 kap. 1 § tredje stycket.

Rättsfall (2)

NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort...
RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttjande av...

2 § Har gäldenären drivit en rörelse, får förvaltaren, om det lagligen kan ske, fortsätta rörelsen för konkursboets räkning i den mån det är ändamålsenligt. Detsamma gäller om förvaltaren sedan rörelsen har lagts ned vill återuppta denna. Rörelsen får dock fortsättas längre tid än ett år från edgångssammanträdet endast om det finns särskilda skäl för det.

Rättsfall (1)

RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttjande av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 § Har gäldenären överklagat konkursbeslutet, får inte mot hans vilja någon egendom i boet säljas förrän hovrätten har prövat överklagandet.

Första stycket utgör inte hinder mot

 • 1. sådan försäljning som föranleds av bestämmelserna i 3 kap. 7 och 8 §§ samt 2 och 10 §§ i detta kapitel,
 • 2. försäljning av sådan lös egendom som är utsatt för förskämning eller snar förstörelse eller hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård,
 • 3. försäljning i annat fall av lös egendom, i den mån medel annars skulle saknas till betalning av utgifter för boet. Lag (1995:793).

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 601: I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

4 § Om gäldenären ger in ett ackordsförslag, får egendomen i boet inte säljas innan ackordsfrågan har avgjorts. Vad som nu har sagts utgör inte hinder mot en försäljning om

 • 1. den är förenlig med ackordsförslaget,
 • 2. den föranleds av skäl som sägs i 3 § andra stycket 1 och 2,
 • 3. den behövs för ändamål som anges i 12 kap. 24 § eller
 • 4. det finns andra särskilda skäl.

5 § Om en inteckningshavare eller någon annan borgenär som för sin fordran har förmånsrätt i viss egendom yrkar att den egendomen skall säljas genom förvaltarens försorg och om hans rätt till betalning ur egendomen har lämnats obestridd eller fastställts genom ett lagakraftvunnet avgörande, får försäljning av egendomen inte uppskjutas. Detta gäller dock inte i fråga om egendom som behövs för en rörelse under tid då denna fortsätts med stöd av 2 § och inte heller om förvaltaren anser att anstånd är nödvändigt för att förhindra att konkursboet tillfogas avsevärd förlust eller att genomförandet av ett ackord väsentligt försvåras samt anstånd inte är oskäligt mot borgenären.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Försäljning av fast egendom

6 § Om fast egendom finns i boet, får förvaltaren begära att den säljs exekutivt. Egendomen får också säljas på annat sätt, om förvaltaren anser att det är fördelaktigare för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § skall försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Har en exekutiv auktion hållits på fast egendom som hör till boet utan att någon försäljning har kommit till stånd, behöver förvaltaren inte vidta ytterligare åtgärder för egendomens försäljning. Har någon exekutiv auktion inte ägt rum men finns det anledning att anta att en sådan auktion inte kommer att leda till försäljning, behöver förvaltaren inte vidta någon åtgärd för att sälja egendomen, om samtycke till det har lämnats av de borgenärer som i konkursen kan göra gällande fordringar som skall utgå med särskild förmånsrätt ur egendomen.

Har en exekutiv auktion blivit utlyst på boets fasta egendom, skall förvaltaren före bevakningssammanträdet avlämna den behållning som under konkursen uppkommit av egendomen. Behållning som inte avlämnas före bevakningssammanträdet skall, om egendom säljs, avlämnas före tillträdesdagen och i annat fall innan utdelning sker i konkursen. Vid försäljning under hand skall behållningen avlämnas före tillträdesdagen.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträdet anmäla arvode, andra kostnader och sådana fordringar som kan göras gällande i konkursen och som bör beaktas vid försäljning av egendomen. När förvaltaren gör en anmälan på en borgenärs vägnar, skall han skriftligen underrätta denne om det. Lag (1995:793).

Rättsfall (1)

MÖD 2015:19: Avgift för tillsyn på en fastighet-----Efter det att ett bolag gått i konkurs...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:446, 1995:793

Försäljning av lös egendom

7 § Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäldenärens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § ska försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. Även om samtycke inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2015:711).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

8 § När ett fartyg som inte är infört i fartygsregistrets skeppsdel eller i motsvarande utländska register, ett luftfartyg som inte är registrerat, gods i fartyg eller gods i luftfartyg skall säljas, får förvaltaren, om egendomen finns inom landet, begära att den säljs exekutivt.

Uppkommer fråga om att sälja ett registrerat skepp, ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg och finns egendomen inom landet, tillämpas 6 § första och andra styckena.

Skall gäldenärens rätt till andel i inteckning som belastar hans luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg säljas, skall förvaltaren före försäljningen skaffa en särskild inteckningshandling på det belopp som tillkommer gäldenären, om det inte finns laga hinder mot det. Skall en inteckningshandling som innehas av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig säljas, är förvaltaren skyldig att, om inte gäldenären medger att handlingen får säljas med bibehållen ansvarighet, förse handlingen med en påskrift som befriar gäldenären från ansvarighet. Något medgivande av gäldenären krävs dock inte, om denne har avvikit eller på något annat sätt håller sig undan.

Med fartyg likställs i denna lag ett fartyg under byggnad. Vad som sägs om fartygsregistrets skeppsdel skall då i stället gälla fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel. Lag (2001:383).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:383

9 § Bestämmelserna i 6 § fjärde stycket tillämpas även när lös egendom som tillhör gäldenären skall säljas exekutivt under konkursen. I ett sådant fall skall förvaltaren dessutom, i den mån det behövs, i ärendet föra talan för de borgenärer som har förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979) och skriftligen underrätta sådan borgenär om ett yrkande som han framställer på dennes vägnar.

10 § En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv ombesörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångssammanträdet. Borgenären ska minst en vecka innan han vidtar åtgärd för egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg, ska egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument, valuta och sådant guld som har ställts som säkerhet till en central motpart och som uppfyller kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter får omedelbart säljas eller realiseras genom avräkning av en borgenär som har egendomen som säkerhet, om det sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. Detsamma gäller fordringar som uppkommit på grund av att ett kreditinstitut, eller ett motsvarande utländskt institut, har beviljat ett penninglån. Består säkerheten av onoterade aktier i konkursgäldenärens dotterbolag, ska borgenären dock först fråga förvaltaren om konkursboet vill lösa in aktierna.

Borgenären ska minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid och plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, ska borgenären för förvaltaren redovisa vad som har flutit in.

Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja försäljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som har lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säljas av förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen som enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären. Lag (2014:513).

Rättsfall (2)

NJA 2000 s. 78: En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt...
NJA 2006 s. 439: Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (6)

Kungörande av auktion i vissa fall

11 § Om konkursboets egendom ska säljas på auktion genom förvaltarens försorg, ska förvaltaren låta kungöra auktionen på det sätt och inom den tid som föreskrivs för kungörande av exekutiv auktion på sådan egendom som det är fråga om.

Första stycket tillämpas också beträffande en auktion som enligt 10 § ombesörjs av en borgenär. Lag (2014:152).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:152

12 § Förvaltaren får kungöra en av honom utsatt auktion i mindre utsträckning än som följer av 11 § första stycket, om han anser att det är tillräckligt. Detta gäller dock inte i fråga om kungörande av

 • 1. auktion på fast egendom, registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg, om inte gäldenären samtycker till det,
 • 2. auktion på någon annan lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild förmånsrätt, om inte borgenären samtycker till det.

Sådant samtycke av gäldenären som sägs i första stycket 1 krävs inte, om gäldenären har avvikit eller på något annat sätt håller sig undan.

13 § Förvaltaren bör i god tid före en av honom utsatt auktion på lös egendom särskilt underrätta varje känd borgenär som har panträtt eller någon annan särskild förmånsrätt i egendomen om auktionen.

Indrivning av fordringar

14 § Förvaltaren skall så snart det lämpligen kan ske vidta åtgärder för att driva in utestående fordringar. Kan en fordran inte drivas in inom rimlig tid, får den säljas som annan lös egendom.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 78: En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 kap. Bevaknings- och anmärkningsförfarandet

Bevakning

1 § Rätten får efter framställning från förvaltaren besluta att bevakningsförfarande skall äga rum i konkursen. Bevakning bör äga rum, om fordringar utan förmånsrätt kan antas erhålla utdelning i konkursen.

Utöver vad som följer av första stycket bör under tiden den 1 januari--den 30 juni 1988 bevakningsförfarande äga rum om det med hänsyn till handläggningen av ärenden enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs finns skäl för det. Lag (1987:1135).

Rättsfall (1)

RH 2008:38: Bevakningsförfarande i konkurs har inte ansetts nödvändigt, trots viss...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:1135

2 § Beslutar rätten att bevakningsförfarande skall äga rum, skall rätten bestämma inom vilken tid bevakning skall ske. Tiden för bevakning skall utgöra minst fyra och högst tio veckor från dagen för beslutet att anordna bevakningsförfarandet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Rätten skall genast kungöra vad som har beslutats enligt 1 och 2 §§.

4 § En borgenär skall inom den tid som har bestämts för bevakning av fordringar skriftligen hos rätten anmäla sin fordran och den förmånsrätt han vill göra gällande. Undantag från denna skyldighet följer dock av 4 kap. 21 §, 5 kap. 8 § och 17 § andra stycket samt 5 § i detta kapitel.

Att en fordran som omfattas av lönegarantilagen (1992:497) i vissa fall bevakas genom förvaltaren följer av den lagen. Lag (1992:498).

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:498

5 § En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur den pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet på grund av en insättning på räkning behöver inte bevaka sin fordran i ett sådant instituts konkurs, om uppgift om fordringen har lämnats enligt 7 kap. 13 § sjätte stycket. Detsamma gäller beträffande värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot insättningar på konto. En försäkringstagare behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags konkurs, om uppgift om fordringen lämnats enligt det angivna lagrummet. Lag (2004:431).

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Ändringar/Förarbeten (3)

6 § I bevakningsinlagan skall fordringens belopp anges, om det är möjligt. Grunden för fordringen skall framgå tydligt. Om förmånsrätt yrkas, skall borgenären också tydligt ange grunden för den. Inlagan skall vara egenhändigt undertecknad av borgenären eller borgenärens ombud.

Vid bevakningsinlagan skall borgenären i original eller bestyrkt kopia bifoga de handlingar som han vill åberopa till stöd för sitt anspråk.

Bevakningsinlagan och de handlingar som har bifogats denna skall ges in i två exemplar.

Rättsfall (1)

RH 1997:107: En konkursförvaltare har bevakat en statens fordran enligt lönegarantilagen och...

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Genast efter bevakningstidens utgång skall rätten överlämna det ena exemplaret av de inkomna bevakningshandlingarna till förvaltaren.

Förvaltaren skall skyndsamt upprätta en förteckning över de fordringar som har bevakats. För varje fordran anges dess belopp och, om förmånsrätt har yrkats, den åberopade grunden därför samt den plats i förmånsrättsordningen som fordringen får enligt borgenärens yrkande. Kopior av förteckningen skall skickas till rätten och tillsynsmyndigheten.

Rättsfall (2)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...
RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts med...

Anmärkning

8 § När rätten beslutar att bevakning skall äga rum, skall rätten samtidigt, efter samråd med förvaltaren, bestämma

 • 1. den tid inom vilken anmärkningar får framställas mot bevakningarna,
 • 2. var de till förvaltaren överlämnade bevakningshandlingarna skall hållas tillgängliga för granskning,
 • 3. tidpunkten för det förlikningssammanträde som skall hållas inför rätten om anmärkningar framställs.

Om det visar sig vara lämpligare, får ett beslut enligt första stycket fattas senare, dock senast vid bevakningstidens utgång.

Anmärkningstiden skall bestämmas så att den utgör minst två och högst fyra veckor räknat från bevakningstidens utgång. Om det behövs med hänsyn till förhållandena i konkursen, får en längre anmärkningstid fastställas. Förlikningssammanträdet får inte hållas tidigare än två eller senare än fyra veckor från utgången av anmärkningstiden.

Underrättelser om vad rätten har bestämt enligt denna paragraf skall tillställas förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären samt de borgenärer som har bevakat fordringar i konkursen.

Rättsfall (1)

RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Förvaltaren skall granska bevakningshandlingarna och, om han finner anledning till anmärkning mot något yrkande om betalnings- eller förmånsrätt, skriftligen anmäla det till rätten inom den tid som har bestämts enligt 8 § första stycket 1. I anmärkningsskriften skall grunden för anmärkningen anges tydligt. Skriften skall vara egenhändigt undertecknad av förvaltaren eller dennes ombud.

Även en borgenär som har bevakat en fordran i konkursen och gäldenären får framställa anmärkning mot en bevakning. En sådan anmärkning skall framställas inom den tid och på det sätt som anges i första stycket.

Anmärkningsskriften och de handlingar som åberopas till stöd för anmärkningen skall ges in i två exemplar.

Rättsfall (1)

RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Om en anmärkning görs av någon av dem som har rätt till det, gäller den också för de andra, även om de inte har tagit del i anmärkningen.

11 § Den som har rätt att framställa anmärkning mot en bevakning får efter anmärkningstidens utgång till stöd för en gjord anmärkning åberopa även en annan omständighet än sådan som har angetts i anmärkningsskriften. Efter förlikningssammanträdet får dock en ny omständighet som innebär att grunden för anmärkningen ändras åberopas endast om omständigheten varken var eller borde ha varit känd för den anmärkningsberättigade eller om det i övrigt finns särskilda skäl för att ändå tillåta att omständigheten åberopas.

Om en ny omständighet åberopas i ett annat sammanhang än vid förlikningssammanträdet eller vid en förhandling, gäller i fråga om formen för åberopandet vad som föreskrivs om anmärkning i 9 § första stycket.

12 § En borgenär får den betalnings- och förmånsrätt som han har yrkat i sin bevakning, om det inte på rätt sätt och i rätt tid har framställts någon anmärkning mot den. Att anmärkning inte har framställts hindrar dock inte att talan om återvinning väcks vid domstol.

Har ett yrkande om förmånsrätt lämnats utan anmärkning, får det inte gå ut över dem som enligt lag har företräde till betalning ur viss egendom. Ett yrkande om förmånsrätt som inte avser någon i lag föreskriven förmånsrätt är utan verkan, även om någon anmärkning inte har framställts mot yrkandet.

Rättsfall (1)

RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts med...

Tvist angående en bevakad fordran

13 § Tvistefrågor som har uppkommit genom framställda anmärkningar och som inte har förlikts skall handläggas vid ett förlikningssammanträde inför rätten. Vid detta får förvaltaren, borgenärerna och gäldenären föra talan. Till sammanträdet skall förvaltaren, de borgenärer mot vars bevakningar anmärkningar riktats och de som framställt anmärkningarna kallas.

Förvaltaren skall närvara vid sammanträdet. Att han uteblir hindrar dock inte att sammanträdet genomförs. Tillsynsmyndigheten har rätt att delta vid sammanträdet.

Rätten skall vid sammanträdet utreda tvistefrågorna och söka åstadkomma förlikning. De närvarande som har rätt att föra talan får med bindande verkan för dem som har uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt förvaltaren att ingå förlikning med en borgenär mot vars bevakning en anmärkning har gjorts. Är både en borgenär och en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran närvarande och kan de inte enas, gäller borgenärens mening om inte de andra löser ut honom eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.

Rättsfall (2)

NJA 2003 s. 3: Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)
RH 2005:24: Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Beslut enligt 13 § tredje stycket får överklagas av den som enligt 13 § första stycket är taleberättigad, om han anser att beslutet inte har tillkommit på lagligt sätt. Beslutet överklagas till hovrätten inom tre veckor från dagen för beslutet. Om inte hovrätten förordnar annat, skall beslutet gälla omedelbart. Lag (1995:793).

Rättsfall (1)

RH 2005:24: Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:1072, 1995:793

15 § Tvistefrågor som inte har blivit förlikta skall prövas av rätten vid en förhandling. Rätten skall vid förlikningssammanträdet förbereda de återstående tvistefrågorna så att de kan behandlas slutligt vid förhandlingen.

Förhandlingen skall om möjligt hållas i omedelbar anslutning till förlikningssammanträdet. Om det inte sker, skall rätten sätta ut förhandlingen till en dag inom fyra veckor efter sammanträdet eller, om det finns särskilda skäl för det, senare dag. Till en sådan förhandling skall förvaltaren, de borgenärer mot vars bevakningar anmärkningarna riktats och de som framställt anmärkningarna kallas.

Rättsfall (1)

RH 2005:24: Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Tvistefrågor angående fordringar som har bevakats skall prövas snarast och om möjligt avgöras på en gång. Kräver vissa fordringar längre tid för att utredas och prövas, skall rätten besluta särskilt över de tvistefrågor som kan avgöras tidigare. Beror någon borgenärs anspråk på prövningen i en särskild rättegång, får det inte fördröja avgörandet. I sådant fall skall rätten fastställa hans rätt i konkursen för det belopp som kan bli bestämt genom dom i den rättegången.

Har ett ackordsförslag tagits upp, får rättens prövning av en tvistefråga skjutas upp till dess ackordsfrågan har avgjorts, om det är ändamålsenligt.

Rättsfall (1)

NJA 2003 s. 3: Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Förlikning angående en anmärkning som har framställts mot en fordran får inte ingås på något annat sätt än som sägs i 13 §, om inte alla vars rätt är beroende av förlikningen samtycker till det.

Rättsfall (1)

NJA 2003 s. 3: Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)

18 § Om ett beslut varigenom en anmärkning mot en fordran har ogillats ändras av högre rätt, gäller det även för dem som inte har sökt ändring i beslutet.

19 § Genom ett beslut i en tvist angående en bevakad fordran avgörs endast vilken rätt som tillkommer fordringen i konkursen.

Rättsfall (3)

NJA 2007 s. 736: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt har ansetts...
NJA 2011 s. 306: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras...
RH 2010:20: Ett bolag, som förvärvat en fordran och denuntierat gäldenären därom, bevakade...

Efterbevakning

20 § Om bevakningsförfarande har ägt rum, får en borgenär som efter bevakningstidens utgång vill anmäla en fordran eller yrka förmånsrätt skriftligen göra det på det sätt som föreskrivs i 6 §.

Som ersättning för de kostnader för kungörelse, kallelser och underrättelser som föranleds av efterbevakningen ska borgenären till staten i förskott erlägga en avgift motsvarande tre procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1239).

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1239

21 § När en fordran har efterbevakats, skall rätten så snart som avgiften enligt 20 § andra stycket har betalts överlämna det ena exemplaret av bevakningshandlingarna till förvaltaren och, efter samråd med denne, bestämma

 • 1. den tid inom vilken anmärkningar får framställas mot bevakningen,
 • 2. var de till förvaltaren överlämnade bevakningshandlingarna skall hållas tillgängliga för granskning,
 • 3. tidpunkten för det förlikningssammanträde som skall hållas inför rätten om anmärkningar framställs.

Anmärkningstiden skall bestämmas så att den utgör minst två och högst fem veckor räknat från den dag då avgiften enligt 20 § andra stycket betalades. Förlikningssammanträdet inför rätten skall hållas inom fyra veckor från anmärkningstidens utgång.

Underrättelser om att en fordran har efterbevakats och vad rätten har bestämt enligt första stycket skall tillställas förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären samt de borgenärer som har bevakat fordringar i konkursen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 § Utöver bestämmelserna i 20 och 21 §§ gäller beträffande efterbevakning i tillämpliga delar vad som föreskrivs om bevakning.

Om flera efterbevakningar har gjorts, skall de om möjligt handläggas gemensamt.

10 kap. Avskrivning av konkurs

1 § Om rätten efter att ha hört förvaltaren finner att konkursboets tillgångar inte räcker till betalning av uppkomna och väntade konkurskostnader och andra skulder som boet har ådragit sig, skall rätten besluta om avskrivning av konkursen.

Rättsfall (5)

NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.
NJA 1993 s. 723: Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på...
NJA 1998 s. 685: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan.
NJA 2002 s. 629: Fråga, i ett resningsärende, om en konkurs skulle ha avskrivits eller nedlagts....
RH 2010:13: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som...

Lagrumshänvisningar hit (8)

2 § Konkursen får inte avskrivas enligt 1 § förrän bouppteckningen har beedigats och förvaltaren har fullgjort vad som åligger honom enligt 7 kap. 15 §.

Om det finns något hinder mot att bouppteckningsed avläggs av gäldenären eller någon annan inom skälig tid och om det saknas anledning att anta att det genom edgången skulle visa sig att tillgångar finns till betalning av konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig, får konkursen avskrivas trots att edgången inte har fullgjorts.

3 § Om någon fordran inte görs gällande och inte heller kan antas komma att göras gällande, skall rätten efter anmälan av förvaltaren genast besluta om avskrivning av konkursen. Om rätten har beslutat att bevakningsförfarande skall äga rum, får konkursen avskrivas först efter bevakningstidens utgång.

4 § Om det återstår tillgångar i boet när förvaltaren har betalt konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig, skall han

 • 1. om det i fall som avses i 1 § står klart hur kvarvarande tillgångar skall fördelas och om tillsynsmyndigheten medger det, tillställa berättigad borgenär vad som tillkommer denne,
 • 2. i övriga fall återställa egendomen till gäldenären.

5 § Om ny tillgång blir känd efter det att konkursen har avskrivits enligt 1 §, skall 11 kap. 19--21 §§ gälla i tillämpliga delar.

Rättsfall (1)

NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.

11 kap. Utdelning

Inledande bestämmelser

1 § Om konkursen inte avskrivs, skall boets pengar, i den mån medlen inte går åt till betalning av konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig, delas ut till borgenärerna i den ordning som föreskrivs i detta kapitel. Utdelningen skall äga rum i enlighet med den rätt till betalning som tillkommer borgenärerna.

Rättsfall (2)

AD 1993 nr 194: Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av...
NJA 2008 s. 1004: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket...

2 § Utdelning skall ske så snart som all tillgänglig egendom har förvandlats till pengar. Om egendom i sådana fall som avses i 8 kap. 6 § andra stycket eller 8 § andra stycket inte har blivit såld, utgör det inte hinder för utdelning. Har bevakningsförfarande ägt rum, får utdelning inte ske förrän den enligt 9 kap. 8 § bestämda anmärkningstiden har gått ut och, om anmärkning har framställts, förlikningssammanträde har hållits.

3 § När ett ackordsförslag är under prövning, får förvaltaren vänta med utdelning till dess ackordsfrågan har avgjorts, om det motiveras av förslaget.

Utdelningsförfarandet

4 § När utdelning skall ske, skall förvaltaren upprätta ett förslag till utdelning. Förvaltaren skall då beakta alla de fordringar och förmånsrätter som dittills har bevakats eller efterbevakats i konkursen eller, när bevakning inte har behövts, de fordringar och förmånsrätter som dittills har gjorts gällande eller annars är kända för förvaltaren.

Förslaget skall för varje däri upptagen borgenär ange

 • 1. beloppet av hans fordran med den ränta varpå utdelningen skall beräknas,
 • 2. den förmånsrätt som följer med fordringen och
 • 3. den utdelning som belöper på fordringen.

I förslaget skall också anges om det föreligger någon sådan omständighet som enligt 10 § andra eller tredje stycket medför inskränkning i borgenärens rätt att lyfta den utdelning som belöper på fordringen eller om det har betalts ut medel i förskott.

Till förslaget skall bifogas en redogörelse för förvaltningen av den egendom för vilken medel avsedda till utdelning har flutit in. Av redogörelsen skall framgå hur mycket som genom försäljning eller på annat sätt har flutit in för egendomen samt, om inte hela detta belopp enligt förslaget delas ut, för vilka andra ändamål återstoden har tagits i anspråk. Om medel som delas ut har flutit in för egendom vari särskild förmånsrätt har funnits, skall uppgifterna lämnas särskilt för den egendomen.

Rättsfall (2)

NJA 2008 s. 1004: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket...
NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (3)

5 § När ett utdelningsförslag har upprättats, skall förvaltaren genast skicka förslaget med bifogad förvaltningsredogörelse till rätten och tillsynsmyndigheten.

6 § Rätten skall kungöra att ett utdelningsförslag har upprättats, så snart det utlåtande som tillsynsmyndigheten enligt 13 kap. 5 § skall avge över förvaltarens slutredovisning har kommit in till rätten.

Utdelningsförslaget och förvaltningsredogörelsen skall hållas tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för den som vill ta del av handlingarna. En uppgift om detta skall tas in i kungörelsen.

Den som vill framställa invändning mot utdelningsförslaget skall göra det hos rätten senast den dag som rätten bestämmer och anger i kungörelsen. Denna dag skall bestämmas så att tre veckor förflyter från den tidpunkt då kungörelsen kan antas bli införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § När tiden för invändning har gått ut, skall rätten fastställa utdelningen i konkursen i enlighet med utdelningsförslaget, om det inte genom invändning eller på något annat sätt framgår att fel eller brist som inverkar på någons rätt föreligger.

Om en fordran eller en förmånsrätt inte har bevakats eller efterbevakats senast då utdelningsförslaget upprättades, fastän bevakningsskyldighet har förelegat, är en invändning att fordringen eller förmånsrätten borde ha tagits upp i utdelningsförslaget utan verkan.

Om rätten finner att utdelning inte bör fastställas enligt förslaget, skall rätten antingen göra behövliga ändringar i det och fastställa det sålunda ändrade förslaget eller återförvisa ärendet till förvaltaren. Att ett nytt utdelningsförslag har upprättats skall kungöras endast om det finns skäl till det. Om kungörelse inte utfärdas, skall de borgenärer som berörs av ändringarna i utdelningsförslaget underrättas om det. I sådant fall skall invändning mot förslaget framställas inom tre veckor från dagen efter den då underrättelserna sändes ut. Slutdagen skall anges i underrättelserna.

Rättsfall (2)

NJA 2005 s. 71: Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och...
NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Om rätten anser att det finns anledning att inte fastställa utdelning enligt förslaget, skall den genom underrättelser bereda förvaltaren och den för vilken en ifrågasatt ändring skulle vara till nackdel tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. Den som har framställt invändning mot utdelningsförslaget skall få tillfälle att ta del av ett yttrande, om det inte är obehövligt.

Rätten får hålla förhandling för att pröva en fråga om att fastställa utdelningsförslaget. Förhandling skall hållas, om det begärs av den som har framställt invändning mot förslaget, den för vilken en ifrågasatt ändring skulle vara till nackdel eller, i fråga om återvinning, förvaltaren. Till förhandlingen skall nu nämnda personer alltid kallas.

Utbetalning av utdelningsmedel

9 § När beslutet att fastställa utdelningen och beslut att bestämma arvode till förvaltaren har vunnit laga kraft, skall förvaltaren snarast till borgenärerna skicka de medel som tillkommer dem, om inte hinder mot utbetalning enligt 10 § andra eller tredje stycket föreligger.

Har förvaltaren skickat medlen till en borgenär under dennes senast kända adress, behöver förvaltaren inte vidta någon ytterligare åtgärd för att verkställa betalningen. När medlen har skickats till borgenärerna, skall förvaltaren anmäla det till rätten och tillsynsmyndigheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Innan besluten att fastställa utdelning och att bestämma arvode till förvaltaren har vunnit laga kraft, får medel som tillagts en borgenär betalas ut endast om borgenären ställer säkerhet. Har tiden för överklagande av besluten löpt ut, får dock, utan att säkerhet ställs, utbetalning ske till borgenär som inte till sin nackdel berörs av ett överklagande av något av besluten.

Är en fordran beroende av något sådant villkor som avses i 5 kap. 10 §, får utdelningen för fordringen inte betalas ut förrän villkoret uppfyllts. Detsamma gäller i fråga om en tvistig fordran innan den har fastställts av domstol. När fordringen har fastställts men innan fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft, får medlen betalas ut endast om borgenären ställer säkerhet.

Om bevakningsförfarande har ägt rum, får utdelning för en fordran som har efterbevakats inte betalas ut under den tid inom vilken anmärkningar får framställas mot efterbevakningen.

Om en borgenär som har lyft utdelning blir skyldig att till konkursboet betala tillbaka vad han har fått, skall han betala ränta på beloppet. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då medlen betalades ut till och med den dag då skyldigheten att återbära medlen inträder och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Lag (1995:793).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

11 § Säkerhet enligt 10 § skall bestå av pant eller borgen. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk.

Om en bank eller något annat jämförbart kreditinstitut skall ställa säkerhet, får förvaltaren godta en utfästelse av institutet att infria den förpliktelse som säkerheten skall avse.

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § En borgenär förlorar sin rätt till utdelning, om han inte gör anspråk på medlen inom två år räknat från

 • 1. dagen då beslutet att fastställa utdelningen vann laga kraft, eller
 • 2. den senare dag då borgenären blev berättigad att lyfta medlen utan att ställa säkerhet.

De medel som borgenär har förlorat sin rätt till skall fördelas mellan de borgenärer som har bevarat sin rätt och i andra hand överlämnas till gäldenären.

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...

13 § När medel som har tillagts en borgenär i ett förslag till utdelning betalas ut, har borgenären rätt också till den ränta som har upplupit på medlen från den dag då utdelningsförslaget upprättades.

13 a § Om det sammanlagda belopp som tillkommer en borgenär understiger 100 kronor skall, såvida särskilda skäl inte föranleder annat, beloppet inte betalas ut till honom, utan fördelas på övriga utdelningsberättigade som inte tillgodosetts fullt ut. Lag (1990:1072).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1072

Förskottsbetalning

14 § Innan utdelning äger rum, får förvaltaren självmant eller på begäran av en borgenär betala ut utdelningsmedel i förskott i enlighet med vad som föreskrivs i 15 §.

Även om en borgenär har fått betalt i förskott för sin fordran, skall den tas upp i utdelningsförslaget.

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (2)

15 § Förskottsbetalning skall utgå för en fordran med förmånsrätt, om det lämpligen kan ske.

Förskottsbetalning skall utgå för en fordran utan förmånsrätt, om det är uppenbart att tillgångarna räcker till betalning av tio procent av sådana fordringar och det inte finns särskilda skäl mot det.

Förskottsbetalning för en fordran utgår endast i den mån det kan antas att utdelning kommer att belöpa på denna. Är fordringen beroende av villkor eller tvistig, får förskott inte betalas ut. När bevakningsskyldighet föreligger, får förskottsbetalning ske endast till en borgenär som har bevakat sin fordran i konkursen.

Rättsfall (1)

NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Har en borgenär begärt förskottsbetalning, kan förvaltaren kräva att borgenären ställer säkerhet för att medlen återbetalas, om det visar sig att borgenären saknar rätt att behålla vad som betalas till honom. I fråga om sådan säkerhet gäller 11 §.

Vad som föreskrivs i 10 § fjärde stycket om skyldighet att betala ränta skall tillämpas även vid återbetalning av medel som har betalts ut i förskott.

17 § Om förvaltaren vägrar förskottsbetalning med begärt belopp, får borgenären hänskjuta frågan till rättens prövning.

När en konkurs anses avslutad m. m.

18 § En konkurs anses avslutad när tingsrätten har fastställt utdelning enligt 7 §. Detta gäller även om en tvist angående en fordran som har gjorts gällande i konkursen eller en fråga om underhåll åt gäldenären ännu inte är slutligt avgjord eller någon ytterligare tillgång till följd av rättegång eller på något annat sätt senare kan komma att tillföras konkursboet.

Även om konkursen är avslutad, får ett ackordsförslag som har getts in tidigare prövas enligt 12 kap.

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...

Efterutdelning

19 § Blir medel tillgängliga för utdelning efter det att utdelningsförslag enligt 4 § har upprättats, skall förvaltaren dela ut dem till borgenärerna.

Rättsfall (3)

NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.
NJA 2005 s. 71: Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § Om det är oklart hur medlen skall fördelas, skall ett förslag till efterutdelning upprättas. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i detta kapitel om utdelning, utbetalning av utdelningsmedel och förskottsbetalning.

I förslaget till efterutdelning kan utdelning beräknas även för en fordran som har blivit känd efter det att utdelningförslag enligt 4 § upprättades. En fordran får beaktas utan bevakning trots att bevakningsförfarande förut har varit anordnat i konkursen. Har så inte varit fallet, får rätten emellertid besluta om bevakningsförfarande inför efterutdelningen.

Av nytillkomna medel skall en borgenär för en fordran som inte har tagits upp i utdelningsförslag enligt 4 § först så långt medlen räcker tilldelas så mycket som skulle ha tillagts fordringen, om denna hade beaktats i utdelningsförslaget. Därefter får han tillsammans med övriga borgenärer ta del i vad som kan återstå.

Rättsfall (5)

NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.
NJA 2005 s. 71: Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...
NJA 2008 s. 1004: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket...
NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande...

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § Om förvaltaren anser att de nytillkomna medlen kan fördelas utan att förslag till efterutdelning upprättas och om tillsynsmyndigheten medger det, får han dela ut medlen till berättigade borgenärer utan att föreskrifterna i det föregående i detta kapitel iakttas. För utbetalningen gäller dock 9 § andra stycket och 13 a §. En borgenär förlorar sin rätt till utdelning, om han inte gör anspråk på medlen inom två år räknat från det att förvaltaren har anmält till rätten att han har skickat medlen till borgenären.

Första stycket tillämpas också för det fall att det finns skäl att upprätta ett utdelningsförslag men medlen inte förslår till betalning av de därmed förenade kostnaderna. Lag (1990:1072).

Rättsfall (2)

NJA 1990 s. 656: Fråga om avskrivning av konkurs sedan borgenär väckt talan om återvinning.
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1072

Viss anmälningsskyldighet m.m.

22 § Om utdelning eller efterutdelning har utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska förvaltaren anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Anmälan ska göras sedan beslutet att fastställa utdelningen eller efterutdelningen har vunnit laga kraft eller, i fall som avses i 21 §, när utbetalningen har ägt rum. Tillsammans med anmälningen ska förvaltaren sända in utdelningsförslaget eller någon annan handling som visar fördelningen.

När inteckningsborgenären lyfter betalning, ska detta antecknas på företagsinteckningsbrevet. Om företagsinteckningsbrevet är elektroniskt, ska förvaltaren i stället anmäla betalningen till Bolagsverket för registrering i inteckningsbrevsregistret. Lag (2008:1077).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:538, 2008:1077

12 kap. Ackord i konkurs m.m.

Frivillig uppgörelse

1 § Visar gäldenären att han har kommit överens om betalningen av sina skulder eller på annat sätt träffat uppgörelse med de borgenärer vars fordringar har bevakats eller, när bevakning inte behövs, vars fordringar är kända för förvaltaren, skall rätten på ansökan av gäldenären besluta om nedläggning av konkursen. Innan beslut meddelas skall förvaltaren höras.

Om bevakningsförfarande äger rum, får beslut om att lägga ned konkursen inte meddelas före bevakningstidens utgång.

Rätten kan förordna att boets egendom inte får säljas innan ansökningen har prövats, om egendomen inte behöver säljas av någon sådan anledning som avses i 8 kap. 3 § andra stycket 2 och 3.

Rättsfall (1)

NJA 2002 s. 629: Fråga, i ett resningsärende, om en konkurs skulle ha avskrivits eller nedlagts....

2 § Ett beslut att lägga ned konkursen skall kungöras.

Innan egendomen i boet återställs till gäldenären, skall konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig tas ut ur egendomen.

Är någon kostnad eller skuld tvistig, skall förvaltaren sätta in behövliga medel till betalning av kostnaden eller skulden i den bank eller det kreditmarknadsföretag som parterna enas om. Räntan skall tillkomma den som slutligen blir berättigad till medlen. Lag (2004:431).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:431

Ackordsförslag m. m.

3 § Reglerna i 4--28 §§ om ackord är tillämpliga endast i en konkurs i vilken det har beslutats att bevakningsförfarande skall äga rum.

4 § Om gäldenären vill bjuda ackord, skall han tillställa rätten ett ackordsförslag. I förslaget skall anges

 • 1. hur mycket gäldenären bjuder i betalning,
 • 2. när betalningen skall ske,
 • 3. om säkerhet har ställts för ackordet och vari säkerheten i så fall består.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Ett ackord får avse att fordringar som tillkommer de borgenärer som enligt 11 § har rätt att rösta om förslaget sätts ned och betalas på närmare angivet sätt. Ackordet skall ge likaberättigade borgenärer lika rätt och minst tjugofem procent av fordringarnas belopp, om inte en lägre ackordsprocent godkänns av samtliga kända borgenärer som har bevakat fordran och skulle omfattas av ackordet eller om det finns synnerliga skäl för lägre utdelning. Betalning av föreskriven minsta utdelning skall ske inom ett år efter det att ackordet har fastställts, om inte samtliga nämnda borgenärer godkänner en längre betalningstid.

Ett ackord får innehålla villkor att borgenärer får full betalning intill ett visst belopp, om avvikelsen kan anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständigheter. Avvikelser till nackdel för en viss borgenär får också äga rum, om han medger det.

Ett ackord får även avse att gäldenären endast får anstånd med betalningen eller annan särskild eftergift. Första och andra styckena gäller i tillämplig utsträckning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Ett ackordsförslag får tas upp endast om det kommer in till rätten före den dag då kungörelsen om utdelningsförslaget i konkursen är införd i Post- och Inrikes Tidningar eller, när utbyte enligt 15 kap. 2 § sker, före den dag då underrättelserna sändes ut.

Om ackordsförslaget har kommit in i rätt tid, skall rätten inhämta yttrande av förvaltaren huruvida förslaget bör föreläggas borgenärerna. Avstyrker förvaltaren att det sker, får förslaget tas upp endast om rätten finner synnerliga skäl till det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Möter enligt 4--6 §§ hinder mot att ackordsförslaget tas upp, skall det avvisas.

Sammanträde för prövning av ackordsförslag

8 § Om ackordsförslaget tas upp, skall borgenärerna genast kallas till ett sammanträde inför rätten för att pröva förslaget. Innan gäldenären har avlagt ed enligt 6 kap. 3 §, får kallelse utfärdas endast om det finns synnerliga skäl för det. Kallelsen till sammanträdet skall kungöras.

Sammanträdet får inte hållas tidigare än tre veckor efter det att ackordsförslaget togs upp och inte heller innan tvistefrågor som har uppkommit genom anmärkningar mot bevakade fordringar har handlagts vid förlikningssammanträdet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Förvaltaren skall snarast till rätten inkomma med yttrande huruvida han anser att ackordsförslaget bör antas av borgenärerna. Yttrandet skall hållas tillgängligt för borgenärerna vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget, om det inte har sänts till dem tidigare.

10 § Vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget bör förvaltaren närvara. Om gäldenären inte kan infinna sig personligen, bör han skicka ett ombud.

Förvaltaren skall tillhandahålla en förteckning över de borgenärer som har rätt att rösta i ackordsfrågan, med uppgift om de fordringsbelopp för vilka rösträtt får utövas. Har det mot någon av dessa fordringar framställts anmärkning som inte har prövats eller har, om efterbevakning har skett, anmärkningstiden ännu inte gått ut, skall det särskilt anges i förteckningen.

Om gäldenären inte har avlagt ed enligt 6 kap. 3 §, skall anledningen till det uppges vid sammanträdet.

11 § Vid omröstning i ackordsfrågan får rösträtt utövas endast för bevakade fordringar. En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar dock inte i omröstningen. En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borgenärer, deltar inte heller i omröstningen, såvida inte de övriga borgenärerna medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmånsrätt, deltar han eller hon i motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran endast till viss del täckas genom kvittning, eller understiger värdet av den egendom i vilken borgenären har särskild förmånsrätt borgenärens fordran, deltar han eller hon med återstående del av fordringen.

En svarande som med anledning av en återvinningstalan har fått eller kan få en fordran mot gäldenären, får utan bevakning delta med fordringen i omröstningen.

Innebär ackordsförslaget att borgenärer som inte har förmånsrätt ska få full betalning intill visst belopp, får rösträtt inte utövas för de fordringar som därigenom får full betalning.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt. Lag (2008:993).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:775, 2003:538, 2008:993

12 § En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder mot att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången av omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall rätten vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt förvaltaren att ingå förlikning med borgenären. Kan förlikning inte träffas, skall frågan handläggas enligt vad som sägs i 17 § första stycket för bestämmande av omröstningens utgång. Har en anmärkning mot någon yrkad fordran eller förmånsrätt prövats enligt 9 kap. 16 §, skall rättens avgörande dock tillämpas vid omröstningen i ackordsfrågan, om det inte före omröstningen visas att avgörandet har ändrats av högre rätt.

Förlikning angående en anmärkning som har framställts mot en fordran får inte ingås på något annat sätt än som har nämnts nu, om inte alla vars rätt är beroende av förlikningen samtycker till det.

13 § Om både en borgenär och en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna i ackordsfrågan, har de tillsammans en röst, vilken beräknas efter borgenärens fordran. Kan de inte enas, gäller borgenärens mening, om inte de andra löser ut honom eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.

14 § Gäldenären får inte återta eller ändra ackordsförslaget utan rättens medgivande. Ett yrkande om detta skall framställas senast vid sammanträdet och innan omröstningen sker.

Om en ändring i ackordsförslaget medges, får prövningen av ackordsförslaget skjutas upp till ett fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen inte medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får prövningen skjutas upp endast om det finns särskilda skäl till det.

Om rätten i något annat fall än som avses i andra stycket, efter att ha hört förvaltaren och de närvarande borgenärerna, anser att det finns särskilda skäl för att borgenärernas prövning av ackordsförslaget skjuts upp, får rätten besluta om uppskov till ett fortsatt sammanträde inom tre veckor.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Borgenärsmajoritet vid ackord m. m.

15 § Ett ackordsförslag som ger minst femtio procent av fordringsbeloppen skall anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande har godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är ackordsprocenten lägre, skall ackordsförslaget anses antaget om tre fjärdedelar av de röstande har enats om förslaget och deras fordringar uppgår till tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

16 § Anser en borgenär eller gäldenären att ett beslut genom vilket ett ackordsförslag har förkastats av borgenärerna inte har tillkommit på lagligt sätt, får han överklaga beslutet i hovrätten inom tre veckor från beslutet. Gäldenären får dock överklaga beslutet endast om hans rätt kan vara beroende av det. Beslutet tillämpas omedelbart, om inte något annat förordnas. Lag (1990:1072).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1072

Fastställelse av ackord

17 § Har ett ackordsförslag antagits vid sammanträdet men finns det enligt 19 § anledning att inte fastställa ackordet, skall ackordsfrågan prövas av rätten vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid sammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller förkastats av borgenärerna.

Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall rätten fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om inte längre rådrum är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Är utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av om kvarstående anmärkningar godkänns eller inte och finns det i övrigt skäl att fastställa ackordet, skall rätten vid förhandlingen först pröva anmärkningarna eller så många av dem att utgången av omröstningen blir densamma vare sig övriga anmärkningar godkänns eller inte.

Lagrumshänvisningar hit (1)

19 § Ett ackord får inte fastställas, om

 • 1. ärendet inte har handlagts på föreskrivet sätt och felet kan ha inverkat på ackordsfrågans utgång,
 • 2. ackordet inte uppfyller de villkor som anges i 5 §,
 • 3. det finns skälig anledning att anta att gäldenären i hemlighet har gynnat någon borgenär i avsikt att inverka på ackordsfrågan eller att något annat svek har ägt rum vid ackordet eller
 • 4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna.

Även om första stycket inte är tillämpligt får rätten efter omständigheterna vägra att fastställa ackordet, om en borgenär eller en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen har bestritt fastställelse på grund av att

 • 1. betryggande säkerhet för ackordets fullgörande inte finns,
 • 2. ackordet är till skada för borgenärerna eller
 • 3. ackordet av någon annan särskild anledning inte bör medges.

Vägras fastställelse enligt första stycket 1 och är inte förslaget förkastat av borgenärerna eller förfallet, skall borgenärerna på nytt pröva ackordsförslaget och ett sammanträde sättas ut för detta. Ett sådant sammanträde får hållas tidigast tio dagar efter beslutet om vägrad fastställelse. Borgenärerna skall kallas till sammanträdet. Kallelsen skall kungöras.

Lagrumshänvisningar hit (2)

20 § En förhandling enligt 17 § skall äga rum så snart som möjligt. Till förhandlingen skall förvaltaren, gäldenären och de borgenärer som var närvarande vid sammanträde som avses i 8 § kallas.

Verkan av ackord

21 § Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända och okända, som har haft rätt att efter bevakning rösta om ackordsförslaget.

En borgenär, som har rätt till betalning först efter övriga borgenärer, förlorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte alla borgenärer som enligt 11 § hade rätt att rösta om ackordsförslaget tillgodoses fullt ut genom ackordet.

Den som har förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga om belopp som inte kan tas ut ur egendomen.

En borgenär har, utan hinder av ackordet, den rätt till kvittning som följer av 5 kap. 15 och 16 §§. Lag (2008:993).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:775, 2003:538, 2008:993

22 § En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte genom godkännandet sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen.

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot...

23 § En anmärkning mot en bevakning skall, om förmånsrätt yrkas för den bevakade fordringen, prövas på det sätt som föreskrivs i denna lag även om ackord har kommit till stånd.

24 § Innan egendomen i boet till följd av att ett ackord har fastställts återställs till gäldenären, skall konkurskostnaderna och andra skulder som boet har ådragit sig tas ut ur egendomen. Förvaltaren skall dessutom se till att de borgenärer som har förmånsrätt för sina bevakade fordringar av egendomen, så långt den räcker, får den betalning som tillkommer dem på grund av förmånsrätten.

Är någon kostnad eller skuld tvistig, tillämpas 2 § tredje stycket.

Lagrumshänvisningar hit (2)

25 § När ackord har fastställts, får talan om återvinning inte väckas av någon borgenär som omfattas av ackordet. Talan som har väckts på behörigt sätt får trots det prövas.

Vad som vinns genom återvinningstalan och inte behövs för något sådant ändamål som avses i 24 § skall, sedan kärandens kostnader har ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av ackordet. En svarande som med anledning av kärandens talan får en fordran mot gäldenären har rätt att på vad han annars skulle ha fått betala avräkna den utdelning som tillkommer honom.

Tillsyn över ackord

26 § På begäran av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten, om det finns skäl till det, förordna förvaltaren eller någon annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet. Om det behövs, skall även en ersättare för tillsynsmannen förordnas.

Gäldenären skall ge tillsynsmannen de uppgifter som denne begär och följa de anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

Tillsynsmannen skall entledigas av rätten, om det visar sig att han inte är lämplig eller att han av någon annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget.

Lagrumshänvisningar hit (1)

27 § Arvode till tillsynsmannen och ersättning för de kostnader som uppdraget har medfört skall prövas av rätten, om tillsynsmannen eller gäldenären begär det. Så länge ackordet inte har fullgjorts, får en sådan begäran framställas också av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet.

Förverkande av ackord

28 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten förklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts gäldenären förfaller, om

 • 1. gäldenären
  • a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
  • b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, eller
  • c) i hemlighet har gynnat någon borgenär i syfte att inverka på ackordsfrågan,
 • 2. gäldenären har åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra stycket, eller
 • 3. gäldenären på något annat sätt uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första stycket.

Även om den eftergift som har medgetts gäldenären förklaras förfallen, får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot den som har gått i borgen för ackordet. Lag (2005:243).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:243

13 kap. Förvaltarens slutredovisning

Avgivande av slutredovisningen

1 § Förvaltaren skall avge slutredovisning för sin förvaltning i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel. En förvaltare som avgår innan konkursen är avslutad skall avge slutredovisning, även om han har haft hand om förvaltningen tillsammans med andra förvaltare. Har förvaltningen varit delad, behöver redovisningen omfatta endast den del av förvaltningen som har ankommit på den avgående förvaltaren ensam.

Om förvaltarens skyldighet att under konkursen redovisa medelsförvaltningen m. m. finns det bestämmelser i 7 kap. 18--21 §§.

2 § Slutredovisning skall avges

 • 1. om konkursbeslutet hävs av högre rätt,
 • 2. om förvaltaren avgår före konkursens slut,
 • 3. om konkursen avskrivs på grund av otillräckliga tillgångar,
 • 4. om konkursen avskrivs därför att ingen fordran har gjorts gällande i konkursen,
 • 5. vid utdelning och vid efterutdelning enligt 11 kap. 20 §,
 • 6. vid efterutdelning enligt 11 kap. 21 §,
 • 7. om konkursen läggs ned efter frivillig uppgörelse,
 • 8. om egendomen i boet återställs till gäldenären till följd av att ackord har fastställts.

Lagrumshänvisningar hit (2)

3 § Slutredovisningen skall avges till tillsynsmyndigheten. Till slutredovisningen skall förvaltaren bifoga de handlingar som är av betydelse för kontroll av redovisningen. Förvaltaren skall ge in en kopia av redovisningen till rätten. I fall som avses i 2 § 1, 4 och 7 skall en kopia samtidigt lämnas till gäldenären.

4 § I fall som avses i 2 § 5 skall slutredovisningen avges samtidigt som utdelningsförslaget ges in till rätten. I övriga i 2 § avsedda fall skall förvaltaren avge redovisningen så snart som möjligt.

Granskning av slutredovisningen

5 § Tillsynsmyndigheten skall i de fall som avses i 2 § 2, 3, 5, 6 och 8 granska slutredovisningen samt i de fall som avses i 2 § 2, 5 och 8 avge utlåtande över densamma. Tillsynsmyndigheten skall skicka utlåtandet till rätten. Redovisningen och utlåtandet skall hållas tillgängliga hos rätten och tillsynsmyndigheten för dem som vill ta del av handlingarna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § I fall som avses i 2 § 5 skall av den kungörelse som rätten utfärdar enligt 11 kap. 6 § framgå att slutredovisningen och utlåtandet är tillgängliga för granskning och var handlingarna finns.

I fall som avses i 2 § 2 och 8 skall rätten, när tillsynsmyndigheten har lämnat sitt utlåtande, kungöra att slutredovisningen och utlåtandet har avgetts samt var handlingarna är tillgängliga för granskning.

I de kungörelser som nämns i första och andra styckena skall det anges vad den som vill klandra redovisningen måste göra.

Klander av slutredovisningen

7 § Förvaltarens slutredovisning får klandras av tillsynsmyndigheten och gäldenären. Även en borgenär får klandra redovisningen, om hans rätt kan vara beroende av den.

Talan om klander av slutredovisning väcks genom stämning vid den tingsrätt där konkursen är eller har varit anhängig.

I fall som avses i 2 § 2, 5 och 8 skall talan väckas senast den dag som rätten bestämmer och anger i kungörelsen. Denna dag skall bestämmas så att tre månader förflyter från den tidpunkt då kungörelsen kan antas bli införd i Post- och Inrikes Tidningar. I övriga fall skall talan väckas inom tre månader från den dag då kopian av redovisningen kom in till rätten.

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Har upphävts genom lag (2006:706).

9 § En borgenär som har väckt klandertalan har rätt att av konkursboet få ersättning för sina rättegångskostnader i den mån de täcks av vad som genom rättegången har kommit boet till godo.

14 kap. Konkurskostnader

Allmänna bestämmelser

1 § Med konkurskostnad avses

 • 1. arvode och kostnadsersättning till förvaltare,
 • 2. arvode och kostnadsersättning till en sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 §,
 • 3. ersättning till ett sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat med stöd av 7 kap. 11 §,
 • 4. ersättning till staten för tillsynen över förvaltningen,
 • 5. kostnad för kungörande av beslut eller åtgärd rörande konkursen,
 • 6. kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen,
 • 7. ersättning enligt 6 kap. 14 § till gäldenären eller någon annan för inställelse.

Som konkurskostnad anses inte de kostnader för kungörelsen, kallelser och underrättelser som föranleds av efterbevakning.

Rättsfall (9)

NJA 1999 s. 358: Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av...
NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna...
NJA 2006 s. 662: Konkursförvaltares utlägg för försäkring av egendom och för omhändertagande av...
NJA 2008 s. 941: En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av...
NJA 2009 s. 823: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I=Ö...
NJA 2015 s. 132: Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för...
NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...
RH 1993:164: Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, som...
RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett...

2 § Konkurskostnaderna skall utgå ur konkursboet framför andra skulder som boet har ådragit sig. I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, skall de betalas av staten, om inte något annat följer av 3 §.

Om förvaltaren har haft kostnader för försäljning av fast egendom och de inte kan tas ut ur egendomens avkastning och köpeskilling eller annars ur boet, skall de betalas av staten. Lag (2005:190).

Rättsfall (8)

NJA 1994 s. 319: I ett konkursbo fanns endast medel som härrörde från försäljning av egendom som...
NJA 2003 s. 248: När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att...
NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna...
NJA 2006 s. 662: Konkursförvaltares utlägg för försäkring av egendom och för omhändertagande av...
NJA 2015 s. 132: Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för...
RH 1998:86: Staten har inte ansetts skyldig att i konkursärende svara för uppkomna...
RH 2003:58: Konkursförvaltare har ansetts berättigad till förskott på förvaltararvode av...
RH 2008:61: En konkursförvaltare har under handläggningen av konkursen betalat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:190

3 § Om en konkurs har uppstått på ansökan av någon annan borgenär än staten och om konkursen avskrivs enligt 10 kap. 1 §, ska, i den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, borgenären svara för dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Är flera borgenärer betalningsskyldiga, svarar de solidariskt. I beslutet om avskrivning ska ansvarig borgenär åläggas att betala konkurskostnaderna med den angivna begränsningen. Kan kostnaderna inte heller tas ut av borgenären, ska de betalas av staten. Lag (2010:1239).

Rättsfall (1)

RH 1993:164: Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, som...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1239

Förvaltarens arvode

4 § Arvodet till förvaltaren bestäms av rätten. Om det har utsetts flera förvaltare, skall särskilt arvode bestämmas för var och en av dem.

Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts samt boets omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av arvode till förvaltaren om konkursen avskrivs enligt 10 kap. 1 §.

Rättsfall (17)

NJA 1992 s. 548: Fråga huruvida konkursförvaltare har rätt till ersättning av konkursboet för...
NJA 1998 s. 685: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan.
NJA 1999 s. 665: Fråga om skäligheten av arvode för uppdrag som konkursförvaltare.
NJA 2003 s. 99: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 §...
NJA 2008 s. 941: En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av...
NJA 2014 s. 788: En konkursförvaltare har inte fullgjort skyldigheten enligt 7 kap. 1 § fjärde...
NJA 2014 s. 798: Konkursförvaltararvode. Om en förvaltare inför en förvaltningsåtgärd har gjort...
NJA 2015 s. 132: Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för...
NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...
RH 1994:140: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i mindre konkurs.
RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett...
RH 1999:114: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han avslutat...
RH 2000:26: Fråga om tillämpning av den s.k. konkursförvaltartaxan. Även fråga om...
RH 2010:13: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som...
RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på...
RH 2010:4: Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att söka...
RH 2012:11: Hovrätten har funnit att det krävs att en konkursförvaltare har ett inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Arvodet skall bestämmas till ett visst belopp i ett för allt, om inte enligt 18 § ett särskilt arvode behöver beräknas för egendom som avses där. Ett sådant särskilt arvode får bestämmas innan arvodesfrågan i övrigt avgörs.

När ett särskilt arvode bestäms för viss egendom, tillämpas de grunder för arvodesberäkningen som anges i 4 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Arvodet bestäms efter framställning av förvaltaren. Har det utsetts flera förvaltare, bör deras arvoden bestämmas på en gång, om det lämpligen kan ske.

I arvodesframställningen skall förvaltaren ange det belopp som han begär och, om det kan komma i fråga att bestämma ett särskilt arvode för viss egendom, även det beloppet. Till framställningen skall bifogas en redogörelse för det arbete som uppdraget har medfört med en specificerad räkning, som utvisar det begärda beloppets fördelning på de olika förvaltningsåtgärderna. Har förvaltaren anlitat ett sådant biträde som avses i 7 kap. 11 § och har biträdet erhållit gottgörelse eller har förvaltaren tillgodoförts ersättning för utgifter, skall det anges i redogörelsen.

Om det finns anledning att bestämma ett särskilt arvode för viss egendom, skall förvaltaren tillhandahålla rätten en förteckning över de kända rättsägare som har särskild förmånsrätt i egendomen.

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...

7 § Avser en arvodesframställning endast att ett särskilt arvode skall bestämmas för viss egendom, får rätten avgöra om det finns skäl att ta upp yrkandet till prövning innan arvode i övrigt bestäms.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § I andra fall än de som avses i 9 § tredje stycket och 10 § skall rätten, innan arvodesframställningen prövas, inhämta yttrande i arvodesfrågan av tillsynsmyndigheten samt ge gäldenären och de borgenärer som hos rätten har begärt det tillfälle att yttra sig över framställningen inom viss tid, minst två och högst fyra veckor. I fall som sägs i 6 § tredje stycket skall varje känd borgenär som har särskild förmånsrätt i egendomen ges tillfälle att yttra sig över framställningen. Om ett konkursbeslut upphävts, skall den borgenär vars ansökan lagts till grund för beslutet ges tillfälle att yttra sig över framställningen.

Rätten får hålla förhandling i arvodesfrågan, om den finner skäl till det. Till förhandlingen skall förvaltaren, tillsynsmyndigheten, gäldenären samt de borgenärer som har begärt att få yttra sig över arvodesframställningen kallas. I fall som avses i 6 § tredje stycket skall varje känd borgenär som har särskild förmånsrätt i egendomen kallas. Om ett konkursbeslut upphävts, skall den borgenär vars ansökan lagts till grund för beslutet kallas. Lag (2005:190).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 579: I mål angående arvode till konkursförvaltare sedan konkursen avskrivits har...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:190

9 § I fall då tingsrätten har att fastställa utdelning eller efterutdelning i konkursen skall beslut i arvodesfrågan meddelas samtidigt med beslutet om fastställelse, när inte något annat följer av 7 §.

Oberoende av om talan har förts mot ett beslut om att fastställa utdelning eller efterutdelning får högre rätt som ändrar lägre rätts beslut i arvodesfrågan göra den ändring i beslutet om fastställelse som föranleds därav eller, om det behövs, återförvisa utdelningsfrågan till förvaltaren.

Den domstol som har att pröva en fråga om utdelning eller efterutdelning får bestämma tilläggsarvode till förvaltaren för arbete i anledning av handläggningen av frågan vid domstolen.

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 71: Resningsärende. Rätten har i ärende om bestämmande av förvaltararvode och...

10 § Om konkursen avskrivs eller läggs ned eller om efterutdelning enligt 11 kap. 21 § äger rum, skall rätten höra tillsynsmyndigheten innan arvode till förvaltaren bestäms. Lag (2005:190).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 579: I mål angående arvode till konkursförvaltare sedan konkursen avskrivits har...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:190

11 § En förvaltare får inte lyfta sitt arvode förrän han har avgett slutredovisningen för sin förvaltning. När arvodesframställningen lämnats in till rät-ten får dock förvaltaren, utan särskilt beslut av rätten, lyfta den del av det begärda arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för arvodet. Lag (2003:893).

Rättsfall (1)

NJA 1992 s. 887: Konkursförvaltare får inte lyfta sitt arvode, förrän rättens beslut om det har...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:893

Förskott på förvaltarens arvode

12 § Rätten får tillerkänna förvaltaren skäligt belopp att utgå i förskott innan slutligt arvode bestäms, om det är rimligt med hänsyn till omfattningen av det arbete som uppdraget har medfört, den tid under vilken konkursen har varat och ytterligare beräknas pågå samt övriga förhållanden.

En framställning om förskott skall ange det belopp som begärs och de skäl som åberopas för förskottsbetalningen. Till framställningen skall bifogas en redogörelse för det arbete som uppdraget har medfört och en uppgift om boets ekonomiska ställning. Rätten skall inhämta yttrande i förskottsfrågan av tillsynsmyndigheten.

Rättsfall (6)

NJA 1998 s. 10: När en konkursförvaltare har vidtagit samtliga åtgärder till avveckling av...
NJA 2003 s. 203: Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.
NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna...
RH 1995:30: Skyldighet att erlägga mervärdesskatt anses inträda när konkursförvaltare inger...
RH 2003:58: Konkursförvaltare har ansetts berättigad till förskott på förvaltararvode av...
RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i...

Förvaltarens ersättning för kostnader

13 § Förvaltaren får under förvaltningens gång ur konkursboet ta ut medel för att betala de kostnader som uppdraget medför. Uttagen skall anges i förvaltarens slutredovisning.

Rättsfall (1)

NJA 1996 s. 794: Konkursförvaltare har vid sidan av arvode, som bestämts med överskridande av...

14 § Avskrivs konkursen enligt 10 kap. 1 §, skall rätten bestämma kostnadsersättningen och ersättningen enligt 2 § andra stycket till förvaltaren samtidigt som arvodet bestäms. Tillsynsmyndigheten skall höras också över begäran om ersättning för kostnader. Lag (2005:190).

Rättsfall (2)

NJA 1996 s. 794: Konkursförvaltare har vid sidan av arvode, som bestämts med överskridande av...
RH 1996:134: Fråga om grunderna för bestämmande av arvode till förvaltare i konkurs.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:190

Övriga konkurskostnader

15 § Rätten bestämmer arvodet till en sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 § efter att ha hört tillsynsmyndigheten och förvaltaren. Härvid tillämpas 4 § andra stycket och 5 §.

16 § Ersättningen till ett sakkunnigt biträde som har anlitats med stöd av 7 kap. 11 § bestäms av förvaltaren.

Rättsfall (1)

RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett...

17 § Ersättningen till staten för tillsynen över förvaltningen utgår enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Ersättningen till staten för sådana konkurskostnader som avses i 1 § första stycket 6 utgår enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Fördelning av konkurskostnaderna på olika slag av egendom

18 § Av arvodet till förvaltaren eller sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 § ska, om det i boet finns egendom i vilken särskild förmånsrätt gäller och i den mån det inverkar på de borgenärers rätt som inte har sådan förmånsrätt i egendomen eller på statens ansvar för konkurskostnaderna, den del som avser egendomen i fråga fastställas att betalas ur egendomens avkastning och köpeskilling.

Då särskild förmånsrätt gäller i boet tillhörig egendom, får inte till skada för någon med samma eller bättre förmånsrätt, av egendomens avkastning och köpeskilling betalas någon annan konkurskostnad än som har sagts i första stycket. Särskild förmånsrätt enligt 5 § förmånsrättslagen (1970:979), hindrar dock inte att egendomen används till betalning också av övriga konkurskostnader, i den mån det inte finns annan egendom i boet som kan användas till betalning.

Med arvode som sägs i första stycket jämställs vid tillämpningen av denna paragraf konkursboets kostnader för vård och försäljning av egendomen i fråga. Lag (2008:993).

Rättsfall (8)

NJA 1991 s. 755: Fråga vid en företagskonkurs om fördelning av förvaltarens arvode för fortsatt...
NJA 1994 s. 319: I ett konkursbo fanns endast medel som härrörde från försäljning av egendom som...
NJA 1997 s. 485: Fråga i mål angående skadeståndstalan mot konkursförvaltare om tillämpningen av...
NJA 1999 s. 131: Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan...
NJA 1999 s. 282: Fråga om fördelning av konkursförvaltares arvode på olika slags egendom i...
NJA 1999 s. 358: Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av...
NJA 2006 s. 662: Konkursförvaltares utlägg för försäkring av egendom och för omhändertagande av...
RH 1994:126: Fråga om företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt drift av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:538, 2008:993

15 kap. Information om beslut och åtgärder under konkurs

Formen för kungörande

1 § Kungörelsen om konkursbeslutet skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och, enligt vad som föreskrivs i 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m., i ortstidning.

När ett beslut eller en åtgärd i något annat fall än som sägs i första stycket eller i 8 kap. 11 § skall kungöras enligt denna lag, skall kungörelsen införas i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som rätten bestämmer.

Utbyte av kungörelse mot skriftliga underrättelser till borgenärerna

2 § I en konkurs vari bevakningsförfarande har ägt rum skall följande kungörelser ersättas med skriftliga underrättelser till borgenärerna, om det saknas anledning att anta att kostnaden för tillkännagivandet med kungörelse blir lägre eller att kungörelse i övrigt är lämpligare, nämligen

 • 1. kungörelse med kallelse till förhandling angående entledigande av förvaltare,
 • 2. kungörelse med information om att ett förslag till utdelning eller efterutdelning har upprättats samt att slutredovisningen och tillsynsmyndighetens utlåtande över den finns tillgängliga för granskning,
 • 3. kungörelse av beslut om att lägga ned konkursen på grund av frivillig uppgörelse,
 • 4. kungörelse med information om att slutredovisningen och tillsynsmyndighetens utlåtande över den finns tillgängliga för granskning i fall då förvaltare avgår före konkursens slut.

Om utbyte sker i de fall som anges i första stycket 2, 3 eller 4 skall tid som avses i 11 kap. 6 § tredje stycket, 13 kap. 7 § tredje stycket och 16 kap. 9 § första stycket i stället räknas från dagen efter den då underrättelserna sändes ut.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Utbyte av underrättelser och kallelser till borgenärerna mot kungörelse

3 § Om antalet borgenärer med fordringar utan förmånsrätt är mycket stort, får underrättelser till dessa borgenärer och sådana kallelser till dem som inte behöver delges ersättas av ett tillkännagivande genom kungörelse.

Formen för kallelser och underrättelser m.m.

4 § Skriftliga kallelser och underrättelser enligt denna lag sänds med posten i vanligt brev till mottagaren under hans senaste kända postadress, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter om delgivning.

Skall någon enligt en föreskrift i lagen beredas tillfälle att yttra sig i en viss fråga, får delgivning äga rum.

Register över konkurser

5 § Hos Bolagsverket ska, för de ändamål som anges i 6 §, med hjälp av automatisk databehandling föras ett för hela landet gemensamt register över fysiska personers och dödsbons konkurser.

I handelsregisterlagen (1974:157), aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar finns det bestämmelser om registrering av juridiska personers konkurser. Lag (2018:713).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Det register som avses i 5 § första stycket får användas för upplysningar till den som begär uppgifter om fysiska personers och dödsbons konkurser. Bolagsverket får använda registret för uppföljning av och tillsyn över de övriga register som förs hos verket samt för utfärdande av bevis om att en person eller ett dödsbo inte är försatt i konkurs vid någon domstol i landet. Lag (2004:241).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:241, 1995:793

7 § Registret får innehålla uppgifter om:

 • 1. konkursgäldenärens namn, personnummer och adress,
 • 2. datum för konkursbeslutet,
 • 3. datum för konkursens avslutande,
 • 4. den domstol som fattat beslutet om konkursen och domstolens målnummer,
 • 5. beslut genom vilket högre rätt har upphävt konkursbeslutet,
 • 6. konkursförvaltarens namn och adress samt
 • 7. namn och adress på den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förvaltningen.

Uppgifterna i registret skall gallras fem år efter utgången av det kalenderår då konkursen avslutades. Lag (1995:793).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:793

8 § Om en fysisk person eller ett dödsbo försätts i konkurs, skall tingsrätten samma dag till Bolagsverket sända en underrättelse om beslutet. Underrättelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 7 § 1, 2, 4, 6 och 7. Tingsrätten skall även underrätta verket när en sådan konkurs har avslutats eller när högre rätt har upphävt ett konkursbeslut. Lag (2004:241).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:241, 1995:793

16 kap. Bestämmelser om handläggning och överklagande m.m.

Handläggning av konkursärenden

1 § Prövningen av en konkursansökan och handläggningen av konkursen sker som ett konkursärende hos tingsrätten. Som konkursärende handläggs inte sådan talan enligt denna lag som skall väckas genom stämning.

2 § I konkursärenden gäller rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål i tillämpliga delar, om inte något annat sägs i denna lag. Sker handläggningen vid förhandling, tillämpas bestämmelserna om huvudförhandling i tvistemål, om inte sakens beskaffenhet motiverar avsteg därifrån.

Om den som har kallats till en förhandling uteblir, hindrar det inte att den fråga som förhandlingen gäller prövas och avgörs.

Rättens avgörande sker genom beslut.

Rättsfall (8)

NJA 1998 s. 857: I ärende om kostnadsersättning till konkursförvaltare har 31 kap 2 § RB ansetts...
NJA 2000 s. 564: Fråga om ersättning för kostnader i konkursärende. 16 kap. 2 § konkurslagen.
NJA 2001 s. 151: Beslut om försättande i konkurs, som meddelats efter det att gäldenären...
NJA 2001 s. 731: HovR har avgjort ett mål om försättande i konkurs på handlingarna utan att...
NJA 2001 s. 870: I ett konkursärende har TRen hänskjutit en fråga enligt 56 kap. 13 §...
NJA 2004 s. 561: Fråga om en borgenär med en fordran utan förmånsrätt, som också ställt säkerhet...
RH 1995:39: Vid förhandling för prövning av borgenärs konkursansökan har borgenären inte...
RH 2006:50: En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och har som...

3 § En tingsrätt skall vid handläggningen av ett konkursärende bestå av en lagfaren domare. Vid en förhandling får dock rätten bestå av tre lagfarna domare.

Verkställighet av beslut i konkursärenden

4 § Ett beslut om konkurs och om upphävande av ett konkursbeslut går i verkställighet omedelbart. Detsamma gäller andra beslut av rätten under handläggningen av ett konkursärende i en fråga som enligt denna lag skall prövas av rätten, om inte något annat förordnas eller följer av andra stycket.

Beslut under handläggningen av ett konkursärende går i verkställighet först sedan det har vunnit laga kraft, om beslutet avser

 • 1. arvode eller kostnadsersättning till förvaltare,
 • 2. arvode till en sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 §,
 • 3. arvode eller kostnadsersättning till en sådan tillsynsman som har utsetts enligt 12 kap. 26 §,
 • 4. utdömande av förelagt vite.

Angående verkställighet av beslut att fastställa utdelning finns det bestämmelser i 11 kap. 9 och 10 §§.

Rättsfall (2)

NJA 1992 s. 887: Konkursförvaltare får inte lyfta sitt arvode, förrän rättens beslut om det har...
NJA 2000 s. 703: Innan överklagande av konkursbeslut slutligt avgjorts, har konkursen avskrivits...

Överklagande av rättens beslut i konkursärenden m.m.

5 § Varje tingsrättens beslut i ett konkursärende i en fråga som enligt denna lag skall prövas av rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 6 eller 7 §.

Har ett beslut meddelats utan att förhandling har hållits, skall de som beslutet har gått emot genast underrättas om tiden för beslutet, i den mån det med hänsyn till omständigheterna är motiverat. När det är lämpligt, bör i underrättelsen ges besked om utgången av den prövade frågan.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Ett beslut enligt 9 kap. 1 § att bevakning skall äga rum får inte överklagas. Inte heller får ett beslut av tingsrätten enligt 11 kap. 7 § tredje stycket som innefattar återförvisning av ett utdelningsförslag till förvaltaren överklagas.

Rättens beslut i fråga om utdelning får överklagas endast av den som i rätt tid har framställt invändning mot utdelningsförslaget eller, om rätten beslutar fastställa utdelning som avviker från förslaget, den vars rätt påverkas av ändringen. Förvaltaren får fullfölja talan i en fråga som gäller återvinning.

Rättsfall (3)

NJA 1996 s. 129: Förmånsberättigad borgenär har underlåtit att framställa invändning mot...
NJA 2000 s. 417: TR:s beslut om fastställande av utdelning i ett handelsbolags konkurs har...
NJA 2004 s. 561: Fråga om en borgenär med en fordran utan förmånsrätt, som också ställt säkerhet...

7 § Mot beslut enligt 12 kap. 18 § med anledning av en framställd anmärkning får talan inte föras.

Mot följande beslut får talan inte föras särskilt, nämligen

 • 1. beslut i fråga om vägrat återtagande eller om ändring i ett ackordsförslag enligt 12 kap. 14 §,
 • 2. beslut enligt 12 kap. 19 § att borgenärerna på nytt skall pröva ackordsfrågan.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Tillsynsmyndigheten får överklaga tingsrättens beslut, om beslutet rör

 • 1. utseende eller entledigande av förvaltare, antalet förvaltare eller delning av förvaltningen mellan flera förvaltare,
 • 2. arvode, kostnadsersättning eller förskott till förvaltare,
 • 3. reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass, förbud att utfärda pass, hämtning eller häktning eller föreläggande eller utdömande av vite,
 • 4. uppdrag som eller arvode till rådgivare eller förlikningsman,
 • 5. avslag på en framställning om att inleda bevakningsförfarande,
 • 6. avskrivning av konkurs enligt 10 kap. 1 §. Lag (2006:706).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:1002, 2003:694

9 § Ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § får överklagas hos hovrätten. Överklagandet skall ske inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det fråga om ett konkursbeslut eller ett beslut om nedläggning av en konkurs på grund av frivillig uppgörelse, räknas dock tiden för överklagande från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut om åläggande av reseförbud, om skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass, om förbud att utfärda pass samt om någons häktande eller kvarhållande i häkte får överklagas utan inskränkning till viss tid. Detsamma gäller klagan mot ett beslut på den grunden att förfarandet onödigt uppehålls genom beslutet. Lag (1994:1050).

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 168: Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:457, 1994:1050

17 kap. Skadestånd och straff

Skadestånd

1 § En förvaltare skall ersätta de skador som han vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar boet, en konkursborgenär eller gäldenären. Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera förvaltare ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har betalt i skadestånd får sökas åter av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Rättsfall (6)

NJA 1996 s. 618: Konkursförvaltare har vid sidan av arvode enligt taxa erhållit ersättning för...
NJA 1997 s. 485: Fråga i mål angående skadeståndstalan mot konkursförvaltare om tillämpningen av...
NJA 2001 s. 99: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets...
NJA 2005 s. 443: Frågor om konkursförvaltares skadeståndsskyldighet för underlåtenhet att väcka...
NJA 2006 s. 420: En konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt...
NJA 2016 s. 1186: Om ett avtal som en konkursförvaltare har ingått för boet varit oförmånligt,...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Talan om skadestånd enligt 1 § som inte grundas på brott skall föras genom klander av förvaltarens slutredovisning.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 485: Fråga i mål angående skadeståndstalan mot konkursförvaltare om tillämpningen av...

3 § Om en borgenärs konkursansökan inte bifalls och om borgenären när han gav in sin ansökan saknade skälig anledning att anta att gäldenären var på obestånd, skall borgenären ersätta gäldenären den skada som skäligen kan anses ha orsakats denne genom ansökningen och dess handläggning.

Om ett beslut om konkurs upphävs, skall den borgenär vars ansökan lagts till grund för konkursbeslutet ersätta gäldenären för konkurskostnader som utgått ur konkursboet. Detta gäller dock inte om konkursen upphävs på grund av att gäldenären har åberopat en ny omständighet eller ett nytt bevis. Borgenären svarar inte heller för kostnader i konkursen som gäldenären har orsakat av vårdslöshet. Om flera borgenärer är ersättningsskyldiga, svarar de solidariskt för ersättningen.

Talan om skadestånd enligt första eller ersättning enligt andra stycket skall väckas vid den tingsrätt där ärendet om gäldenärens försättande i konkurs är eller har varit anhängigt. I detta ärende får sådan talan väckas utan stämning. Lag (2005:190).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Straff m.m.

4 § En gäldenär som i strid mot förbudet i 6 kap. 1 § första stycket driver näringsverksamhet under konkursen döms till böter.

5 § En borgenär som för sin röst vid ett sammanträde i samband med ackord i konkurs har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Åtal mot en gäldenär för brott som avses i 11 kap. brottsbalken och åtal mot en borgenär för brott som sägs i 5 § får väckas vid den tingsrätt där konkursen är eller har varit anhängig.

7 § Allmän åklagare och Polismyndigheten ska ha tillgång till alla handlingar som rör boet och som kan lämna upplysning om huruvida gäldenären har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer. Lag (2014:610).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:610

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:672

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1986/87:86, 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:672
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Genom lagen upphävs, med de begränsningar som anges under 2, 3, 5 och 6, konkurslagen (1921:225), lagen (1921:226) om nya konkurslagens införande och vad i avseende därå skall iakttas samt lagen (1956:217) om vissa kreditinrättningars konkurs.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa föreskrifter sägs om konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten. Vid fullgörandet av en uppgift som enligt äldre lag ankommer på konkursdomaren består rätten av en lagfaren domare. Skall efter ikraftträdandet av den nya lagen en fråga hänskjutas till rätten enligt 93 § tredje stycket, 108 § fjärde stycket eller 164 § första stycket konkurslagen (1921:225), handläggs frågan i den ordning som är föreskriven i den nya lagen för motsvarande fall.
 • 3. Är en konkursansökan anhängig vid ikraftträdandet, tillämpas äldre föreskrifter vid prövningen av ansökningen.
 • 4. Sådana underrättelser med anledning av en konkurs som enligt någon föreskrift i lag eller annan författning ankommer på konkursdomaren skall i stället lämnas av tingsrätten.
 • 5. I fråga om återvinning av en rättshandling eller åtgärd som avses i 4 kap. 5--9 §§ och som har ägt rum före lagens ikraftträdande gäller 30--34 §§ konkurslagen (1921:225).
 • 6. I fråga om rätten att göra gällande fordran på lön, arvode eller pension för tiden före lagens ikraftträdande gäller 100 a § konkurslagen (1921:225).
 • 7. Förekommer i lag eller annan författning någon föreskrift om att en åtgärd skall ha vidtagits viss tid efter första borgenärssammanträdet i konkurs eller att en viss rättsverkan skall inträda viss tid efter detta sammanträde, skall fristen i stället räknas från edgångssammanträdet.
 • 8. En fordran som har fastställts genom en sådan skiljedom som avses i 12 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken skall godtas som stöd för borgenärs behörighet att begära gäldenären i konkurs, om skiljedomen får verkställas enligt första meningen i nämnda paragraf och en domstol inte har meddelat ett sådant förordnande som avses i 3 kap. 18 § utsökningsbalken.
 • 9. Vad som sägs i den nya lagen om registrerat skepp gäller även i fråga om båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) är upptagen i skeppsregistret.
 • 10. Förekommer i lag eller annan författning någon hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.

Lag (1987:1135) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1987/88:2, AU 1987/88:6, rskr 1987/88:53
Omfattning
ändr. 9 kap 1 §;begr. giltighet
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1135
Rubrik
Lag (1987:1135) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1988:1371) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1988/89:31, 1988/89:LU11, rskr 1988/89:35
Omfattning
ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1371
Rubrik
Lag (1988:1371) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1989:1002) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Omfattning
ändr. 4 kap 13 §, 16 kap 8 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:1002
Rubrik
Lag (1989:1002) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1989:1084) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ikraft
1990-02-01
Omfattning
ändr. 7 kap 2, 13 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §
SFS-nummer
1989:1084
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990. Äldre bestämmelser tillämpas dock om konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1989:1084) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1990:457) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Omfattning
ändr. 16 kap 9 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:457
Rubrik
Lag (1990:457) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1990:1072) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 7 kap 21 §, 9 kap 14 §, 11 kap 21 §, 12 kap 16 §;ny 11 kap 13 a §
SFS-nummer
1990:1072
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1990:1072) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 5 kap 11 §
SFS-nummer
1991:857
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672)

1991:878

Omfattning
ikrafttr. av 1991:857
SFS-nummer
1991:878

Lag (1991:999) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ikraft
1991-08-01
Omfattning
ändr. 8 kap 7, 10 §§
SFS-nummer
1991:999
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
 • 2. Vad som i 8 kap. 7 och 10 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
Rubrik
Lag (1991:999) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1562
Rubrik
Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1992:498) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Omfattning
ändr. 9 kap 4 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:498
Rubrik
Lag (1992:498) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1992:555) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1991/92:113, 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Omfattning
ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:555
Rubrik
Lag (1992:555) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1994:344) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:344
Rubrik
Lag (1994:344) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1994:446) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Omfattning
ändr. 8 kap 6 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:446
Rubrik
Lag (1994:446) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1994:481) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 13, 19 §§
SFS-nummer
1994:481
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:481) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1994:1050) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Omfattning
ändr. 16 kap 9 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1050
Rubrik
Lag (1994:1050) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ikraft
1996-04-01
Omfattning
ändr. 3 kap 4, 7 §§;ny 7 kap 14 a §
SFS-nummer
1995:308
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Föreskrifterna i 3 kap. 4 § tredje stycket gäller i sin äldre lydelse om en förvaltare före ikraftträdandet har gjort anspråk på en förmån som avses i den paragrafen.

Rubrik
Lag (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1995:793) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 12, 13, 14, 22, 28, 30 §§, 8 kap 3, 6, 7 §§, 9 kap 14 §, 11 kap 10 §, rubr. till 16 kap;nya 15 kap 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 15 kap 5 §
SFS-nummer
1995:793
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995 såvitt avser 15 kap. 5-8 §§ och i övrigt den 1 juli 1995.

Rubrik
Lag (1995:793) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1995:1584) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1995/96:60, 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Omfattning
ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 5 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1584
Rubrik
Lag (1995:1584) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Omfattning
ändr. 7 kap 13 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:129
Rubrik
Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166
Omfattning
ändr. 3 kap 7 § i 1995:308
SFS-nummer
1996:132
Rubrik
Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1996:775) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ikraft
1996-09-01
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §, 12 kap 11, 21 §§;ny 2 kap 10 a §
SFS-nummer
1996:775
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
 • 2. I fråga om återvinning av en rättshandling som avses i 4 kap. 1 § 1 i dess äldre lydelse och som har ägt rum före ikraftträdandet gäller bestämmelsen i dess äldre lydelse.
 • 3. Har konkursansökan föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen (1970:847), gäller 4 kap. 2 § i dess äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1996:775) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1996:1056) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Omfattning
ändr. 5 kap 14 §
Ikraft
1996-12-01
SFS-nummer
1996:1056
Rubrik
Lag (1996:1056) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1996:1440) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:96
Omfattning
ändr. 7 kap 25 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1440
Rubrik
Lag (1996:1440) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1998:810) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Omfattning
ny 7 kap 16 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:810
Rubrik
Lag (1998:810) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:125
Rubrik
Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1999:1095) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 9 §, 6 kap 1 §, 7 kap 19 §
SFS-nummer
1999:1095
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

Rubrik
Lag (1999:1095) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (1999:1310) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102
Omfattning
ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1310
Rubrik
Lag (1999:1310) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2000:504) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:504
Rubrik
Lag (2000:504) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:97
Rubrik
Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2001:383) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Omfattning
ändr. 8 kap 8 §
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:383
Rubrik
Lag (2001:383) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2001:933) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Omfattning
ändr. 7 kap 15 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:933
Rubrik
Lag (2001:933) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2002:266) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:57, bet. 2001/02:LU20, rskr. 2001/02:208
Omfattning
ändr. 4 kap 12 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:266
Rubrik
Lag (2002:266) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2002:1125) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Omfattning
ändr. 7 kap 9, 15 §§
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2002:1125
Rubrik
Lag (2002:1125) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2003:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 10 a §, 4 kap 1 §, 11 kap 22 §, 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §;ny 5 kap 18 §, rubr. nämst före 5 kap 18 §
SFS-nummer
2003:538
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
 • 3. Vid en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2003:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2003:694) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 13 kap 8 §, 16 kap 8 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:694
Rubrik
Lag (2003:694) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2003:893) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:112, bet. 2003/03:LU1, rskr. 2003/05:25
Omfattning
ändr. 14 kap 11 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:893
Rubrik
Lag (2003:893) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2004:241) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet.2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Omfattning
ändr. 15 kap 5, 6, 8 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:241
Rubrik
Lag (2004:241) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2004:306) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Omfattning
ändr. 7 kap 2 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:306
Rubrik
Lag (2004:306) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2004:431) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Omfattning
ändr. 7 kap 13, 18, 20, 21 §§, 9 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:431
Rubrik
Lag (2004:431) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Omfattning
ändr. 4 kap 9 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:115
Rubrik
Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:190) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:35, bet. 2004/05:BoU3, rskr. 2004/05:189
Ikraft
2005-05-01
Omfattning
ändr. 14 kap 2, 8, 10, 14 §§, 7 kap 3 §
SFS-nummer
2005:190
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Om beslut om konkurs har fattats före ikraftträdandet, gäller 14 kap. 8 och 10 §§ samt 17 kap. 3 § i paragrafernas äldre lydelse.

Rubrik
Lag (2005:190) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:196) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
Ikraft
2005-05-01
CELEX-nr
32002L0047
Omfattning
ändr. 5 kap 16 §, 8 kap 10 §
SFS-nummer
2005:196
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
 • 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2005:196) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:243) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Omfattning
ändr. 12 kap 28 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:243
Rubrik
Lag (2005:243) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:909) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 7 kap 15 §, 15 kap 5 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:909
Rubrik
Lag (2005:909) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2005:1052) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1052
Rubrik
Lag (2005:1052) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2006:231) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:231
Rubrik
Lag (2006:231) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:551
Rubrik
Lag (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2006:706) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
upph. 13 kap 8 §;ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 6, 12 §§, 7 kap 25 § 16 kap 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:706
Rubrik
Lag (2006:706) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Omfattning
ändr. 8 kap 7 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:533
Rubrik
Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2008:993) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §
SFS-nummer
2008:993
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2008:993) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2008:1077) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36
Omfattning
ändr. 11 kap 22 §
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2008:1077
Rubrik
Lag (2008:1077) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2010:1239) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 9 kap. 20 §, 14 kap. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1239
Rubrik
Lag (2010:1239) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2010:1512) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Omfattning
ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1512
Rubrik
Lag (2010:1512) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2010:1951) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 9, 15, 17 §§
SFS-nummer
2010:1951
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1951) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2010:2052) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 7 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:2052
Rubrik
Lag (2010:2052) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2011:731 ) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EUTL166/1998 s45, EGTL168/2002 s43, EUTL146/2009 s37
Ikraft
2011-06-30
CELEX-nr
31998L0026, 32002L0047, 32009L0044
Omfattning
ändr. 8 kap. 10 §
SFS-nummer
2011:731
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
 • 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2011:731 ) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2011:762) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:762
Rubrik
Lag (2011:762) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2011:1328) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
SFS-nummer
2011:1328
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt eller avgift enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Lag (2011:1328) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft
2014-10-01
SFS-nummer
2014:152
Rubrik
Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2014:513) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274, EUTL52/2013 s41
Ikraft
2014-08-01
CELEX-nr
32013R0153
Omfattning
ändr. 8 kap. 10 §
SFS-nummer
2014:513
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 • 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2014:513) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 17 kap. 7 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:610
Rubrik
Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2014:841) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 16 §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:841
Rubrik
Lag (2014:841) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2014:1456) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ikraft
2015-03-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
SFS-nummer
2014:1456
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
 • 2. Vid en konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (2014:1456) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Omfattning
ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:711
Rubrik
Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2015:1023) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1023
Rubrik
Lag (2015:1023) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2016:681) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:681
Rubrik
Lag (2016:681) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2017:479) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2017-06-26
SFS-nummer
2017:479
Rubrik
Lag (2017:479) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 7 kap. 15 §, 15 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:713
Rubrik
Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:792
Rubrik
Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1911
Rubrik
Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation