lagen.nu

Jaktlag (1987:259)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1987-05-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:38
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed.

Lagen gäller också i de fall som anges särskilt

 • 1. inom Sveriges ekonomiska zon,
 • 2. beträffande jakt från svenskt fartyg på det fria havet utanför den ekonomiska zonen,
 • 3. beträffande jakt från svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den ekonomiska zonen.

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller föreskrifter i andra författningar i fråga om skyddet och vården av viltet.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken. Lag (2001:443).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1820, 2001:443

2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 37: Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn...

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess ägg och bon.

Detta gäller även inom Sveriges ekonomiska zon. Lag (1994:1820).

Rättsfall (4)

NJA 2004 s. 786: En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om...
NJA 2008 s. 1165: En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal...
NJA 2008 s. 376: Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.
RH 2009:48: En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1820

Viltvården

4 § Viltet skall vårdas i syfte att

 • - bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
 • - främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 37: Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:343

5 § Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan liknande friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att viltet störs i så liten utsträckning som möjligt.

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbudet att ofreda viltet och om villkoren för att trots förbudet vidta åtgärder som avses i andra stycket. Lag (2001:443).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:343, 2001:443
6 § Har upphävts genom lag (2007:1241).

7 § Om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt, får den myndighet som regeringen bestämmer besluta om jakt för att förebygga eller minska dessa risker.

I myndighetens beslut skall bestämmas hur jakten skall bedrivas och om den skall ske genom jakträttshavarens försorg, om han har åtagit sig det, eller genom särskilt utsedda jägare. I beslutet skall också bestämmas hur det skall förfaras med djur som dödas eller fångas vid jakten.

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 376: Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.

Lagrumshänvisningar hit (2)

8 § Om förekomsten av en viss viltart innebär betydande skaderisker, får regeringen i fråga om denna art föreskriva att den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om sådan jakt som avses i 7 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får Polismyndigheten låta avliva djuret, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att Polismyndigheten får låta avliva eller fånga vilt, när detta är befogat från djurskyddssynpunkt. Lag (2014:698).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:343, 2014:698

Jakträtten m. m.

Vem som har jakträtten

10 § Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastigheten, om inte annat följer av andra stycket eller av 10 a § eller 11 §. I jakträtten ingår rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat följer av föreskrifter meddelade med stöd av 25 §.

Vid jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten på den arrenderade marken, om inte annat har avtalats.

Om samernas rätt att jaga finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:787).

Rättsfall (2)

NJA 1991 s. 650: Fastighetsägare som påskjutit två älgkalvar på sin villatomt har ej ansetts...
NJA 2008 s. 1165: En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:787

10 a § Staten har jakträtten på den mark som vid utgången av juni 1992 ingick i kronoparken Tullgarn och angränsande kronoegendomar även som kronoegendomarna på Eriksö i Stockholms och Södermanlands län, kronoparken Karlsby i Östergötlands län, kronoegendomen Ottenby kungsladugård i Kalmar län, kronoparken Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län, kronoparken Haddebo i Örebro län, kronoparken Grönbo i Örebro och Västmanlands län samt kronoparken Kloten i Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Lag (2000:593).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

11 § Jakträtten på en väg tillkommer den som har jakträtten på den angränsande marken. Går vägen i gränsen mellan marker med skilda ägare och äger inte någon av dem vägmarken, har var och en av dem jakträtten på den marken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § På allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtt intill etthundra meter från strandlinjen. Om detta skulle medföra att flera fastighetsägare får jakträtt på samma vattenområde, skall var och en av dem ha jakträtt på den del av området som är närmast hans strand.

På annat allmänt vatten liksom på sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, länsstyrelsen bemyndigas att genom beslut i det särskilda fallet eller genom föreskrifter meddela tillstånd.

13 § På en samfällighet får delägarna bara utöva sin jakträtt för egna behov. Har de kommit överens om något annat eller har de beslutat något annat enligt vad som gäller för samfällighetens förvaltning, får de dock utöva jakträtten i enlighet med överenskommelsen eller beslutet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överlåtelse av jakträtt m.m.

14 § Jakträtt som har upplåtits i andra fall än i samband med jordbruksarrende får inte överlåtas eller upplåtas utan fastighetsägarens samtycke.

Första stycket gäller också i fråga om övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv.

Upplåtelse av jakträtt i vissa fall

15 § Om jakträtt har upplåtits genom avtal mot ersättning, gäller, utöver vad som följer av 7 kap. jordabalken om nyttjanderätt i allmänhet, vad som sägs i 16 §.

Bestämmelserna i 16 § gäller dock inte upplåtelser med stöd av rennäringslagen (1971:437). För upplåtelser som ingår i arrende eller hyra gäller särskilda bestämmelser.

Förbehåll som strider mot 16 § är utan verkan. Lag (2000:593).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:593, 1996:1554

16 § Vid upplåtelse på viss tid som är minst ett år, skall avtalet alltid sägas upp för att det skall upphöra att gälla vid avtalstidens utgång. Avtalet skall, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång.

Om ett avtal som avses i första stycket inte sägs upp inom rätt tid anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år.

Ett avtal som slutits på obestämd tid skall, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.

Uppsägning skall ske på det sätt som gäller för uppsägning enligt 8 kap. 8 § jordabalken. Lag (2000:593).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:593
17 § har upphävts genom lag (2000:593).
18 § har upphävts genom lag (2000:593).
19 § har upphävts genom lag (2000:593).
20 § har upphävts genom lag (2000:593).
21 § har upphävts genom lag (2000:593).
22 § har upphävts genom lag (2000:593).

Rätt till jakt efter vissa djur

23 § Under de tider som regeringen föreskriver får

 • 1. den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt där döda eller fånga och behålla följande djur som kommer in på gården eller i trädgården: vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar, lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, duvhök, sparvhök, kråka, råka, kaja, skata, björktrast (snöskata), gråsparv eller pilfink,
 • 2. den som har en handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola men saknar jakträtt där döda hare, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor; därvid skall djur som dödats tillfalla jakträttshavaren,
 • 3. den som innehar mark men saknar jakträtt där fånga vildkanin och behålla de fångade djuren.

Regeringen får medge att jakt efter björn, varg, järv, lo eller säl bedrivs på annans jaktområde.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (1991:1769).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1769

Ringmärkning m.m.

24 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vilt får fångas eller fällas på annans jaktmark för märkning, undersökning eller andra åtgärder som företas för att tillgodose vetenskapliga behov.

Vilt som tillfaller staten

25 § För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter får regeringen föreskriva att vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anmälningsskyldighet

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om

 • 1. vilt som har fällts under jakt,
 • 2. vilt som ska tillfalla staten,
 • 3. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, och
 • 4. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning skett mellan ett motorfordon och vilt. Lag (2012:153).

Rättsfall (2)

NJA 2016 s. 702: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra...
RH 2014:48: En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfrågat...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1261, 2012:153

Polismyndighetens befogenhet i vissa fall

26 a § Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon, får Polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder. Lag (2014:698).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:153, 2014:698, 2009:1261

Jakten

27 § Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Lagrumshänvisningar hit (1)

28 § Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället. Lag (2014:698).

Rättsfall (2)

RH 1994:90: Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott...
RH 2007:65: En jägare har skadeskjutit en älg inom eget jaktområde och därefter spårat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:698

29 § Regeringen får meddela föreskrifter om

 • 1. de tider när olika slag av vilt får jagas inom skilda delar av landet,
 • 2. tillstånd till jakt under en särskild jakttid (licens),
 • 3. tillstånd till jakt för att förhindra skador av vilt,
 • 4. att hund skall finnas tillgänglig vid jakt för uppspårning av skadat vilt.

Rättsfall (1)

RH 2014:37: En medlem i en sameby åtalades för jaktbrott, bestående i att han brutit mot...

29 a § För att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av vilt får regeringen meddela föreskrifter om förbud mot eller särskilda villkor för jakt från

 • 1. svenskt fartyg på det fria havet utanför Sveriges ekonomiska zon,
 • 2. svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den ekonomiska zonen. Lag (1994:1820).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1820

30 § Vid jakten får användas endast de vapen och jaktmedel i övrigt som regeringen föreskriver.

Regeringen får föreskriva att vapen och övriga jaktmedel skall vara av godkänd typ och att avgift skall betalas för den prövning som behövs för sådant typgodkännande.

Regeringen får föreskriva att jakt med skjutvapen får ske endast under vissa tider av dygnet.

Rättsfall (2)

MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
RH 1997:123: Fråga om en jägare, som förväxlat och med hagelgevär skjutit en s.k. spetshjort...

Lagrumshänvisningar hit (1)

31 § Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820).

Rättsfall (2)

RH 1994:90: Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott...
RH 1998:46: En älg sköts av en person som strax dessförinnan hade färdats i bil....

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1820

32 § Jakt med drivande hund får inte ske på ett område som är så beskaffat att det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

33 § Jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Jakt efter älg får även ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (älgskötselområde).

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som licensområde eller besluta om avregistrering, om områdets beskaffenhet inte medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.

Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som älgskötselområde, om området inte uppfyller dessa krav. Länsstyrelsen får vidare besluta att avregistrera ett område som inte uppfyller kraven, eller om förvaltningen inte sker i enlighet med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag.

I områden som inte omfattas av första stycket får jakt efter älg avse endast älgkalv.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i tredje stycket på att ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om älgskötselområden. Lag (2010:2001).

Rättsfall (1)

RÅ 1994 ref. 37: Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1769, 1994:626

34 § Utan lov är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde i andra fall än som avses i 5 § andra stycket andra meningen. Det är inte heller tillåtet att utan lov locka vilt från någon annans jaktområde genom utfodring eller på något annat sätt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

35 § Utan medgivande av jakträttshavaren är det inte tillåtet att med fångstredskap eller vapen som kan användas för jakt ta vägen över annans jaktområde. Detta får dock ske på vägar som är upplåtna för allmänheten och även annars, om det sker i lovliga ärenden. Om hund medförs, skall den hållas kopplad.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Utplantering av vilt m.m.

36 § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt inte får sättas ut i frihet eller hållas i hägn utan särskilt tillstånd eller att andra särskilda föreskrifter eller villkor skall gälla för sådan verksamhet.

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 37: Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatta hägn...

Lagrumshänvisningar hit (2)

37 § Har upphävts genom lag (1994:1820).
38 § Har upphävts genom lag (1994:1820).

Viltvårdsnämnden

39 § Har upphävts genom lag (2009:1262).

Kunskapsprov m.m.

40 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att avlägga prov i fråga om kunskaper och skjutförmåga som villkor för att få jaga.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prov som avses i första stycket.

Regeringen får överlämna åt sammanslutning på jaktens och viltvårdens område att anordna prov, att utfärda bevis om avlagda prov samt att ta ut avgift för proven.

Rättsfall (1)

RÅ 1993 ref. 50: Jaktstämma enligt lagen (1980:894) om jaktvårdsområden har ansetts äga meddela...

Avgifter

41 § För att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med denna lag får regeringen meddela föreskrifter om skyldighet för den som jagar

 • 1. att betala en årlig avgift (viltvårdsavgift),
 • 2. att betala en avgift för vissa slag av vilt som fälls,
 • 3. att betala en särskild avgift för vilt som fällts i strid mot vad som bestämts i en för jakt meddelad licens.

Avgifter som avses i första stycket 1 skall bilda en fond (viltvårdsfonden) som efter regeringens bestämmande får användas för angivna ändamål. Lag (2000:593).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:593, 1994:1424

Jakttillsynsmän

42 § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter, som har meddelats med stöd av lagen, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse jakttillsynsmän.

Jakttillsynsmän får förordnas att med stöd av 47 § ta egendom i beslag.

Handläggningen i domstol

42 a § Mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Lag (2016:971).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:974

Ansvar m.m.

43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst ett år den som

 • 1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen,
 • 2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § eller 31 § första stycket eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 1 eller 30 § första stycket eller
 • 3. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 32 § eller mot en föreskrift som meddelats med stöd av 25 eller 29 a §. Lag (2001:163).

Rättsfall (7)

MD 2009:40: Ett bolag har marknadsfört vidsvinsfällor utan att dessa varit godkända i...
NJA 2004 s. 786: En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om...
NJA 2008 s. 1165: En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal...
NJA 2008 s. 376: Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.
RH 2000:94: Grovt jaktbrott. En varg har förföljts och skjutits från skoter av en renägande...
RH 2004:82: Jägare, som jagat kronhjort under tid då sådan jakt inte varit tillåten, har...
RH 2009:48: En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på...

Ändringar/Förarbeten (3)

44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

 • 1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,
 • 2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,
 • 3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning,
 • 4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod. Lag (2001:163).

Rättsfall (6)

NJA 2004 s. 786: En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om...
NJA 2006 s. 610: Fråga om påföljd för jakthäleribrott.
NJA 2008 s. 376: Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.
RH 1994:90: Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott...
RH 2000:94: Grovt jaktbrott. En varg har förföljts och skjutits från skoter av en renägande...
RH 2009:48: En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angrepp på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1820, 2001:163

45 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf. Lag (2012:153).

Rättsfall (3)

NJA 2016 s. 702: När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra...
RH 2007:65: En jägare har skadeskjutit en älg inom eget jaktområde och därefter spårat...
RH 2014:48: En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfrågat...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

46 § Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har skälig anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott, döms för jakthäleri till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas sådana omständigheter som anges i 44 § andra stycket 1 och 2.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med straff i miljöbalken. Lag (2001:163).

Rättsfall (2)

NJA 2006 s. 610: Fråga om påföljd för jakthäleribrott.
NJA 2008 s. 376: Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

46 a § För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2011:514).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:514

47 § Påträffas någon på bar gärning då han eller hon begår jaktbrott, får vilt och sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet tas i beslag av jakträttshavaren eller av någon som företräder honom eller henne. Samma befogenhet har särskilt förordnade jakttillsynsmän och behöriga tjänstemän vid Kustbevakningen och Tullverket.

Om egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till Polismyndigheten eller åklagaren. Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv gjort beslaget.

En kustbevakningstjänsteman som tagit egendom i beslag ska anmäla beslaget till undersökningsledaren eller åklagaren.

För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, får djuret efter värdering säljas på lämpligt sätt. Lag (2019:38).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:435, 2014:698, 2019:38

48 § Om någon har begått jaktbrott eller jakthäleri, skall vilt som han eller hon kommit över genom brottet förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för viltet kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat. Även annat utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Vilt som förverkats tillfaller jakträttshavaren i de fall som föreskrivs av regeringen. Lag (2005:298).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1424, 2005:298

49 § Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat. Lag (2011:514).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:298, 2011:514

50 § I fråga om förverkad egendom gäller särskilda bestämmelser om förfarandet med sådan egendom i den mån inte annat följer av 47 § tredje stycket eller 48 § andra stycket. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från de särskilda bestämmelserna i fråga om djur som behövs för forskningsändamål eller av någon annan särskild anledning inte bör säljas på det sätt som anges i bestämmelserna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

51 § Vad som sägs i 46--48 §§ om vilt gäller även i fråga om skinn, ägg och bon.

51 a § Den som har begått brott enligt denna lag inom Sveriges ekonomiska zon döms vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Lag (1994:1820).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1820

51 b § Om ett brott enligt denna lag har förövats inom den ekonomiska zonen, får åtal för brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades. Lag (1994:1820).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1820

Bemyndiganden

52 § Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter eller beslut som avses i 23–25 och 29–30 §§, 31 § andra och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första stycket 2, 48 § andra stycket och 50 §. Lag (2009:1261).

Ändringar/Förarbeten (3)

Hur beslut får överklagas

53 § Har upphävts genom lag (2000:593).

54 § Länsstyrelsens beslut enligt 33 § om registrering och avregistrering av licensområde eller älgskötselområde får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:2001).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:1769, 1995:65, 2010:2001

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:259

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:259
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då lagen (1938:274) om rätt till jakt skall upphöra att gälla.
 • 2. Bestämmelserna i 15--22 §§ gäller inte i fråga om upplåtelser av jakträtt som har skett före lagens ikraftträdande.
 • 3. Äldre bestämmelser om jakträtt för boställshavare, kronohemmans åbor och innehavare av kronotorp, skogstorp, odlingslägenheter, kolonat och fjällägenheter och om ansvar och särskild rättsverkan vid brott mot sådana bestämmelser skall fortfarande gälla.
 • 4. Den nya lagen inskränker inte de rättigheter som avses i 8 § första stycket lagen (1938:274) om rätt till jakt. Bestämmelserna i 8 § andra stycket samma lag skall tillämpas ifråga om servitut som innefattar jakträtten på viss fastighet och som upplåtits senast den 31 december 1987.
 • 5. Inom område, som för 1987 års jakt har registrerats med stöd av 13 § jaktstadgan (1938:279) som älgjaktsområde utan att vara licensområde, får älgjakt ske enligt äldre bestämmelser tills vidare, dock längst till utgången av år 1994.

Om området består av minst fem hektar sammanhängande mark, skall det för tid efter år 1994 på ansökan av områdets innehavare registreras som licensområde enligt 33 § tredje stycket 1 även om det inte finns särskilda skäl för en sådan registrering. Om området består av minst tjugo hektar sammanhängande mark, skall det, om sökanden begär det, i stället registreras som licensområde enligt 33 § tredje stycket 2. Ansökan om registrering skall göras före utgången av år 1994. Lag (1994:626).

 • 6. För älgjakten inom renskötselområdet får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för en övergångstid meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i 33 §.

Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:435
Rubrik
Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1990/91:28, 1990/91:JoU11, rskr 1990/91:45
Omfattning
ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1094
Rubrik
Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Omfattning
ändr. 45 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:310
Rubrik
Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1991/92:9, 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 23, 33, 54 §§
SFS-nummer
1991:1769
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, 1991/92:351
Omfattning
ändr. 10 §;ny 10 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:787
Rubrik
Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Omfattning
ändr. 33 §, 5 p övergångsbest.
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:626
Rubrik
Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 41, 43, 45, 46, 48 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1424
Rubrik
Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 43, 45, 46 §§ i 1994:1424
SFS-nummer
1994:1819
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
 • 2. 45 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fall då någon före ikraftträdandet har underlåtit att fullgöra vad som ålegat honom enligt 38 § andra stycket eller brutit mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 37 § eller 38 § första stycket.
Rubrik
Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
upph. 37, 38 §§, rubr. närmast före 37 §;ändr. 1, 3, 31, 44, 52 §§;nya 29 a, 51 a, 51 b §§
SFS-nummer
1994:1820
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
 • 2. Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller liknande som fattats enligt 37 och 38 § skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelse i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förordnar annat.
Rubrik
Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 54 §
SFS-nummer
1995:65
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:954
Rubrik
Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1996:1554
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men skall inte tillämpas för beslut om upplåtelse som fattats med stöd av rennäringslagen (1971:437) före denna lags i kraftträdande.

Rubrik
Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:226
Rubrik
Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Förarbeten
Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239, EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
Ikraft
1997-07-01
CELEX-nr
379L0409 392L0042
Omfattning
ändr. 4, 5, 9, 10 a §§
SFS-nummer
1997:343
Rubrik
Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Omfattning
ändr. 46 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:840
Rubrik
Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
upph. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53 §§;ändr. 10 a, 15, 16, 39, 41 §§, rubr. närmast före 39 §
SFS-nummer
2000:593
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. I fråga om sådana upplåtelser som skett före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Om avtalet förlängs efter ikraftträdandet tillämpas dock därefter de nya bestämmelserna i stället för 16-21 §§ i sin äldre lydelse.
 • 3. Mål som är anhängiga vid arrendenämnden vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av arrendenämnden.
 • 4. I fråga om arrendenämndens beslut skall bestämmelserna i 53 § andra och tredje stycket fortfarande tillämpas.
Rubrik
Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174
Omfattning
ändr. 43, 44, 46 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:163
Rubrik
Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:443
Rubrik
Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 48, 49 §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:298
Rubrik
Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 45, 52 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1241
Rubrik
Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25
Omfattning
ändr. 26, 52 §§;ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1261
Rubrik
Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7
Omfattning
upph. 39 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1262
Rubrik
Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 33, 54 §
SFS-nummer
2010:2001
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Älgjakt får dock bedrivas enligt äldre föreskrifter till och med den 29 februari 2012.
 • 2. Ett område som har registrerats som licensområde enligt 33 § i dess äldre lydelse ska utan ansökan registreras som licensområde enligt 33 § första stycket, om området är av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt och medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.
Rubrik
Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Omfattning
ändr. 49 §;ny 46 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:514
Rubrik
Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146
Omfattning
ändr. 26, 26 a, 45 §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:153
Rubrik
Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 9, 26 a, 28, 47 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:698
Rubrik
Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26
Omfattning
ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:974
Rubrik
Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:38
Rubrik
Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation