lagen.nu

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1987-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:724
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Inledande bestämmelse

1 § Med parkeringsövervakning avses i denna lag övervakning av efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller stannande av fordon som omfattas av ett förordnande enligt 1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Beslut om kommunal parkeringsövervakning

2 § Om det för parkeringsövervakningen i en kommun behövs parkeringsvakter, får kommunen besluta att den själv skall svara för övervakningen.

I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut enligt 2 § och om ändringar i sådana beslut. Lag (2014:724).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:724

Samråd

4 § Kommunen ska samråda med Polismyndigheten om den allmänna inriktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

Samråd ska också ske, om Polismyndigheten begär det med anledning av en händelse som beräknas kräva särskilda insatser i fråga om parkeringsövervakning. Lag (2014:724).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:724

Personal

5 § Parkeringsövervakningen skall fullgöras av parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften.

Föreskrifter om personalens utbildning och utrustning meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos

  • 1. kommunen,
  • 2. andra kommuner,
  • 3. kommunala parkeringsaktiebolag,
  • 4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
  • 5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. Lag (2012:213).

Rättsfall (1)

NJA 2002 s. 565: Fråga om parkeringsvakt varit behörig att utfärda parkeringsanmärkning. 6 §...

Ändringar/Förarbeten (4)

Beslut om utvidgade uppgifter för parkeringsvakter

7 § Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgörande av trafikövervakningsuppgifter. Lag (2014:724).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:724, 1999:337
8 § Har upphävts genom lag (2004:1168).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:24

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1986/87:51, TU 1986/87:10, rskr 1986/87:105
Ikraft
1987-03-01
SFS-nummer
1987:24

Lag (1989:482) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Förarbeten
Prop. 1988/89:101, 1988/89:TU22, rskr 1988/89:307
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:482
Rubrik
Lag (1989:482) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (1991:717) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Förarbeten
Prop. 1990/91:90, 1990/91:TU30, rskr 1990/91:345
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:717
Rubrik
Lag (1991:717) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (1998:502) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:502
Rubrik
Lag (1998:502) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (1999:337) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Omfattning
ändr. författningsrubr.;nya 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:337
Rubrik
Lag (1999:337) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning

Lag (2004:1168) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
upph. 8 §
SFS-nummer
2004:1168
Övergångsbestämmelse

Ett förordnande som avses i 8 § och som gäller vid utgången av juni 2005 upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.

Rubrik
Lag (2004:1168) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Lag (2012:213) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:213
Rubrik
Lag (2012:213) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Lag (2014:724) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:724
Rubrik
Lag (2014:724) om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation