lagen.nu

Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1987-04-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:910
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1733

1 § För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:910

2 § Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering. Landstingskommunen får anta en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för regionen eller en del av den.

Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor. Lag (2010:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:910

3 § I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 6, 8 och 10–12 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:910

4 § Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas av landstinget.

5 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet sändas till kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län samt till regeringen.

När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till länsstyrelsen i Stockholms län.

6 § Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut ska i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut. Lag (2010:910).

Ikraftträdande m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom lagen upphävs lagen (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:910

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:147

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:147

Lag (2010:910) om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:910
Rubrik
Lag (2010:910) om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1733
Rubrik
Lag (2018:1733) om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation