lagen.nu

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1986-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1574
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Om någon före den 1 juli 2003 har förvärvat egendom som olovligen tagits från någon annan ska godtrosförvärvslagen i dess äldre lydelse tillämpas. Enligt de bestämmelser som gällde före lagändringen spelade det inte någon roll på vilket sätt den ursprunglige ägaren hade blivit av med viss egendom, utan det var möjligt att enligt 2 § första stycket godtrosförvärvslagen göra godtrosförvärv även av stöldgods och därigenom få äganderätten till sådan egendom. Den som på grund av någon annans godtrosförvärv förlorat äganderätten hade rätt att få tillbaka egendomen bara mot lösen (se prop. 2002/03:17 s. 15).

Om förvärv av stöldgods däremot skett från och med 1 juli 2003 och framåt så kan stöldgods inte godtrosförvärvas oavsett hur kvalificerad god tro förvärvaren än kan uppvisa, utan ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren, se NJA 2011 s. 907.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Lagen gäller inte sådana godtrosförvärv av lösöre beträffande vilka särskilda föreskrifter finns i annan lag.

Godtrosförvärv av äganderätt

2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.

En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Lag (2003:161).

Kommentar

Om någon före den 1 juli 2003 har förvärvat egendom som olovligen tagits från någon annan ska godtrosförvärvslagen i dess äldre lydelse tillämpas. Enligt de bestämmelser som gällde före lagändringen spelade det inte någon roll på vilket sätt den ursprunglige ägaren hade blivit av med viss egendom, utan det var möjligt att enligt 2 § första stycket godtrosförvärvslagen göra godtrosförvärv även av stöldgods och därigenom få äganderätten till sådan egendom. Den som på grund av någon annans godtrosförvärv förlorat äganderätten hade rätt att få tillbaka egendomen bara mot lösen (se prop. 2002/03:17 s. 15).

Om förvärv av stöldgods däremot skett från och med 1 juli 2003 och framåt så kan stöldgods inte godtrosförvärvas oavsett hur kvalificerad god tro förvärvaren än kan uppvisa, utan ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren, se NJA 2011 s. 907.

Rättsfall (7)

NJA 1993 s. 429: Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att...
NJA 1996 s. 607: Delägare i dödsbo överlät obehörigen en dödsboet tillhörig bil, som av...
NJA 1998 s. 29: Ett bolag som hade köpt en bil på avbetalning med återtagandeförbehåll från ett...
NJA 2005 s. 502: Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen...
NJA 2009 s. 889: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av...
NJA 2011 s. 907: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har...
RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansetts inte...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:161

3 § Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda, består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har frånhänts honom genom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat sig den genom våld på person eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock äganderätt till egendomen. Lag (2003:161).

Kommentar

Om någon före den 1 juli 2003 har förvärvat egendom som olovligen tagits från någon annan ska godtrosförvärvslagen i dess äldre lydelse tillämpas. Enligt de bestämmelser som gällde före lagändringen spelade det inte någon roll på vilket sätt den ursprunglige ägaren hade blivit av med viss egendom, utan det var möjligt att enligt 2 § första stycket godtrosförvärvslagen göra godtrosförvärv även av stöldgods och därigenom få äganderätten till sådan egendom. Den som på grund av någon annans godtrosförvärv förlorat äganderätten hade rätt att få tillbaka egendomen bara mot lösen (se prop. 2002/03:17 s. 15).

Om förvärv av stöldgods däremot skett från och med 1 juli 2003 och framåt så kan stöldgods inte godtrosförvärvas oavsett hur kvalificerad god tro förvärvaren än kan uppvisa, utan ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren, se NJA 2011 s. 907.

Rättsfall (15)

NJA 1989 s. 784: Bilhandlare, som vid köp av stulen och falskskyltad bil inte kontrollerat det...
NJA 1993 s. 429: Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att...
NJA 1995 s. 337: Företag verksamt inom handeln med begagnade entreprenadmaskiner har vid köp av...
NJA 1996 s. 607: Delägare i dödsbo överlät obehörigen en dödsboet tillhörig bil, som av...
NJA 1998 s. 29: Ett bolag som hade köpt en bil på avbetalning med återtagandeförbehåll från ett...
NJA 2004 s. 633: Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om...
NJA 2006 s. 45: Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil.
NJA 2008 s. 282: Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har...
NJA 2008 s. 436: Sedan åklagare enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har beslutat att ett...
NJA 2009 s. 889: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av...
NJA 2011 s. 907: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har...
NJA 2012 s. 953: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen...
RH 1998:15: Omständigheterna vid förvärv av en åtta år gammal personbil var sådana att...
RH 2001:78: Finansbolag har vid köp av lastbil med släp inte gjort en tillräcklig kontroll...
RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansetts inte...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:1574, 2003:161

Hävd

4 § Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år efter att ha förvärvat egendomen genom överlåtelse från någon som varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får han äganderätt till egendomen på grund av hävd. Han får dock inte äganderätt om han vid förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Samma regler gäller om egendomen efter en sådan överlåtelse i tio år med äganderättsanspråk innehafts av flera efter varandra på grund av överlåtelse eller arv, testamente, bodelning eller något annat liknande fång. Villkoret om god tro gäller samtliga innehavare. Lag (2003:161).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:161, 2003:161

Lösen

5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen.

Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav. Gör han inte det, är rätten att få tillbaka egendomen förlorad. Lag (2003:161).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 425: A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:161

6 § Lösen skall motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen och dess förbättring. Har ägaren förvärvat egendomen genom gåva, arv, testamente eller bodelning skall även kostnad som ägarens fångesman haft för förvärv av egendomen och dess förbättring inräknas i lösenbeloppet. Detta gäller dock bara under förutsättning att fångesmannen skulle ha haft rätt till lösen om återkrav hade framställts mot honom.

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i penningvärdet. Lösen skall motsvara högst egendomens värde i den allmänna handeln.

7 § Lösenbeloppet skall betalas till egendomens ägare. Har någon till säkerhet för en fordran en rätt till egendomen som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall dock så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna fordran. Har någon i annat fall en rätt till egendomen som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna rätt.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:161

Godtrosförvärv av panträtt

8 § Vad som sägs i denna lag om godtrosförvärv av äganderätt gäller också godtrosförvärv av panträtt.

Har någon gjort ett godtrosförvärv av panträtt i lösöre och vill någon annan lösa till sig egendomen enligt 5 §, skall lösenbeloppet svara mot värdet av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egendomens värde i den allmänna handeln. Lag (2003:161).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:161

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:796

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1985/86:123, LU 1986/87:4, rskr 1986/87:6
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:796

Lag (1998:1574) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1998:1574
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
  • 2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller 3 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1998:1574) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Lag (2003:161) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:112
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 5, 6, 7, 8 §§;ändr. 2, 3 §§, nya 5, 8 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 4, 7 §§ sätts närmast före nya 5, 8 §§;nya 4 §, rubr. närmast före 4 §;omtryck
SFS-nummer
2003:161
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
  • 2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2003:161) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation