lagen.nu

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1753
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

1 kap. Gemensamma bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om avräkning av utländsk skatt. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

3 § Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska unionen:

 • 1. allmän slutlig skatt på inkomst,
 • 2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,
 • 3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,
 • 4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3.

Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3–6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18–20 §§ även motsvarande preliminär skatt. Lag (2011:281).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2009:584, 2011:281

4 § Vad som sägs om skatteavtal i denna lag ska gälla också i fråga om det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

5 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § tillämpas också i fall då en delägare beskattas för inkomst hos eller för innehav i ett företag som anges i 24 kap. 16 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), även om företaget inte är en utländsk juridisk person. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

6 § Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om avräkning av utländsk skatt. Om den som är skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel begär avräkning av utländsk skatt, ska dock sådana uppgifter lämnas av pensionssparinstitut som anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte kan lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp. Avräkning enligt 2 kap. 17 §, 3 kap. 4 § eller 4 kap. 4 § får dock bara ske för överskjutande belopp som den skattskyldige kan visa. Lag (2011:72).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:72, 2008:1350

7 § Om en skattskyldig enligt skatteavtal genom avräkning har rätt till större nedsättning än vad som följer av denna lag, ska nedsättning ske med det ytterligare belopp som föranleds av avtalet. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

2 kap. Nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt

1 § En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige, har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

 • 1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 • 2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
 • 3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skattelagstiftning.

I fråga om intäkt som beskattats av Europeiska unionen ska villkoren i första stycket 2 och 3 anses vara uppfyllda.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från

 • 1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,
 • 2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
 • 3. utländsk skatt på sådana inkomster. Lag (2011:281).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2009:584, 2011:281

1 a § Vid tillämpning av detta kapitel ska en utländsk intäkt anses ha tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229) även om intäkten enligt 42 kap. 42 § samma lag inte ska tas upp. Lag (2011:1274).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1274

2 § Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket gäller inte om den statliga och kommunala inkomstskatten, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal tilllämpas dock övriga bestämmelser i detta kapitel.

Bestämmelserna i första stycket första meningen tillämpas inte i fråga om begränsat skattskyldiga. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

3 § Om en delägare är skattskyldig enligt 5 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska följande inkomster anses som delägarens inkomst:

 • 1. inkomst hos ett svenskt handelsbolag,
 • 2. inkomst hos en europeisk ekonomisk intressegruppering, eller
 • 3. inkomst hos en utländsk juridisk person som är delägarbeskattad i utlandet.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt, ska denna anses ha betalats av delägaren. Av den delägarbeskattade juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på delägaren som motsvarar den andel som denne beskattas för. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

4 § Om ett kommittentföretag enligt 36 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) redovisar inkomst av kommissionärsverksamhet, får inkomsten och den utländska skatten på inkomsten, anses som kommittentföretagets om kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

5 § Vid en kvalificerad fusion enligt 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som det övertagande företagets. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av det övertagande företaget. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

6 § Vid en kvalificerad fission enligt 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som de övertagande företagens. Inkomsten och den utländska skatten ska fördelas mellan de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag eller på något annat sätt som samtliga övertagande företag har angett. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av de övertagande företagen. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

7 § Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den intäkt som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. Utländsk intäkt som avses i 1 a § ska anses ha ingått i underlaget det år som den skulle ha ingått i underlaget om den skulle ha tagits upp till beskattning. När det är fråga om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som beslutas samma år som den utländska skatten fastställts. Lag (2011:1276).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

 • 1. den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §,
 • 2. utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt skatteavtal, och
 • 3. överskjutande belopp enligt 17-20 §§. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

9 § Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

 • 1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och
 • 2. andra inkomster som har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets beskattning har gjort avdrag enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

 • 1. statliga och kommunala inkomstskatt, och
 • 2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Lag (2011:1275).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275, 2011:72

10 § Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 d §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst. Lag (2017:1203).

Rättsfall (2)

HFD 2012 ref. 23: Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska...
RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (5)

10 a § Vid tillämpning av 10 § ska utländska intäkter som avses i 1 a § inte tas med i den sammanlagda kapitalinkomsten. Lag (2011:1274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1274

10 b § Vid tillämpning av 10 § får utländska intäkter som avses i 1 a § tas med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett visst beskattningsår, sammanlagt inte överstiger den schablonintäkt som ska tas upp till beskattning enligt 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1274

11 § Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek bestämmas med beaktande av andra kostnadsposter enligt inkomstskattelagen (1999:1229) än

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

12 § Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek bestämmas utan beaktande av mottaget koncernbidrag som avses i 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:1350).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

13 § Om avdrag har gjorts för avsättning till expansionsfond eller periodiseringsfond eller om sådant avdrag har återförts ska, vid beräkning enligt 10 § av den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om sådant avdrag inte har gjorts respektive inte har återförts. Lag (2008:1350).

Rättsfall (1)

RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

14 § Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men ingå i underlaget för beslut om slutlig skatt (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärrbeloppet enligt 9 §. Lag (2011:1275).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275

15 § Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske av utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts. Lag (2011:1275).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275

16 § Vid tillämpning av 10 § ska utländsk inkomst från sjöfart eller luftfart i internationell trafik på begäran av den skattskyldige beräknas till så stor del av den skattskyldiges hela inkomst - efter avdrag för kostnader - från rederirörelsen eller luftfartsrörelsen, med tillägg för gjorda avdrag för utländska skatter, som de i den utländska staten uppburna fraktintäkterna och biljettintäkterna utgör av den skattskyldiges samtliga intäkter av sådant slag. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

17 § Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 7 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2011:1275).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275

18 § Om inkomst hos ett kommissionärsföretag enligt 4 § ska anses som kommittentföretagets får, vid tillämpning av 17 §, inkomst som hänför sig till kommissionärsförhållandet och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som kommittentföretagets om kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

19 § Vid en kvalificerad fusion enligt 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som det övertagande företagets. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av det övertagande företaget. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

20 § Vid en kvalificerad fission enligt 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som de övertagande företagens. Inkomsten och den utländska skatten ska fördelas på de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag eller på något annat sätt som samtliga övertagande företag har angett. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av de övertagande företagen. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

3 kap. Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel

1 § Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1–3 och 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Om inte annat följer av 3 §, ska avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Lag (2011:72).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:72

2 § Innehav i en delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) anses som en utländsk tillgång till den del som tillgångarna i den delägarbeskattade juridiska personen hade ansetts som utländska om de i stället innehafts direkt av den som är skattskyldig till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1–3 eller 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Motsvarande gäller vid indirekta innehav av delägarbeskattade juridiska personer genom sådana personer.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt, ska sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till avkastningsskatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är skattskyldig till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne beskattas för. Lag (2011:72).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:72

3 § Avräkning enligt 1 § första stycket får dock ske med högst ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångar som ingår i kapitalunderlaget. Den avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångarna ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela avkastningsskatt, beräknad utan avräkning, som värdet av dessa tillgångar utgör av den skattskyldiges i kapitalunderlaget ingående totala värde av tillgångar före avdrag för finansiella skulder. Vid beräkning av spärrbeloppet ska såsom värdet av utländska tillgångar emellertid bara anses ett belopp motsvarande värdet av det kapital som under hela kalenderåret närmast före beskattningsåret har varit placerat i sådana tillgångar. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

4 § Till den del avräkning inte kunnat ske det beskattningsår då avräkning enligt 1 § första stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt som enligt nämnda stycke ska avräknas detta beskattningsår överstiger det enligt 3 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast femte beskattningsåret därefter få avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst beskattningsår får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 3 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 1 § första stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2008:1350).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

4 kap. Nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt på utländska lågbeskattade inkomster

1 § Delägare i en utländsk juridisk person som ska ta upp sin andel av sådan persons lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), har rätt att genom avräkning av de utländska skatter på dessa inkomster som har betalats av den utländska juridiska personen få nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel.

Rätt till avräkning enligt detta kapitel gäller inte för utländsk skatt som har betalats av den utländska juridiska personen och som har tillgodoförts eller kan komma att tillgodoföras delägaren eller annan utdelningsberättigad enligt lagstiftningen i den stat där den utländska juridiska personen är hemmahörande. Lag (2018:1753).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2018:1753

2 § Avräkning enligt 1 § får ske med ett belopp som motsvarar summan av den eller de utländska juridiska personernas utländska skatter på lågbeskattade inkomster multiplicerad med det eller de andelstal som, enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), använts vid fastställandet av de lågbeskattade inkomster som delägaren tagit upp.

Avräkning får dock ske högst med ett belopp som utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till de lågbeskattade inkomsterna (spärrbelopp). Vid beräkning av spärrbeloppet ska vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § i tillämpliga delar gälla på motsvarande sätt. Lag (2008:1350).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1350

3 § Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. Lag (2011:1275).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275

4 § Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 3 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2011:1275).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1350, 2011:1275

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:468

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1985/86:131, SkU 1985/86:43, rskr 1985/86:333
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:468
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Lagen tillämpas dock första gången vid 1989 års taxering i fråga om skattskyldig som vid 1988 års taxering taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 juli 1986.

Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1116
Rubrik
Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ikraft
1989-06-15
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13-16 §§
SFS-nummer
1989:348
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989 och tillämpas första gången vid 1990 års taxering.

Rubrik
Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
upph. 13-16 §§, rubr. närmast före 11 §;nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §;ändr. 1-4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §;ny rubr. närmast före 12 §
SFS-nummer
1990:1443
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering om inte annat följer av punkterna 2--4.
 • 2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid 1992 års taxering såvitt avser särskild vinstskatt enligt lagen (1989:346) om särskild vinstskatt som påförs vid denna taxering.
 • 3. Avräkning av utländsk skatt jämförlig med den statliga fastighetsskatten får endast avse skatt som fastställts efter den 31 december 1990.
 • 4. Avräkning av överskjutande belopp enligt 11 § får endast avse överskjutande belopp som uppkommit vid 1992 eller senare års
Rubrik
Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1990/91:107, 1990/91:SkU34, rskr 1990/91:312
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
SFS-nummer
1991:589
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1991. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om företag som frikallats från skattskyldighet för utdelning genom förklaring om skattebefrielse enligt 7 § 8 mom. sjätte och nionde styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före den 1 januari 1992.

Rubrik
Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
upph. rubr. närmast före 13 §;nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§;ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §;nya 15, 16, 17 §§
SFS-nummer
1993:943
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas beträffande utländsk skatt som erläggs efter utgången av år 1993. Lagen skall emellertid inte tillämpas beträffande utländsk skatt för vilken avräkning kan erhållas enligt äldre regler.

Rubrik
Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Omfattning
ändr. 1 § i 1993:943
SFS-nummer
1993:1561
Rubrik
Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
SFS-nummer
1994:781
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

Rubrik
Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1994/95:52, bet. 1994/95:SkU10, rskr. 1994/95:155
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:1873
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning som tas emot efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
SFS-nummer
1995:1341
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.

Rubrik
Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1995/96:230, bet. 1995/96:SkU33, rskr. 1995/96:298
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 3, 5, 14 §§
SFS-nummer
1996:739
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas från och med 1998 års taxering.

Rubrik
Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ikraft
1997-11-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1997:530
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Rubrik
Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Prop. 1997/98:135, bet. 1997/98:SkU23, rskr. 1997/98:195
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1998:260
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering. På yrkande av den skattskyldige får de nya bestämmel-serna tillämpas redan från och med 1998 års taxering.

Rubrik
Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
SFS-nummer
1999:1255
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta

Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ny 2 a §
SFS-nummer
2000:1343
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Omfattning
ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255
SFS-nummer
2000:1349
Rubrik
Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:229
Rubrik
Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 1, 11, 13 §§;nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
SFS-nummer
2003:1088
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på beskattningsår som har påbörjats tidigare.

Rubrik
Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:12, bet.2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 2 a §
SFS-nummer
2004:983
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004.
 • 2. Bestämmelserna i 2 a § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst träder i kraft.
Rubrik
Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:17, bet. 2005/06:SkU7, rskr. 2005/06:46
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3, 5, 14, 17 §§;nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
SFS-nummer
2005:892
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Om inte annat följer av punkt 2 eller 3 tillämpas de nya bestämmelserna om avräkning av utländsk skatt vid 2000 års taxering eller senare.
 • 2. De nya bestämmelserna i 3, 5, 14 och 17 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter ikraftträdandet.
 • 3. Den nya bestämmelsen i 23 § tillämpas på avräkning av utländsk skatt som belöper på inkomst som förvärvas efter utgången av år 2004.
Rubrik
Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt

Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 §§, rubr. närmast före 1 §
SFS-nummer
2007:1418
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 • 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om avräkning av utländsk skatt som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
upph. 13, 17, 22 §§, rubr. närmast före 1, 14, 18, 23 §§;nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2 kap 1, 2 §§, nuvarande 2 a § betecknas 1 kap 2 §, nuvarande 2 b § betecknas 2 kap 3 §, nuvarande 3 § betecknas 1 kap 3 §, nuvarande 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 2 kap 7, 8, 9, 10 §§, nuvarande 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 2 kap 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 12 § betecknas 1 kap 7 §, nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§ nuvarande 23 § betecknas 1 kap 5 §;ändr. nya 1 kap 2, 3, 5, 7 §§, nya 2 kap 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, nya 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, nya 4 kap 1, 2, 3, 4 §§;nya 1 kap 1, 4, 6 §§, 2 kap 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. till 1, 2, 3 kap
SFS-nummer
2008:1350
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Om inte annat följer av punkt 2 tillämpas de nya bestämmelserna på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 4-6 och 18-20 §§ tillämpas från och med 2003 års taxering.
Rubrik
Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ikraft
2009-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
SFS-nummer
2009:195
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Rubrik
Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 § i 2009:195
SFS-nummer
2009:540
Rubrik
Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2009:584 ) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr.2008/09:270
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft
2009-07-14
SFS-nummer
2009:584
Rubrik
Lag (2009:584 ) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 9, 10 §§, 3 kap. 1, 2 §§
SFS-nummer
2011:72
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Rubrik
Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft
2011-04-15
SFS-nummer
2011:281
Rubrik
Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
nya 2 kap. 1 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1274
Rubrik
Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 7, 9, 14, 15, 17 §§, 4 kap. 3, 4 §§
SFS-nummer
2011:1275
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, bet 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 § i 2011:1275
SFS-nummer
2011:1276
Rubrik
Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
SFS-nummer
2017:1203
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Bestämmelserna om skattereduktion i 2 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.
Rubrik
Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1753
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.
Rubrik
Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation