lagen.nu

Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1946
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Lag (1994:1027) träder i kraft den 1 oktober 1994.

1 § Ett fartyg i allmän hamn får flyttas av hamninnehavaren, om fartyget hindrar hamnens behöriga nyttjande eller varaktigt ligger på ett sätt som strider mot gällande föreskrifter.

2 § En flyttning får inte genomföras förrän fartygets ägare har underrättats och fått skäligt rådrum att själv flytta fartyget. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om kostnadsansvaret enligt 5 § och om möjligheterna att sälja och skaffa bort fartyget enligt 7--9 §§.

Om saken brådskar, får fartyget flyttas utan att vad som sägs i första stycket har iakttagits. Ägaren skall dock så snart som möjligt underrättas om flyttningen.

Finns det en särskild redare, kan denne underrättas i stället för ägaren. Har ägaren eller redaren underrättats, gäller det också gentemot den som träder i hans ställe.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § En underrättelse ska delges den som den riktar sig till. Vid kungörelsedelgivning gäller, i stället för vad som föreskrivs i 48–50 §§ delgivningslagen (2010:1932), att underrättelsen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i de av Sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande samt anslås på fartyget. Detta förfarande får tillämpas också för delgivning med en ägare eller redare som är okänd. Lag (2010:1946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1946

4 § Flyttningen och den fortsatta förvaringen av fartyget skall ske med omsorg så att onödig skada eller olägenhet inte uppkommer.

5 § En ägare eller redare som har delgetts underrättelse är skyldig att ersätta hamninnehavaren hans kostnader för fartygets flyttning och fortsatta förvaring samt för underrättelsen. Detta gäller dock inte om fartyget hade frånhänts ägaren genom brott.

Är både ägaren och redaren betalningsskyldiga, svarar de solidariskt. Detsamma gäller i fråga om betalningsskyldighet som åvilar delägarna i ett partrederi.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § I fråga om fartyg som är införda i fartygsregistrets skepps- eller båtdel enligt 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009) eller i motsvarande utländskt register skall vid tillämpningen av denna lag den som är antecknad i registret anses som ägare. Har ett förvärv av skepp skrivits in i fartygsregistrets skeppsdel med stöd av 2 kap. 4 § tredje stycket första meningen sjölagen, anses förvärvaren som ägare. Vad som sägs om ett fartygs ägare gäller i övrigt innehavaren i fråga om fartyg som innehas på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt. Lag (2001:374).

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Hamninnehavaren har rätt att hålla kvar fartyget till säkerhet för sin fordran på ersättning för de kostnader som avses i 5 §.

Om inte kostnaderna betalas eller säkerhet ställs, får fartyget säljas när tre månader förflutit sedan det flyttades. Ägaren skall dock alltid ha delgetts underrättelse och tre månader ha förflutit därefter. Har talan väckts i en fråga som rör hamninnehavarens fordran, får försäljning inte ske förrän en skälig tid har förflutit efter det att tvisten slutligt avgjordes.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Försäljning skall göras med omsorg. Den får ske under hand eller på offentlig auktion. Skall auktion äga rum skall ägaren, om det är möjligt, i god tid ges besked om tid och plats för auktionen.

Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna överstiger hamninnehavarens fordran, skall överskottet betalas ut till fartygets ägare, såvida det inte betalas till någon annan som har bättre rätt till det eller sätts ned enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

9 § Om ett fartyg uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort i stället för att flyttas eller säljas. Detta får ske tidigast tre månader efter det att ägaren underrättades enligt 2 §. Har fartyget flyttats, får det inte skaffas bort tidigare än som följer av 7 § andra stycket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:371

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1985/86:122, TU 1985/86:25, rskr 1985/86:328
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:371

Lag (1987:775) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Förarbeten
Prop. 1986/87:121, KrU 1986/87:22, rskr 1986/87:347
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:775
Rubrik
Lag (1987:775) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Lag (1992:1656) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Förarbeten
Prop. 1992/93:102, bet. 1992/93:TU10, rskr 1992/93:108
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1656
Rubrik
Lag (1992:1656) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Lag (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1027
Rubrik
Lag (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

1994:1139

Omfattning
ikrafttr. av 1994:1027
SFS-nummer
1994:1139

Lag (2001:374) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:374
Rubrik
Lag (2001:374) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Lag (2010:1946) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2010:1946
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1946) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation