lagen.nu

Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:902
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Denna lag gäller sådana beslut av bolag och andra enskilda organ, som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet.

Om en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

2 § Ett överklagande av ett beslut av ett enskilt organ ska göras skriftligen och ges in till den myndighet som ska pröva överklagandet.

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. Lag (2017:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:902

3 § Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till den myndighet som ska pröva det inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom det enskilda organet. Lag (2017:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:902

4 § Den myndighet som ska pröva överklagandet prövar även frågan om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

Ett överklagande ska dock inte avvisas om

  • 1. förseningen beror på att det enskilda organet inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller
  • 2. överklagandet har kommit in till det enskilda organet inom överklagandetiden. Lag (2017:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:902

5 § Om ett överklagande felaktigt har getts in till det enskilda organet, ska organet vidarebefordra överklagandet till den myndighet som ska pröva överklagandet och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till det enskilda organet. Lag (2017:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:902

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:1142

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1142
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Lag (2017:902) om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Omfattning
ändr. 2, 3 §§;nya 4, 5 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:902
Rubrik
Lag (2017:902) om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation