lagen.nu

Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1411
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag reglerar förfarandet vid prövning av fråga om förverkande av egendom till det allmänna eller om annan särskild rättsverkan av brott, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. Lagen gäller, om inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. Lag (1989:137).

Rättsfall (2)

RH 1994:60: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens...
RH 1994:61: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:137

2 § En fråga som avses i 1 § prövas, om inte annat följer av 3 eller 5 §, av tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter. Målet får dock avgöras utan huvudförhandling, om en sådan förhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av parterna.

Utfärdas stämning, skall den mot vilken talan riktas föreläggas att inställa sig till huvudförhandling eller yttra sig skriftligen vid påföljd att egendomen annars kan förklaras förverkad. Uteblir han från förhandlingen eller yttrar han sig inte, skall egendomen förklaras förverkad, om det inte framgår att talan är ogrundad.

Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall parterna ges tillfälle att slutföra sin talan, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2006:285).

Rättsfall (5)

NJA 1987 s. 78: Domvillobesvär. I fall då egendom som begärs förverkad tillhör någon som inte...
NJA 2006 s. 518: Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om...
NJA 2014 s. 139: Företagsbot (I-IV).
RH 1994:60: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens...
RH 1994:61: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:1422, 2000:178, 2006:285

3 § Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som ska förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl, ska dock frågan om förverkande prövas av rätten.

Åklagarens beslut i fråga om förverkande ska meddelas skriftligen. Den som drabbats av beslaget får inom en månad från det att han eller hon fick del av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det hos åklagaren.

Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla. Om åklagaren inte häver beslaget, ska han eller hon väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det att anmälan kom in, ska beslaget anses hävt.

Uppgår värdet av det som ska förverkas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller saknar egendomen saluvärde, får också en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. I detta fall gäller andra och tredje styckena. Missnöjesanmälan ska dock ges in till den myndighet där den som beslutat om förverkandet är anställd. Om myndigheten anser att talan om förverkande bör föras, ska ärendet överlämnas till åklagare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om rätten att besluta om förverkande enligt fjärde stycket. Lag (2014:1411).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelsedelgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932). Dessa regler får också tillämpas, om den från vilken förverkande sker är okänd.

Om värdet av den beslagtagna egendomen uppskattas till mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde, får delgivning ske genom att beslutet eller stämningen anslås hos den myndighet som har meddelat beslutet eller utfärdat stämningen. Lag (2010:1947).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Företagsbot får föreläggas näringsidkare genom strafföreläggande. I sådana fall gäller 48 kap. 2-5, 6-8, 10 och 12 a §§ rättegångsbalken i tilllämpliga delar och det som sägs där om den misstänkte gäller i stället den som föreläggs företagsbot.

Ett strafföreläggande om företagsbot godkänns genom att näringsidkaren

  • 1. undertecknar en förklaring om att denne erkänner de omständigheter som ligger till grund för föreläggandet och godtar den företagsbot som tagits upp i föreläggandet, och
  • 2. lämnar förklaringen till den mottagare som är behörig att ta emot förklaringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Föreläggandet kan också godkännas genom att hela beloppet betalas till den myndighet som regeringen föreskriver. En sådan betalning skall inte anses som ett godkännande, om det framgår att näringsidkaren inte har avsett att godkänna föreläggandet.

Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har väckt talan om företagsbot. Lag (2006:285).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:285

Ändringar och övergångsbestämmelser

1986:1009

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1009

Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Prop. 1987/88:143, 1988/89:JuU13, rskr 1988/89:145
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:137
Rubrik
Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1989-09-01
SFS-nummer
1989:653
Rubrik
Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1994:1422
Rubrik
Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:178
Rubrik
Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Omfattning
ändr. 2 §;ny 5 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:285
Rubrik
Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1238
Rubrik
Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ikraft
2011-04-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2010:1947
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Rubrik
Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:619
Rubrik
Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-02
SFS-nummer
2014:1411
Rubrik
Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation