lagen.nu

Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1985-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-07
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-05-01 genom SFS 2019:80

1 § I fråga om ventilationsanläggningar som innehåller asbest eller asbesthaltigt material gäller bestämmelserna i denna förordning utöver förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Förordning (2008:248).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:919, 2008:248

2 § Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit. Med asbesthaltigt material avses material som innehåller mer än en viktprocent asbest.

3 § Fastighetsägare eller annan, som ansvarar för yrkesmässig användning av en ventilationsanläggning, skall anmäla asbestförekomst i denna till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den kommun där anläggningen finns.

Anmälningsskyldigheten gäller sådan ventilationsanläggning, som är försedd med anordningar för att på mekanisk väg tillföra luft till en byggnad och som innehåller asbest eller asbesthaltigt material, vilket kan komma i direkt beröring med den luft som tillförs. Förordning ( 1991:1618).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:1618

4 § Anmälan enligt 3 § skall göras senast den 31 december 1986 och skall innehålla uppgifter om var i ventilationsanläggningen det asbesthaltiga materialet finns.

5 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:919).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:919

6 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:919).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:919

7 § Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ett ärende som avses i denna förordning.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:919

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:997

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1985:13
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-05-01
Ikraft
1986-02-01
SFS-nummer
1985:997

Förordning (1991:1618) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1618
Rubrik
Förordning (1991:1618) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Förordning (1998:919) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:919
Rubrik
Förordning (1998:919) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Förordning (2008:248) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:248
Rubrik
Förordning (2008:248) om ändring i förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Förordning (2019:80) om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:80
Rubrik
Förordning (2019:80) om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation