lagen.nu

Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:948
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Arvode, reseersättning och traktamente enligt denna förordning betalas till gode män som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, ledningsrättslagen (1973:1144), anläggningslagen (1973:1149) eller enligt den upphävda lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.

2 § Arvodet är 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Samma arvode betalas för resdagar, när restiden överstiger åtta timmar mellan klockan 6 och 24. Förordning (1989:286).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:322, 1989:286

3 § Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av uppdraget, får för varje dag som den gode mannen har rätt till arvode för uppdraget betalas ett tilläggsbelopp för den del av inkomstförlusten som inte täcks av arvodet.

Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med ledning av uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske, med utgångspunkt i uppgifter om beräknad årsinkomst.

Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en förändring har inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar den gode mannens rätt till tillläggsbelopp, får dock Lantmäteriet ändra beloppet.

Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga 1 000 kronor. Förordning (2008:684).

Ändringar/Förarbeten (5)

4 § Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för en arbetstagare vid Lantmäteriet.

Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det innebär att kostnaderna sammanlagt blir lägre. Förordning (2008:684).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:291, 1995:1443, 2008:684

5 § Ersättning enligt denna förordning betalas ut av Lantmäteriet. Tjänstgöringen ska styrkas genom intyg av förrättningslantmätaren. Förordning (2008:684).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:684

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:948).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:948, 1998:1187

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:781

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
1985-12-01
SFS-nummer
1985:781

Förordning (1987:322) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:322
Rubrik
Förordning (1987:322) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1988:792) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1988-08-01
SFS-nummer
1988:792
Rubrik
Förordning (1988:792) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1989:286) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:286
Rubrik
Förordning (1989:286) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1994:291) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-06-01
SFS-nummer
1994:291
Rubrik
Förordning (1994:291) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1994:1461) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1461
Rubrik
Förordning (1994:1461) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1995:1443) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1443
Rubrik
Förordning (1995:1443) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (1998:1187) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 6 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1187
Rubrik
Förordning (1998:1187) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (2008:684) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:684
Rubrik
Förordning (2008:684) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (2018:948) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:948
Rubrik
Förordning (2018:948) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation